?niversiteye giriþte yeni sistem belli oldu
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
?niversiteye giriþte yeni sistem belli oldu
Y?K Baþkaný Prof. Dr. Saraç, "2018-2019 eðitim yýlýnda yükseköðretime giriþ sýnavýnýn yeni adý, Yükseköðretim Kurumlarý Sýnavý'dýr." dedi.
12 Ekim 2017 Perşembe 15:00
 Bu Haberi Paylaş


YÖK Baþkaný Prof. Dr. Yekta Saraç, "2018-2019 eðitim yýlýnda yükseköðretime giriþ sýnavýnýn yeni adýnýn Yükseköðretim Kurumlarý Sýnavý olduðunu açýkladý. 

Yükseköðretim Kurumlarý Sýnavý'nda adaylarýn iki ayrý oturuma katýlacaklarýný belirten Saraç, "Ýlk oturumda adaylar temel yeterlilik testini alacaktýr. Bu testte adaylarýn muhakeme, akýl yürütme, mantýklý düþünme odaklý sözel ve sayýsal becerileri yani Türkçeyi doðru kullanma, okuma, anlama, kavrama ve dil hakimiyetiyle temel matematiksel iliþkilerden yararlanmasýnýn ölçülmesi amaçlanmaktadýr." ifadelerini kullandý. 

Saraç, konuþmasýna þöyle devam etti:
"Türkçe ve Temel matematik sorularýndan oluþan Temel Yeterlilik Testi (TYT), geçtiðimiz senelerde olduðu gibi, bu sýnavda da Milli Eðitim Bakanlýðýmýzýn ortak müfredatýna dayalý olacaktýr. Bütün adaylarýn bu birinci oturuma girmesi zorunludur. Birinci oturumdan sonra öðle arasý verilecektir. 40 adet Türkçe ve 40 adet Matematik sorusundan oluþan Temel Yeterlilik Testi cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleþtirilecektir. Bu testin sonucu adaylarýn Temel Yeterlilik Testi puanýný belirleyecektir." 


"Haziran ayýnýn bir hafta sonu cumartesi günü yapýlacak" 

Prof. Dr. Saraç, öðleden sonraki ikinci oturumda adaylarýn önceki yýllarda takip edilen usule uygun olarak lise müfredatýna dahil yine bilgisinin esas alýnacaðýný kaydederek, "Yükseköðretim Kurumlarý Sýnavý, dil sýnavý hariç haziran ayýnýn bir hafta sonu cumartesi günü yapýlacak, iki oturumlu bir sýnavla gerçekleþtirilecektir. Yabancý dil sýnavý ise ayný hafta sonu pazar günü tek oturumda gerçekleþtirilecektir." þeklinde konuþtu.

"Sýnav puan türleri 18'den 5'e indirildi"

Yükseköðretim Kurumlarý Sýnavýnda, sýnav puan türlerinin 18'den 5'e indirildiðini belirten Saraç, þöyle konuþtu: 

"Sýnav beþ hafta sonundan bir hafta sonuna çekilmiþ, altý oturumdan üç oturuma indirilmiþtir. Türk yükseköðretimi için çok önemli bir eþiði atlýyoruz. O deðiþiklik de temel yeterlilik puanýnýn oluþturulmasý ve temel yeterlilik sýnavýdýr. Türkçe ve temel matematiðin merkezde olduðu temel yeterlilik esaslý bir deðerlendirme artýk söz konusu olacak."


Özel yetenekle öðrenci alan programlar 

Saraç, özel yetenekle öðrenci alan programlarda geçen sene olduðu gibi baraj puanýnýn bu yýl da ayný tutulduðunu dile getirerek, "Temel Yeterlilik Testi'ne giren ve Temel Yeterlilik Testi puaný en az 150 olan adaylar, özel yetenekle öðrenci alan lisans programlarýný tercih edebileceklerdir." bilgisini verdi.

"Baraj puanlarýnda bir deðiþikliðe gidilmeyecek" 

Temel Yeterlilik Testinin, önlisans ve lisans programlarýnýn tercih edilebilmesi için yükseköðretime giriþ baraj puanýný belirleyeceðini ifade eden YÖK Baþkaný Prof. Dr. Saraç, "Bu sene geçen seneki önlisans ve lisans programlarýnýn tercih edilebilmesi için gerekli baraj puanlarýnda bir deðiþikliðe gidilmeyecektir." dedi. 

Önlisans programý tercihleri 

Saraç, adaylarýn bir önlisans programýný tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi puanýnýn en az 150 olmasý gerektiðini söyleyerek, þunlara kaydetti: 

Bunun altýnda puan alan adaylarýn herhangi bir yükseköðretim programýný tercih etme hakký bulunmayacaktýr. Temel yeterlilik puanlarý 180 ve üzeri olan adaylar ise lisans programlarýný tercih etmeye hak kazanacaktýr." 


"Riski, mevcut sisteme göre çok daha az" 

Saraç, Yükseköðretim Kurumlarý Sýnavýyla ilgili, "Riski, mevcut sisteme göre çok daha az olan yeni bir sisteme geçiyoruz, öðrenci ve bu sýnavý yönetenler açýsýndan. Bunun için hiç vakit kaybetmeden bu sene uygulamaya baþlýyoruz." dedi. 

"Puanlar bir sonraki yýl için de geçerli olacak" 

Prof. Dr. Saraç, Temel Yeterlilik Testi puaný 200 ve üzeri olan adaylarýn bu puanlarýnýn istedikleri takdirde bir sonraki yýl için de geçerli olacaðýný söyledi. 

"Daha sade, yalýn ve anlaþýlabilir bir sisteme geçtik"

Saraç, "ÖSYM'deki hesaplamalardaki birtakým hatalarýn olmasý biraz da bu sistemin karmaþýk yapýsýyla da iliþkili diye düþünüyoruz. Onun için daha sade, daha anlaþýlýr hatta bizim için de daha kolay anlatýlabilir bir sisteme geçiyoruz.  Testlerin aðýrlýklarýný baktýðýmýzda bunu görüyoruz, oturumlarýn yayýlýþýna baktýðýmýzda bunu görüyoruz. Dolayýsýyla daha sade, daha yalýn, anlaþýlabilir bir sisteme geçtiðimizi ifade edeyim. Bu daha çaðdaþ, yükseköðretimde ileri ülkelerde uygulanan bir sistemin bir kýsmýný buraya nakletmiþ oluyoruz." ifadelerini kullandý.

"Ýkinci oturumda 4 test yer alacak"

Ýkinci oturumda Türk dili ve edebiyatý-coðrafya, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri olmak üzere 4 test yer alacaðýný belirten Saraç, "Sorular geçtiðimiz senelerde olduðu gibi bu sýnavda da müfredata dayalý olacaktýr." dedi.

Saraç, "Türkçe dil hakimiyeti, onu kullanma, okuduðunu anlama ve kavrama, muhakeme, bunlarý sorgulama burada ön planda. Matematikte de lisedeki ileri matematik konularý deðil, daha temel bilgilerin sorgulanmasý önemli." þeklinde konuþtu. (AA)
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR