'Yeni bir heyecanla sahaya inip H?DA PAR'ýn misyonunu halkýmýza anlatacaðýz'
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
'Yeni bir heyecanla sahaya inip H?DA PAR'ýn misyonunu halkýmýza anlatacaðýz'
H?DA PAR'ýn 3. Olaðan Büyük Kongresinde selamlama konuþmasý yapan H?DA PAR Genel Baþkan adayý Ýshak Saðlam, 'Yeni kadrolar ve yeni bir heyecanla sahaya inip H?DA PAR'ýn misyonunu halkýmýza anlatacaðýz.' dedi.
08 Ekim 2018 Pazartesi 06:03
 Bu Haberi Paylaş


  'Yeni bir heyecanla sahaya inip HÜDA PAR'ýn misyonunu halkýmýza anlatacaðýz'HÜDA PAR olarak siyasete yeni bir soluk getirdiklerini söyleyen Saðlam, ilkelerinden ve istikametlerinden ödün vermeden çalýþmalarýný arttýrarak 'Önce Ýnsan, Öncelik Adalet' demeye devam ederek adalet ve hizmet anlayýþýný da getireceklerinin altýný çizdi.

MHP'nin Meclis'e sunduðu ceza indirimine de deðinen Saðlam, 28 ?ubat ve FETÖ'nün kendilerine kumpas kurduðu kesin olarak belli olanlarýn da af kapsamýna alýnmasý gerektiðine dikkat çekti.

Ekonomide yaþananlara da deðinen Saðlam, "Hem sýkýntýlarýn kaynaðýnýn ekonomik savaþ olduðunu söyleyeceksiniz hem de ekonominin dümenini size savaþ açanlara teslim edeceksiniz." dedi.

Konuþmasýna 3'üncü Olaðan Kongresinin memlekete, ümmete ve insanlýk âlemine hayýrlar getirmesini temenni ederek baþlayan Saðlam, 6-7 Ekim saldýrýlarýnýn yýldönümü olduðuna iþaret ederek, "Bugün 7 Ekim. Tarihin, önemli hadiselere tanýklýk ettiði bir gün... Ayný zamanda muharrem ayýndayýz. 4 yýl önce yine bir 7 Ekim'de, Kerbela'da Hazreti Hüseyin ve yarenlerine yaþatýlan acýlarýn bir benzerini yaþadýk. Hüseyin'in varisleri; yoksullara, yetimlere, mustazaflara, bu ülkenin yalýn ayaklýlarýna kurban eti daðýtmak için uðraþýrken kurban edildiler. Bu vesile ile 7 Ekim þehitlerini hayýrla yad ediyor, kýyamete kadar Kerbela þehitleriyle birlikte anýlmalarýný Rabbi Rahimden diliyorum." diye konuþtu.

"3-5 çapulçu/tetikçinin derdest edilmesiyle 6-8 Ekim saldýrýlarýnýn aydýnlatýldýðýný hiç kimse iddia edemez"

6-8 Ekim saldýrýlarýnda azmettiricilerinin de hesap vermesi gerektiðini söyleyen Saðlam, "Aradan 4 yýl geçti ancak yaþanan acýlar henüz taptazedir. 6-8 Ekim olaylarýnýn bütün yönleriyle ele alýnýp olayda dahli olan her kim varsa ortaya çýkarýlmasý gerekir. 3-5 çapulçu/tetikçinin derdest edilmesiyle bu olayýn aydýnlatýldýðýný hiç kimse iddia edemez. Tetikçilerin olduðu gibi onlarý azmettirenin, olaylarý planlayýp organize edenlerin, onlarý destekleyen ve yardým edenlerin, olaylara müdahale etmesi gerektiði halde hiçbir þey yapmayanlarýn da mutlaka hesap vermesi gerekir. HÜDA PAR olarak gerek 7 Ekim þehitlerinin davalarýnýn takibi, gerekse ülkede meydana gelen haksýzlýk ve hukuksuzluklar konusunda gerekli hassasiyetleri göstermeye devam edeceðiz. Bu dünyada hesaptan kurtulanlar da cezadan kurtulduklarýný sanmasýnlar." ifadelerini kullandý.

"HÜDA PAR olarak siyasete yeni bir bakýþ açýsý getirdik"

Siyasi partilerin, iktidarý ele geçirme mücadelesi yerine, halka hizmet etmek için yarýþmalarý gerektiðine vurgu yapan Saðlam, "HÜDA PAR olarak siyasete yeni bir bakýþ açýsý getirdik. Mevcut anlayýþta 'muhalefet' demek 'Karþý olmak' demektir. Bu anlayýþla iktidarýn doðru veya yanlýþ yapmasý hiç önemli deðildir. Hâlbuki bu anlayýþ siyasi partiler arasýnda sürekli bir çatýþmayý beraberinde getirir, toplumu gerer ve iyi iþlerin yapýlmasýna dahi mani olur. Biz, her konuda yapýcý muhalefet yolunu izleyeceðimizi, doðruyu kim yaparsa yapsýn ve nereden gelirse gelsin destek vereceðimizi, yanlýþý kim yaparsa yapsýn ve nereden gelirse karþýsýnda duracaðýmýzý yüksek sesle dile getirdik. Siyasi partilerin birbirlerinin düþmaný olmadýðýný ve birbirleriyle çatýþmayý bir kenara býrakmalarý gerektiðini, memleketi yönetmeye talip kurumlar olarak, sorumluluk duygusuyla hareket edip halkýn menfaatine olan hususlarda yardýmlaþmalarý, yanlýþa düþtüklerinde de birbirlerini uyarmalarý gerektiðini söyledik. Yine siyasi partilerin, iktidarý ele geçirme mücadelesi yerine, halka hizmet etmek için yarýþmalarý gerektiðini, siyasi partilerin bunun için varlýk göstermeleri gerektiðini söyledik. Bu misyonumuzu ilk günden beri yerine getirmeye çalýþýyoruz, bunu yapmaya devam edeceðiz. Ýlkeli duruþumuz, istikametimiz ve gayretli çalýþmalarýmýzla ülkeye muhalefet anlayýþý bakýmýndan yeni bir ses ve anlayýþ getirdiðimiz gibi, Allah'ýn izni ve inayetiyle, ilkelerimizden ve istikametimizden ödün vermeden gayretli ve ihlaslý çalýþmalarýmýzý arttýrarak 'Önce Ýnsan, Öncelik Adalet' demeye devam ederek halkýmýza özlemle beklediði HÜDA PAR'ýn adalet ve hizmet anlayýþýný da getireceðiz." þeklinde konuþtu.

"FETÖ'nün kendilerine kumpas kurduðu kesin olarak belli olanlar neden af kapsamýna alýnmýyor"

Gündemdeki af meselesine de deðinen Saðlam, konuþmasýna þöyle devam etti: "Malumunuz olduðu üzere memleketin gündemde bir af meselesi var. Bu affýn gerekçesi olarak; FETÖ mensubu olduðu söylenen Hakim ve savcýlarýn oluþturduðu kararlarda adalete uygun hareket etmediklerinin tespit edildiði, hakim ve savcýlarýn neredeyse üçte birinin FETÖ suçlamasýyla cezaevinde olduklarý ya da iþlerine son verildiði dile getiriliyor. Bu gerekçenin büyük bir kýsmýna biz de imzamýzý atýyoruz. Ancak darbe alt yapýsýný oluþturmak için bu yapýlarýn belki de teþvik ettiði suç ve suçlular bakýmýndan af talep edilirken FETÖ'nün kendilerine kumpas kurduðu kesin olarak belli olan, hatta bu konuda birçok mahkeme kararý bulunanlar neden af kapsamýna alýnmýyor, bunu anlamak mümkün deðil. Af konusunda sorunlarýn daha da büyümemesi için bu aþamadan sonra geri adým atýlmamasý gerekir. Sayýn Cumhurbaþkanýnýn dediði gibi biz de; 'devletin kendisine karþý iþlenen suçlarda af yetkisi vardýr' diyoruz. Toplumsal barýþýn ve huzurun saðlanmasý için üçüncü þahsa karþý iþlenen suçlarda daha temkinli olmak gerekir. Ancak bunun da ara formülü vardýr. ?u anda toplum olarak sýkýntýlý bir süreçten geçiyoruz. Yeni bir baþlangýç yeni bir milat oluþturulabilir. Bunun için af teklifi tüm kesimleri kapsayacak þekilde geniþletilmelidir. Üçüncü þahýslara karþý iþlenen suçlarda af "uzlaþma" þartýna baðlanabilir. Maðdur veya maðdurun mirasçýlarýyla 'uzlaþma' saðlayanlar af kapsamýna alýnabilir. Bu þekilde toplumda bir yara olan kan davasý ve husumetlerin ortadan kaldýrýlmasýna da yardýmcý olunmuþ olur."

"Ciddi bir ekonomik sorun ile karþý karþýyayýz"

Ekonomide yaþananlara deðinen Saðlam, þunlarý söyledi: "Son zamanlarda ülke gündeminin birinci sýrasýnda ekonomik sorunlar, döviz, faiz ve hayat pahalýlýðý var. Ýster yurt dýþýndan yapýlan bir ekonomik saldýrý olsun isterse ekonominin iyi idare edilmemesinden kaynaklansýn ciddi bir ekonomik sorun ile karþý karþýyayýz. Buna acil olarak ama yerinde müdahalelerle tedbir alýnmasý gerekiyor. Ancak alýnan tedbirler günü kurtarma ve geçici pansuman türünden olmamalýdýr."

"Ýsrafla mücadeleye yolsuzluklarý, usulsüzlükleri gidermekle, lüks yaþamdan vazgeçmekle baþlanmalýdýr"

Konuþmasýnda israf ile mücadelede yapýlan yanlýþlýklara karþý çözüm önerileri de sunan Saðlam, "Ýsraf ile mücadele de alýnacak tedbirlerden biridir. Ancak israf ile mücadele; Orhan kardeþimizin sakatlýk aylýðýnýn kesilmesi, Hasan amcanýn yaþlýlýk bakým maaþýnýn kesilmesi, ya da Arife bebeðin solunumunu, kalbinin atmasýný saðlayan cihazýn ödeneðinin kesilmesiyle olmaz, olmamalýdýr. Fakirin boðazýna girecek bir lokma ekmeyi kesmekle israfla mücadele olmaz. Aksine israfla mücadele özürlülerin özürlerini giderme, baþkasýna muhtaç olmaktan kurtarma, hastalara daha iyi ve kaliteli hizmet etmek için yapýlmalýdýr. Ýsrafla mücadeleye yolsuzluklarý, usulsüzlükleri gidermekle, lüks yaþamdan vazgeçmekle baþlanmalýdýr. Dýþa baðýmlýlýktan tamamen kurtaracak sistem deðiþikliði ile olmalýdýr. Hem sýkýntýlarýn kaynaðýnýn ekonomik savaþ olduðunu söyleyeceksiniz hem de ekonominin dümenini size savaþ açanlara teslim edeceksiniz. Tilkiyi tavuk kümesinin içine alarak tavuklarýnýzý koruyamazsýnýz. Bu anlayýþýn mutlaka terk edilmesi gerekir." dedi.

"Yeni bir heyecanla sahaya inip HÜDA PAR'ýn misyonunu halkýmýza anlatacaðýz"

Yeni kadrolarla sahaya ineceklerini söyleyen Saðlam, "Sorunlarýmýz çoktur. Rabbimize, partimize, halkýmýza, insanýmýza karþý görevlerimizi yerine getirebilmek için çok çalýþmamýz gerekir. Sorunlarý görüp, çözüm yolunu da bildiði halde hiçbir þey yapmadan oturmak büyük bir vebaldir. Biz sorumluluðumuzun bilincindeyiz. Sabýrla, metanetle, kýrmadan, dökmeden ve bozup daðýtmadan doðru bildiðimiz yolda sonuna kadar yürüyeceðiz. Kongreden hemen sonra teþkilatlanma çalýþmalarýmýza biraz daha hýz vereceðiz. Yeni kadrolar ve yeni bir heyecanla sahaya inip HÜDA PAR'ýn misyonunu halkýmýza anlatacaðýz." diye konuþtu.

"Hiç kimseden icazet almayý düþünmeden, doðrularý haykýrmaya devam edeceðiz"

Mart 2019'da yapýlacak yerel seçimler için þimdiden çalýþmalara baþlanýlmasý gerektiðini belirten Saðlam, son olarak þunlarý kaydetti: "Önümüzde bir yerel seçim var. Ýmkânlarýmýzýn sýnýrlý olduðunun farkýndayýz. Daha çok çalýþarak, daha çok fedakârlýkta bulunarak, insanýmýza birebir temas ederek kendimizi ve davamýzý anlatacaðýz. Mazlumlarýn feryadýna, imdat haykýrýþlarýna cevap olacak, hiçbir kýnayýcýnýn kýnamasýna aldýrýþ etmeyeceðiz. Hiç kimseden icazet almayý düþünmeden, doðrularý haykýrmaya, küresel güç odaklarýnýn ve yerli uzantýlarýnýn hile ve desiselerini bozmak için var gücümüzle çalýþmaya devam edeceðiz. Bu yolda asla yýlgýnlýða ve ümitsizliðe düþmeden doðru bildiðimiz yolda halka ve Hakka hizmet yolunda çalýþmaya devam edeceðiz. Ýnancýmýz; ümitsizliði haram kýlmýþtýr. Biz seferden sorumluyuz, üzerimize düþen görevi yapmakla mükellefiz. Zafer Allah'tandýr. Ancak Allah Tebarek ve Teâlâ hazretleri ihlas ve samimiyetle çalýþanlara yardýmýný esirgemeyeceðini vadetmiþtir. Çalýþma bizden baþarý ve zafer Allah'tandýr."


ÝLKHA

 

Brezilya'da devlet baþkanlýðý seçimini popülist aday ilk sýrada tamamladý

Brezilya'da devlet baþkanlýðý seçimini popülist aday ilk sýrada tamamladý

Brezilya'da devlet baþkanlýðý seçimini popülist aday ilk sýrada tamamladý

Brezilya'da devlet baþkanlýðý seçimini popülist aday ilk sýrada tamamladý

Brezilya'da devlet baþkanlýðý seçimini popülist aday ilk sýrada tamamladý

Brezilya'da devlet baþkanlýðý seçimini popülist aday ilk sýrada tamamladý

Brezilya'da devlet baþkanlýðý seçimini popülist aday ilk sýrada tamamladý
 

 
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR