Referandum öncesi ABD'nin Barzani'ye gönderdiði mektup yayýnlandý
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Referandum öncesi ABD'nin Barzani'ye gönderdiði mektup yayýnlandý
ABD Dýþiþleri Bakaný Tillerson'ýn baðýmsýzlýk referandumundan 2 gün önce Mesut Barzani'ye yazdýðý mektup ortaya çýktý. Mektupta Tillerson'un, Barzani'ye, BM ve Ýngiltere ile birlikte sunduðu alternatif teklife de yer veriliyor.
15 Ekim 2017 Pazar 14:26
 Bu Haberi Paylaş


Bloomberg, ABD Dýþiþleri Bakaný Rex Tillerson'ýn, 25 Eylül'deki baðýmsýzlýk referandumu öncesi Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani'ye gönderdiði mektubun tam metnini yayýmladý. Tillerson mektupta, Barzani'den Baðdat'la içeriði ve zaman çizelgesi belirli müzakerelere son bir þans tanýmasýný öneriyor. Ayrýca, ABD'nin BM'nin de desteðiyle bir yýl sürecek bu müzakere takvimine yardýmýný taahhüt ediyor.

Mektupta, Erbil ile Baðdat arasýndaki gelir ve toprak anlaþmazlýklarýnýn aþýlmasý, Kerkük'te de referandum öngören anayasa maddesinin uygulanmasý vaat ediliyor.

Tillerson, Barzani tarafýndan reddedilen öneriyi aktardýðý mektubunda, þu ifadeler dikkat çekti.

"Elbette bu sürecin sonunda görüþmeler karþýlýklý olarak kabul edilebilir bir sonuca ulaþmaz veya Baðdat'tan iyi niyet gelmemesi nedeniyle baþarýsýz olursa, referandum düzenleme ihtiyacýnýzý tanýyacaðýz."

Erbil Yönetimi, kendilerine önerilen peþmergenin konumu, Kürdistan Bölgesi Sivil Hava Yollarý, ulusal petrol gelirinin daðýtýmý, Kerkük'ün tartýþmalý konumu ve yabancý ülkelerde diplomasi temsilciliklerini içinde bulunduðu önerileri kabul etmedi.

23 Eylül 2017 tarihli mektubun tam metni ise þöyle:

"Sayýn Baþkan Mesud Barzani, Bu mektubu, size ve Kürdistan Bölgesi halkýna duyduðumuz derin saygýyý ifade etmek için ABD adýna kaleme alýyorum. On yýllar boyu birlikte tarihi bir iliþki geliþtirdik ve bu iliþkinin önümüzdeki on yýllar boyu güçlenerek devam etmesini istiyoruz, buna kararlýyýz. Özellikle son üç yýlda, güçlü ortaklýðýmýz ve sizin Irak güvenlik güçleriyle tam iþbirliði yapmak yönündeki cesur kararlarýnýz I?ÝD'e karþý akýntýyý tersine çevirdi. Teröre karþý ortak mücadelemizde peþmergeye saygý duyuyoruz ve fedakârlýklarýný hiç unutmayacaðýz.

?u an önümüzde Kürdistan Bölgesi'nin geleceði üzerine 25 Eylül'de düzenlenmesi planlanan referandum meselesi var. Kaygýlarýmýzý dile getirdik. Bu kaygýlar, Havice'de beklenen operasyon dahil I?ÝD'e karþý devam eden mücadele, belirsiz bölgesel ortam ve I?ÝD'in hiçbir zaman dönmemesini garanti etmek için kurtarýlan bölgelere istikrar getirmeye yoðun bir biçimde odaklanma ihtiyacýný içeriyor. Bu baðlamda sizden, amaçlarýnýza ulaþmanýza ve I?ÝD'e karþý bu elzem savaþýn ardýndan istikrar ile barýþý garanti etmeye daha iyi bir þekilde yardýmcý olacaðýna inandýðýmýz bir alternatifi kabul etmenizi rica ediyoruz.

Bu alternatif öneri, Baþbakan Abadi liderliðindeki merkezi Irak hükümetiyle yeni ve hýzlandýrýlmýþ müzakereler için bir çerçeve çiziyor. Bu hýzlandýrýlmýþ müzakere çerçevesi açýk uçlu bir gündem içeriyor ve yenilenme ihtimaliyle birlikte, bir yýldan uzun sürmemesi öngörülüyor. Amacý, Baðdat ile Erbil arasýnda öne çýkan bütün meseleleri çözüme kavuþturmak ve ikisi arasýndaki iliþkinin gelecekteki doðasýný belirlemek. Ayný zamanda, sizin acil mali güvenlik ihtiyaçlarýnýzý da ele almaya çalýþacaðýz.

Sayýn Baþkan, son 10 yýla dair hayal kýrýklýðýnýzý ve Irak'taki Kürt halkýnýn 1921'den bu yana maruz býrakýldýðý tarihsel yanlýþlarý sahiden anlýyoruz. Bu kadim topraklardaki bütün ýrklarýn, mezheplerin ve etnisitelerin ihtiyaç ve zorunluluklarýna karþýlýk verebilen, üzerinde uzlaþýlmýþ bir yol bulunmasýnýn hayati bir ihtiyaç olduðunu kabul ediyoruz.

Bu, bölgenizin istikrarý ve sizin kendi ulusal güvenlik çýkarlarýnýz için hayati önem taþýyor. Tüm bu sebeplerden ötürü, Baþkan Trump'ýn yönetminde ABD'nin politikasý, size ve merkezi hükümete bu sorunlarý çözmenizde yardým etmek için elimizden geleni yapmak ve bu yeni müzakere çerçevesini tam aðýrlýðýmýz ve yetkimizle desteklemek yönündedir.

Dahasý, bu sürece desteðimizi ilerletmek için en kýsa süre içinde BM Güvenlik Konseyi tasdiki alýnmasýna, BM'nin ve Ýngiltere ile Fransa gibi kritik ortaklarýmýzýn tam katýlýmýný saðlamaya yardým etmeye de hazýrýz. Bu, ciddi sonuçlarý olacaðýna ve hatta, aksine, sizin amaçlarýnýzý gerileteceðine inandýðýmýz referanduma bir alternatif olarak kabul etmenizi rica ettiðimiz, nadir bulunacak türden bir fýrsat.

Kürt halkýnýn tarihi göz önünde bulundurulduðunda, bu önerilen diyaloðu bir son þans olarak gördüðünüzün farkýndayýz. Fakat özellikle de sizin I?ÝD'e karþý tarihi zaferlerinizin, Irak güvenlik güçleri ile peþmerge arasýndaki görülmemiþ iþbirliðinin ve güçlü uluslararasý desteðin ardýndan bunun kullanýlmasý gereken bir þans olduðuna inanýyoruz.

Elbette bu sürecin sonunda görüþmeler karþýlýklý olarak kabul edilebilir bir sonuca ulaþmaz veya Baðdat'tan iyi niyet gelmemesi nedeniyle baþarýsýz olursa, referandum düzenleme ihtiyacýnýzý tanýyacaðýz. Planlanan referandumu ertelemeye bir alternatif olacak bu ciddi diyalog çerçevesine yardým etmemiz karþýlýðýnda, sizin þu konulara baðlýlýðýnýzý talep ediyoruz:

Öncelikle, Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti arasýndaki iliþkinin geleceði konusunda bir uzlaþmaya ve ortak anlaþmaya varmanýn temeli, Baðdat'la müzakere olacak. Bunun gerçekten iþleyen bir federalizm mi, bir tür konfederasyon formülü mü, yoksa baðýmsýzlýk mý olacaðý meselesinde barýþçýl müzakere yoluyla karar verilmeli.

Ýkincisi, Kürdistan Bölgesi ve peþmerge I?ÝD karþýtý Uluslararasý Koalisyon'da kilit ortaklarýmýz olmaya devam edecek; siz Irak güvenlik güçleriyle tarihi iþbirliðini sürdürürken, peþmerge de gerekli koalisyon desteðini alacak. ABD, Ortak Güvenlik Mekanizmalarý'ný özellikle de Sincar (?engal) gibi I?ÝD'den sonra istikrarsýz olan bölgelerde destekleme çabalarýný artýracak. Bu hassas bölgelerde istikrar saðlamak için ortak çalýþmak zorundayýz.

Üçüncüsü, Irak Kürdistan Bölgesi'nin sýnýrlarý, anayasanýn 140'ýncý maddeyle uyumlu biçimde Baðdat'la müzakere yoluyla belirlenecek. ABD, bu sorunlarýn hýzlandýrýlmýþ bir süreçle, belirlenmiþ bir takvim dahilinde çözülmesine BM ile birlikte ve Irak hükümetinin iþbirliðinde yardým edecek.

Dördüncüsü, sizin, 2018'deki genel seçimlere katýlým da dahil Baþbakan Abadi liderliðindeki mevcut Irak hükümetiyle iþbirliði çabalarýnýzý sürdürmenizi, bu seçimlerin ardýndan hükümet kurulurken olumlu bir nüfuz kullanmanýzý bekliyoruz. Sizin devlet adamlýðýnýz ve liderliðiniz, I?ÝD sonrasý bu dönemde bütün bölge için hayati önem taþýyacaktýr.

Müzakere çerçevesine paralel olarak, þu meselelerin bir yýl içinde çözülmesini destekleyeceðiz ve buna yardýmcý olacaðýz:

Anlamlý iktidar ve gelir paylaþýmý anlaþmalarýnýn uygulanmasý.

140'ýncý maddenin hayata geçirilmesi.

Peþmerge, sivil havacýlýk, diplomatik temsil gibi konularýn çözümlenmesi.

Bu mektubun ve sizin bu alternatifi kabul ederek alacaðýnýz cesur kararýn, I?ÝD'e karþý ortak fedakârlýklarýmýzýn ve zaferlerimizin ardýndan ABD, Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümeti arasýnda tarihi bir fýrsatýn temellerini atacaðýna inanýyoruz. ABD, Baþkan Donald Trump ve Bütün Ulusal Güvenlik ekibimiz adýna, sizinle çalýþmaktan onur duyuyoruz.

Saygýlarýmla Rex Tillerson." (ÝLKHA)
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR