Türkiye neden Cerablus'a girdi?
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Türkiye neden Cerablus'a girdi?
Uludað ?niversitesi Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü ?ðretim ?yesi Doç. Dr. Ferhat Pirinççi, geçtiðimiz hafta baþlayan ve halen devam eden Türkiye??nin Cerablus operasyonun amaçlarýný ve nedenlerini deðerelendirdi.
02 Eylül 2016 Cuma 11:31
 Bu Haberi Paylaş


15 Temmuz baþarýsýz darbe giriþimi öncesi devletin tüm kurumlarýný iþgal eden FETÖ yapýlanmasý ile saldýrý ve bombalarla müsemma Pkk'nin amacý, Türkiye'yi þer güç batýya diz çöktürecek pozisyonda tutmaktý(r). Ancak Müslüman milletin verdiði kurtuluþ savaþý sonrasý Türkiye iþgale boyun eðmedi ve içindeki ur'u da temizledi, Suriye'ye de girdiði gibi, batýya karþý da dik durmasýný bilecek.

24 Aðustos'ta Suriye'nin Cerablus bölgesine yönelik Fýrat Kalkaný Harekâtý devam ediyor. ?u ana kadar Cerablus ile birlikte 30'dan fazla köy Türkiye'nin verdiði destekle ÖSO birlikleri tarafýndan ele geçirilmiþ durumda. Peki, Türkiye neden Cerablus Harekâtýný baþlattý ve bu aþamaya nasýl gelindi, harekâtýn öncesi ve sonrasýna bir göz atalým.

TÜRKÝYE ?ÝMDÝYE KADAR SURÝYE SAVA?INA NEDEN MÜDAHÝL OLMADI

15 Temmuz gecesi tüm Türkiye, FETÖ'nün baþarýsýz hain darbesini iliklerine kadar yaþadý, þehitler verildi ve binlerce insan yaralandý. Ancak verilen kurtuluþ mücadelesini Müslüman halk kazandý… Bu hain yapýlanmanýn devletin tüm kýlcal damarlarýna nasýl da sýzdýðý, darbeyle ve darbe sonrasý devlet içindeki kurumlardan atýlanlardan da anlaþýldýðý üzere özellikle Türkiye'nin Suriye savaþýna neden þu ana kadar müdahil olunmadýðýnýn cevabýný da orta yere seriyor aslýnda.

Oysa Suriye'de 5 yýldýr süren bir savaþ sürecinde batýlý devletler Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesine hep sýcak baktý. Türkiye girmeyince bu kez savaþý Türkiye içerisine yayma politikasý güdüldü. Bunun için içerideki taþeronlar harekete geçirildi. Öne çýkan bu kaos giriþimleri; sol ulusalcý Kemalist zihniyetle birlikte paralel yapý polislerinin de destek verdiði gezi olaylarý, HDP'nin sokaða çaðýrdýðý ve Pkk vahþetlerinin yaþatýldýðý 6-8 ekim olaylarý, sonra Suruç, Ankara patlamalarý… Tüm bunlar dýþarýdan þer güçlerce desteklenen ve Türkiye'nin de Suriye gibi iç çatýþmalarýn yoðun yaþandýðý ve beraberinde iç savaþa doðru sürüklenen bir ülke haline getirilmek isteniyordu.

ÇÜNKÜ FETÖ YAPILANMASI HER KURUMDA VE TETÝKTEYDÝ

?imdi bunlarý neden tekrar hatýrlatýyorum diye merak ediyorsunuzdur; þundan dolayý tüm bu olumsuz geliþmeler Türkiye'de yaþatýlýrken devletin tüm kurumlarýnda paralel devlet yapýlanmasýný tamamlayan FETÖ, hazýr tetikte bekliyordu. Kimi zaman bazý olaylara direk müdahale ediyor ya da müdahale etmesi gereken yere müdahale etmiyordu. Ve þer güçler ile baðlý çalýþan diðer odaklar; Pkk, DHKP-C ve yine þer güçlerin emperyalist emellerine göre hareket ederek en büyük zararý Müslümanlara veren Daeþ, Türkiye içerisinde yaptýklarý vahþi katliamlarla, Batý'nýn Türkiye'ye diz çöktürmesi için çalýþan taþeron yapýlar olduklarýný ispatlama yarýþýndalar adeta. 

Mesela Pkk'nin geçmiþten bu yana yaptýðý katliamlardan sadece bir örnek 16 insanýn adeta buharlaþtýðý Dürümlü Köyü katliamý. Son Gaziantep'te bir düðün evini canlý bombayla patlatarak 56 kiþiyi öldüren Daeþ. Ya da paralel yapýnýn yüksek ihtimal parmaðýnýn olduðu Muhsin Yazýcýoðlu suikastý gibi… Veya 6-8 Ekim'de polisin sokaklardan çekilmesi, mobese kayýtlarýnýn silinmesi gibi durumlar… Ya da Türkiye'nin Suriye sýnýrýný kontrol eden askeri birliðin komutanýnýn paralelci bir komutan olmasý gibi özetle tüm bu etkenler 15 Temmuz darbesine kadar Türkiye'nin Suriye'ye girmesini belki de tehlikeli hale getirebilecek durumlardý.

AMERÝKA NEDEN SEVÝNEMÝYOR ACABA…

Ancak þu anki durumu deðerlendirdiðimizde Türkiye'nin Cerablus Harekâtýný baþlatmasýna Amerika sevinemiyor. Neden? Çünkü çýkarlarýna ters! Amerikalý üst düzey yetkililerin zaman zaman çýkýp Daeþ'le mücadelenin zor olduðunu, uzun yýllara yaymak zorunda olduklarýný söylemelerine geçmiþte de þimdi de hiç inandýrýcý deðil. Çünkü bu bir bahaneydi, asýl amaç Daeþ'i bahane ederek PYD'ye bir devlet kurdurtmak ve o devleti de bölge üzerinde pis emelleri bulunan Siyonist israilin hizmetine sunmaktýr amaçlanan.

Oysa dikkat edilirse Türkiye'nin Cerablus Harekâtý 8. Gününde, Cerablus'la birlikte 33 köyün ele geçirilmesiyle sonuçlanabiliyorsa Amerika'nýn Daeþ'le mücadelesinin aslýnda Türkiye gibi bölge ülkelerini oyalamak, karýþtýrmak olduðu daha bir netlik kazanýyor.

Ancak daha önce olsa (15 Temmuz darbesi öncesi) Amerika takla atar Türkiye'yi Suriye bataklýðýna çektiði için zil takýp oynardý. Ama durumlar batýnýný aleyhine olunca bakýn Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danýþman Yardýmcýsý Ben Rhodes ne diyor? “Türkiye'nin SDG'ye karþý güneye doðru hareketlerini desteklemiyoruz.” Amerika'nýn Ortadoðu ve Orta Asya'daki kuvvetlerinin komutaný General Joseph Votel de PKK'nýn Suriye kolu PYD'nin Fýrat'ýn doðusunda olduðunu dile getirdi. Bu gibi açýklamalar Türkiye'ye ‘daha fazla ilerleme Cerablus'u aldýn tamam, çýk Suriye'den' þeklinde üstü kapalý tehditlerdir.

BATILI LÝDERLER TUTU?TU!

Tam da bu süreçte AB Komisyonu Üyesi Günther Oettinger'in Türkiye'nin ancak Erdoðan'dan sonra AB'ye üye olabileceði saçmalýðýnda bulunmasý ve birçok AB üyesi ülke liderinin bölge için endiþeli tavrý ve Amerikan-batý yanlýsý feveranlarý aslýnda boþuna deðil. Bu kapsamda 4-5 Eylül'de Çin'de yapýlacak G20 Zirvesi'nde Cumhurbaþkaný Erdoðan'la görüþmek isteyen liderler adeta sýraya girmiþ bulunuyor. Erdoðan'ýn, ABD Baþkaný Obama, Rus lider Putin, Çin Devlet Baþkaný, Japonya Baþbakaný ve AB baþkanlarý ile bire bir görüþmeleri olacak. Erdoðan ayrýca BM Genel Sekreterini kabul edecek. Fransa Cumhurbaþkaný, Almanya ?ansölyesi ve Ýtalyan Baþbakanýyla da dörtlü toplantý planlanýyor. Tüm bu geliþmeler batýlý liderlerin tutuþtuðunun resmi olarak da okunabilir. Batýlý þer güçler, çýkarlarý adýna Ýslam beldelerinde kaosun son bulmasýný istemiyor.

Ama Türkiye, Cerablus Harekâtýný baþlatmadan önce PYD Amerika'nýn garantörlüðünde Fýrat'ýn batýsýna geçmiþ, Mumbiç'i almýþ, Cerablus'u da almaya göz dikmiþti. Türkiye'nin itirazlarýný Amerikalý yetkililer sudan bahanelerle geçiþtiriyordu. Türkiye Suriye'ye girmezse Suriye ile olan tüm sýnýrýnýn PYD'ye takdim edilmiþ ve kurulmuþ bir Pkk devletiyle karþý karþýya kalacaðýný gördüðünden Suriye'ye girmeye mecbur býrakýldý.

Peki, Amerika neden Türkiye'nin Suriye'ye þimdi girmesine taraf deðil? Çünkü tam bitti diyemeyiz ama Türkiye'nin içinde etkili bir þekilde karýþtýrabilecek güçleri zayýfladý. Bir diðer neden, niçin ölmesi gerektiðini bilmeyen ancak ölmeye hazýr kara gücü olarak kullandýðý PYD milislerinin önünün alýnmasýný istemiyor.

TÜRKÝYE'NÝN HEDEFÝ NE?

Türkiye'nin Cerablus Harekâtýyla neyi hedeflediðine gelecek olursak; 

• Türkiye daha önce de belirttiði ancak kabul ettiremediði Suriye topraklarýnda güvenli bir bölge oluþturma çabasý, tampon bölge, sýnýrý þuanda Halep'e kadar… Böylelikle Suriye'ye dönmek isteyen ya da Suriye'de bulunup zalim Esad rejimi boyunduruðu altýnda olmak istemeyen insanlara güvenli bir alan, þehirler inþa etmek ve güvenliði konusunda da garantörlük yapmak. Daha ileri bir aþama için TOKÝ'nin inþaat için güvenli bölgede çalýþmalara baþladýðýný duyarsanýz þaþýrmayýn.

• Türkiye, Pyd'yi Fýrat'ýn batýsýna geçirtmeme ve asýl olarak PYD'ye arkasýnda Amerika dahi olsa bir devlet kurdurtmama mücadelesi deðerlidir. Çünkü PYD'nin Pkk'den farksýz bir yapý olduðunu ve Amerika'nýn çýkarlarý doðrultusunda hareket ettiðini artýk herkes biliyor. Ve PYD'nin etnik olarak Kürt bir yapý olmasýna raðmen kendi dýþýndaki hiç bir yapýnýn siyaset yapmasýna müsaade etmediði ve dindar olmalarý hasebiyle Kürt bile olsalar PYD'nin girdiði bölgelerde insanlarýn katliamlardan kurtulamadýklarý sýk gelen bilgiler arasýnda. 

• Üçüncüsü ve genel olarak Türkiye'nin Suriye için düþündüðü planý Esad'ýn gitmesi. Bu þýk, þu ana kadar hiçbir koþul kabul edilmeden öne sürülen þart iken bugün itibariyle belirlenecek bir süre zarfýnda ama sonucunda gitmesi kesin þarta baðlanacak olan Esad'lý bir çözüm etrafýnda Suriye'de kalýcý bir barýþý saðlama ve savaþý sonlandýrmak þeklinde taraflar ile masaya oturabilecek bir strateji üzerinde duruluyor. 


Mehmet ÖZCAN
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (1) adet yorum eklenmiştir.
@ÝSLAM
02 Eylül 2016 Cuma 17:06
Allahýn izniyle kafir PKK/PYD mel`unlarý yok olup gidecekler (AMÝN)
  YORUM DEVAMI


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR