Uzaklara Bakma HDPKK Yaný baþýnda Meclis'te?
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Uzaklara Bakma HDPKK Yaný baþýnda Meclis'te?
15 Temmuz baþarýsýz darbe giriþiminin ardýndan Fetö tarafýndan Sosyal medyada 14 Aðustos'u bekleyin tehdidinden sonra patlayan bombalý araçlar ve katliam haberleriyle yatýp kalkýyoruz. Türkiye'nin Suriye operasyonu ve ardýndan yaþananlara bakýlýrsa bu ateþ büyüyecek gibi..
27 Ağustos 2016 Cumartesi 09:35
 Bu Haberi Paylaş


Hatýrlanacaðý üzere darbe gecesi ve akabindeki günlerde Pkk'nin kýsa da olsa bir kaç günlük eylemsizliði vardý. Darbeyi yapmaya çalýþanlarýn baþarýlý olmasý halinde Pkk'nin de devreye gireceði ve anlaþtýðý þeklinde haberler yayýlmýþtý. Ama darbe baþarýsýz oldu. Tuzak kuranlarýn karþýsýndaki gücü hesaplayamadýlar. En iyi tuzak kuran ve tuzaklarý boþa çýkaran "gece karanlýðýnda siyah taþýn üzerindeki siyah karýncanýn ayak seslerini dahi iþiten" Semi ve Basir olan Allah'ý hesaba katmamýþlardý.

Hz.Salih'in devesini kesip helak olan Semud kavmini duymamýþlar mýydý? Ya da Firavun'un Hz. Musa'ya ve inananlara kurduklarý tuzaðý haber verip Firavun'u suda boðan Allah'ý tanýmamýþlardý? Ya da Peygamber efendimizin canýna kast edenlerin tuzaklarýný efendimize bildiren Allah'ý hesaba katmamýþlardý?

"Onlar hileye baþvurdular, Allah da onlarýn tuzaðýný boþa çýkardý. Allah hileleri boþa çýkaranlarýn en hayýrlýsýdýr" ayetini hiç görmemiþler miydi? Yoksa ayetleri sadece kendilerine göre mi yorumlamýþlardý?

"(Durmuþlar, bir de) Yahudiler “Yahudi olanlardan”, Hýristiyanlar ise “Hýristiyan olanlardan baþka kimse Cennet'e girmeyecek.” diyorlar. Bu, onlarýn sadece kuruntularýdýr. (Onlara) de ki: “Eðer bu iddianýzda samimi iseniz ve iddianýzýn doðruluðuna inancýnýz tamsa, delilinizi getirin.)" ayetini mi kendilerine esas almýþtýlar!?

Doðru ya Yahudileri ve Hristiyanlarý dost edinmeyin ayetini diyalog olarak tefsir etmiþtiler. Tabi ya onlardan baþka müslüman yoktu dünyada... Onlarýn dýþýndaki tüm yollar yanlýþtý ve cehenneme gidecektiler. Yalnýz Fetöcular cennete gidecektiler. Öyle ya!?Yahudilerin bizden baþka kimse cennete girmeyecek sözleri gibi… Bu yüzden müslümanlara yapmadýklarý zulüm ve iþkence kalmamýþtý. Çünkü onlar cennet müjdesini almýþlardý? Tapusunu da Pensilvanya'daki liderleri daðýtýyordu ne karþýlýðýnda acaba? Tabi ki kerametli liderlerinin çizdiði yolda ilelebet devam edeceklerdi. Öyle bir lider ki insanüstü ve olaðanüstü donanýma sahipti. Herþeyden üstündü.  O denli ki Cebrail gelse parti kursa onun partisine katýlmam diyecek kadar (haþa) bir üstünlüðe sahip bir lider!? Kendilerini diðer ümmetlerden ve insanlardan üstün gören Yahudiler gibi…

Öyle kerametleri vardý ki kimsede olmayan bir keramet ve ferasete sahipti. Talebelerinin bir çoðunun sorunlarýný ve konuþtuklarýný onlarýn yüzlerine söyleyecek ve bilecek bir meziyeti vardý. Çünkü talebelerinin telefonlarýný dinleyip hocalarýna iletecek ve rapor eden melekleri (?) vardý. Týpký Buzaðý'yý yapan Yahudi Samiri gibi...

Talebeleri bu yüzden hocalarýna o denli inanmýþtý ki hocaya belki vahiy geliyor denecek kadar inanmýþtýlar.  "Saðýrlar,körler ve dilsizler"!

Onlara öyle bir din sunulmuþtu ki onlar Yahudilerin iddia ettiði gibi tüm insanlar bize hizmet için yaratýlmýþtýr inancý ve safsatasýyla kendilerini kandýrýyorlardý ve cenneti garantilemiþlerdi ki bu yüzden "hedefe gitmek için herþey mübahtýr" kaidesini kendilerine esas yapmýþlardý. Casusluk, þantaj, mahremiyeti araþtýrma, afiþe etme, iþkence, kumpas, zulüm, desise, tuzak ve cinayetlerin emrini kendilerince yorumladýklarý yeni bir dinden? ve Pensilvanya prensinin pardon cennet prensinden alýyorlardý ve cennetteki yerlerini muhkemleþtiriyorlardý. Sermayeleri týpký Karun'un hazineleri gibi…Ama Karun hazinesiyle yerin dibine battý. Bugün bu zihniyetin mahkum olup battýðý gibi…

Ýnandýklarý hedefe yaklaþýnca ve güçlendiklerini anladýklarý an topyekün bir savaþa/darbeye kalkýþtýlar. 240'ýn üzerinde cana kýydýlar. Allah'ýn inayetiyle tuzaklarý baþlarýna geçirildi ve baþarýsýz oldular. Ardýndan kendilerine yönelik operasyonlar baþladý ve alýþmýþ olduklarý paralel iktidarlarýný kaybedince boða gibi etrafa Pkk'nin eliyle saldýrmaya baþladýlar.Diyarbakýr,Van,Elazýð, Bitlis, Gaziantep ve son olarak Cizre'de gerçekleþtirilen vahþi saldýrýlarla canlar tek tek ruhlarýný teslim ederken her patlayan bombanýn akabinde her bomba bir nefrete ve ayaklanmaya dönüþtü dönüþecek.

40 Yýldýr din ile halký aldatýp münafýk ihanet çetesini oluþturan Fetö diðer taraftan 40 yýla yakýndýr 50 bin insanýn (15 bini iç infaz olmak üzere ölenlerin çoðu Kürt) ölümüne sebep olan sözüm ona Kürtleri zulümden kurtarmaya gelen Pkk ile elele, kolkola ve artýk aþikâr 1 þekilde ortak düþmaný olan halka karþý tek merkezden yönlendirilerek halkýn canýna kýymakta kaos/içsavaþý hedefleyen bir intihar giriþimine baþladýlar. Ýntihar diyorum çünkü son yapýlan saldýrýlar gösterdi ki halkýn tepkisi ve öfkesine dönüþen protesto ve teröre lanet yürüyüþleriyle yakamýzdan düþün artýk isyanýna dönüþmeye baþlayacak baþlýyor gibi…

Önümüzdeki günlerde daha ne kadar ya da nerede bombalar patlayacak bilmiyoruz ama öyle görünüyor ki bu þiddet sarmalý büyüyecek ve darbeyle baþaramadýklarý kaos/bölünmeyi hedefleyen saldýrýlar çoðalacak ve hatta büyük siyasi suikastlar ile intikam almaya çalýþacaklar. Gerçekleþtirilen bombalý saldýrýlar Pkk'nin son kozlarýdýr. Hendek siyasetiyle destek alamadýðý halký açýkça tehdit eden bu eylemlerle kendi intiharýný da baþlattý. Halkýn ve hatta HDP'ye oy veren kesimin bu saldýrýlarda can vermesi Pkk'nin vahþi yüzünü gösteren bumerangýn ta kendisidir.

Pkk'yý uzakta aramayýn yanýbaþýnýzda Meclis'te! Pkk'ya destek veren HDP'ye ne demeli? Diyeceðimiz pek bir þey yok. Çünkü ne mal olduklarý belli deðil mi?

HDP'nin milletvekillerinin açýklamalarý ve Pkk'ya destek söylemleri yabancý olmadýðýmýz bir konu olsa gerek.Hatýrlanacaðý gibi 6-8 Ekim'de Pkk'yi Iþid bahanesiyle sokaða döküp (?imdi ise Suriye'de Iþid'e operasyon yapan Türkiye'ye ‘'ne yapýyorsun, yapamazsýn'' türünden itiraz eden Pkk/Ypg) Yasin ve arkadaþlarýný katleden Demirtaþ ve HDP var. Öte taraftan hükümetin terörle mücadele adý altýnda Pkk'ya ve hatta Suriye topraklarýnda onun bileþenlerinden YPG'ye operasyon yapmasý diðer taraftan Pkk'yi açýkça destekleyen HDP milletvekillerinin ayný meclis çatýsý altýnda bulunmasý mücadelenin gerçekliðini sorgulatýyor. Terör'ün siyasi ayaðý kesilmediði müddetçe Pkk ile mücadele etmek sonuçsuz kalýr.

Pkk'ya açýk destek veren bir partinin ayný çatý altýnda bulunan diðer partileri rahatsýz etmiyor mu?

Meclis'teki siyasilerin lanetleme ve kýnama mesajlarý, futbol takýmlarýnýn taraftarlarýnýn baðýrma ve çaðýrmalarýna benziyor. Meclis'te beraber kantinde otururken Tv'de Pkk tarafýndan yapýlan saldýrýda kaç polis,kaç asker ve kaç sivil öldü þeklindeki haberlere ‘'Oleyy'' diye sevinen HDP M. Vekilleri pardon Pkk M. Vekilleri diðer taraftan Pkk'ya operasyon olduðunda ‘'Oleyy'' diye sevinen diðer partiler…Ardýndan basýnýn karþýsýna çýkýp kendi takýmýný destekleyen ve hakemin takýmlarýna yaptýklarý yanlýþlara itiraz eden açýklamalarda bulunmalarý ve bu þekilde devam eden olaylar zinciri…Çok ilginç deðil mi? Ardýndan biz de ‘'helal olsun be ne güzel konuþtu'' diye takýmýn teknik direktörlerinin açýklamalarýna alkýþ tutuyoruz. Ayakta uyutuluyoruz.

Hadi HDP M. Vekilleri Allah'tan korkmuyor ve kuldan da utanmýyor.  Allah aþkýna Ya siz diðer partiler! Pkk'yi destekleyen HDP ÝLE AYNI ÇATI ALTINDA BULUNMAKTAN hiç mi sýkýntý duymuyorsunuz? Özellikle hükümet! Mücadele böyle yürütülmez.

Baðýmsýz bir ülkeyiz iddiasýnda bulunan Türkiye, AB ve ABD'nin siyasi baskýlarýndan çekinmemesi gerek. Herhalukarda sahte gülücükler savurup Türkiye ile müteffik olduklarýný iddia eden AB,ABD ve müteffiklerinin sahte makyajlý sözlerine aldanarak badanaj yapýlýyor.Diyarbakýr diliyle ‘Ma hiç mi akýl yok sizde?' Kendinize ve aslýnýza dönün yoksa bu emperyal ülkeler maskelenmiþ yüzlerinin arkasýnda gizlenen þeytani planlarýna devam edecekler ve yurdu alçaklara uðratacaklar!

Uyanýn artýk! Ey insanlar,Ey sivil toplum kuruluþlarý, Meclis'teki siyasi partiler ve iktidar! þeytanlara karþý uyursan yurdun alçaklara uðratýlacak!

Velhasýl anlaþýlan Odur ki bu belayý ancak ve ancak Allah'ýn kalplerine ilham edeceði halkýn kýyamý def edebilir.

Pkk'yi istemiyoruz diyecek güçlü bir irade ortaya konulmalý. Darbeye karþý sokaða tekbirlerle döküldükleri gibi... Darbeye direnen halk yalnýz Fetöya karþý deðil onun þahsýnda aðababasý olan ABD ve dostlarýna da mesaj vermiþ oldu. Ayný þekilde halk, bilinçli, organizeli bir þekilde Pkk ve arkasýndaki güçlere gereken dersi vermeli ve müslümanlýkla yoðrulan bu topraklarýn sahibi olduðunu göstermeli. Bu topraklarýn 1 metrekaresini dahi emperyalistlere peþkeþ çekilmesine izin vermemeli! Kurtuluþun Allah u Ekber nidalarýnýn haykýrýlmasýyla uyanacak ve depreþecek kalplerin Ýslam'la þereflenmesine vesile olup Zaferin müjdesini aralayacak bir vahdetin oluþmasýyla mümkün olduðunu gördük/görmeliyiz.

Ayný masanýn etrafýnda oturan Fetö ve Pkk'nin komuta merkezine vurulacak en büyük darbe; Milletin yekvücut olup "Tüm müminler kardeþtir" þiarý ve ümmet bilinci ile hareket ederek alçak, hain, cani ve Ýslam düþmaný zihniyete gereken dersi vermesinin zamaný gelmiþtir artýk!

"... Eðer mü'min iseniz Allah'tan korkup-sakýnýn, aranýzý düzeltin ve Allah'a ve Resulü'ne itaat edin. " ayetini kendimize düstur edip bu fitne ve þer þebekelerine karþý birlik olunmalý. Baþarabilirsek Allah'ýn izniyle zalimlerin hiç bir gücü ÜMMETÝN EVLATLARINA zarar veremeyecektir. Eðer inanýyorsak ve bu hedefi gerçekleþtirmek için bir adým atmýþsak Zafer yakýn demektir.

Selam ve dua ile...

Ramazan Selimoðlu
   
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR