Yapýcýoðlu: HDP silahlý örgütün sivil kanadý
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Yapýcýoðlu: HDP silahlý örgütün sivil kanadý
?calan??ýn hem Kandil??deki silahlý unsurlarýn, hem de HDP??nin ana gövdesini teþkil eden isimleri idare eden isim olduðunu belirten H?DA PAR Genel Baþkaný Zekeriya Yapýcýoðlu, ??Dolayýsýyla bu siyaset, silahlý örgütün sivil kanadýdýr. Keþke böyle olmasaydý, ama maalesef mevcut gerçekliðimiz budur? dedi.
13 Eylül 2015 Pazar 22:45
 Bu Haberi Paylaş


Yeni ?afak'tan Nil Gülsüm'ün özel röportajý:

Türkiye, nisbi barýþ ortamýný geride býrakarak kanlý bir çatýþma sürecine girmiþ bulunuyor. PKK'nýn Ceylanpýnar'da iki polisi suikastle öldürmesiyle baþlattýðý saldýrýlarda þiddet her geçen gün artýyor. PKK'nýn menfur saldýrýlarýnýn ülkede büyük tepkiyle karþýlandýðý þu günlerde bir diðer gündem ise, hükümet kurulamamasý üzerine gidilen 1 Kasým seçimleri. Hem çatýþmalarýn, hem de yaklaþan seçimlerin ana gündem baþlýklarýný oluþturduðu mevcut konjonktürde sorularýmý bu sefer, Hüda-Par Genel Baþkaný Zekeriya Yapýcýoðlu'na yönelttim. Çözüm Süreci'ne ilke olarak destek veren, fakat baþýndan itibaren PKK'nýn silah býrakmayacaðýný ýsrarla dile getiren Hüda-Par Genel Baþkaný Zekeriya Yapýcýoðlu, yükselen þiddeti ve gelinen noktayý PKK'ya iliþkin tespitlerinden hareketle deðerlendirdi.

Çözüm Süreci'ne destek vermekle birlikte PKK'nýn silah býrakmayacaðý yönünde uyarýlarýnýz vardý. Böyle düþünmenizin sebebi neydi?

Biz, PKK'yi çok iyi tanýyoruz. Ayný þehirlerde, ayný sokaklarda onlarla birlikteyiz. PKK'nin 37 yýllýk pratiði bize bu örgütün asla silah býrakmayacaðýný göstermektedir. PKK'nin kurucusunun ilk kitabýnýn adý, 'Kürdistan'da Zorun Rolü'. PKK'nin þiddet kullanýmý taktiksel bir þey deðil. Bu örgütün stratejisi þiddet üzerinedir. Bize göre böyle bir yapýnýn silah býrakmasý mümkün deðildi. Nitekim silah býrakmadý. Hatta daha da silahlandý. Gelinen noktada görülmektedir ki, PKK kurucu zihniyeti devam ettiði müddetçe kendi iradesiyle asla silah býrakmayacaktýr.

?ÝDDET DÝLÝ RAÐBET GÖRDÜKÇE BÝTMEZ

O zihniyet deðiþikliði nasýl olabilir?
?iddet talep, þiddet dilini kullananlar raðbet görürse, zihniyet deðiþikliði olmaz. ?iddet toplumda karþýlýk görmez, siyaset öne çýkarsa, bu zihniyet deðiþikliði olabilir. Fakat bahsettiðim siyaset, PKK güdümündeki bir siyaset anlayýþý deðil. O siyaset anlayýþý, zihniyet dönüþümünü gerçekleþtiremez. Hükümet de bu noktada yanýldý.

HDP, KANI DURDURMA VAADÝYLE OY ALDI

Ne tür bir yanýlgýdan söz ediyorsunuz?
Hükümet, eðer BDP-HDP güçlenirse, silahlarýn devre dýþý kalacaðýný düþündü. Fakat söz konusu siyaset, PKK'den icazetli, yöneticileri örgüt tarafýndan atanan, seçim dönemlerinde listeleri PKK tarafýndan yapýlan bir siyaset. Bu bakýmdan Abdullah Öcalan, hem Kandil'deki silahlý unsurlarýn, hem de HDP'nin ana gövdesini teþkil eden isimleri idare eden isimdir. Dolayýsýyla bu siyaset, silahlý örgütün sivil kanadýdýr. Keþke böyle olmasaydý, ama maalesef mevcut gerçekliðimiz budur.

PKK güdümündeki HDP nasýl oldu da % 13'lük bir oy oranýna ulaþtý peki?
HDP 7 Haziran seçimlerinde Kürtlerin yoðun yaþadýðý illerde, 'Eðer kan akmasýný istemiyorsanýz, sorunun barýþçý yollardan çözülmesini istiyorsanýz bizi destekleyin. Barajý aþarsak, barýþ getireceðiz. Barajý aþamazsak, savaþ olacak' þeklinde propaganda yaptý. Bu parti ile asla baðdaþamayacak bir çok seçmen de, bu illerde HDP'ye oy vererek sorunun siyaset yoluyla çözülmesinden yana olduðunu gösterdi. PKK ise, bu oylarýn tümünün kendi stratejisine destek þeklinde algýladý.

BÖYE BÝR YAPIDA SÝYASET ÖNE ÇIKMAZ

Bu çeliþki deðil mi?
HDP'li siyasetçilerin bir kýsmý kendi iradeleriyle davranabilseler bu görüntüler ortaya çýkmaz. Böyle bir yapýda siyasetin öne çýkmasý mümkün deðildir.

Bölgenin kendisine verilmesini istiyor

Peki Öcalan sürecin çökmesine nasýl bakýyor?
Seçimden sonra verdiði bir beyan yok. Daha önce Ýmralý'da gerçekleþen görüþmelerin tutanaklarýnda 'Ben silahlý mücadele dönemi bitti derken, her þeyi býrakalým demiyorum. Gerilla gerekirse halkýn içinde de gizlenebilir. Kandil'dekilere söyleyin, uyanýk olsunlar. Yoksa devlet bir gecede 300 uçakla tepelerine çöker, hepsini imha eder' sözleri yer almaktadýr.

Nevruz mektubu var.
Daha sonra yaptýðý açýklamada 'Bu mektubun içeriðinin % 90'ý bana ait' dedi. Demek ki, müdahaleler ve eklemeler var. Öcalan hapiste olmasa, asla o cümleleri sarf etmez. Sarf etmiþ olmasý da, onlarýn hayata geçeceði anlamýna gelmez. Üstelik, çözümden hükümetin, PKK'nin ve HDP'nin anladýðý çok farklý.

SEÇÝM HÝLESÝNDE KÝMSE ELLERÝNE SU DÖKEMEZ

Kim ne anlýyor?
Hükümetin anladýðý, silahlý mücadelenin bitip siyasetle taleplerin dile getirilmesi. PKK ise bölgenin kendisine teslim edilmesini, silahlý militanlarýn da bu bölgenin güvenlik gücü olmasýný anlýyor. ?u an hazýrlýðýný yaptýðý budur. Çözüm Süreci'ni yürüten bazý isimler dahil geniþ bir kesim bunlara Kürt Siyasi Hareketi diyor. Bu yapý da yirmi yýldýr her seçimde Kürtlere, 'Oyunuzu kendinize verin' diyor. Böylece yegane Kürt partisi olduklarý, diðer Kürt partilerinin sistem partisi olduðu algýsýný oturttular.

HDP'nin seçimlerde bölge halkýna baský yaptýðý iddiasýna ne dersiniz?
HDP seçimlerin sonucunu etkileyecek baský atmosferini her seçimde kurmuþtur. Fakat sadece baský deðil, seçim hileleri de söz konusu. Ama hiç kimse, seçim hileleri konusunda HDP'nin eline su dökemez. Her seçimde de yeni hile yöntemleri geliþtirerek bunu sürdürüyorlar.

Hüda Par'ýn çözüm önerisi nedir?
Öncelikle herkesin ve Kürtlerin, silahýn çözüm olmadýðýný kabul etmesi gerekiyor. Daha fazla þiddet ve çatýþma, yalnýzca acýlarý büyütür, sorunlarý derinleþtirir ve çözümü zorlaþtýrýr. Halk bu þiddete karþý çýkarsa, siyasetçiler bunu önemsemek zorundadýr. (Yeni ?afak)  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR