Bünyamin Ova Makaleleri
Bünyamin Ova / TÜM YAZARLAR

EY HASRET SOÐUÐU
17 Ocak 2016 Pazar 00:51
16 senedir. Bana her geliþinde içimde biraz öfke Var git! çýkma karþýma Benden çaldýklarýný geri isterim belki Umudumu, özlemimi ve sevdamý geri isterim belki Rehberimi geri isterim belki Belki tek suçlu sen Belki de tek masum Ama var git sen! Gelme bir daha mevsimler dergâhýna
Ya Hüseyin Olun Ya Da Yezit`i ?ldürün
12 Aralık 2015 Cumartesi 16:25
Kürdistan`da Benim bildiðim insanlar: þerefi, namusu, dini ve silahý için savaþýr.
Selam Olsun
05 Mayıs 2015 Salı 03:40
Dün gibi gecen dört sene Aylardan mayýs Seslerden bir ses, ?beydullah þehitDostlar düþman, alevler ve simsiyah duman Aslan gibi kükrer kýsa boylu çakallarAnnen aðlar. bedeninde ruhu eksikDört bir tarafta yaðmacýlarAkraban dediklerinin bile sýrtý dönükAkrabamýz dediklerimizin bile sýrtý dönükRuhlarý korkaklýðýn cephesinde
KA?AN, K?RDÝSTAN SERMAYESÝ.
17 Nisan 2015 Cuma 00:57
Normal þartlarda Kürt halkýnýn menfaati için daða çýktýðýný söyleyenlerin halkýn refahýný iyileþtirmesi için çalýþmasý gerekirken yaptýðý ortada...
Siz daha iyi bilirsiniz!
12 Ekim 2013 Cumartesi 10:50
Köþe yazýlarý yazýlýr, sözler söylenilir? Makaleler, denemeler, kitaplar yazýlýr. Herkes okur ya da kimse okumaz. Sonra bu yazýlarý okuyanlar, sözleri duyanlar ??biz zaten bunlarý biliyorduk? diyorlar.
Kalkma vakti gelmedi mi?
25 Eylül 2013 Çarşamba 09:27
Kalkýn ve doldurun sokaklarý, doldurun kuytu köþeleri. Baðýrýn çaðýrýn, dua edin? Batý perest olan yönetimleri alaþaðý edin. Haksýzlýða uðrayanýn hakkýný arayýn. Arayýn ki; Mýsýr??da katledilen binlerce kiþinin kaný yerde kalmasýn, Esma??nýn kaný yerde kalmasýn, minik çocuklarýn kaný yerde kalmasýn?
Rojawa??yý Anlama ve Yorumlama
13 Ağustos 2013 Salı 09:07
Son günlerde Suriye de meydana gelen olaylarda Kürtlerin yaþadýðý maðduriyet meydandadýr. Yaþanan bu maðduriyetin asýl sebebi herkesçe malumdur ki yýllarca Kürtleri kimliksiz yaþamaya mahkûm eden zalim ve despot Esat yönetimidir...
13 Yýl ve 13 Ocak Ayý Zemheri
14 Ocak 2013 Pazartesi 08:30
17 Ocak anýsýna...
Egemenlerimizin Meþruluðu
22 Aralık 2012 Cumartesi 16:33
Sözde mücadelelerini, güçlerini, egemenliklerini aldýklarý halk için yapmýþ görünüyor çoðu. Ýþin aslý gerçekten söyledikleri gibi mi acaba? Mücadelenin halk için olabilmesi için halkýn gerçeklerini yani kültürüne, diline, dinine sahip çýkmalarý gerekir. Halk ne yapýyorsa, ne istiyorsa onu yapmalýlar. Halka bir þey dayatmamalýlar. Sözde vaatlerle halktan destek almayý beklenmemeli, Zorbalýðý býrakmalýlar… Ancak o zaman meþru olurlar.
Doðruyu Haykýrmalý
29 Kasım 2012 Perşembe 09:37
Doðruyu haykýrmalý, onlarýn yanlýþlarý günyüzüne serilmeli. Birlik olunmalý, kenetlenmeli, çýkýp karþýlarýna; "bize zarar veriyorsunuz, bize yalan vaatlerde bulunuyorsunuz, sözde bizim için mücadele ediyorsunuz ama en büyük zararý yine sizden görüyoruz" denilmeli sözde savunuculara. Denilmeli ki yalan uzaklaþsýn, doðru hâkim olsunEDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR