?MMETÝN GURURU OLDUNUZ
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
?MMETÝN GURURU OLDUNUZ
Peygamber Sevdalýlarý Platformu, Diyarbakýr'da tarihi bir kutlu doðum etkinliðine daha imza attý. Pazar günü Newroz Parký Miting Alaný'nda düzenlenen kutlu doðum etkinliðine yüzbinlerce Peygamber Sevdalýsý katýldý. 2 aya yakýn bir süreyle hazýrlýklarý yapýlan etkinliðe farklý ülkelerden yüzlerce âlim katýldý. Etkinlikte, H?DA PAR'lý yetkililerin tamamý da hazýr bulunarak peygamber aþýðý halkýn sevincine ortak oldular
24 Nisan 2015 Cuma 11:00
 Bu Haberi Paylaş


Diyarbakýr'da Peygamber Sevdalýlarý Platformu tarafýndan, Türkiye'nin birçok ilinden ve baþta Ýran, Irak ve Suriye Kürdistan'ýndan olmak üzere farklý ülkelerden de katýlýmcýlarýn olduðu, yüzbinlerce insanýn bir araya geldiði dev bir Kutlu Doðum etkinliði düzenlendi. Diyarbakýr'da bu yýl 8'incisi düzenlenen mevlid mitingine Peygamber Sevdalýsý halk, günün ilk ýþýklarýyla beraber tekbir ve salavatlarla alana akýn etti.

KAYIP ÇOCUKLAR BÝRÝMÝNDE PSÝKOLOG HAZIR BULUNDURULDU

Etkinliðin yapýldýðý alanda, kaybolan çocuklar için kayýp çadýrý, 4 farklý bölgede Saðlýk Çadýrý ve çevrede bulunan sahipsiz eþyalarýn teslim edilmesi için ayrýca bir birim oluþturuldu. Platform yetkilileri, özellikle alanda kaybolan çocuklarýn rahatsýz olmamalarý için oluþturulan kayýp çadýrýnda, çocuklarýn oyalanmalarý için oyuncak, meyve suyu, kek ve oluþabilecek psikolojik sýkýntýlara karþý psikolog bulundurulduðunu belirttiler. Yetkililer, ayrýca saðlýk konusunda da oluþabilecek ani saðlýk sorunlarýna müdahale etmek için saðlýk çadýrýnda 100 civarýnda gönüllü doktor, hemþire ve saðlýk personeli ile bir ambulansýn da hazýr bulundurulduðunu ifade ettiler.

HEPÝMÝZ YASÝN BÖRÜ'YÜZ!

6-8 Ekim saldýrýlarýnda katledilen Yasin Börü ve arkadaþlarýnýn üzerine resmedildiði büyük brandalarýn asýldýðý Kutlu Doðum alanýna Kürtçe, Türkçe, Arapça, Zazaca ve Ýngilizce ‘Kutlu Doðum Etkinliðine Hoþ Geldiniz' yazýlý afiþler asýldýðý görüldü. 7 Ekim'de Diyarbakýr'da vahþice katledilen Yasin Börü'nün fotoðrafýnýn üzerinde olduðu tiþörtleri giyen çocuklar ve gençler ise alana tekbirler çekerek ve “Hepimiz Yasin Börü'yüz” sloganlarý atarak girdiler. Üzerinde Peygamber Efendimiz(SAV)'e yönelik “Biz Seni Görmeden Sana iman Ettik Ya Resûlullah” ve “Anamýz-Babamýz Sana Feda Olsun Ya Resûlullah”  yazýlý olan dev afiþ ve brandalar hemen hemen alanýn her tarafýna asýldý.

HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI

Alanda düzenin saðlanmasý adýna 2 bin kiþinin görevlendirildiðini belirten yetkililer, her yýl olduðu gibi bu yýl da etkinlik alanýnda kadýn ve erkeklerin Ýslam'a uygun olacak þekilde farklý alanlarda durduklarýný ve farklý giriþlerden alana girdiklerini, izdihamýn yaþanmamasý için de her türlü önlemin alýndýðýný vurguladýlar. Alanýn dýþýna taþan kalabalýk kitlenin platformu izleyebilmesi ve sesi duyabilmesi için de alýnan önlemler kapsamýnda, sesi alan dýþýna da duyuracak þekilde 6 büyük vinç üzerinden dev kolonlarla desteklendi, görüntü için ise dev bir LED ekran asýldý. Ayrýca alanda telefon baðlantýlarýnda sýkýntý yaþanmamasý için GSM operatörleri alan etrafýnda seyyar baz istasyonlarý yerleþtirerek yaþanabilecek muhtemel bir sýkýntýnýn önüne geçmeye çalýþtýlar.

Diyarbakýr dýþýndan gelen kimi ulema heyetleri için de platformun saðýnda bir tribün hazýrlandýðý ve misafirlerin burada aðýrlandýðý belirtilirken etkinliðe 6 ülkeden toplamda 200'ü aþkýn âlimin misafir olarak katýldýðý ifade edildi.

Alanda saat 11.00'den sonra Özlem Ajans sanatçýlarý canlý performans ile söyledikleri ilahileri ile etkinliðe saatler kala alaný dolduran Peygamber Sevdalýsý halký adeta coþturdular.

Program öncesi etkinlik alanýna kurulan canlý yayýn araçlarý etkinliði an be an canlý olarak televizyonlarý baþýndakilere ulaþtýrmaya çalýþtý. Etkinlik, Rehber TV, Kudüs TV ve Uzay TV'den canlý olarak yayýnlandý.

Etkinlikten saatler önce alana daha iyi görüntü alabilmek için Jimyjip, kamera çekimi yapan minikopter, basýn mensuplarýnýn daha iyi görüntü alabilmeleri için 2 adet sepetli asansör vinç, program boyunca hazýr bulunduruldu.

Platform yetkilileri etkinlik süresince, yurt dýþýndan gelerek Türkçe bilmeyen misafirler için ise özel çeviri yapacak personelin hazýr bulundurulduðunu belirttiler.

Büyük bir coþku içerisinde saat: 13:30'da baþlayan programýn Kürtçe sunuculuðunu M. Emin Gülsever, Türkçe sunuculuðunu ise Gökhan Daðtekin yaptý. Üç dilde kýsa selamlama konuþmasýnýn yapýldýðý programda, M. Emin Gülsever Kürtçe, Yunus Emiroðlu Zazaca, Gökhan Daðtekin ise Türkçe birer kýsa sunum yaptýlar.

Alanda cemaatle kýlýnan öðle namazýnýn ardýndan etkinlik, Dünya Kur'an okuma yarýþmasý birincilerinden Molla Hamid ?akir Nejad'ýn Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý.

Çekilen tekbir ve salavatlarýn arþa yükseldiði alanda devam eden Mevlit etkinliðinde, kalabalýktan dolayý yaþanan izdiham ve yýðýlmadan dolayý sunucular, olasý bir sýkýntýnýn yaþanmamasý için sýk sýk uyarýlarda bulundular.

Sunucular tarafýndan yapýlan sunumdan sonra sahneye çýkan Özlem Ajans sanatçýlarýnýn düet þeklinde okuduðu ‘Ya Muhammed Mustafa' isimli ilahiyle meydandaki coþku doruða çýktý.

Ýlahiler sonrasý Molla Sahap Korkutata Zazaca, gazetemizin genel yayýn yönetmeni Mehmed Göktaþ Hoca ise Türkçe birer sunum yaptýlar.

YA BÝZE BENZEYECEK YA DA DEFOLUP GÝDECEKLER

Konuþmasýnda alaný hem duygusal hem de büyük bir heyecana gark eden Göktaþ Hoca'nýn konuþmasý sýk sýk tekbirlerle kesildi. Ýslam ülkelerinin liderlerine deðinen Göktaþ, “Bu liderler, ya bize benzeyecek ya da defolup gidecekler.” dedi. Göktaþ Hoca, “Ya Resûlallah, bugün buraya baþka bir þey için daha geldik. Sen sadece camiler için deðil, liderler, komutanlar, siyasetçiler için de örneksin. Bunun için de buraya geldik. Asýl seni bunlar örnek almalýdýr.  Zaten seni örnek almadýklarý için deðil midir ki bugün Ýslam dünyasý kan aðlýyor. Bugün Ýslam âleminin tepesinde öyle liderler var ki kedi gibi. Hiçbir kâfir onlardan korkmuyor. Onlar ancak Müslümanlara kan aðlatýyorlar.  O liderlerin zindanlarý Müslümanlarla dolu. Bu gün biz söz veriyoruz. Bu liderleri sana benzeteceðiz. Seni örnek almak zorundalar, bunu göstereceðiz. Ya bunlar sana benzeyecek ya da defolup gidecekler. Biz bunun için buradayýz.” ifadelerini kullandý. Bu gün alana milyarlarca selam ve salavatlarla, tekbirlerle geldiklerini belirten Göktaþ hoca, Kutlu Doðum etkinliðinin yapýldýðý alandan, arþa nur yükseldiðini, arþtan da alana nur indiðini söyledi.

RÝYAD YANINA YAKÝ?Ý DEÐÝL MÝ YA RESULALLAH?

6-8 Ekim katliamýnda þehit edilenleri de unutmayan Göktaþ, sözlerini þöyle sonlandýrdý: “Geçen þurada ellerinde Tevhid bayraðý dalgalandýran Yasin'i sana gönderdik. Hasan'ý, Cumali'yi sana gönderdik. Riyad'ý sana gönderdik þimdi onlarýn senin yanýnda olduðuna inanýyoruz Ey Allah'ýn resulü.  Riyad yanýna yakiþi deðil mi ya Resulallah?”

Selamlama konuþmalarýndan sonra Cahit Kýlýç, Musab ?anlý, Hikmet Kayýnçiçek ve M. Nur tarafýndan okunan Kürtçe Mevlit büyük bir coþku ve heyecan oluþturdu. Mevlidin okunmasý esnasýnda halktan cezbeye girenlerin ve özellikle Peygamber Efendimiz'in babasýnýn vefatýnýn konu alýndýðý bölümde, gözyaþlarý adeta sel oldu.

Mevlidin okunmasýndan sonra sahneye çýkan Yunus Emiroðlu, Peygamberimize ithafen yazýlan ‘Merhaba Yar' þiirini, Özlem Ajans sanatçýlarýndan Selami Güneþ, M. Nur ve Hikmet Kayýnçiçek ile Muhammed Taha, Tale El Bedru ilahisini Arapça, Kürtçe ve Türkçe dillerinde seslendirdiler.

O, MUHAMMED RESULULLAH(SAV)'TIR

Daha sonra platforma gelen Molla Abdulbari Çelik, “Eþsiz Önder Hz Muhammed” içerikli Kürtçe bir konuþma yaptý. Çelik, Müslümanlar olarak tabi olduðumuz Hz. Muhammed'in (SAV) kadir ve kýymetinin Kur'an-ý Kerim ile sabit olduðunu ve Allah'ýn(cc) O'nun ismini kendi ismi ile zikrettiðine vurgu yaptý.

?U DÝYARBAKIR'I NÝYE BU KADAR SEVÝYORSUNUZ? DÝYE SORUYORLAR

Daha sonra konuþmasýný yapmak üzere platforma çýkan Siyer Araþtýrmalarý Vakfý Baþkaný M. Emin Yýldýrým, Allah'ýn Resulü'ne(SAV) ve Onun sahabeleri ile Ýslam þehitlerine ve 6-8 Ekim olaylarýnda katledilenlere selam gönderdi. Yýldýrým, konuþmasýnýn baþýnda meydandakilere yönelerek, “Ümmetin yetimleri idiniz, ümmetin gururu oldunuz. Siz Peygamber Sevdasý'nýn nasýl ortaya konulduðunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiniz. ?u Diyarbakýr'ý niye bu kadar seviyorsun? diye soruyorlar. Ben þu kadarýný söyleyeyim ki, sabahtan beridir 20'ye yakýn genç bana geliyor ve ‘hocam dua et Allah yolunda þehit olayým” diyor. Kurban olduklarým, ben sizi sevmeyim de ne yapayým!? Bu güzel topraklarýn güzel yiðitleri, Asr-ý Saadetin bir daha yaþanacaðýný sizler bir kez daha gösterdiniz tüm dünyaya.” diyerek yaþadýðý duygularý dile getirdi.

PEYGAMBER SEVDAMIZI SADECE SÖZDE BIRAKMAYACAÐIZ

Peygamberimizin sevgisinin tüm dünyaya taþýnmasý gerektiðine vurgu yapan Yýldýrým, bu aþkýn yayýlmasýna kimsenin engel olamayacaðýnýn da altýný çizdi. Yýldýrým, “Zannetmeyin ki Hüseyin'in dökülen kaný heder oldu. Zannetmeyin ki Yasin'in, Riyad'ýn akýttýðý kan heder oldu. Onlarýn akýttýðý kan; sizin alýn teriniz ve þu analarýmýzýn gözyaþlarý ile büyüyecek, tomurcuk verecek ve tüm dünyaya yayýlacaktýr. Vallahi bundan sonra benim ümidim bir ise on oldu. Ýnkârcýlara korku saldýnýz. Bir kez daha Peygamber Sevdasý adýna ortaya bambaþka bir kamet koydunuz.” dedi.

DÝYARBAKIR'DAN PEYGAMBERÝMÝZE 70 MÝLYAR KEZ SELAM OLSUN

Yýldýrým'ýn konuþmasý sonrasý Kutlu Doðum Programý çerçevesinde okunan salavat, Yasin ve tesbihatlarýn sayýsý açýklandý. Yapýlan açýklamada bu güne kadar kendilerine ulaþan salavat sayýsýnýn 70 milyarýn üzerinde olduðu, yüzbinlerce Yasin-i ?erif ve on binden fazla ise Hatim ve tesbihatýn çekildiði belirtildi.

Konuþma sonrasý okunan ilahilerle yüzbinlerin doldurduðu alanda coþku adeta doruða çýktý.

Özcan Atsat, Bilal Güler, Selami Güneþ, Nurullah Kuray, Özcan Güner ve Mahfuz Aktekin'in okuduðu ilahiler ve marþlarla birlikte alaný dolduran halk büyük halkalar þeklinde halaylar çekti. Program, gazetemizin yazarlarýndan Özkan Yaman Hocanýn okuduðu duayla sona erdi.

     

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (2) adet yorum eklenmiştir.
@ceylan
24 Nisan 2015 Cuma 15:24
mütiþ bir atmosfer di
  YORUM DEVAMI
@Ali
24 Nisan 2015 Cuma 15:11
Muhteþem bir etkinlikti.. Izlemekte keyf aldým
  YORUM DEVAMI


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR