Vahþice katledilen gençlerin ailelerinin matemi dinmiyor
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Vahþice katledilen gençlerin ailelerinin matemi dinmiyor
Diyarbakýr'da 6-7 Ekim 2014'te Kurban Bayramý'nda et daðýtýrken terör örgütü PKK yandaþlarýnca vahþice katledilen gençlerin ailelerinin acýsý yýllar geçtikçe daha da derinleþiyor. Hasan Gökguz'un babasý Mehmet Gökguz; 'Biz artýk Hasan gibi bir evladý bulamayýz. ?lene kadar Hasan, Hasan diyeceðiz. ?ok þükür ki fakirlere yardým ederken öldürüldü. Bu da bize teselli veriyor, gurur duyuyoruz.' Riyad Güneþ'in kardeþi Hüseyin Güneþ; 'Yapýlan vahþet basit bir þey deðildi. Aðabeyim birinin malýný çalmadý, haksýzlýk yapmadý sadece ihtiyaç sahiplerine kurban eti daðýttý.' Cumali Güneþ'in aðabeyi Ali Yaþar Güneþ; 'Kardeþim karýncayý incitmeyen bir insandý. O gün yaralanan insanlarýn yardýmýna koþtuðu için, bu alçak saldýrýya maruz kalýp þehit oldu.'
06 Ekim 2018 Cumartesi 17:21
 Bu Haberi Paylaş


DÝYARBAKIR (AA) - Diyarbakýr'da 6-7 Ekim 2014'te Kurban Bayramý'nda et daðýtýrken terör örgütü PKK yandaþlarýnca vahþice katledilen gençlerin ailelerinin acýsý dinmiyor.

Vahþice katledilen gençlerden Hasan Gökguz'un babasý Mehmet Gökguz, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, oðlunun çok yardýmsever biri olduðunu belirterek, oðlundan geriye kalan fotoðraflarýyla hasret giderdiklerini, torunlarýnýn ise baba hasretiyle büyüdüklerini söyledi.

Torunu Furkan'ýn bu yýl okula baþladýðýný dile getiren Gökguz, "Oðlum onu çok seviyordu. Okulda arkadaþlarý babalarýndan bahsetmiþ ama Furkan ise 'benim babam yok' demiþ. Torunum okula gidiyor ama boynu bükük." dedi.

Böyle bir acýyý baþkalarýnýn yaþamasýný istemediðini anlatan Gökguz, oðlunu kaybetmenin acýsýný ilk günkü gibi yaþadýklarýný aktardý.

"Biz artýk Hasan gibi bir evladý bulamayýz. Ölene kadar Hasan Hasan diyeceðiz. Çok þükür ki fakirlere yardým ederken öldürüldü. Bu da bize teselli veriyor, gurur duyuyoruz. Yokluðuna dayanamýyorum, her gün mezarlýða gidiyorum, mezarýný suluyorum, sanki Hasan ile sohbet ediyormuþ gibi oluyorum." diyen Gökguz, her geçen yýl acýlarýnýn daha da derinleþtiðini, mezarýný ziyaret ederek teselli bulmaya çalýþtýðýný anlattý.

 "Demirtaþ Kürtlere darbe yapmak istedi"

Eski HDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ'ýn Kürtlere darbe yapmaya çalýþtýðýný aktaran Gökguz, þöyle konuþtu:

"15 Temmuz'da FETÖ Türkiye'ye darbe yaptý, tanklar sokaða çýktý. O gün de Selahattin Demirtaþ Kürtlere bir darbe yaptý, tanklar sokaklara çýktý. Kürtlerin baþýna darbe yaptý, 'belki baþarýrým' diye ama nasýl ki 15 Temmuz baþarýlý olmadýysa 6-7 Ekim olaylarý da baþarýlý olmadý. Kürtlerin hakkýný aramak adý altýnda dýþ ülkelere çalýþýyordu. FETÖ ABD'de yaþarken darbe yapmaya çalýþtý, Demirtaþ da ABD'ye gidip geldikten sonra Kürtlere darbe yapmaya çalýþtý. Ýkisi de ayný yerden emir aldý. Ama ne oldu, bizi bitiremediler, baþaramadýlar."

 "Yapýlan vahþet basit bir þey deðildi"

Riyad Güneþ'in kardeþi Hüseyin Güneþ de aðabeyinin çevresindeki insanlar tarafýndan çok sevildiðini, kimseyi incitmediðini söyledi.

Aðabeyi ile dekor iþiyle uðraþtýklarýný belirten Güneþ, aðabeyinin elinden geldiðince fakir ve muhtaç insanlara yardým etmeye çalýþtýðýný anýmsattý.

Güneþ, "?ehit Hasan Gökguz ile sürekli beraberdi. Muhtaç insanlarýn yardýmýna koþuyorlardý. Yaþantýsý örnek alýnabilecek bir yaþantýydý. Sürekli aðabeyimle birlikte olduðum için unutamýyorum onu acýsý halen içimde." diye konuþtu.

Çocuklarýnýn babalarýný özlediðini, sürekli nerede olduðunu sorduklarýný aktaran Güneþ, aradan geçen 4 yýla raðmen acýlarýnýn ayný olduðunu kaydetti.

Güneþ, þöyle dedi:

"Yapýlan vahþet basit bir þey deðildi. Aðabeyim birinin malýný çalmadý, haksýzlýk yapmadý sadece ihtiyaç sahiplerine kurban eti daðýttý. Bu neyin vahþetidir, bu neyin kinidir? Size ne yaptýk da bize bunlarý reva gördünüz? Bu tarihte görülmemiþ bir þeydir. Öldürdün tamam eyvallah, parçalamak, arabayla üzerinden geçmek ne demek? Bu kadarý da olmaz."

Ailede kimin erkek çoðu olursa adýný Riyad koyacaðýný, aðabeyinin anýlarýný ve hatýrasýný sürekli yaþatacaklarýný anlatan Güneþ, aðabeyine saldýranlarý azmettirenlerin de yargýlanmasýný istediklerini sözlerine ekledi.

 "Hiçbir zaman unutmayacaðýz"

Ahmet Dakak'ýn babasý Öztekin Dakak ise 4 yýl boyunca acýlarýnýn hiçbir zaman dinmediðini, her gün oðlunu andýklarýný dile getirdi.

"Oðlum eve geldiði vakit Allah'ýn selamýný verirdi. Ben onun o selamýný özledim. Onu rahmetle anýyoruz, hiçbir zaman unutmayacaðýz." diyen Dakak, oðlunun fotoðraflarý ile avunmaya çalýþtýðýný bildirdi.

Dakak, konuþmasýný þöyle sürdürdü:

"Benim çocuðum içki içmiyordu kumar oynamýyordu fakirlere yardýmcý oluyordu. Bundan daha büyük bir þeref var mýdýr? Oðlumun tamir çantasý vardý, evde iþ oldu mu hemen yapardý. Ondan geriye tamir çantasý kaldý. Ona bakýp þehit böyle yapardý, böyle kullanýrdý diyoruz. Unutulacak gibi deðil. Allah kimseye evlat acýsý vermesin."

Anne Zerife Dakak ise oðlunun anýlarýnýn sürekli canlý olduðunu belirterek, "Oðlumun þehadetinin üzerinden 4 yýl geçti ama uzun yýllar geçse de bu acý asla unutulmuyor. 2014'teki acýmýz nasýlsa bugün de aynýdýr. Gözüm hep onu arýyor. Oðlumu artýk geri getiremem ama sonuna kadar onun gittiði yolun arkasýndayým. Allah hakkýmýzý HDP'ye, Selahattin Demirtaþ'a býrakmasýn." ifadelerini kullandý.

 "En büyük vahþet ve katliam provasýydý"

Cumali Güneþ'in aðabeyi Ali Yaþar Güneþ ise 6-7 Ekim olaylarýnýn planlý ve projeli bir þekilde yapýldýðýný, yapýlmak istenenin hem devlete karþý bir baþkaldýrý hem de Müslüman Kürt halkýna yapýlan bir darbe giriþimi olduðunu söyledi.

Acýlarýnýn ilk günkü gibi taze olduðunu vurgulayan Güneþ, "Acýmýz sürekli tazeleniyor. Yapýlan o vahþeti, o katliamý unutmak, o gün yaþananlarý hafýzalardan silmek mümkün deðil. Çünkü o gün bu coðrafyada yaþanan en büyük vahþet ve katliam provasýydý. Hamdolsun ki istediklerini elde edemediler." dedi.

Kardeþinin yufka yürekli ve fakirlere yardým etmeyi seven bir insan olduðunu anlatan Güneþ, çevresinin kardeþini çok sevdiðini belirtti.

Güneþ, "Kardeþim karýncayý incitmeyen bir insandý. O gün yaralanan insanlarýn yardýmýna koþtuðu için, bu alçak saldýrýya maruz kalýp þehit oldu. Sekiz kardeþin en küçüðü ve evin en sevileni oydu. Çok terbiyeli, beyefendi bir insandý. Çok mazlum bir duruþu vardý. Kimsenin kalbini kýrýp incitmezdi. Katillerinin bulunmasýný istiyoruz." diye konuþtu.

Kardeþinin bayram için ?anlýurfa'dan Diyarbakýr'a geldiðini, onu niþanlamayý planladýklarýný ifade eden Güneþ, 6-7 Ekim'de yaþanan vahþetin hiçbir zaman unutulmasý mümkün olmayan bir olay olduðunu vurguladý.

Güneþ, konuþmasýný þöyle sürdürdü:

"PKK-HDP Kürt halkýnýn en büyük düþmaný. Komünizmi, sosyalizmi ve sapýk fikirlerini kabul etmeyenleri yok etmek istiyorlar. Kendilerinden olmayan herkesi yok etmek istiyorlar. 'Ya bana boyun eðeceksin ya bu topraklarý terk edeceksin ya da seni öldüreceðiz.' diyorlar. Biz bunlarýn hiçbir isteklerine uymayacaðýz ve karþýlarýnda dimdik duracaðýz. Ne Yasinler ne Cumaliler ne Aytaçlar ne Hasanlar ne Riyadlar ne de Turanlar bitmez."

Kendi çocuklarýný en iyi okullarda okutup el bebek gül bebek yetiþtirenlerin milletin çocuklarýný kandýrýp adeta vahþi bir canavara dönüþtürdüðünü ifade eden Güneþ, bu olaylarýný talimatýný verip yönlendirenlerin, bu soruþturma kapsamýna alýnmadýðýný belirtti.

"Bunlarýn gülmeye hakký yok. Onlarýn çaðrýsýyla, nice annelerin ciðerleri yandý. Gençleri kandýrýp sokaklara vahþi köpekler gibi salýp katliam yaptýrmak hangi kitapta yazar? Yola bomba döþeyip 8 güvenlik görevlisini þehit ettiler. Bunlarýn parmaðý var bu iþin içinde. Ýçiþleri Bakanýmýza sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum. Bu kan emicilere karþý gösterdiði kararlý tavýr ve mücadeleyle içimizi bir nebze olsun ferahlattý." diyen Güneþ, onlara karþý mücadelenin devam etmesini istediðini aktardý.

6-7 Ekim'de cahil insanlarý sokaða döküp katliama sebep olan HDP'lilerin, kendi çocuklarýyla tatile gidip, karýþtýrdýklarý sokaklarý televizyondan seyrederek keyif çattýklarýný aktaran Güneþ, þöyle konuþtu:

"Onlar için kimin öldüðü, kimin kaldýðý önemli deðil. Çünkü onlarýn çocuklarýna birþey olmuyor. Bunca katliamýn emrini verip, kandýrdýklarýný sokaða dökeceksin, insanlarýn ölümüne sebep olacaksýn, ondan sonra utanmadan sýkýlmadan gülebileceksin. 6-7 Ekim olaylarý olduðunda bu katliamýn talimatýný verenler kendi çocuklarýyla tatildeydiler. Ýçki masalarýnda, otel havuzlarýnda, keyif çatýyorlardý. Bunlarýn bu þekilde rahat davranmasýnýn sebebi yüreklerini acýtan bir acýnýn olmamasýndan kaynaklanýyor."

 "Çocuðum olursa arkadaþlarýmdan birinin adýný vereceðim"

Saldýrýdan yaralý kurtulan Yusuf Er, arkadaþlarýnýn sürekli aklýnda ve yüreðinin bir köþesinde olacaðýný dile getirdi.

Acýsýnýn ilk günkü gibi taze olduðunu anlatan Er, "Çünkü arkadaþlarým vahþi bir þekilde þehit edildi. Normal bir ölüm deðildi insanýn kanýný dondurucu iþkenceyle katledildiler. Sürekli arkadaþlarýmla geçirdiðim zamanlarým aklýma geliyor. Onlar aklýma geldikçe de üzüntü duyuyorum. Geçen yýl evlendim. Allah bize erkek çocuk nasip ederse arkadaþlarýmýn adýný yaþatmak amacýyla onlardan birinin adýný vermeyi düþünüyorum." ifadelerini kullandý.

PKK'nýn Kürt halkýna zulüm, acý ve gözyaþýdan baþka birþey býrakmadýðýný ifade eden Er, 6-7 Ekim olaylarýnda da bunun canlý þahidi olduklarýný kaydetti.

 
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR