PKK Kürt halkýnýn sýrtýnda oluþan çýbandýr
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
PKK Kürt halkýnýn sýrtýnda oluþan çýbandýr
Kürt meselesi ve PKK sorunu hakkýnda deðerlendirmelerde bulunan Sosyolog Müfid Yüksel, PKK'nin Kürt halkýnýn sýrtýnda oluþan çýban olduðunu söyledi.
08 Eylül 2015 Salı 19:39
 Bu Haberi Paylaş


Kürt meselesi ve PKK sorunu hakkýnda Ýlke Haber Ajansý'na (ÝLKHA) deðerlendirmelerde bulunan Sosyolog Müfid Yüksel, bütün her þeyden istikrarsýzlýktan ve akan kandan PKK'nin sorumlu olduðunu belirtti.

Kürt halkýnýn iki ateþ arasýnda kaldýðýný belirten Yüksel, Kemalizm ve sistemin Kürtler üzerinde meydana getirdiði ve uzun yýllardýr yol açtýðý büyük bir sýkýntý olduðunu ifade etti. Özelde Kürtler açýsýndan genelde herkese sýkýntý veren bir durumun olduðu tespitini yapan Yüksel, “Diðer tarafta ise Kürtlere musallat olan ve Kürtleri temsil ettiðini iddia eden örgüt uzantýlarý var. Ýki taraftan bir sýkýþtýrma söz konusudur. Bundan da en fazla zararý yine Kürtler görüyor” dedi.

Kürt halký üzerinde çok büyük bir algý operasyonu ve propaganda faaliyeti olduðuna dikkat çeken Yüksel, PKK'nin Kürtlerin Musa'sýymýþ veya Kürtleri kurtaracak yegâne çözümmüþ gibi lanse edildiðini söyledi.

"PKK, Kemalizm'in kötü bir kopyasýdýr"

PKK'nin seküler bir hareket olduðunu ifadelerine ekleyen Yüksel, “PKK; Kürdün örfüne,  dinine, inancýna, ruhuna, imanýna, geleneðine, kültürüne her þeyine yabancý bir hareket. Kemalizm nasýl yabancý bir hareketi Türk kimliðinin üzerine oturmaya çalýþtý ise PKK de aynýsýný taklit ediyor. PKK, Kemalizm'deki Türk haklarýný çýkarýp yerine Kürt haklarýný koydu. Bu anlamda PKK, Kemalizm'in kötü bir kopyasýdýr. Kemalist örgütlenme biçimini eklediðiniz zaman, ortaya bir facia çýkýyor. Bir insan kýyma makinesi ortaya çýkýyor, bir Kýzýl Kýmer örgütü çýkýyor açýkçasý." dedi.

Ýslami hareketlerin Kürt meselesine eðilmediðini ve bu boþluðu fýrsat bilen PKK'nin Kürt mazlumiyetini kullanarak ortaya atýldýðýný belirten Yüksel, "Kürdistan Ýslam'ýn kalbinde bir coðrafyadýr, bu coðrafyanýn ateist, katý laik, militan anlayýþlý bir çizginin eline geçmesi, siyasal angajmanlar olarak israil'in lehinde siyasal angajmaný esas alan bir yapýnýn eline geçmesi demek; hem Ýslam açýsýndan hem de Kürtler ve Türklerin geleceði açýsýndan korkunç bir felaket getirir.” ifadelerini sözlerine ekledi.

“PKK, hiç olmamýþ þeyleri olmuþ gibi gösterdi”

PKK'nin, Kobani ve Rojava üzerinden algý operasyonu yaptýðýný ifade eden Yüksel, "Yani PKK hiç olmamýþ þeyleri olmuþ gibi gösterdi. Yani Rojava diye bir adlandýrma yokken,  sanki yüzyýllardýr kullanýlan bir isimmiþ gibi insanlarýn zihnine kazýyabiliyor. Bu algýlar kendiliðinden oluþmuyor. Batýlý yabancý reklam þirketleri var bu algý operasyonlarýnda. Hükümetin bu algý operasyonlarýna karþý koyabilmesi lazýmdý. Bu algý savaþýný iyi kurmak lazým. Müslümanlarýn bu algý savaþýný yýkmasý lazým. PKK algý operasyonu ile istediðini yapabiliyor.” deðerlendirmesinde bulundu.

“PKK, Kürtleri San Marino, Paraguay, Andora gibi bir ülke olmaya itiyor”

PKK'nýn Kürt halkýnýn haklarýný savunmadýðýna da vurgu yapan Yüksel, “PKK diyor ki ‘Ben kendime devlet kuracaðým, bir topraðýn üzerinde hakim olacaðým ve orak dikeceðim bunun dýþýnda hiç bir þeyim yok. Diðer þeyler hiç önemli deðil' diyor. ‘Milyonlarca insan ölsün, iç savaþ olsun, on milyon insan ölsün ama yeter ki ben bir topraðý çevirip o toprak üzerine bayrak dikeyim' diyor. Bir kýsým kesimler de böyle bir saçmalýða inandýrýlmýþ, Kürtlerin özgürlüðü olarak da bu algýyý yerleþtirmeye çalýþýyor. Bunu bir özgürlük, özgürleþme olarak insanlara algý operasyonu ve propaganda yapýyorlar. Böyle bir zemin üzerinden hareket ederek korkunç bir propaganda insanlarýn zihinlerine yerleþtirmeye çalýþýyor. ‘Anadilde eðitim' dendi ilk baþta. Sonradan bu tür þeyler tamamen kulak arkasý ediliyor. Ben bile anadilde eðitim üzerine iki maddelik iki aþamalý bir çözüm önerisi getirdim, özellikle görmezlikten geldiler. Bana ‘Bizim için o önemli deðil, yaparsan sen yap bizim için bayrak dikme önemli. Ben Kuveyt gibi Bahreyn gibi devlet kurmak istiyorum' diyor. Ben de dedim ki ‘Kürtler bütün bir coðrafyayý yönetebilecek enerji potansiyeline sahiptir. PKK, Kürtleri San Marino, Paraguay, Andora gibi bir ülke olmaya itiyor. PKK, ‘Küçük olsun benim olsun' diyor. Yani bayrak merakýndan baþka bir þey deðil.” sözlerini kullandý.

“Kemalistler de PKK de dini yapýyý tasfiye etti”

Geçmiþte Kemalist zihniyetin yapmak istediðinin þimdi PKK üzerinden Kürtlere yapýlmak istendiðini söyleyen Yüksel þunlarý söyledi: “Beyaz Türkler ile PKK arasýndaki son zamanlarda olan ittifaký görüyorsunuz. Son seçimde bu ittifak Beyaz Türklerin daha çok yoðun olduðu illerde semtlerde daha bariz bir þekilde görüldü. Türkiye'nin eski eliti olarak nitelendirilen Kemalist elit ile PKK/HDP arasýndaki son bunun bir proje olduðunu gösteriyor. Yani PKK de dini yapýyý sonradan tasfiye etti, Kemalistler de sonradan tasfiye etti. Resmen bir beraberlik var.”

“Çöken ekonomiden çatýþmayý baþlatan taraf sorumludur”

Çatýþmalarla beraber bölgenin çöken ekonomisine de deðinen Yüksel, PKK'nýn bu olumsuz sonuçtan sorumlu olduðunu dile getirerek, “Çöken ekonomiden çatýþmayý baþlatan taraf sorumludur. Çünkü asker cenazesi gelmiyordu. Yani güvenlik güçleri asker veya polis geriye çekilmiþti. Gösteriler oluyordu onlara bile dokunmuyorlardý. PKK böyle bir ortamdan istifade ile KCK eliyle müthiþ bir silah depoladý. Buna bile bir þey denmedi. Buna raðmen PKK üstelik bir de 80 milletvekiliyle meclise girdi. Buna raðmen ateþkesi bozdu ve silaha baþvurdu. Yani böyle bir durumda bakýn birçok destek almýþsýn, yüzde 13 senin siyasal uzantýn olan parti oy alýp 80 milletvekiliyle meclise girmiþ. Mecliste ciddi olarak birçok þeyleri deðiþtirebilen anahtar parti haline geldiler. Bölgede süreç yürüsün diye her türlü þey yapýlmýþtýr. Yumuþaklýk gösterilmiþ yani herhangi bir þeye dokunulmamýþtýr. Bütün bunlara raðmen böyle durumda silaha tekrar baþvuran bir örgütün kökü kazýlmalý. Bütün her þeyden bütün istikrarsýzlýktan, bütün akan kandan PKK sorumludur. Hiçbir þekilde bundan sonra muhatap alýnmamalý." dedi.

“PKK, kendi muhaliflerini þiddetle bastýran bir zihniyete sahiptir”

PKK'nin kendisi dýþýnda hiçbir hareketi kabul etmediðini belirten Yüksel, "PKK þiddet üzerine hâkimiyetini tesis ediyor. PKK, þiddeti esas alan bir hâkimiyeti, bir siyasal yapýlanmayý tamamen öngörüyor. PKK, kendi muhaliflerini þiddetle bastýran bir zihniyete sahiptir.” ifadelerini kullandý.

“PKK, Kürt halkýnýn sýrtýnda bir çýbandýr”

Kürt meselesinin çözümüne de deðinen Yüksel, “Sorununun çözümün de öncelikle Kürtlerin bu konuda önü açýlmalý. Eðer hükümet bu konuda bir þey yapacaksa Kürtleri muhatap alarak bir çözüm ortaya koymalýdýr. Kürtleri yanýna alarak, ‘Biz kardeþiz' demekle deðil Kürtlere doðru adým atarak, reformlarý Kürtleri muhatap alarak PKK'yý hiç görmeden yapmalýdýr. Bu reformlarý silahlarýn susmasýna da baðlamayarak, PKK'nýn üzerine ayrý olarak gidilerek Kürt halký ayrý bir þekilde kucaklanmalýdýr. Bölgede farklý yapýlanmalarýn alternatif yapýlarýn oluþmasýnýn önü açýlmalýdýr. PKK Kürt halkýnýn sýrtýnda bir çýbandýr. Bu çýbanýn Kürt halký üzerinden atýlmasý lazým. Kürt halkýna bu konuda yardýmcý olunmasý lazým. Bu Kürt halkýný benimseyerek yanýna almayla olur. ”ifadelerini kaydetti.  (M.Hüseyin Temel - ÝLKHA)


 
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR