Resmi ve gayri resmi siyaset
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Resmi ve gayri resmi siyaset
Gündem IKBY'nýn baðýmsýzlýk referandumu. Referandum daha yapýlmadý ama, Türkiye baþta olmak üzere Irak, Ýran, BM IKBY'nin 25 Eylül 2017 tarihinde düzenleyeceðini açýkladýðý referandumun gayrimeþru olduðunu savunuyor ve IKBY yönetimi, vakit varken referandum kararýndan vazgeçmeye davet ediliyor. Barzanitüm baskýlara raðmen referanduma gidiyor…
24 Eylül 2017 Pazar 18:11
 Bu Haberi Paylaş


Analizimize baþlamadan önce bölgeye bir kuþbakýþýyla göz atalým. Bölge ekonomik açýdan petrol ve  doðalgazaçýsýndan zengin bir bölge. Irak merkez hükümetinin kontrolünü kaybettiði ama dýþ güçlerin devamlý üzerinde durduðu bir bölge. Bölge sadece Kürt toplumu deðil  Araplar, Kürtler, Türkmenler, Ezidiler, Keldaniler, Süryaniler ve diðer toplumsal gruplarý da barýndýrmaktadýr. Ayrýca, bölge din açýsýndan da epey karýþýk bir bölge, sünni, þia, Hýristiyan ve mecusiler bulunmaktadýr. Siyasi açýdan da epey karýþýk bir bölge. Demokrasi isteyen, Ýslam devleti isteyen, sosyalist bir devlet isteyen bir sürü parti ve örgüt barýndýrýyor. Daha önemlisi farklý anlayýþlara sahip bir sürü silahlý grup bölgede epey etkin. Örneðin, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüðü tüm gruplar Kuzey Irak'ta bulunmaktadýrDEA?, PKK, PYD-YPG. Ayrýca, Araplarda olduðu gibi kabile ve aþiret yapýsýna sahip bir bölge. Büyük devletlerin senelerce gayri resmi iþlerde bir karargâh olarak kullandýðý bir bölgedir Kuzey Irak. En önemli özelliði ise bölge aþiretler arasýnda paylaþýlan yetkiler ve varýlan anlaþmalar üzerinden yönetiliyor olmasýdýr. Ayrýca kýrýlgan bir siyasete ve anlaþmalara sahip bir bölge. Irak ve Türkiye tarafýndan siyasi ve ekonomik ambargo uygulanýrsa ortaçaða dönmesi an meselesi olan bir bölge. Evet, þimdi bakalým bu referandumdan sonra neler yaþanabilir.

IKBY'nýn baðýmsýzlýk referandumu“Evet” veya “Hayýr” lamý sonuçlanacak çok önemlidir. Türkiye'ninMGK bildirisinde IKBY'nin referandum kararý almasýna iliþkin, "Tüm ikazlarýmýza raðmen bu referandumun yapýlmasý halinde Türkiye ikili ve uluslararasý anlaþmalardan doðan haklarýný mahfuz tutar." dedi. Bu Türkiye'nin resmi görüþü ve resmi siyasetidir. Ancak, bir de gayri resmi siyaseti de vardýr. Türkiye kendi güvenliðini ve menfaatini düþünmek zorundadýr. Resmi olarak Türkiye pek ciddi kararlar almadý ama gayri resmi ne yapacaðýný hep birlikte göreceðiz. Irak kendi toprak bütünlüðünü korumak adýna harekete geçebilir. Ancak, Irak'ýn tek baþýna Barzani ile baþ edemeyeceði gayet iyi bilinir. Dolaysýyla, ilk Ýran buna destek verebilir. Sünni ve ?ia çatýþmalarýný isteyen Batý bunlara gayri resmi olarak destek saðlar. Çünkü bugünlere kadar Türkiye, Ýngiltere, ABD tarafýndan askeri eðitimden geçirilen Peþmergelere karþý savaþmak için Baðdat'a ciddi silahlar gerekecektir. ABD, Rusya ve AB bu fýrsatý kaçýrmaz. Hatta iki tarafa bile silah satar. Rusya resmi olarak Kuzey Suriye'de PYD'yi desteklemiyor ama, gayri resmi olarak militanlarýný eðitiyor ve silah satýyor. Dolayýsýyla, resmi olarak Irak'ýn meþru hakký olan toprak bütünlüðünü korumaya destek verdikleri gibi gayri resmi olarak Peþmergelere silah satarlar. Bölgede bulunan diðer gruplar ise “EVET” çýkarsa harekete geçer. Sakin-sakin kenarda bekleyerek Barzani'ye Baðýmsýz Kürdistan'ýn Baþkaný olmaya müsaade etmezler. Aþiretler arasýnda kargaþa ve yetki kavgasý patlak verir. Çünkü, bölgede ABD, Rusya, Ýngiltere, Türkiye, Ýran, Almanya Fransa ve bir çok devletin istihbarat örgütleri at koþturuyor. Sonra devreye BM, BMGK, Ýnsan Haklarý Örgütleri girer ve bölgedeki problemi uluslar arasý teröre çevirir. ABD, Barzani'nin referandumuna resmi olarak karþý çýkarken, gayri resmi olarak bölgeye dolar akýtýyor.

Ýkinci kademe, Kuzey Suriye'deki ve Ýran'daki Kürtleri Kuzey Irak'taki Kürtlere sahip çýkma adýna harekete geçirmek olacaktýr. Böylece Türkiye, Ýran, Suriye ve Irak'ýbölgedeki Kürtlere karþý savaþa zorlayacaklar. Uzun sürecek olan bu oyunda ABD, israil, Rusya, AB, BM müdahale etmek mecburiyetinde olacak. Bunlarýn müdahale ettiði meselelerin nasýl çözüldüðünü biz gayet iyi biliyoruz. Neticesinde bölgede güçlenen Ýslam ümmetinin son kalesi Türkiye zayýf düþürülecektir ve israil bölgede at koþturmaya baþlayacaktýr.Dolayýsýyla, Türkiye bölgede çok ince siyaseti yürütmek zorundadýr. Çünkü, bu referandum bölgede sadece bir “Baðýmsýz Kürt Devleti” kurmak ile  sonuçlanacak bir referandum deðildir.
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR