Mele Muhammed-î Geverî Makaleleri
Mele Muhammed-î Geverî / TÜM YAZARLAR
Sahte tepelerden inip, þefkat ýrmaklarýna dalalým
14 Şubat 2014 Cuma 14:52
Ne olur hiç kimse beni yanlýþ anlamasýn, ben hiç kimsenin düþmaný deðilim, Kürt olsun Türk olsun Arap olsun Fars olsun? Kim olursa olsun bizim hiçbir insana hiçbir guruba düþmanlýðýmýz hasetimiz yoktur. Amacýmýz Müslümanlarýn kendi aralarýnda kardeþ olup insanlýða da kardeþlik konusunda örnek olmalarýdýr. Haydi Kardeþler! el ele verelim kardeþliðimizi hak hukuk üzerine yeniden tesis edelim.
Ýnsanlýðýn kurban imtihaný
14 Ekim 2013 Pazartesi 11:24
Kendimizi bir sýnayalým, kabilden yana mýyýz? Habil??den yana mýyýz? Zalim ile mazlum arasýnda ki bu imtihan devam etmektedir. Zalimden yana mýyýz? Mazlumdan yana mýyýz?
Mevlid Kandili üzerine...
23 Ocak 2013 Çarşamba 13:07
"Demokrasiye müsaade ettiniz. Sosyalizme müsaade ettiniz, Komunizme müsaade ettiniz, Laikliðe müsaade ettiniz, beþeri sistemlere müsaade ettiniz… Ne olur bana da müsaade edin, hayatýnýza gireyim. ?arþýnýza gireyim, pazarýnýza gireyim, bankanýza gireyim, düðününüze, bayramýnýza gireyim… Evinize, ailenizin giyiniþini ben tavsiye edeyim… Ne olur beni dinleyin, bana tabi olun… Duymuyor musunuz?..”
Ýnsan Haklarý Ve Veda Hutbesi - 2
14 Ocak 2013 Pazartesi 23:21
Dünya tarihinde insan haklarý ile alâkalý ilk metin, Veda Hutbesi`dir. Bilindiði gibi Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), vefatýndan kýsa bir süre önce, Milâdî 632 yýlýnda, Mekke`de yüz bin kadar insana Veda Hutbesi olarak bilinen tarihî bir konuþma yapmýþtýr. Avrupa`da ilân edilen...
Ýnsan haklarý ve Veda Hutbesi - 1
13 Kasım 2012 Salı 00:57
Müslümanlar "kul hakký” konusunu dünya çapýnda yeteri kadar ifade edememiþlerdir. Halbuki ellerinde tarih boyunca insan haklarý mücadelesini tevhid mücadelesine seçkin bir biçimde sürdüren peygamberlerin yaþamlarý ve ...


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR