??Aday Adayý Ýdim? Vesayeti
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
??Aday Adayý Ýdim? Vesayeti
13 Nisan 2015 Pazartesi 19:34


Müslüman ülkeler, þükürler olsun “vesayetler zengini”  olagelmiþler. Araplar`da saray ve saray avanesinin vesayeti, Asya`daki Müslüman ülkelerde, sandýðý ilk kapanlarýn vesayeti;  Ortadoðu`da darbe vesayetleri gibi.

Ülke ve kiþi adlarýný vermeden genel bir deðerlendirme yapacaðýz, kimse kusura kalmasýn. Özellikle vatan ve millete hizmet için yüreðini ortaya koyan zevatý da tenzih ederek.  Yarasý olan gocunur, o da umurumuzda deðildir.

Nef`î`nin VI. Murad için dediði; “Eþkýya bindi bir`e indi/Hepsinin hakkýndan gelen/ Hepsinden daha zalim þimdi” sözünü; “Eþkýya bir`ken bin türedi/ Bir`in hakkýndan gelenler/ Bir`e rahmet okutuyor þimdi” diye deðiþtirip asra ithaf ediyoruz.

“O binler;” demokrasisi oturmamýþ ülkelerde “Aday Adaylarý”(=aa) güruhudur. Bunlar; artýk “halkýn asýl mercilere ulaþmak için mutlaka aþmasý gereken bir sektör” olarak iþlemektedir; sýrtýnda yumurta küfesi taþýyan; tüyü bitmemiþ yetimin hakký sorulacak olan muktedir çevrelere duyurulur.

Bakýyorsunuz; Ýki-dört veya beþ kiþilik bir ilin vekilliði için 40-60 hatta 80-100 aa`lýðý baþvurusu olabiliyor. Hayýrdýr beyim! En iyi ihtimal ile baþvuranlarýn % 80`i kazanamayacaðýný adý gibi biliyor. Ayný zevat; toplumda istenmeyen kiþi olduðunu da pek ala biliyor. Bunu;  süreç içinde kimi adaylarýn pek dolaþmamalarýndan da anlayabilirsiniz.

Peki, kazanma þansý olmayanlarýn baþvurusundaki espri ne olabilir? El-cevap; “seçim sonrasýnda, halk ve onun geleceði ile hesaplaþmak!

Adamýn cemaziyel evveline bakýyorsunuz, aa`ý olduðu partiyle bir bað, bir benzerlik de bulamýyorsunuz.  Talip olduðu çevre ile ruh iliþkisi yok; misyonu yok; zihniyeti 180 derece çeliþiyor, kendisiyle bile kavgalý.

Dünün laik kafalý birisi,  bir anda dindarlýðýn mücahidi kesilebiliyor. Birileri, sihirli bir deðnekle nagehan arýnýp masumlaþabiliyor. Kiliseler bile kabulde vaftiz merasimi(!) düzenler yahu!

Dersini fazlasýyla çalýþtýðýndan olsa gerek, bir kapýdan yeni buyurmuþ olan tilkiler, oranýn yýllanmýþ fedaisi kesilebiliyor, piþkince, utanmadan. Mekânýn duayenlerini bile yýkýp þermezar edebiliyorlar. Gelen; tüm hastalýklarý ile gelebiliyor.

Kâinatýn Efendisi; (sav) tartýþan sahabesine; “…sakýn ha, sen (ilk savaþ) Bedir`de bize karþý savaþýrken o bizimle beraberdi” uyarýsýný yapýyorken; zamanenin iktidara talip çevreleri; ilkelerine aykýrý, tabanlarýnýn dahi kabulde zorlanacaklarý sýðýntýlarý –bila kayd-u þart- kabul edebiliyorlar. “Ne olursan ol, yine gel” diyorlar. Mevlana hazretleri; “gel ama rakýyý þarabý çöpe atarak; þiþeyi kýrarak gel” demek istemiþti.

Bunlar, “modernizmin sunduðu dergâhlarýn Post modern müridleri.” Keyif de onlara! Ne güzel! Tövbe yok, ibadet, necasetten taharet, tefekkür, zikir bila ihtiyaç; gerektiðinde kerhen ifade edilir caným!

Dün, onlarca merayý dolaþmýþ, doyamamýþ, doyurulamamýþ; hiç bir yerde dikiþ tutturamamýþ; girdiði ortamlara illallah dedirtmiþ “pusu adamý” aniden, günün moda kavramlarýnýn dâhisi ve dermaný olan biricik namzedi kesilebiliyor.

Dün; paralel, yatay, dikey, çevrelerin merkezinde aðýt yakan, gazel-hanlýk yapan kurnaz,  dün nemalandýðý yere en aðýr hakaretleri savurarak yeni gücün havarisi kesiliyor. Ümmet, münafýklardan çook çekti!

Allah, memleketi bu sülük ve virüslerin þerrinden kurtarsýn.  Tek gayeleri, yarýnýn nimetlerinden iþkembelerine çekebilecekleri muhtelif çap ve markalardaki hortumlar. “Vefa” ise Ýstanbul`daki bir semtten ibarettir.

Mazlum birileri, yarýn en haklý bir isteði için gittiðinde iþte bu parazitlerden dolayý yine asýl vekillere ulaþamayacakdýr. Dün aa`lýðý için zurna çalanlar; bu gün seçilebileceklerin ayaklarýnýn dibine “sabun” yarýn da odalarýnda “vuvuzela” çalarlar. Ne de olsa “zor(!) günde binlerce lira harcayarak partiye aday adayý olmuþlar.”

En veremli topraklar; iktidarlarýn ayaklarýnýn dibi ya! Çiftçim, iþte tam da oraya, -deðme insanlarýn henüz bilemeyecekleri-  tohumlar ekmiþ. Zaten önümüz de yaz; ne ekersen onu biçersin; bire on ayýp caným! Bire yüz; bu tohum baþka; “bin” de verebilir.

Nazar etme ne olur, çalýþ senin de olur.

 Tamam ama þunu da unutmasýnlar; “en ummadýðýn keþfeder esrar-ý derunun/ Sen herkesi kör alemi sersem mi sanýrsýn?” Hayýr hayýr istemiyoruz; azýcýk aþým, Kaygusuz baþým. Helal malýn tadý; onurun vereceði gururun lezzeti baþkadýr.

Yarýnlar; bu günün boya ve cilasýna kanmadan, sabýrla, yarýnýn halýlarýna tane tane ilmik atanlarýn olacaktýr. Aldanmayalým;  belki özendiðimiz bu günün beyazlarý hatta bem-beyazlarý, mevcut kredilerini hýzla tüketmektedirler. Araplar der ya; sen sabret, nasýl olsa zaman sabretmesini bilmez!

Yýl, 2015 deðil, 5000 de olsa diyeceðiz; “yalan günah; þarap haram; zina recmedilir; kýsasta hayat vardýr; Kur`an, Dareyn`in anayasasý; günler, insanlar arasýnda döndürülecektir; -yewme la-yenfe`u`da- hesap sorulacaktýr.” Ne mutlu o gariplere!!

Derunî dua ve selam.
Bu Yazi 8464 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR