Peygamber Sevgisi Meydana Sýðmad
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Peygamber Sevgisi Meydana Sýðmad
Diyarbakýr'da, Peygamber Sevdalýlarý Platformunca, "Eþsiz ?nder Hazreti Muhammed" adýyla düzenlenen "Kutlu Doðum Haftasý" etkinliði baþladý.
19 Nisan 2015 Pazar 19:38
 Bu Haberi Paylaş


Diyarbakýr'da Peygamber Sevdalýlarý Platformu tarafýndan, Türkiye'nin birçok ilinden ve baþta Ýran, Irak ve Suriye Kürdistan'ýndan olmak üzere farklý ülkelerden de katýlýmcýlarýn olduðu, yüzbinlerce insanýn bir araya geldiði Kutlu Doðum etkinliði düzenlendi.  

Yüzbinlerce insanýn katýldýðý etkinliðin düzenleneceði alandaki çalýþmalar, sabahýn erken saatlerine kadar sürerken, günün ilk ýþýklarýyla beraber halkýn alana akýn ettiði görüldü.

Etkinliðin yapýldý alanda, kayýp olan çocuklar için kayýp çadýrý, 4 farklý bölgede Saðlýk Çadýrý ve çevrede bulunan sahipsiz eþyalarýn teslim edilmesi için ayrýca bir birimin oluþturulduðu gözlendi.

Platform yetkilileri, özellikle  alanda kaybolan çocuklarýn rahatsýz olmamalarý için oluþturulan kayýp çadýrýnda, çocuklarýn oyalanmalarý için oyuncak, meyve suyu, kek ve oluþabilecek psikolojik sýkýntýlara karþý psikolog bulundurulduðunu belirttiler. Yetkililer, ayrýca saðlýk konusunda da oluþabilecek ani saðlýk sorunlarýna müdahale etmek için saðlýk çadýrýnda 100 civarýnda gönüllü doktor, hemþire ve saðlýk personeli ile bir ambulansýnda hazýr bulundurulduðunu ifade ettiler.

6-8 Ekim saldýrýlarýnda katledilen Yasin Börü ve arkadaþlarýnýn üzerine resmedildiði büyük brandalarýn asýldýðý Kutlu Doðum alanýna Kürtçe, Türkçe, Arapça, Zazaca ve Ýngilizce ‘Kutlu Doðum Etkinliðine Hoþ Geldiniz' yazýlý afiþler asýldýðý dikkat çekti.

Sabahýn erken saatlerinde itibaren alana akýn edenlerin toplu olarak salavatlar getirmesi renkli görüntüler oluþturdu. 7 Ekim'de Diyarbakýr'da vahþice katledilen Yasin Börü'nün fotoðrafýnýn üzerinde olduðu tiþörtleri giyen çocuklar ve gençler ise alana tekbirler çekerek ve “Hepimiz Yasin Börü'yüz” sloganlarý atarak girdi.

Üzerinde Peygamber efendimize yönelik “Biz Seni Görmeden Sana iman Ettik Ya Resûlullah” ve “Anamýz Babamýz Sana Feda Olsun Ya Resûlullah”  yazýlý olan dev afiþ ve brandalarýn hemen hemen alanýn her tarafýna asýlmýþ olduðu görüldü.

Alanda düzenin saðlanmasý adýna Peygamber Sevdalýlarý Platformu tarafýndan 2 bin kiþinin görevlendirildiðini belirten yetkililer, her yýl olduðu gibi bu yýlda etkinlik alanýnda kadýn ve erkeklerin Ýslam'a uygun olacak þekilde farklý alanlarda duracaklarýný ve farklý giriþlerden alana girdiklerini ve izdihamýn yaþanmamasý için de her türlü önlemin alýndýðýna vurguladýlar.

Seyyar satýcýlarýn sabahýn erken saatlerinde alana kurduklarý tezgâhlar, bayrak, flama, bandaj satýcýlarý ise alandaki renkli görüntüleri artýrdý.

Alanýn dýþýna taþan kalabalýk kitlenin platformu izleyebilmesi ve sesi duyabilmesi içinde alýnan önlemler kapsamýnda, sesi alan dýþýna da duyuracak þekilde 6 büyük vinç üzerinden dev kolonlarla desteklendiði, görüntü için ise dev bir LED ekranýn asýldýðý görüldü.

Ayrýca alanda telefon baðlantýlarýnda sýkýntý yaþanmamasý için GSM operatörleri alan etrafýnda seyyar baz istasyonlarý yerleþtirerek yaþanabilecek muhtemel bir sýkýntýnýn önüne geçmeye çalýþtýlar. 

Diyarbakýr dýþýndan gelen kimi ulema heyetleri için de platformun saðýnda bir tribün hazýrlandýðý ve misafirlerin burada aðýrlandý belirtilirken etkinliðe 6 ülkeden toplamda 200'ü aþkýn kiþinin misafir olarak katýldýðý belirtildi. 

Etkinliðin yapýlmasýna kýsa bir süre kala þehirdeki sükûnet ve gruplar haline alana akýn eden halkýn görüntüleri dikkatlerden kaçmadý. Kutlu Doðum etkinliðine katýlmak için birçok esnaf kýsa süreliðine de olsa dükkânlarýný kapatýrken, cadde ve sokaklara sessiz bir hava hâkim olduðu görüldü.

Alanda saat 11.00'den sonra Özlem Ajans sanatçýlarý canlý performans ile söyledikleri ilahileri ile etkinliðe saatler kala alaný dolduran Peygamber sevdalýsý halký adeta coþturdu.

Program öncesi etkinlik alanýna kurulan canlý yayýn araçlarý etkinliði an be an canlý olarak televizyonlarý baþýndakilere ulaþtýrmaya çalýþtý. Etkinlik, Rehber TV, Kudüs TV  ve Diyar TV'den canlý olarak yayýnlandý.

Etkinlikten saatler önce alana daha iyi görüntü alabilmek için Jimijip, kamera çekimi yapan minikopter, basýn mensuplarýnýn daha iyi görüntü alabilmeleri için 2 adet sepetli asansör vinç, program boyunca hazýr bulunduruldu.

Platform yetkilileri etkinlik süresince, yurt dýþýndan gelerek Türkçe bilmeyen misafirler için ise özel çeviri yapacak personelin hazýr bulundurulduðu belirtildi.

Büyük bir coþku içerisinde baþlayan programýn Kürtçe sunuculuðunu M. Emin Gülsever, Türkçe sunuculuðunu ise Gökhan Daðtekin yaptý. Üç dilde kýsa selamlamanýn yapýldýðý programda, M. Emin Gülsever Kürtçe,  Yunus Emiroðlu Zazaca, Gökhan Daðtekin ise Türkçe birer kýsa sunum yaptýlar.

Alanda cemaatle kýlýnan öðle namazýnýn ardýndan etkinlik, Dünya Kur'an okuma yarýþmasý birincilerinden Molla Hamid ?akir Nejad'ýn Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. 

Havanýn daha sýcak ve güzel geçtiði bir ortamda düzenlenen Kutlu Doðum etkinliði, yüzbinlerin katýlýmýyla büyük bir coþku ile kutlanýrken, M. Emin Gülsever ve Gökhan Daðtekin'in sunduðu programda okunan ilahi ve marþlarla büyük bir coþku yaþanýrken halkýn sýk sýk tekbir ve salavatlar getirerek söylenen ilahilere ve ezgilere eþlik ettikleri görüldü.

Çekilen tekbir ve salavatlarýn arþa yükseldiði alanda devam eden Mevlit etkinliðinde, kalabalýktan dolayý yaþanan izdiham ve yýðýlmadan dolayý sunucular, olasý bir sýkýntýnýn yaþanmamasý için sýk sýk uyarýlarda bulundu.

Kürtçe, Türkçe, Zazaca, Arapça ve Ýngilizce yazýlarla alana gelenlerin selamlandýðý alanda, ayrýca günün anlam ve önemini anlatan afiþ, bayrak, flama ve dövizler açýldý.

Sunucular tarafýndan yapýlan sunumdan sonra sahneye çýkan Özlem Ajans sanatçýlarýnýn düet þeklinde okuduðu 'Ya Muhammed Mustafa' isimli ilahiyle meydandaki coþku doruða çýktý. 

Ýlahiler sonrasý Molla Sahap Korkutata Zazaca, Mehmed Göktaþ Hoca ise Türkçe birer kýsa sunum yaptýlar.

Konuþmasýnda alaný hem duygusal hem de büyük bir heyecana gark eden Göktaþ Hoca'nýn konuþmasý sýk sýk tekbirlerle kesildi. Ýslam ülkelerinin liderlerine deðinen Göktaþ, “Bu liderler, ya bize benzeyecek ya da defolup gidecekler.” dedi.

“Ya bize benzeyecek ya da defolup gidecekler”

Göktaþ, “Ya Resûlullah, bugün buraya baþka bir þey için daha geldik. Sen sadece camiler için deðil, liderler, komutanlar, siyasetçiler için de örneksin. Bunun için de buraya geldik. Asýl seni bunlar örnek almalýdýr.  Zaten seni örnek almadýklarý için deðil midir ki bugün Ýslam dünyasý kan aðlýyor. Bugün Ýslam âleminin tepesinde öyle liderler var ki kedi gibi. Hiçbir kâfir onlardan korkmuyor. Onlar ancak Müslümanlara kan aðlatýyorlar.  O liderlerin zindanlarý Müslümanlarla dolu. Bu gün biz söz veriyoruz. Bu liderleri sana benzeteceðiz. Seni örnek almak zorundalar bunu göstereceðiz.  Ya bunlar sana benzeyecek ya da defolup gidecekler biz bunun için buradayýz.” ifadelerini kullandý.

Bu gün alana milyarlarca selam ve salavatlarla, tekbirlerle geldiklerini belirten Göktaþ hoca, Kutlu Doðum etkinliðinin yapýldýðý alandan, arþa nur yükseldiðini, arþtan da alana nur indiðini söyledi.

“Riyad yanýna yakiþi deðil mi ya Resul Allah?”

6-8 Ekim katliamýnda þehit edilenleri de unutmayan Göktaþ, sözlerini þöyle sonlandýrdý: “Geçen þurada ellerinde Tevhid bayraðý dalgalandýran Yasin'i sana gönderdik. Hasan'ý Cumali'yi sana gönderdik. Riyadý sana gönderdik þimdi onlarýn senin yanýnda olduðuna inanýyoruz Ey Allah'ýn resulü.  Riyad yanýna yakiþi deðil mi ya Resulallah?”

Selamlama konuþmalarýnda sonra Cahit Kýlýç, Musab ?anlý, Nezir Güler ve M. Nur tarafýndan okunan Kürtçe Mevlit büyük bir coþku ve heyecanla okundu. Mevlidin okunmasý esnasýnda halktan cezbeye girenlerin ve özellikle Peygamber efendimizin babasýnýn vefatýnýn konu alýndýðý bölümde aðlayanlarýn olduðu görüldü.

Mevlidin okunmasýndan sonra sahneye çýkan Yunus Emiroðlu, Allah Resulü Hz Muhammed'e ithafen yazýlan ‘Merhaba Yar' þiirini, Özlem Ajans sanatçýlarýndan Selami Güneþ, M. Nur ve Hikmet Kývançiçek ile Muhammed Taha, Tale El Bedru ilahisini Arapça, Kürtçe ve Türkçe seslendirdi.

Daha sonra platforma gelen Molla Abdulbari Çelik,Eþsiz Önder Hz Muhammed” içerikli Kürtçe bir konuþma yaptý. Çelik, müslümanlar olarak tabi olduðumuz Hz Muhammed'in kadir ve kýymetinin Kur'an-ý Kerim ile sabit olduðunu ve Allah'ýn onun ismini kendi ismi ile zikrettiðine vurgu yaptý.

“Zalimler kaybetmeye mahkûmdurlar”

Peygamber efendimizin hiçbir zaman zulüm karþýsýnda boyun eðmediðini ve “Ya Muhammed Seni öldürmek için bu atý yetiþtiriyorum” diyen Umeyye bin Halef'e, inþallah seni ben öldüreceðim diyerek karþýlýk verdiðini ve zulme karþý asla boyun eðmediðini söyledi.

Çelik, “Zira tarihte nasýl ki Firavun Musa'nýn karþýsýnda, Nemrut Ýbrahim'in karþýsýn Ebu Lebep Ebu Cehil ve diðer müþrikler Hz. Muhammed'in karþýsýnda kaybettiler ise bu günde Ýslam'a saldýranlar, Müslümanlar saldýranlar kaybetmeye mahkûmdurlar. Yasin'in, Cumali'nin, Riyad'ýn, Turan'ýn kanýnýn yüzlerine sýçradýðý zalimler kaybetmeye mahkûmdurlar. Ýnþallah nasýl ki Ebu Cehil, Ebu Lehep ve Mekkeli müþrikler o kanda boðuldular ve kaybettiler ise bu dönemlin zalimleri ve dinsizleri de bu kanda boðulacak ve kaybedeceklerdir.” dedi.

Daha sonra Türkçe konuþmayý yapmak üzere platforma gelen Siyer Araþtýrmalarý Vakfý  Baþkaný M. Emin Yýldýrým, Allah'ýn Resulüne ve onun sahabeleri ile Ýslam þehitlerine ve 6-8 Ekim olaylarýnda katledilenlere selam gönderdi.

“?u Diyarbakýr'ý niye bu kadar seviyorsunuz? diye soruyorlar”

Yýldýrým, konuþmasýnýn baþýnda meydandakilere yönelerek, “Ümmetin yetimleri idiniz, ümmetin gururu oldunuz. Siz Peygamber sevdasýnýn nasýl ortaya konulduðunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiniz. ?u Diyarbakýr'ý niye bu kadar seviyorsunuz? diye soruyorlar. Ben þu kadarýný söyleyeyim ki, sabahtan beridir 20'ye yakýn genç bana geliyor ve ‘hocam dua et Allah yolunda þehit olayým” diyor. Kurban olduklarým ben sizi sevmeyim de ne yapayým? Bu güzel topraklarýn güzel yiðitleri asr-ý saadetin bir daha yaþanacaðýný sizler bir kez daha gösterdiniz tüm dünyaya.”  diyerek yaþadýðý duygularý dile getirdi.

“Peygamber sevdamýzý sadece sözde býrakmayacaðýz”

“Peygamber sevdamýzý sadece sözde býrakmayacaðýz” diyerek yaþanan bu aþkýn tüm dünyaya taþýnmasý gerektiðine vurgu yapan Yýldýrým, bu aþkýn yayýlmasýna kimsenin engel olamayacaðýnýn da altýný çizdi.

Yýldýrým, “Zannetmeyin ki Hüseyin'in akýttýðý kan heder oldu. Zan etmeyin ki Yasin'in Riyad'ýn akýttýðý kan heder oldu. Onlarýn akýttýðý kan, þu analarýmýzýn gözyaþlarý ile büyüyecek, tomurcuk verecek ve tüm dünyaya yayýlacaktýr. Vallahi bundan sonra benim ümidim bir ise on oldu. Ýnkârcýlara korku saldýnýz.  Bir kez daha Peygamber sevdasý adýna ortaya bambaþka bir kamet koydunuz.” dedi.

Yýldýrým'ýn konuþmasý sonrasý Kutlu Doðum Programý çerçevesinde okunan salavat Yasin ve tesbihatlarýn sayýsý açýklandý.

Yapýlan açýklamada bu güne kadar kendilerine ulaþan salavat sayýsýnýn 70 milyarýn üzerinde olduðu, yüzbinlerce Yasin-i ?erif ve on binden fazla ise Hatim ve tesbihatýn çekildiði belirtildi.

Konuþma sonrasý okunan ilahilerle yüzbinlerin doldurduðu alanda coþku adeta doruða çýktý.

 Özcan Atsat, Bilal Güler, Selami Güneþ, Nurullah Kuray, Özcan Güner ve Mahfuz Aktekin'in okuduðu ilahiler ve marþlarla birlikte alaný dolduran halk büyük halkalar þeklinde halaylar çekti. Program Ýlahiyatçý-Yazar Özkan Yaman'ýn okuduðu duayla sona erdi.  (ÝLKHA) 
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR