Rusya'nýn taktik oyunu
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Rusya'nýn taktik oyunu
Suriye'de tehlikeli ateþkes anlaþmasý devam ederken Rusya Suriye'den çekileceðini açýkladý. Baþta Esad, ABD ve müttefikleri þaþkýn. Türkiye'de ??Putin çekiliyor, dayanamadý? gibi manþetler atýlýyor. Putin'in açýklamasý ne anlama geliyor? Rusya gerçekten Suriye'den çýkacak mý? Aslýnda Suriye'de yaþananlar nedir? Bu yazýmýzda bunu anlatmaya çalýþacaðým?
20 Mart 2016 Pazar 15:20
 Bu Haberi Paylaş
Riyad Makaev / Doðruhaber/Analiz

Kremlin'den gelen haber dünyayý bir anda þaþýrttý. Ani bir açýklama yapan Putin gündemi birden Rusya üzerine çevirmeyi baþardý. Suriye üzerine yorumlar yapan gazeteciler, askeri ve siyasi yorumcular Putin'in açýklamasý üzerine yoðunlaþtýlar. Putin dayanamadý diyenler, Ukrayna üzerine yoðunlaþmak istiyor diyenler, Cenevre görüþmelerinde daha güçlü argümanlar elde etmek istiyor diyenler oldu. Aslýnda Putin neden bunu yaptý diye sorarsak çok basit bir cevap verebiliriz. Rusya Suriye'ye girerken de ayný bu þekilde girmiþti. Hatýrlayacak olursak Putin defalarca Suriye'ye askeri müdahalede bulunmayacaðýz demiþti.

Rusya'nýn Ukrayna krizi ile Batý ile bozulmaya baþlayan iliþkiler Rusya'ya yönelik aðýr ekonomik yaptýrýmlar ile sonuçlandý. Rusya Batý'nýn sergilediði tavrýný kendini adeta dünya siyasetinden ve dünya ticaretinden dýþlanmak istendiði þeklinde anladý. Bundan dolayý ABD öncülüðünde yürütülen Suriye operasyonuna fiili müdahale kararýný alarak uluslararasý anlaþmalarý hiçe sayarak aniden Suriye'ye girdi. Batýnýn o güne kadar elde ettiði her þeyi bertaraf ederek Esad'ýn tarafýný tutarak Suriye'deki savaþýn seyrini deðiþtirdi. Yapýlan tüm sert açýklamalara raðmen kimseyi ayýrt etmeden havadan bombaladý. 6 ay içinde binlerce masum sivili katletti. Batý sadece seyretmekle kaldý. Türkiye de savaþýn içine çekildi. Rus-Türk iliþkileri derinden darbe aldý. Rusya, “Diplomatik giriþimlerle hiçbir þey elde edemezsiniz” demeye getirdi. DAE? ile mücadele adý altýnda girdi ve ýlýmlý muhalif güçlerini darmadaðýn etti. PYD'yi destekledi. Lafýn kýsacasý Rusya girdi, her þeyi karýþtýrdý. Bölgede artýk kim kiminle savaþacaðýný þaþýrdý. Bölgeyi S-400 füzeleriyle donattýlar, denizaltýlar yerleþtirdiler ve savaþ uçaklarýný getirdiler. Rusya bunu yaparken dünya seyretti ve hep tek sesle Rusya sivilleri bombalýyor diye haykýrdýlar. Ancak Rusya sivilleri bombalarken bombalarýný Ýstanbul boðazýndan geçirerek götürdüler. Hiçbir devlet kendi hava sahasýný kapatmadý. Kimse Rusya karþýsýna geçip “bunu yapamazsýn” diyemedi ve sert tedbirler almaya cüret edemedi. 

Rusya çekiliyorum diye açýklama yapýnca, “dayanamadý, biz bunu yapmýþtýk, bizim hamlelerden sonra çekilmek zorunda kaldý, Ýslam Ordusu Rusya'yý korkuttu” demeye baþladýlar. En baþta Rusya'nýn ekonomik durumu neden olarak gösterilmeye baþlandý. Rusya'nýn ekonomisi gerçekten kötü yönde gidiyor. Halk, periþan vaziyette. Kremlin bütçe oluþturmakta bile zorlanýyor. Önümüzde Baþkanlýk seçimi var ve Putin bunu da düþünmek zorunda. Artýk Rusya'nýn sosyal medyasýnda Kremlinde gizli bir darbe olacaðý bile konuþuluyor. Bunlarýn tümü sadece dedikodu baþka bir þey deðil.

Rusya Suriye'ye girdi hiçbir karþýlýk göremedi. DAE? ile mücadele adý altýnda girmiþti. Putin'in açýklamasýnda “Suriye'deki görevimizi genel olarak baþarýlý olarak sonuçlandýrdýk” ifadesi vardý. DAE? olduðu yerde duruyor ve Esad'ýn baþý da hala dertte. Rusya neyi baþarmýþ oldu? Hiç bir þeyi baþaramadý. Rusya sadece Batýya gücünü göstermek ve Batýnýn daha fazla ileriye gitmesi halinde neyle karþýlaþacaðýný göstermek istedi. Rusya'nýn Suriye'ye girmesi ile deðiþen ABD'nin politikasý dikkate deðer. ABD Baþkaný Barak Obama, Rusya'yý DAE? ile bir tutarken ve sadece bölgesel güç olarak gösterirken Rusya'nýn girmesiyle tüm söylemler 360 derece deðiþti. John Kerry adeta Lavrov ile beraber yatýp kalkýyordu. ABD için DAE? gibi tehlike arz eden Rusya birden Suriye'de Rusya'nýn müttefiki haline geldi. Putin böylece kolay lokma olmadýðýný göstermiþ oldu.

Diðer taraftan Suriye'de muhalif gruplarýn düþürülen rejim uçaðýnýn ardýndan böyle bir açýklama yapýlmýþ olmasý Rusya'nýn artýk hava operasyonlarýna devam etmek istemediði yönünde yorumlanabilir. Suudi Arabistan'ýn, muhalifleri hava operasyonlarýna karþý savunacak silahlarla donatýlmasý gerektiði þeklindeki açýklamalarýndan sonra muhaliflere vaat edilen silahlar verilmiþ gibi yorumlanabilir. Ancak Rusya bundan kaçacak veya korkacak bir yapýya asla sahip deðildir. 

?imdi, Rusya “Suriye'den çekiliyorum” açýklamasýyla yeni bir oyun oynamaya baþlýyor. Hepimiz buna þahit olacaðýz. Rusya, Suriye'den yakýn zamanda çekilmeyecektir. Zaten açýklamanýn hemen ardýndan bombalamaya devam edeceklerini duyurdular. Rusya S-400 füzelerini, denizaltýlarýný, askeri gemi ve uçaklarýný býrakýyor. Rusya'ya giden uçaklar ve personeller sadece Suriye'de askeri görevlerini bitirenlerdir. Ayrýca belli uçuþlardan sonra bakýma alýnmasý gereken uçaklarýný geri çektiler. Putin'in açýklamasýndan sonra Sergey Ývanov Suriye'deki üslerini daha da güçlendireceklerini ve terörist gruplara karþý bombardýmanlarýný daha da artarak devam edeceklerini söyledi. Rusya ekonomisini düþünen ve halkýn geleceðini düþünen bir devlet yapýsýna sahip olsaydý Çeçenistan, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkeleri iþgal etmez ekonomiyi ve halký düþünerek Batý gibi hassas davranýrdý. Rusya emperyalist düþüncelere sahip, askerini hiç düþünmeyen, askerini sadece bir et parçasý olarak gören bir anlayýþa sahiptir. Putin'in yaptýðý açýklama dünya kamuoyuna yönelik deðil iç siyasete yönelik yapýlan bir açýklama olarak deðerlendirmek lazým. Rus halkýnýn devletten tek istediði þey devletin diðer dünya devletleri önünde güçlü olmasý. Ekonomi, reformlar, refahý düþünen bir anlayýþ Rusya'da daha doðmadý. Rusya sadece gücünden anlayan bir anlayýþa sahip. Putin halka karþý güçlü duruþunu sergileyerek iktidarda kalmaktadýr. Putin'in bir zayýflýðýný gördüðü vakitte Kremlinden gitmek zorunda kalacaktýr. Rusya'ya karþý güçlü bir pozisyon almak isteyen herkes, özellikle de Türkiye, acil olarak nükleer silaha sahip olmak zorunda. Bunu da daha demin Arabistan ile yapýlan stratejik anlaþmasýnýn çerçevesinde gerçekleþtirebilir. Çünkü Arabistan Pakistan'dan nükleer silah elde etmiþti. Uluslararasý anlaþmalar sadece zayýf olanlar için geçerli. Ne ABD ne de NATO gerektiði zaman Türkiye'nin yanýnda olmayacaktýr. Bunu net bir þekilde zaten Suriye savaþýnda görüyoruz. Büyük oynamak istiyorsan bazen radikal kararlar alarak kendini düþünmek zorundasýn. Aksi takdirde bu kavga fazla uzayacaktýr.
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR