Seçim ve Kürtleri Bekleyen Tehlikeli 'Kaos'
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Seçim ve Kürtleri Bekleyen Tehlikeli 'Kaos'
15 Mayıs 2015 Cuma 00:25
 Bu Haberi Paylaş


Bol keseden vaatlerle, ben seçilmezsem kaos olur tehditleriyle, kan akýtan musluklarýyla, arka kapý ziyaretleriyle ve gittikçe milliyetçileþen bir iktidarýyla seçim süreci son hýzýyla devam ediyor.

Her gün birkaç ilde birden miting düzenleyen parti liderleri, adeta seviyesizleþme yarýþýna girmiþ gibiler.  Birilerinin iddia ettiði gibi bu seçim döneminin merkezine, ekonomi deðil gerilim oturmuþ durumda.

Her parti kendi üslubuyla gerilimi ve kutuplaþmayý yükselterek Türkiye’yi içinden çýkýlmaz bir kutuplaþmaya sevk ediyor. Seçimler neredeyse, aralarýnda yüz yýllardýr süregelen düþmanlýklarýn olduðu aþiretlerin çekiþmesine dönüþmüþ durumda. Her parti, ben ve diðerleri, tarzýnda bir tavýr takýnarak ülkedeki ayrýlýklarý körükleyip tabanýný koruma uðraþýnda.

Bu seçimi diðerlerinden farklý kýlan en temel etkenlerden biri seçime katýlmadýðý halde katýlýyormuþ gibi çalýþan Recep Tayyip Erdoðan faktörüdür. Normalde anayasa gereði, tarafsýz olmasý gerekirken seçim mitingleri gibi mitingler düzenleyerek AKP için oy ve Dört yüz milletvekili istemek Cumhurbaþkanlýðý makamýna yakýþmasa gerek.

Ýþi kitabýna uydurmak adýna toplu açýlýþlar yapmak bahanesiyle meydanlara inen Erdoðan, kimi yerlerde aylardan beridir kullanýlan mekânlarýn açýlýþýný yapýyor sözde. Meydanlardaki tavrýna bakýnca insanýn acaba Cumhurbaþkaný olduðu için piþman mý oldu? Diye sorasý geliyor. Kürsüden muhalefet liderleri ile polemiðe girmek iþgal edilen makama yakýþýr bir davranýþ olmadýðý gibi Cumhurbaþkanlýðý makamýnýn deðerini de azaltmaktadýr.

7 Haziran seçimlerini farklý kýlan etkenlerden biri de HDP’nin baraj mücadelesi. ?u anda baþta Doðan Medyasý olmak üzere, uzun vadede HDP’yi ve de Kürtleri kullanmak isteyen herkes HDP barajý aþsýn diye yýrtýnýp duruyor.

Dikkat edilirse eðer görülecektir ki; CNN ve benzerlerinin neredeyse reklamlarýnda bile HDP’li bir kiþi var. Týpký Ýktidar medyasýnýn reklamlarýnda bile AKP’li bir kiþinin olduðu gibi. Her halde Doðan Medyasý’na ait binalarda HDP’liler için konaklama alanlarý oluþturulmuþ.

HDP’nin Paralel Örgüt ile yaþadýðý sýký fýký iliþkiler de gözden kaçmýyor doðrusu. Gizli âþýklar gibi arka kapýlardan kaçamak ziyaretler, beddua kardeþliði ve özellikle yabancý dilde yayýn yapan gazetelerdeki HDP propagandasý gibi ince ayarlarla gittikçe yakýnlaþan iki yapýdan bahsediyoruz.

Bir de HDP’nin aday listesi var. Elbette içerisinde Kürt halkýnýn önemsediði deðerli adaylar mevcuttur. Ama genele bakýlacak olursa, Türkiye piyasasýnda ne kadar tarihi geçmiþ marjinal varsa heybeye konulmuþ. Türkiyelileþmek ya da barajý aþmak adýna devþirilen bu eskimiþlerin hiçbirinin Kürt Halký’nýn hayrýna atacaðý tek bir adým bile yoktur.

Doðan Medyasýnýn ve Paralel Yapý’nýn Kürtlere yapacaklarý geçmiþte yaptýklarýndan farksýz olmayacaktýr. ?u an için HDP, ben onlardan istifade ediyorum, düþüncesinde olabilir, ama onlar HDP’den öte Kürt Halký’ný kullanabilmenin telaþýndadýrlar. HDP de bunlarla yaptýðý gayrý meþru dans ile adeta Kürtleri pazarlamaktadýr.

Doðan Medyasý’nýn Amiral gemisi hükmünde olan Hürriyet Gazetesi’ne göre Kürtlerin bu ülkede yaþama hakký bile yoktur. Logosunda ‘Türkiye Türklerindir’  ibaresiyle çýkan bir gazete aslýnda Kürtlerin varlýðýný külliyen inkâr etmektedir. Ve bu gün HDP açýk açýk Kürt halkýný bu anlayýþa pazarlamaktadýr.

HDP ve ona destek verenlerin bu gün, kendini bu faþist rejimin gerçek sahibi olarak görenlerle yakýnlaþmasý Kürtlerin geleceði açýsýndan büyük bir tehlike arz etmektedir. Bu sistemin asýl partisi olan CHP güçsüz olduðu için Doðan Medyasý tarafýndan temsil edilen kafa, HDP’ye yakýnlaþmakta ve AKP’ye karþý onlarý silah olarak kullanmaktadýr.

Onlarýn HDP’nin barajý geçmesi için çabalamalarý, ne Kürtlerin gasp edilmiþ haklarý açýsýndan ne de Kürtlerin gelecekleri açýsýndan deðildir. AKP’nin güç kaybedebilmesi açýsýndan bu gün Kürtleri önemseyenler yarýn Kürtlerin haklarý söz konusu olunca ilk karþý çýkanlar olacaklardýr.

Ayný durum paralel yapý için de geçerlidir. AKP ile en sýký fýký olduklarý günlerde bile çözüm sürecine karþý çýkan bu yapý deðil miydi KCK’lýlarýn ellerini Amerikan usulü kelepçelerle baðlayýp teþhir eden. ?imdi bu yapý da HDP’ye destek veriyor.

MÝT’in yönlendirmesi ýþýðýnda kurulduðu bilinen HDP ve onun baþkaný için Proje diyenler her geçen gün haklý çýkýyorlar. HDP’nin Türkiyelileþme adýna Türkiye halklarýnýn dýþladýðý kesimleri Kürt Halký aracýlýðýyla var etme çabasý ve devþirme politikalarý her þeyden önce Kürtlere yapýlmýþ bir haksýzlýktýr.

Seçim döneminden önce Kürdi ittifak için görüþmeler yapýldý. Sonuç ortada. Kürdistanî güç olarak bilinen gruplara neredeyse hiçbir þey verilmedi. Kendi güçleri dýþýndaki gruplara verilen sýralara bakýlýrsa barajý aþma durumunda bile sadece bir kiþi seçilebilecek gibi görünüyor. Diðerleri ise seçilemeyecek sýralardan kendilerine yer buldular.

Olayýn bir de seçim sonrasý var. HDP’liler açýk açýk, biz barajý aþamazsak seçimden sonra kaos olur, diyorlar. Bu tam da HDP’yi seçime parti olarak girmeye ikna edenlerin istedikleri þeydir. Nerede kaos olacak Muðla’da mý, Konya’da mý yoksa ?ýrnak, Batman veya Diyarbakýr’da mý? HDP’lilerin bahsettikleri o ateþ nerede tutuþacak, ya da hangi ilin çeþmelerinden kan akacak?

Elbette hangi ilin billboardlarýna kan akýtan musluk resimleri asýldýysa o þehir tehlike altýndadýr.

HDP’nin barajý aþýp aþmayacaðý kesin deðil. Anket þirketleri destekledikleri partilerin hoþuna gidecek þekilde sonuçlar yayýnladýklarýndan tam bir netlik kazanýlmýþ deðil. Belli ki geçse de az bir puanla geçecek barajýn altýnda kalsa da az bir puanla kalacak.

Yüzde 10’luk seçim barajýnýn adaletsizliði belliki en fazla HDP’yi etkileyecek. Ama bunu bile bile seçime Parti olarak girme kararý aldýlar. Daha en baþtan da Nasreddin Hoca’nýn testi kýrýlmadan attýðý tokat gibi tehditlerini ilan ettiler. Biz Barajý aþamazsak kaos çýkar…

Peki, barajýn altýnda kalýrlarsa ne yapacaklar? Demirtaþ sivil itaatsizlikten bahsediyor. PKK orijinli yapýlar ne zaman sivil itaatsizlik demiþlerse, sonuçta katledilen Kürt halký olmuþtur. En son Ekim ayýnda yaþananlar bunun göstergesidir. Ýnsanlarýn yaptýklarý yapacaklarý için de birer iþaret hükmündedir. Açýk açýk bu kesim, Kaos çýkar diyerek geçmiþte yaptýklarýný hatýrlatmak suretiyle Kürt halkýný tehdit ediyor.

Aslýnda HDP, kaos çýkar derken, Kürt halkýna mesaj vermiþ oluyor. Çünkü barajý aþabilmesi için aslýnda batýdan çok doðu halkýna ihtiyacý var. Netice de Kürtlerin tamamý kendilerini desteklemiyor. Bu desteklemeyenlerin aðlebi de Kürdistan’da yaþýyor. Kaosun çýkacaðý yer de belli; Kürdistan coðrafyasý…

Bir de tehdit ve silah ile oy toplamadýklarýný iddia ediyorlar. Biz barajý aþmazsak kaos çýkar, demek bile tek baþýna tehdit ve silahlarýn gölgesi olarak yeter de artar bile.

Anlaþýlan o ki HDP barajý geçse de geçmese de seçim sonrasý Kürt halkýný tehlikeli günler bekliyor. Bun da olaylarý kýzýþtýran Cumhurbaþkaný’nýn da sorumluluðu inkâr edilemez.

Seçim dönemine girilince milliyetçi oylarý almak için masaya tekme vuran Erdoðan’da yaþanacaklardan sorumlu olacaktýr. Kürt Sorunu yoktur, demek bile baþlý baþýna bir tahriktir. Erdoðan önceki seçimlerde olduðu gibi bu seçimde de gerilim politikasý üzerinden oy toplama hevesine kapýlmakla tehlikeli sulara yelken açmýþ oldu…

Neticede 7 Haziran seçimleri en çok bölge halkýný etkileyecektir. HDP barajý aþacak olursa eðer güç zehirlenmesinin getirdiði sarhoþlukla bölge halkýný daha da yýpratacaktýr. Haraçlarýn miktarýnýn artacaðýndan, çocuklarýn daha fazla daða kaçýrýlacaðýndan, þirin görünmek için þimdilik sessiz duran çetelerin daha bir saldýrganlýkla harekete geçeceðinden kimsenin þüphesi olmasýn.

Yani anlayacaðýnýz Kürt Halký için, Barajýn altý da felaket üstü de. Allah Kürtlerin yardýmcýsý olsun…

Selam ve Dua ile…

Metin Gökmen

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR