PYD, kendi dýþýndaki hiçbir gruba hayat hakký tanýmýyor
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
PYD, kendi dýþýndaki hiçbir gruba hayat hakký tanýmýyor
Suriye??nin Kuzey bölgesinde adeta terör estiren PYD güçleri birçok yalan ve iftira haberlerle Müslüman kurum ve kuruluþlarý hedef haline getiriyor. Gazetemize konuþan Suriye Nur Derneði Baþkaný Mehdi Davud, PYD??nin kendi dýþýndaki hiçbir gruba hayat hakký tanýmadýðýný ifade etti.
13 Eylül 2013 Cuma 11:26
 Bu Haberi Paylaş
Suriye’nin Rojava bölgesinde gerçekten bir katliam var mý? Yoksa PYD, tüm yalan ve çarpýtma haberlerle, her zaman olduðu gibi ‘çamur at izi kalsýn’ politikasý ile Kürt halkýný kandýrmak mý istiyor? Suriye’de yaþananlarý, insani yardým faaliyetleri yürüten Suriyelilerin kurmuþ olduðu Suriye Nur Derneði Baþkaný Mehdi Davud’a sorduk.

Ýþte Suriye Nur Derneði Baþkaný Mehdi Davud’un sorularýmýza içerden bir bakýþla verdiði cevaplar!

Sizi tanýyabilir miyiz? Bize kendinizden bahsedebilir misiniz?

Adým Mehdi Davud. Suriye’nin Haseki ilinin Dýrbesiye kasabasýnda doðdum. Qamýþlo’nun ?enyurt ilçesinde liseyi okudum. Daha sonra Ýstanbul Çapa Týp Fakültesi’ni kazandým ve burada okudum. Burada okurken buradaki Ýslami camialarla tanýþtým ve onlarla beraber çalýþmalar yürüttük. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý ile 5 yýl çalýþtým.

Son olarak da Suriyeli arkadaþlarýmla beraber bir yýl önce Suriye Nur Derneði’ni kurduk ve elimizden geldiðince Suriyeli yardýma muhtaç insanlara yardýmcý olmaya çalýþýyoruz.

Derneðinizi ne zaman ve ne amaçla kurdunuz? Size kim ön ayak oldu?

Derneðimizi bir yýl önce kurduk. Amacýmýz Suriye’de savaþta maðdur olmuþ halka yardým toplamak ve ulaþtýrmaktýr. Maddi konuda bize yardýmcý olan en büyük destekçilerimiz Libya’daki derneklerdir. Türkiye’dekiler daha çok bize ayni yardýmda bulundular.

Yardýmlarý sýnýrdan geçirmede özellikle Kürt bölgesinde sýkýntý yaþýyoruz.

Yardýmlarý kimlere ulaþtýrýyorsunuz?

Arap, Kürt, Müslüman, Hristiyan ayýrým gözetmeden yardým daðýtýyoruz. Suriye’de 14 tane eczanemiz var, ücretsiz ilaç daðýtýyoruz. 15 sahra hastanesine ilaç gönderiyoruz.3 tane fýrýnýmýz var.. Resulayn’da bir fýrýnýmýz vardý. Günlük 2,5 ton unu ekmek yapýyordu. Resulayn ve Serekaniye’deki sýkýntýlardan dolayý kapatýldý.

Türkiye’deki Suriyelilere yönelik ne tür faaliyetleriniz var?

Doktor grubumuz var, burada belli bir program dâhilinde Suriye’den Türkiye’ye getirilen yaralý veya hastalarý tedavi ediyoruz. Ayrýca ilaç, gýda ve ev eþyasý yardýmýnda bulunuyoruz.

Ayrýca yakýnda Suriye’den gelenlere eðitim vermek için bir okul açmayý planlýyoruz. Eðitim dili Arapça olacak ve Suriye’deki eðitim programý uygulanacak. Öðretmenlerin hepsi Suriyeli olacak.

PYD ile sizin derneðin arasýnda ne gibi bir fark var? PYD ile aranýzda herhangi bir sürtüþme var mý? Yardýmlarýnýzý Suriye’de rahat daðýtabiliyor musunuz?

Biz özellikle Cizir, Ýdlib, Hama, Halep kýrsalýnda faaliyet yürütüyoruz. Kürt bölgesinde çalýþýyorduk. PYD’den baský geldi. Biz insani yardýmda bulunuyoruz. 3 Týr yardým gönderdik. Birine Derbesi’de birine Amude’de birine de Kamýþlo’da el konuldu. Arkadaþlarýmýz onlarla konuþmaya giderken tutuklandý. Babamý da tutukladýlar.

En son 20 gün önce gönderdiðimiz ilaçlara “Ýçinde silah gördük”yalanýyla ilaçlara el koydular. PYD’nin tüm baskýlarýna raðmen yardým çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz.

PYD ile deðil de onlarýn yardým dernekleri ile bizi kýyaslayarak aradaki farklardan biraz bahsedeyim. PYD’nin yardým dernekleri kendi adamlarýna, kendi çevresine yakýn insanlara yardým ediyor. Kendi düþüncesinde olanlara yardýmlar yapýyor.

Biz buna da bir þey demiyoruz, onlarýn yardým politikalarý kendine. Ama bizim karþýsýnda durduðumuz þey þudur ki PYD kendi yardým kuruluþlarý dýþýndakilere hayat hakký tanýmýyor. Yardým yapmak isteyen tüm gruplarý engelliyorlar.

Bize diyorlar ki “Siz buraya gelirseniz bizim buradan çekip gitmemiz gerekiyor.” Onlar da kendilerinin ne olduðunu bildiði için halkýn bize karþý teveccühünün oluþmamasý, bize meyletmemesi için bizlere izin vermiyorlar. Yani her türlü kötülüðü bize de tüm yardým kuruluþlarýna da yapýyorlar.

PYD’nin özerklik söylemi ve bu yöndeki çalýþmalarýný nasýl deðerlendiriyorsunuz?

Esad’ýn onlara göz yummasý kesinlikle onlarý sevdiðinden deðildir. Orada Kürtler ve Araplar arasýnda bir fitne oluþturmak için buna göz yumdu.

Bir de tam anlamýyla bir özerklik söz konusu deðildir. Esad’ýn uçaklarý, tanklarý Kürt köylerini bombalarken PYD neredeydi? Bir de Esad onlarý kandýrýyor. Mesela halen Esad hapishaneleri PYD’nin adamlarý ile doludur.

Esad’ýn tüm katliamlarýna raðmen, onlarý tutuklayýp cezaevlerine atmasýna raðmen bunlar hangi zihniyetle Esad’a destek oluyor bunu anlamakta güçlük çekiyoruz.

Rojava bölgesinde katliam var dediler, ama yapýlan tüm araþtýrmalara raðmen bunun hiçbir deliline rastlanmadý. Kaldý ki baþkasýnýn katliam yapmasýna gerek yok. Çünkü PYD kendisi de Kürtlere yönelik katliamlar yapýyor. Mesela Amude’deki Kürtleri neden katletti? PYD’nin yaptýðý, “çamur at izi kalsýn” politikasýdýr.

Rojava’daki son durum nedir?

PYD, Türkiye’ye geçmek isteyen Kürtlerden para alýp o þekilde býrakýyor. Çaresiz kalmýþ, ülkesini terk etmek zorunda olan bu insanlardan para almak hangi insanlýða sýðar. Halkýna hizmet sunacaðýna onlardan para almak da ne demek oluyor. Oradaki halk yardýma muhtaç, ama PYD yardým kuruluþlarýnýn o bölgeye girmesine izin vermiyor. Maddi durumu iyi olmayan insanlar çok büyük sýkýntýlar çekiyor. Bizim dernek olarak o bölgede ihtiyaçlarýný üstlendiðimiz yetimler var. PYD buna bile engel oldu.

Son olarak Türkiye’deki sivil toplum kuruluþlarýndan ne gibi beklentileriniz var?

Türkiye’deki birçok STK bizden daha tecrübelidir. Ve buradaki halkýn dilinden daha iyi anlýyorlar. Yardýmlarýn en güzel þekilde toplanmasýný saðlama noktasýnda onlar bizden daha iyidirler. Bizler bu noktada diyoruz ki Suriye’de yardým yapmak istiyorlarsa biz onlara öncülük edebiliriz. Ýsterlerse yardýmlarýný alýp gelsinler beraber içeri girip bu yardýmlarý daðýtýrýz.

Buradaki derneklerden bir ricamýz daha var. Kürt bölgelerine yönelik yardýmlarýný biraz daha arttýrsýnlar. Gerçekten orada yardýma muhtaç çok insan var.

DOÐRUHABER
 


 
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (7) adet yorum eklenmiştir.
@Ziyaretçi
18 Eylül 2013 Çarşamba 17:21
Ýran`ýn geçtiðimiz ay PKK,DHKC-P ,Caferiler ve Kudus Gücü hücreleriyle ile anlaþma yaptýðý, Alevi kökenli CHP genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu`nun ise Irak ?ii`leri ile siyasi ittifak kurduðu bildiriliyor. Tüm bu örgütlerin Ýranýn yardýmýyla ve yakýn gelecekte ülkedeki alevileride organize edip Erdoðan hükumetine karþý kýþkýrtmak ve Suriye`li direniþçileri yýpratmak amacýyla Alevi bölgeler de dahil bazý bölgelere saldýrýlar düzenleyebilecekleri belirtiliyor.Bu eylemlere de El Nusre ve El Kaide süsü verileceði bilgiside tespit edilmiþtir.

EDÝT?R NOTU: Yorumlarda lütfen isim belirtiniz...
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
14 Eylül 2013 Cumartesi 20:56
PKK`lý Duran Kalkan, PKK televizyonu Stêrk TV`de katýldýðý bir programda El Kaide liderliðinden Rojavada PKK`e karþý yürüttüðü ölümcül operasyonlarýn önüne geçmesi çaðrýsý yaptý. PKK`nýn son haftalarda 210 kayýp verdiði biliniyor. Bilindiði gibi Rojava`da aslýnda bir katliam yapýlmamýþ ancak PKK medyasý Ýran medyasý ile beraber bir katliam yapýldýðýna dair sahte fotoðraf ve videolarý basýnda yaymýþlardý.Nusret Cephesi ise yaptýðý açýklamada Müslüman Kürt halkýný asla hedef almayacaklarýný bildirmiþ ve iddialarý kesin yalanlamýþtý
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
14 Eylül 2013 Cumartesi 19:47
Halep`te aþiret lidereri ve toplum önderleri ile bir araya gelen ?SO Halep Askeri Konsey Baþkaný Albay Akidi, "PKK`ya bundan sonra acýma olmayacak" dedi. Albay Akidi, her defasýnda PKK ile anlaþma yapmamýza raðmen Esed,Ýran ve Lübnanlý Hizbullahýn da desteðiyle hep sýrtýmýzdan vurdular,bebekleri katlettiler,mallarýmýzý talan ettiler kýz ve kadýnlarýmýza tecavüz ettiler. Bundan sonra merhamet edilmeyecek. Acýma olmayacak. Ýnþallah lanetli siyonist örgütler olan (PKK ile PYD`nýn) köklerini kurutacaðýz dedi
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
14 Eylül 2013 Cumartesi 19:47
Halep`te aþiret lidereri ve toplum önderleri ile bir araya gelen ?SO Halep Askeri Konsey Baþkaný Albay Akidi, "PKK`ya bundan sonra acýma olmayacak" dedi. Albay Akidi, her defasýnda PKK ile anlaþma yapmamýza raðmen Esed,Ýran ve Lübnanlý Hizbullahýn da desteðiyle hep sýrtýmýzdan vurdular,bebekleri katlettiler,mallarýmýzý talan ettiler kýz ve kadýnlarýmýza tecavüz ettiler. Bundan sonra merhamet edilmeyecek. Acýma olmayacak. Ýnþallah lanetli siyonist örgütler olan (PKK ile PYD`nýn) köklerini kurutacaðýz dedi
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
14 Eylül 2013 Cumartesi 19:19
PKK/PYD/BE?AR/ÝSRAÝL/RUS/ÝRAN ve ABD hepsi bir ve kardeþtirler.Hepsinin ortak paydasý islamý ve müslümanlarý yok etmektir.Esed formalite gereði iþe yaramayan bir kýsým kimyasalý teslim edecek.Zaten Ýran tümünü Ýraka ve Lübnandaki Hizbulþeytanýn yanýna kaçýrmýþ vaziyette.
Ýran,Rus ve Abd emperyalizminin Esed ile Ýsraili kurtarma operasyonu olan bu oyun ne kadar iðrenç!Yani 200 bin insan katledilmiþ bu hiç önemli deðilmiþ!Yani öldürün,yok edin ama kimyasal kullanmayýn diyorlar.
  YORUM DEVAMIEDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR