Yasin Börü ve arkadaþlarý mezarlarý baþýnda anýldý
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Yasin Börü ve arkadaþlarý mezarlarý baþýnda anýldý
Diyarbakýr'da, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde PKK/HDP'liler tarafýndan katledilen Yasin Börü ve arkadaþlarý, mezarlarý baþýnda anýldý.
08 Ekim 2018 Pazartesi 07:37
 Bu Haberi Paylaş


Diyarbakýr'ýn merkez Baðlar ilçesinde 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde PKK/HDP'lilerce yapýlan saldýrýlarda vahþice katledilen Yasin Börü ve arkadaþlarý, yakýnlarý ve sevenleri tarafýndan kabirleri baþýnda yâd edildi.

?ehitler Kervaný Platformu tarafýndan organize edilen program, Yeniköy Mezarlýðý'nda þehitlerin kabri baþýnda gerçekleþtirildi.

Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programa katýlanlar, sýk sýk tekbir getirerek, "Zalimler için yaþasýn cehennem." þeklinde slogan attýlar.

Burada katýlýmcýlara hitap eden ?ehitler Kervaný Platformu Baþkaný Ömer Çelik, 6-8 Ekim olaylarýnýn, unutulmamasý ve sürekli hatýrda kalmasý gerektiðini söyledi.

Çelik, "6-7 Ekim olaylarýna gelmeden önce adýna 'çözüm süreci' denilen, aslýnda çözümsüzlük süreci ve akýl tutulmasý olan bir siyasi geliþme neticesinde PKK; bölgede kurulduðu günden bugüne kadar bu halka kandan, gözyaþýndan baþka hiçbir þey vermemiþtir. Verecek bir þeyi de olmayan mürtet örgüt PKK ve yandaþlarý, bununla palazlanmýþ, þehirleri, köyleri ve evleri âdeta birer silah deposu halinde getirmiþlerdir. Bu neticede onlarýn yularýný elinde tutanlar ve onlarý maþa olarak kullananlarýn gayeleri, Ýslam'dan uzak, kendilerine kölelik yapacak, sevgiden ve merhametten uzak bir Kürt gençliði oluþturmaktý. Bölgede onlara engel olacak olanlar, sadece Ýslam'ý yaþamak isteyen ve bu mazlum halkýn kurtuluþunun Ýslam'da olduðuna inan Yasin, Riyad, Hüseyin, Hasan, Cumali ve Turan gibi Müslüman gençlerdi." dedi.

"Allah, onlarýn bütün planlarýný altüst etti"

Söz konusu tarihlerde Ýslami camialarýn müntesiplerine, kurumlarýna, Kur'an kurslarý ve camilere vahþice saldýrýldýðýný anlatan Çelik, þunlarý söyledi:

"Gayeleri, kendilerine engel olarak gördükleri Ýslami camialarý ve müntesiplerini planlý ve programlý bir þekilde ortadan kaldýrmak, sindirmek, bu vahþeti ve korkuyu hâkim kýlarak bölgede Ýslam'dan uzak, köle bir Kürt gençliði oluþturmaktý. Ancak hesaba katmadýklarý bir geliþme oldu. Allah, onlarýn bütün planlarýný altüst etti. Onlarý þehitlerin kanlarýyla rezil ve rüsva etti. 6-7 Ekim olaylarýna sebebiyet veren, nazenin gençlerimizi en vahþi bir þekilde katleden PKK ve yandaþlarý ve onlarý sokaða çaðýran azmettiriciler, kýyamet gününe kadar lanetle anýlacak, rezil ve rüsva olacaklar. Elhamdülillah, biz þehitlerin kanlarýnýn mübarek olduðuna inanýyoruz."

Daha sonra söz alan bölgenin kanaat önderlerinden Mehmet Beþir Varol, insanlarýn, tarihten ders almalarý gerektiðini vurguladý. Varol, "Bazý meselelerden ders almamýz lazým. Ýslam tarihinden, kâinatýndan yaratýlýþýndan bugüne kadar olan süreçten kâfir ve Müslümanlar ders almalý. Müslüman, Allah'ýn dini ve onun adýnýn yüceltilmesi için çalýþýyor. Müslümanlarýn önünde mücadele eden ve onlara düþmanlýk yapan kimseler Allah'a düþmanlýk yapýyorlar. Allah'a düþmanlýk yapanlarýn akýbeti ise hüsrandýr." ifadelerini kullandý.

"Kâfirlerin aklý gözleridir, zahiren bakýyorlar"

90'lý yýllarda kendini çok büyük olarak gören PKK'nin, hüsrana uðradýðýný anlatan Varol, "Çok aðýr silahlarý vardý ama Müslümanlarýn ne bir silahý ne de bir býçaðý vardý. O gurur ve kibirleriyle Müslümanlarýn üzerine geliyorlardý. Müslümanlar ne kadar 'Fitne olmasýn, kimse öldürülmesin. Fikirlerimizle birbirimizle konuþalým. Siz fikrinizi söylersiniz, biz de davamýz olan Ýslam'ý söyleriz. Birbirimize karþý þiddet kullanmayalým.' dedilerse de kulak ardý edip, Müslümanlarla alay ediyorlardý. Müslümanlarý zayýf ve kuvvetsiz görüyorlardý ama akýbet nasýl oldu? Allah, Müslümanlarý onlara karþý galip kýldý, yeryüzü onlara dar geldi. Dünyanýn dört bir tarafýna daðýlarak rezil ve periþan oldular. Bunlar, bu konuda daima yanýlýyorlar. Çünkü onlar, maddiyat gözüyle bakýyorlar. Kâfirlerin aklý gözleridir, zahiren bakýyorlar. 'Bu Müslümanlarýn silahý yok, kuvvetleri yok, zayýftýrlar. Hiçbir emperyalist devlet arkalarýnda deðil. Amerika desteklemiyor ve düþmanlarýdýr. Bunlar nasýl olacak da bize karþý olup, baþkaldýracaklar?' diyorlardý. Nefeslerin elinde olduðu, onsuz bir yapraðýn bile düþmeyeceði kâinatýn Rabbinin arkalarýnda olduðunu unutuyorlardý. Ýþte, Allah'ýn bu gücünü arkalarýnda hisseden ve buna inanan müminler, hiçbir þekilde kâfirlerin zulüm ve küfürlerinden korkmuyorlardý. Müslümanlar bu þekilde cesurdurlar, bütün dünya karþýlarýna çýksa korkmazlar. Çünkü Rabbini tanýyan, hiçbir kuvvetten korkmaz." þeklinde konuþtu.

"Dünyada aziz olmak isteyenler, Ýslam'a sýmsýký sarýlmalý"

Müslümanlarýn topraklarýnýn, PKK tarafýndan Batýlý güçlere peþkeþ çekildiðini dile getiren Varol, "Bugün de küfür, zulüm ve iþgalciliðin öncülüðünü yapýyor. Müslümanlarý þehit ediyorlar. 'Ezidi kardeþimizdir.' diyorlar ama Rabbine secde eden bir Müslümaný düþmanlarý görüyorlar. Bu yüzden Allah onlarý rezil ve periþan etti. Onlar yetmeyince Ergenekon ortaya çýktý ve Müslümanlara düþmanlýk etmeye baþladýlar. PKK maðlup olduktan sonra Ergenekon Müslümanlarýn üzerine gelmeye baþladý. Müslümanlara iftiralar attýlar, kaçýrdýlar, öldürdüler. Kanunsuz ve yasasýz bir þekilde Müslümanlarý hapishanelere koydular. Müslümanlarýn evlerine silah atýp, 'Biz evlerinde silah yakaladýk.' dediler. Müslümanlarý büyük iþkencelerden geçirerek ajan yapmak istediler. Her türlü pisliði yaptýlar ama bugün periþan oldular. Allah, yaptýklarý zulmü gözlerinden çýkardý. Müslümanlar, bu topraklara ve Ýslam ümmetine sahiplik yaptýlar, küfrün zulmüne boyun eðmediler. Müslümanlarýn topraklarýnýn bölünmesini, emperyalistler tarafýndan iþgal edilmesini istemediler. Müslüman milletlerin aziz olmasý için, Kur'an ve Resulullah'ýn þeriatý için kendilerini feda ettiler. Sözde davalarý Ýslam olanlar, televizyonlarýyla, askerleriyle, ajanlarýyla her türlü imkânlarýný Müslümanlarýn aleyhinde kullanýyorlardý. Yaptýklarý olaylarý zorla üstlerine atýyorlardý. Hâlâ Müslümanlar, attýklarý iftiralardan dolayý hapisteler. Allah, Müslümanlarýn hakkýný onlara býrakmadý. Müslüman kaný zehirdir. Müslümanlarýn kanýna bulaþan, hiçbir zaman iflah olmamýþtýr. Bana 22 yýl ceza veren hâkim ve savcý, ben hapisten çýkmadan hapse girdiler ve ben çýktým. Onun için bu dünyada aziz olmak isteyenler, Ýslam ve Kur'an'a sýmsýký sarýlmalý ve düþmanlýk yapmaktan vazgeçmeli." dedi.

Programa; Çelik, Varol, 6-8 Ekim'de katledilenlerin yakýnlarý ve sevenleri ile sivil toplum kuruluþu temsilcileri de katýldý. ( ÝLKHA)

Süresiz nafaka sistemi yeniden deðerlendirilecek

Süresiz nafaka sistemi yeniden deðerlendirilecek

Süresiz nafaka sistemi yeniden deðerlendirilecek

Süresiz nafaka sistemi yeniden deðerlendirilecek

Süresiz nafaka sistemi yeniden deðerlendirilecek

Süresiz nafaka sistemi yeniden deðerlendirilecek

Süresiz nafaka sistemi yeniden deðerlendirilecek

Süresiz nafaka sistemi yeniden deðerlendirilecek

Süresiz nafaka sistemi yeniden deðerlendirilecek

Süresiz nafaka sistemi yeniden deðerlendirilecek

Süresiz nafaka sistemi yeniden deðerlendirilecek

Süresiz nafaka sistemi yeniden deðerlendirilecek

Süresiz nafaka sistemi yeniden deðerlendirilecek

Süresiz nafaka sistemi yeniden deðerlendirilecek

Süresiz nafaka sistemi yeniden deðerlendirilecek
 
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR