Yavuz: Ýsrail'in saldýrýsý insanlýk suçudur
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Yavuz: Ýsrail'in saldýrýsý insanlýk suçudur
Mavi Marmara davasýnýn düþürülmesiyle ilgili açýklama yapan H?DA PAR Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Yavuz, duruma tepki göstererek, bu davanýn tazminat davasý olmadýðýný söyledi.
10 Aralık 2016 Cumartesi 17:27
 Bu Haberi Paylaş


Gazze’ye insani yardým götüren Mavi Marmara gemisine yönelik Ýsrail askerleri tarafýndan 31 Mayýs 2010’da düzenlenen ve 10 kiþinin katledildiði, onlarca kiþinin de yaralandýðý saldýrýyla ilgili 15. duruþma Çaðlayan Adliyesinde görüldü.

7. Aðýr Ceza Mahkemesinde görülen duruþmaya HÜDA PAR Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Yavuz ve Erdal Elibüyük ile sivil toplum kuruluþlarý, avukatlar, maðdurlar, saldýrýda katledilenlerin aileleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý.

Duruþmayý yakýndan takip eden HÜDA PAR Genel Baþkan Yardýmcýsý Yavuz ve Elibüyük, konuyla ilgili açýklama yaptý.

Söz konusu davanýn tazminat davasý olmadýðýna dikkat çeken Yavuz, davanýn düþürülmesini hukuki ve insani açýdan uygun bulmadýklarýný söyledi.

Yavuz, “Geçtiðimiz duruþmayý genel baþkanýmýzla takip etmiþtik. Orada hem avukatlarýn esasa iliþkin itirazlarý vardý, hem de ayný zamanda mahkeme savcýsýnýn siyonist iþgalci Ýsrail ile Türkiye arasýndaki antlaþmayý gerekçe göstererek davanýn düþürülmesine dair mütalaasý. Mahkeme heyeti öyle görünüyor ki avukatlarýn da dile getirdiði gibi bu mahkemenin düþürülmesine odaklanmýþlar. Avukatlarýn da buna yönelik haklý itirazlarý var. Bizler de HÜDA PAR olarak takip ediyoruz. Normalde bu dava bir ceza davasý, tazminat davasý deðil. Mahkemenin Türkiye ile Ýsrail arasýnda varýlan antlaþma sonucu davayý düþürmek istemesini hem hukuki hem insani hem de Ýslami açýdan doðru bulmadýðýmýzý ifade etmek istiyoruz.” dedi.

“Siyonist Ýsrail’in bu saldýrýsý insanlýk suçudur”

Mavi Marmara davasýna ve maðdur ailelere sahip çýkanlarla beraber olduklarýný dile getiren Yavuz, sözlerine þöyle devam etti:

“Uluslararasý sularda masum bir amacý gerçekleþtirmek üzere yola çýkan ve yüzlerce aktivist tarafýndan gerçekleþtirilen bir eylemin Siyonist iþgalci terör rejimi tarafýndan kan dökülerek sonuçlandýrýlmasý, on insanýn þehit edilmesi, yüzlerce insanýn özgürlüðünden mahrum edilmesi ve bir o kadarýnýn da yaralanmasýnýn insanlýkla alakalý olmadýðýný düþünüyoruz. Dolayýsýyla biz bu saldýrýyý insanlýða karþý iþlenmiþ bir suç olarak deðerlendiriyoruz. Bu davayý destekleyen ve þehitlerin yanýnda yer alanlarla beraber olduðumuzu ifade ediyoruz.”

“Müslümanlar mücadelelerini Mescid-i Aksa etrafýnda yükseltmeli”

Yavuz, Mavi Marmara saldýrýsýnda katledilenleri asla unutmayacaklarýný sözlerine ekleyerek, “Bu dava neyle neticelenirse neticelensin, Mavi Marmara davasý ve þehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacaðýmýzý, unutturmayacaðýmýzý ve sahip çýkacaðýmýzý söylüyoruz. Uluslararasý bir antlaþma gerekçe gösterilerek bu davanýn düþürülmesinin hem maþeri vicdanda hem bütün Müslümanlarýn nezdinde bir meþruiyetinin olmadýðýný söylüyoruz. Bu davayý sahiplendiði için kovuþturma ve soruþturmalara, fiziki takiplere uðramýþ, bunun neticesinde FETÖ yargýçlarý ve savcýlarý tarafýndan cezaevine atýlmýþ kardeþlerimiz var. Bütün Ýslami çevreler kendi enerjilerini ve mücadele azimlerini Mescid-i Aksa etrafýnda yükseltmeliler.” ifadelerini kullandý.

“?ehitlerin kemikleri sýzlamýþtýr”

HÜDA PAR Genel Baþkaný Erdal Elibüyük ise “Yargýlama süresince içerdeki hukuksuzluklarý hukukçular deðerlendirir ama biz siyasi deðerlendirme yapacak olursak bu dava bir siyasi çýkara dönüþmüþtür. Aslýnda Ýsrail ile Türkiye arasýnda yapýlan bu antlaþma neticesinde Türkiye’ye verilen bu lütuf parasý tazminat da deðil. Ambargonun kalkmamasý nihayetinde yapýlan bu antlaþmanýn, Ýsrail’in halk nezdinde olmayan meþrutiyetini kazandýrmanýn bir baþka yanlýþý olmuþtur. Bu davanýn bu þekilde sonuçlanmamasý gerektiðini düþünüyoruz. ?ehitlerin adeta kemikleri sýzlamýþtýr. Verilen bunca mücadelenin siyasi menfaatler üzerine bu þekilde sonuçlanmasý üzücüdür. Gördüðümüz kadarýyla içeride mahkeme deðil adeta bir tiyatro oynanýyor.” þeklinde konuþtu.

Mavi Marmara davasý avukatlarýndan karara tepki

Mavi Marmara Davasýnýn 15. duruþmasý Ýstanbul Çaðlayan Adliyesinde görüldü. Duruþmaya, haklarýnda yakalama kararý çýkarýlan sanýklar katýlmazken, taraflarý avukatlarý temsil etti. Mavi Marmara gemisine yönelik saldýrýya iliþkin 4 Ýsrailli askerin yargýlandýðý davanýn düþürülmesine, sanýklar hakkýnda yakalama kararýnýn kaldýrýlmasýna hükmedildi.

7. Aðýr Ceza Mahkemesinde görülen duruþma öncesi saldýrýda katledilenlerin yakýnlarý ile maðdurlarýn güvenlik görevlileri tarafýndan darp edilmesi ve duruþma esnasýnda yazar Adem Özköse’nin mahkeme salonundan hukuksuz bir þekilde çýkarýlmasý talimatý üzerine cübbelerini çýkaran müþteki avukatlarý, salondan ayrýlarak bu kararý protesto etti.

Duruþma esnasýnda salonunu terk eden avukatlar Çaðlayan Adliyesi önünde basýn acýkmasý düzenledi.

Dava avukatlarý adýna açýklamayý yapan Yasin ?amlý, mahkemenin vereceði karar ne olursa olsun, sanýklarýn hem hukuk hem de kamuoyu nezdinde mahkûm olduklarýný söyledi.

?amlý, “Mavi Marmara davasý açýldýðýndan beri takip ediyoruz. ?u ana kadar bir aþamaya geldi ama gelinen aþama itibariyle taleplerimiz reddedildi. Müþtekilerin dinlenmesi talepleri ve onlara soru sorulma taleplerimiz reddedildi. Dolayýsýyla biz, ceza mahkemesi kanununa uygun bir muhakemenin yürütülmediði kanaatine ulaþtýk.” dedi.

Mavi Marmara saldýrýsýnda katledilenlerin insanlýðýn vicdanýný temsil ettiðini dile getiren ?anlý, sözlerini þöyle tamamladý:

“Mahkeme her ne karar verirse versin. Biz þuna inanýyoruz. Mahkemeler suç iþleyenler hakkýnda beraat kararý, davanýn düþmesi kararý da verseler onlar hem hukuk nezdinde hem kamu vicdanýnda mahkûm olmuþlardýr. Filistinli çocuklara ilaç götüren ve bütün insanlýðýn vicdanýný temsil eden bu insanlarýn ellerinde en ufak bir suç aleti yoktu. Bunlar insanlýðýn vicdanýný temsil ediyorlardý. Biz de onlarýn haklarýný elimizden geldiðince savunmaya çalýþtýk. Gelinen aþamada gördük ki usul kurallarý ihlal edildi. Dolayýsýyla duruþma salonundan ayrýldýk.”

Dava avukatlarýndan Gülden Sönmez ise sanýklarýn sadece Mavi Marmara saldýrýsý nedeniyle deðil, Filistin’de katledilen insanlar için de yargýlandýklarýna deðindi.

“Bizler zaten onlarýn hükmünü vermiþtik”

Sönmez, “Bunlar, altý yýldýr bu davada yargýlanan sanýklardýr. Bu sanýklar sadece Mavi Marmara da kardeþlerimizi þehit etmediler. Bu sanýklar birçok Filistinlinin, Gazze’deki yetimlerin, yaþlýlarýn, hastalarýn katliamýna sebep olan ve o emri veren suçlulardýr. Sadece mavi Marmara davasýnda yargýlanmýyorlardý. Burada Gazzeli yetimler için yargýlanýyorlardý. Ebette buradan mükemmel bir adalet kararý beklentimiz yoktu ama Allah onlarýn önüne önemli bir fýrsat sunmuþtu. Yeryüzündeki bu kadar mazlumun kýsmen de olsa ahý yerde kalmayacaktý.” þeklinde konuþtu.

/ ÝLKHA
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR