Sisi'den kaçtý Türkiye'ye sýðýndý ÝDAMA G?NDERÝLDÝ!
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Sisi'den kaçtý Türkiye'ye sýðýndý ÝDAMA G?NDERÝLDÝ!
Geçtiðimiz günlerde Ýstanbul Atatürk Havalimanýna gelen ve cunta mahkemesince idamla yargýlanan Ýhvan mensubu Muhammed Abdulhafiz Hüseyin, darbeci Sisi yönetimindeki Mýsýr'a iade edildi. Skandal iadeyi gazetemize deðerlendiren UMHD Baþkaný Uður Yýldýrým, “Ýnsanlarýn maðduriyetler yaþayacaðý bir ülkeye güvenli bir liman olarak gördüðü Türkiye'den gönderilmesi kadar büyük bir vebal yoktur” dedi. Kamuoyu tepkili!
05 Şubat 2019 Salı 08:58
 Bu Haberi Paylaş


DOÐRUHABER

Mýsýr'da darbeciler tarafýndan hukuksuz bir þekilde idamla yargýlanan Ýhvan mensubu Muhammed Abdulhafýz Ahmed Hüseyin'in, Ýstanbul Atatürk Havalimanýnda gözaltýna alýndý. Ardýndan da darbeci Sisi yönetimindeki Mýsýr'a iade edildi.

SÝYASÝ SIÐINMA TALEBÝ KABUL EDÝLMEDÝ

Edinilen bilgilere göre, Ýhvan mensubu Muhammed Abdulhafiz Hüseyin, Somali'den 16 Ocak akþamý Ýstanbul Atatürk Havalimaný geldi. 17 Ocak günü sabah saatlerinde elektronik vize iþlemlerini yaptýðý esnada Mýsýr tarafýndan istenilen suçlular arasýnda olduðu tespit edildi. Ýhvan mensubu olduðunu ve Mýsýr'da hakkýnda idam kararý olduðunu belirten Hüseyin, siyasi sýðýnma talebinde bulundu ancak talebi kabul edilmedi. Yapýlan iþlemlerin ardýndan Muhammed Abdulhafiz Hüseyin, 18 Ocak'ta Mýsýr'a gönderilerek cunta kuvvetlerine teslim edildi.

 “HÝÇ KÝMSE Ý?KENCE GÖRECEÐÝ VE HAYAT HAKKININ ÝHLAL EDÝLECEÐÝ BÝR ÜLKEYE GERÝ GÖNDERÝLEMEZ”

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý ve Türkiye'nin imzaladýðý birçok insan haklarý sözleþmesinin ihlal edildiðini ifade eden Uluslararasý Mülteci Haklarý Derneði Baþkaný Uður Yýldýrým, “Anayasada ve bu sözleþmelerde geri gönderme yasaðý dediðimiz hiç kimse iþkence göreceði, adil yargýlanma hakkýnýn ihlal edileceði ve hayat hakkýnýn ihlal edileceði bir ülkeye geri gönderilemez diye bir kural var. Hukuki anlamda böyle bir geri gönderme yapanlar aslýnda hem kanunlarý hem de uluslararasý sözleþmeleri çiðnemiþtir. Mýsýr'da hem hukuksuz yargýlamalar var, hem adil yargýlanma hakký ihlal ediliyor, hem de hukuksuz idam cezalarý veriliyor. Tüm dünya bunu biliyor. Türkiye'de bulunan ihvan mensuplarý var. Ancak zaman zaman bize gelen bazý baþvurularda geri gönderilemez kuralýnýn ihlal edilmesine yönelik tavýrlarý görebiliyoruz maalesef” dedi.

“BU HAÝNLÝKLE AÇIKLANABÝLÝR”

Türkiye Cumhuriyeti Baþkaný meydanlarda Rabia iþareti yaparak Mýsýr'daki Rabia Meydaný direniþine ve darbe karþýtlarýna selam gönderdiðini anýmsatan Yýldýrým, “Biz 15 Temmuz direniþiyle Mýsýr'daki Ýhvan mensuplarýnýn direniþi arasýnda bir fark görmüyoruz. Yani hem siyasi hem de hukuki bir birliktelik var. Bununla ilgili bir sorun yok. Ama sorun nereden kaynaklanýyor diye baktýðýmýz zaman transit geçiþlerde buranýn Türkiye topraðý olarak görülüp görülmemesi durumu da tartýþma konusu. Burada bir operasyona maruz kalýp baþka bir yere gönderilmeniz söz konusu olabiliyor. Bazý vakýalar yaþanýyor ama bu vakýa bize ulaþmadý maalesef. Eðer Muhammed Abdulhafiz Hüseyin bize ulaþabilseydi iade sürecini durdurabilirdik. Ama maalesef eli kolu baðlý, hukuki haklarýndan mahrum býrakýlan kardeþimiz uluslararasý þebekelerin oyunuyla iade sürecinin bir parçasý oldu. Masum bir iade süreci olduðunu düþünmüyorum. Bu bir hainlikle açýklanabilir. Ýkinci olarak baþka dýþ güçlerle yapýldýðý þeklinde açýklanabilir. Üçüncü olarak ekonomik bazý menfaatler için yapýlmýþ olabilir. Bunun en acý yönü yapanýn yanýna kar kalmasý” þeklinde konuþtu.

“BÝR ÝNSANIN MASUM BÝR ?EKÝLDE ÖLMESÝ TÜM ÝNSANLIÐIN ÖLMESÝ DEMEK”

Konunun mutlaka üzerine gidilmesi gerekiyor diyen Avukat Uður Yýldýrým þöyle devam etti: “Çok ciddi bir soruþturma yapýlmasý gerekiyor. Bu kararý alan ve süreç içerisinde payý olanlarýn özellikle tektik edilmesi gerekiyor. Bunun haricinde bu tip olaylarýn olmamasý için havaalanlarýndaki serbest bölgelere avukatlarýn ve Sivil Toplum Kuruluþu yetkilerinin mutlaka alýnmasýnda kolaylýklar saðlanmasý gerekiyor. Bu alanda boþluk ve keyfiyet oluþuyor. Bu iade süreciyle ilgili konuþtuðumuz Ankara'daki yetkililer Mýsýr gibi insan haklarý konusunda sabýkalý bir ülkeye iade kararý ve yaklaþýmýn olmadýðýný söylediler. Ama ortada araþtýrýlmasý gereken fecaat bir durum var. Sonuç itibarýyla bir insanýn masum bir þekilde ölmesi tüm insanlýðýn ölmesi demektir. Bu bizim inancýmýzda böyledir.”

“GÜVENLÝ BÝR LÝMAN OLARAK GÖRÜLEN TÜRKÝYE'DEN GÖNDERÝLMESÝ BÜYÜK BÝR VEBAL”

Bu olaydan çýkarýlmasý gereken dersler olduðunu belirten Yýldýrým, “Sistemin daha þeffaflaþtýrýlmasýna yönelik adýmlarýn atýlmasý lazým. Ayný zamanda mevcut olaylarýn üzerine gidilerek bir daha böyle acý olaylarýn yaþanmasýnýn önüne geçilmesi gerekiyor. Kurulduðumuz günden bu yana hükümetin politikalarýna raðmen Doðu Türkistanlý kardeþlerimizin iadelerine yönelik ve Mýsýrlý Ýhvan mensuplarýnýn iadelerine yönelik birçok vakýa ile karþýlaþtýk. Yarýn bir gün ülkesine geri gönderildiðinde yaþam hakký elinden alýnacak herkes için ayný tehlike söz konusudur. Bu konu da mezhebine, meþrebine, dine, ýrkýna bakýlmaksýzýn herkes için uygulanmalý.  Ýnsanlarýn maðduriyetler yaþayacaðý bir ülkeye güvenli bir liman olarak gördüðü Türkiye'den gönderilmesi kadar büyük bir vebal yoktur” ifadelerini kullandý.

MURSÝ'NÝN ESKÝ MÜSTE?ARI YETKÝLÝLERÝ ÖNLEM ALMAYA ÇAÐIRDI

Konu hakkýnda konuþan Mýsýr'ýn seçilmiþ Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'nin eski müsteþarý olan ve Ýstanbul'da ikamet eden Siyasi Ýlimler Profesörü Seyfeddin Abdulfettah, Türkiye hükümetinden bu gibi sorunlarla karþýlaþýlmamasý için havalimanýndaki güvenlik güçlerinin, siyasi ilticada bulunan ve hayati tehlikesi bulunanlarýn durumlarýnýn tam anlamýyla ortaya çýkarýlana kadar mühlet vermesini istedi. Prof. Abdulfettah, ayný þekilde bu tedbirlerle, haklarýnda suç iþlediði yönünde iddia olanlarýn, bu durumunun ispatlanmasý, kendilerine kefil olacaklar vasýtasýyla kefaletle serbest býrakýlma hakký tanýnmasýnýn insani ve hukuki olduðunu belirtti. Abdulfettah, siyasi sýðýnma talep edenlerin ülkeye kabul edilmeseler dahi hayatlarýný devam ettirebilecekleri güvenli bir ülkeye yönlendirilme hakkýnýn saðlanmasýný da talep etti. Abdulfettah, bu gibi acý verici olaylarýn tekrarlanmamasý ve Türkiye'ye olan güvenin sarsýlmasý adýna yetkilileri önlem almaya çaðýrdý.
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR