Amerika`dan Rusya`ya: `Suriye senin; Irak benim!`
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Amerika`dan Rusya`ya: `Suriye senin; Irak benim!`
27 Ekim 2015 Salı 16:26


Rusya`nýn Suriye`ye operasyonel anlamda müdahil olmasýyla beraber Amerika`nýn genel Suriye politikasý resmen çöktü, öncülük ettiði koalisyonun hava saldýrýlarý “ölüm sessizliðine” gömüldü.

Amerikan politikasýnýn Suriye`de gelip dayandýðý nokta; iç çatýþmalarýn sürmesi, ne muhaliflerin ne de rejimin lehine herhangi bir istikrarýn saðlanmamasý þekline dönüþtü.

Bu politika, bir yönüyle kaosun sürmesinden yana tavýr olarak açýklanýrken, bir yandan da Amerika`nýn önceleri doðrudan iþgal, ardýndan renkli devrimler ve en son Suriye`de olduðu gibi silahlý gruplarý destekleyerek “rejim deðiþtirme” taktiklerinin son halkasýnýn da baþarýsýzlýðý olarak kayýtlara geçmiþ durumdadýr.

Suriye`de rejim deðiþikliði hedefindeki baþarýsýzlýðýn kabarýk faturasý büyük oranda Türkiye`ye çýkarýlsa da asýl baþarýsýzlýk Amerika`ya aittir. Baþarýsýzlýðýn verdiði sersemlik,

Amerika`yý Suriye`de kaosun devamýndan yana tavýr koymaya yöneltmiþtir. Ancak büyük oranda kontrolden çýkan kaosun sürmesi, ayný zamanda yayýlmasýný da beraberinde getirmiþtir. Kaos dalga dalga yayýlmýþ, iþin baþýnda Amerika`ya bel baðlayan kesimleri de etki altýna almaya baþlamýþtýr. Bunun en bariz örneði de Türkiye olmuþtur.

Kaosun yayýlmasý ve tüm kesimleri etkilemeye baþlamasý tehlikeli boyutlara ulaþýrken Amerika`nýn bu duruma bir çare bulamamasý, aþaðý yukarý Amerika`dan yana umudu olan tüm kesimleri, örgütleri, ülkeleri hayal kýrýklýðýna uðratmýþtýr. Amerika`nýn artýk Suriye baðlamýnda güven verebileceði hiçbir müttefiði kalmamýþtýr.

Aslýnda Amerika`nýn Suriye`de tükenmiþliði hep “Kontrollü kaos” zannedilirdi. Oysa Rusya`nýn operasyonel sürece katýlmasý, Amerikan tükenmiþliðinin tescili olarak kendini ele verdi.

Koalisyon uçaklarý harýl harýl bombalar yaðdýrýrken, Rusya`nýn da bombardýmanlara baþlamasýndan sonra, deyim yerindeyse Suriye semalarýný koalisyon uçaklarýna hasret býraktý. Özellikle ilk günlerde Amerikan ve Rus uçaklarýnýn sivil öldürme yarýþýndayken birbirlerini taciz etmesinden sonra koalisyon geri adým attý, uçaklarý da ölüm sessizliðine gömüldü.

Anlaþtýlar mý?

Bugüne kadar hava bombardýmanlarýnda hep sivil ölümleriyle suçlanan Amerika, ilginç bir þekilde Rusya`nýn sivilleri katlettiði propagandasýna sarýldý. Derken, hava sahasýnda karþýlaþýlan sorunlarýn çözümü üzerinde Rusya ile “anlaþmaya” varýldýðýný duyurdu. Suriye üzerine anlaþmaya varýldýðýný Rusya da doðruladý. Ancak anlaþmanýn kapsam ve içeriðini iki taraf da gizli tutma yoluna gitti. Mesele, anlaþmanýn sadece hava sahasýnda uçak/bombardýman trafiðinden ibaret ise bunun neden gizli tutulduðu soru iþaretleriyle dolu. Ancak Rus haber ajansý sputniknews`in yaptýðý bir haber, aslýnda Amerika`nýn Suriye`yi Rusya`ya býrakarak Irak`a geri döndüðünü gösteriyordu.

Haberde önce Pentagon Sözcüsü Steve Warren`in þu sözlerine yer veriliyor: “Gördüðümüz yerde onlarý vuruyoruz. Bu baðlamda Irak`ta daha fazla hedef var. Irak`ta çok önemli kara operasyonlarý düzenleniyor. Bu yüzden hava saldýrýlarýnýn büyük bir kýsmý burada yoðunlaþtýrýldý”

Suriye`deki I?ÝD hedeflerini kasteden Warren, “Birkaç toplarý var, elimde net bilgiler yok, ama birkaç tane, 6 veya 7, belki 10. Ayrýca birkaç tanklarý var. Yaklaþýk 9 diye düþünüyorum. Bu sayý, saldýrý düzenlemek için yetersiz” diyor, demesine de, Suriye sahasýnda “I?ÝD`le mücadele” için en az 15-20 yýl zaman dilimi belirlemiþ Amerikan politikasý ortadayken “vurulacak I?ÝD hedeflerinin yokluðu” gerekçesi, hiç de inandýrýcý gibi durmamaktadýr.

Sputniknews`in þu yorumu ise yaþananlara ýþýk tutan cinsten: “Pentagon`un günlük raporlarý, Rusya`nýn Suriye`de hava operasyonu baþlattýðý günden itibaren koalisyonun bu ülkedeki hava saldýrýlarýnda düþüþün yaþandýðýný gösteriyor. ABD önderliðindeki koalisyon Suriye`de son 3 haftada günlük olarak 1-2 saldýrý düzenliyor.”

Aslýna bakýlýrsa Amerika`nýn Suriye`de bir heyulaya dönüþtürdüðü “I?ÝD`le mücadele” dýþýnda ne rejim ne de muhalifler açýsýndan hiçbir somut planý yok. Varsa dahi tek planý çatýþmalarý süreklileþtirmek için rakipler arasý denge politikasýný sürdürmek.

Rusya`nýn ise en azýndan rejimi korumak ve tüm silahlý muhalifleri bertaraf etmek gibi somut bir planý mevcuttur. Bu durum bile Amerika`nýn Suriye`yi en azýndan Rusya`ya terk etmek zorunda býrakma sebebine ýþýk tutuyor, velev ki “anlaþma” yoluyla olsa dahi. Suriye`de Dibe Vuran ABD, Irak`ta Neyi Baþaracak?

Batý medyasýna yansýyan haberlere göre Amerika, yakýn zamanda aðýrlýk vereceði Irak`ta “I?ÝD`le mücadele” adý altýnda yeni bir plan açýklayacak. Henüz resmen açýklanmayan plana göre baþta Musul olmak üzere I?ÝD`in kontrolünde bulunan alanlara Irak ordusu, Peþmergeler ve ?ii milislerden oluþan kuvvetlerle eþ zamanlý kara operasyonlarýna yönelecek. Bu durumda I?ÝD, birden çok cephede savaþmak zorunda býrakýlýp etkisiz hale getirilmeye çalýþýlacak.

Aslýnda bahse konu yeni plan, eski hikâyenin fotokopisi gibi. Burada öne çýkan durum ise, Suriye`de prestij kaybýna uðrayan ve tüm taraflarýn güvenini kaybeden Amerika, büyük ihtimalle kaybettiði prestijini Irak`ta yeniden kazanmak istemektedir. Ancak burada da bir sorun var ve Amerika`nýn iþi hiç de kolay görünmüyor.

Evvela Peþmerge, Kürt bölgeleri dýþýnda kalan alanlarda askeri operasyonlara katýlmaya karþý mesafeli duruyor. Savaþa sürüklense de yer almak istemediði bir savaþa ne kadar katký sunabilir, tartýþýlýr. Belki de KDP`nin son dönemde yerli taþeronlar tarafýndan sýkýþtýrýlmasýnýn altýnda yatan en büyük nedenlerden biri de aslýnda Peþmergenin Kürt alanlarýnýn dýþýnda savaþa zorlanmasý idi.

Irak ordusu ise kendi derdine derman olamýyor. Geriye ?ii milisler kalýyor. Kaldý ki Ýran`ýn kontrolünde olan milislerin Amerika ile ne derece eþ güdümlü hareket edecekleri de soru iþaretleriyle dolu. Tüm bu olanlara Rusya`nýn Baðdat hükümetine “Terörle Mücadelede” iþbirliði teklifini de eklerseniz, Amerika`nýn zaten sicili pasaklý halde bulunan Irak`ta karizmasýný nasýl kurtarabileceðini artýk siz düþünün.

Rusya Ne Yapacak?

Irak`ta olduðu gibi Suriye`de de herkes birbirinin rakibi ve herkes rakibine karþý üstünlük kurmak için etkin dýþ güçlerden yardým almaya açýk durumdadýr. Bugüne kadar bu boþluðu hep Amerika doldurmaya çalýþtý, ama çatýþmalarý sonlandýrmak, uzlaþtýrmak yerine, izlediði “rakipler arasý denge politikasý”, Amerikan karizmasýný yerle bir etti. Artýk hiç kimse Amerika`ya güven duymuyor. Rusya, tam da Amerikan tükenmiþliðinin dibe vurduðu bir esnada “kurtarýcý” rolüne soyunarak kendince iyi bir hamle yaptý.
Bundan sonrasý Rusya`nýn Ortadoðu`daki konumunun kalýcý olmasý ya da olmamasý açýsýndan önemli. Rusya, Amerika gibi bölgeye tam olarak sinmiþ deðil, ama sinmek istiyor. ?ayet akýlcý ve kýsmen de olsa insani politikalar uygulayabilirse kalýcýlýk açýsýndan önemli adýmlar atabilir. Amerika gibi hoyrat davranýrsa, her þeye raðmen yeni bir Afgan sendromuyla karþýlaþmasý ihtimal dýþý deðildir.


Halihazýrda Rusya, hem çözüm adýna siyasal geçiþ süreci için önemli bir diplomasi yürütüyor, hem de geçiþ süreci ihtimalini peþinen yok edecek askeri uygulamalar yürütüyor. Rejim karþýtý olan muhalifler arasýnda ayýrým gözetmeksizin hepsini “terörist” kapsamýna alýp bombardýmana tabi tutmasý, dillendirilen “istikrar ve siyasal geçiþ süreci” için pek de akýlcý bir baþlangýç gibi durmuyor. Meseleyi, bilek büküp siyasal sürece mecbur býrakmak yönüyle genel çerçevede anlamak kýsmen mümkün gibi görünse de, yüzlerce farklý muhalif gruba ve bu gruplar üzerinde nüfuz sahibi onlarca ülkeye karþý ayný þiddet ve dýþlayýcý politikayý izlemek, dillendirilen siyasi geçiþ sürecini her hâlükârda zora sokmaktadýr.

(Doðruhaber)
Bu Yazi 1835 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (1) adet yorum eklenmiştir.
@sadettin güleç
10 Şubat 2016 Çarşamba 16:49
kardeþ harika tespitleriniz...umarým dýþ siyaset yapýcýlarýmýz sizin gibi deðerli insanlardan faydalanýr.
  YORUM DEVAMI
» 'Darbe Mekaniðinin' sac ayaklarý 15 Ağustos 2016 Pazartesi 11:21


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR