Rusya'nýn Suriye oyunu
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Rusya'nýn Suriye oyunu
Suriye'deki savaþ, kendi çýkarlarýna baðlý birkaç anahtar oyuncuyu küresel arenada karþý-karþýya getirmiþtir. Birileri Esad'a karþý savaþan çok sayýda militan gruplarý desteklerken, birileri Esad rejimini desteklemektedir. Suriye savaþý yavaþ yavaþ üçüncü dünya savaþýna doðru ilerlemektedir. Suriye muharebesinde artýk dünyanýn en büyük devletleri karþý-karþýya gelmeye baþlamýþtýr. Riyad Makaev ?? Doðruhaber/Analiz
16 Ekim 2015 Cuma 16:49
 Bu Haberi Paylaş
Ýslâmi kaynaklara göz atýnca Hz. Peygambere isnat edilen bazý rivayetlerde ?am'da karþý-karþýya gelecek büyük ordulardan bahsedilir. Bugün Suriye'deki durumu analiz etmeye çalýþýrken adeta o rivayetlerdeki hadiseleri akýllarda canlandýrmak mümkün. Dünyanýn “süper güçler” diye adlandýrdýðýmýz devletleri, kendilerinin ya da baþkalarýnýn çýkarlarýný koruyabilmek için karþý-karþýya gelmiþlerdir. ABD, Rusya, Çin, Ýngiltere, Ýran, Fransa, Almanya, israil, Türkiye, Suudi Arabistan ve diðerleri… Hem askeri bakýmdan hem de ekonomik olarak bu devletlerin bazýlarý dünyayý yönetmeye muktedir devletlerdir.

RUSYA'NIN MÜDAHALESÝ DAE?'Ý ÝKÝNCÝ PLANA ÝTTÝ

Savaþa bugüne kadar fiilen müdahale etmeyen Rusya ani askeri müdahalede bulununca ortalýk olduðundan daha da karýþtý. Suriye ve Irak'ta ortaya çýkan DAE? örgütünü küresel bir tehlike olarak bahane ederek baþlatýlan ABD öncülüðündeki müdahale Rusya'nýn müdahalesi ile sekteye uðradý. Bugünlerde Rusya'nýn müdahalesi DAE?'i birinci plandan ikinci plana attý. Rusya, Batý'nýn tüm planlarýný bozmuþ görünüyor. Son zamanlarda görünmemiþ olan hadiseler bugün yaþanmaya baþlandý. Bir “þeytan” diðer “þeytaný” vurmakla tehdit ediyor. Rusya, Ýran ve Çin'i arkasýna alarak ABD ve müttefiklerine karþý operasyona baþladý. Rusya tüm ekonomik zorluklara raðmen Esed rejimini korumaya aldý. Son olarak Soçi'de Suudi Arabistan ile bir araya gelen Rusya, niyetini açýkça belirtti. Esed rejimi sonuna kadar korunacak ve desteklenecek.

Yaþanan bu savaþ adalet, özgürlükler ve insan haklarýný savunmak için olsa tabi ki anlamak zor olmayacaktý. Ancak bu kan sadece ve sadece para için akýtýlýyor. Suriye savaþýnda rol alan her devlet kendi ekonomik çýkarlarýný korumak için çalýþýyor. Ancak, dünya kamuoyuna sunulan portre ise Suriye halkýný Esed zulmünden korumak ve halka özgürlüðü vermek yönünde sunuluyor. Durum çok karýþtý. Bir taraftan cihat diðer taraftan demokrasi savaþý veriliyor. Ancak Rusya, uçaklarýyla hem “cihatçýlarý” hem de “demokratçýlarý” vurmaya baþladý. Rusya için hepsi ayný. Çünkü tek hedefi ve niyeti mevcut olan Esed rejimini korumak ve bölgede karakol kurmak. Tabi ki Akdeniz doðalgaz yataklarýný iþletmek ve sýcak denizlere sahip olabilmek. Rusya Suriye'de ve Irak'ta kendi ülkesini tehdit eden unsurlarý ortadan kaldýrmaya yönelik fýrsatý yakalamýþ ve bu fýrsatý bulmuþken fazla düþünmeden herkesi bombalayacaktýr. Rusya'nýn kim iyi kim kötü diye seçerek hareket etmek gibi zamaný yok. Çünkü Batý da boþ durmuyor.

KADÝROV SURÝYE'YE ASKER GÖNDERMEK ÝÇÝN PUTÝN'DEN EMÝR BEKLÝYOR!

Rusya bugünlerde altýný çizerek ‘sadece hava saldýrýlarýyla yetineceðim ve kara operasyonlarý olmayacak' dese de katiyen doðru deðildir. Bunu ciddiye almak için Rusya'nýn daha önceki bu tür açýklamalarýna bakmak gerekiyor. Rusya, Batý ile anlaþtýðý hiçbir konuda imza attýðý anlaþmalara uymamýþtýr. Ukrayna'da müdahale olmayacak demiþti Kýrým'ý ilhak etti ve Doðru Ukrayna'da kara operasyonu olmayacak dediði halde askerlerini yolladý. Rusya'da bugünlerde Suriye'ye gidecek yeni askeri birlikler kuruluyor. Rus yanlýsý Çeçen Baþkan Kadirov, Suriye'ye gitmek için Rusya Devlet Baþkaný ve Genel Ordu Komutaný Vladimir Putin'in emrini beklediklerini söylüyor. Rusya Devlet Baþkaný Suriye'ye asker gönderme iznini daha önceden Rus DUMA parlamentosundan almýþtý.

RUSYA 10 BÝN ASKER MÝ GÖNDERÝYOR?

Rusya hava saldýrýlarýyla umduðunu alamaz ise mutlaka kara operasyonlarýna da baþvuracaktýr. ?u anda zaten Esed'e baðlý ordunun danýþmanlýðýný yapan Rus subaylar mevcuttur. Rus savaþ uçaklarýnýn kalktýðý Lazkiye Hava Üssü'nü koruma adý altýnda Suriye'deki Rus asker sayýsý resmi olarak bin beþ yüz. Rusya'da Suriye'ye sevk edilecek olan asker sayýsýnýn 10 bin civarýnda olacaðý konuþuluyor. Rusya kara operasyonlarýna baþlarsa kesinlikle Ýran ve Çin Rusya'ya destek için Suriye'ye asker gönderecek gibi gözüküyor. Batý Gürcistan'da, Ukrayna'da, Kýrým'ýn ilhakýndaki gibi yine pasif kalýrsa bu sefer Orta Doðu'da da Rusya'ya karþý büyük yenilgi alacaktýr. Rusya'nýn Suriye'de baþarýlý olmasý demek Arap Baharýndan etkilenen tüm bölgelerde etki yapacak demektir.

Rusya'yý durdurmak için gerçekten üst akýl gerekiyor. Hiçbir kanunu ve uluslararasý anlaþmayý tanýmayan dünyanýn en güçlü ordulardan birine sahip olan Rusya'yý durdurmak için Batý'nýn da epey ter dökmesi gerekecek. Suriye Muhalefetinin Batý'dan istediði hava savunma sistemleri muhalif güçlere verilecek mi bilinmez ama verilirse Rusya'ya karþý atýlmýþ en belirgin bir adým olarak nitelenebilir.

Rus Papazlar Suriye'deki Hýristiyanlarý korumak için teblið yaparken, Çeçenistan'da Çeçen Baþkan ve baðlý Ýmamlarý Esed'e destek veren cihat'ta olacaktýr diye tebliðde bulunmaktadýrlar. Ne olacak bu durum, þimdiden kestirmek gerçekten zor. Bekleyelim ve görelim... Suriye'de dünyanýn tüm ordularý toplansa þaþýrmamak lazým. Fitne ortalýðý almýþ ve büyüyerek devam ediyor…
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR