Amerika`nýn PKK/PYD/YPG þantajý
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Amerika`nýn PKK/PYD/YPG þantajý
17 Ağustos 2015 Pazartesi 14:13


Türkiye, birçok açýdan tarihi bir dönemeç ile karþý karþýyadýr. Süreç iyi idare edilmez ise, Ortadoðu`da var olan kaotik ortam, Türkiye`yi de etkisi altýna alacaktýr. Zayýflayan bir Türkiye için de emperyalistlerin ön gördüðü iki senaryo mevcuttur:

1)      Son derece ehil ve Amerika`nýn jandarmalýðýný yapan, sömürgesi haline gelen, onun vasýtasý ile Ortadoðu`yu dizayn ettiði bir Türkiye

2)      Parçalanmýþ ve kudretten yoksun, iç ihtilaflarla ve kaosla belini doðrultamayan bir Türkiye.

Her iki senaryo da Türkiye için bir felakettir. Son yýllarda Ýslam ümmeti içerisinde güçlü bir aktör konumuna gelen Türkiye, yavaþ yavaþ bu konumunu kaybediyor. Türkiye, baþta Suriye krizi olmak üzere, emperyalistlerin taahhütlerine güvenerek giriþtiði her iþten zararlý çýkmýþ ve hüsrana uðramýþtýr. Bu güne kadar yapýlan vaatlerin hiçbirisi yerine getirilmemiþtir. Suriye`de yeni bir politika dizayn etmeye çalýþan Türkiye, ABD`nin þantajlarýna boyun eðmiþ gözüküyor. PYD`yi destekleyerek semirten ABD, bu yapýyý Türkiye`ye karþý þantaj unsuru olarak kullandý. Kullanmaya da devam ediyor. Türkiye bu þantajýn tesiri ile alelacele bazý kararlar aldý. Hem dýþarda, hem de içeride elini güçlendirmek için Ýncirlik üssünü ABD`nin operasyonlarýna açtý. Sadece Ýncirlik deðil,  Malatya, Diyarbakýr ve Batmandaki hava alanlarý da ileride kullanýlmak üzere ABD`nin kullanýmýna açýlmýþtýr. Ayrýca kuvvetle muhtemel, anlaþmanýn tamamý, kamuoyuna yansýyandan daha fazladýr.

Ak Parti, iktidara geldiði günden bu yana yerleþtirmeye çalýþtýðý dýþ politikayý tamamen çöpe atýyor.

Pkk ile mücadelede ABD`nin onayýný alma adýna, münferit denilebilecek bir iki vakadan dolayý, özellikle sýnýrda meydana gelen ve defakto olduðu her halinden belli olan bir çatýþmadan dolayý, önce I?ÝD hedefleri vuruldu; daha sonra ise, I?ÝD`e karþý yapýlacak olan operasyonlarda kullanýlmak üzere, Türkiye`nin üsleri ABD`ye açýldý. Kýsa bir süre sonra da ABD uçaklarý çeþitli noktalara saldýrýlar düzenlemeye baþladý. I?ÝD`in Türkiye`ye yönelmesi, Türkiye`nin bu zor ortamda kaosla tanýþmasý için yeterli bir nedendir. Hem bu yapýnýn konsepti, hem de kapasitesi böylesi bir yönelim için son derece elveriþlidir. Böylelikle Türkiye son derece agresif bir politika ve konsept benimseyen bir yapýyý fiilen karþýsýna aldý. Özellikle yapýlan propagandalarýn tesiri ile I?ÝD ile iþbirliði yapmadýðýný ispatlama adýna, bu yapýyý düþmanlýk derecesinde karþýsýna aldý.

Amerika, I?ÝD bahanesiyle Suriye`deki Ýslami yapýlarý bombalayýp ya ehlileþtirmeye çalýþacak ya da imha etmeye yönelecektir. ABD hava kuvvetleri, daha þimdiden direniþ gruplarýný bombalayarak gerçek hedef ve maksadýný ortaya koymaya baþladý. Bu saatten sonra Türkiye,  ABD ve müttefiklerinin baþta Suriye olmak üzere, komþu coðrafyalarda iþledikleri suçlarýn ve katliamlarýn ortaðý olarak deðerlendirilecektir.  ABD uçaklarý yerleþim yerlerini bombaladý ve çok sayýda sivil katledildi. Her ne kadar Türkiye bu uçaklarýn Türkiye`den kalkmadýðýný söylese de kamuoyunu tatmin edemedi.

ABD, elde edemediði Ýncirlik`i operasyonlarda kullanma hakkýný, þantajlar neticesinde elde etti. Türkiye de bu üs tahsisi sayesinde bazý kazanýmlar elde etmeye çalýþýyor. Ama ABD`nin sözlerinin hiçbir garantisi yoktur. Daha þimdiden PYD konusunda çark etmeye baþladý. Türkiye`ye bu konuda herhangi bir söz vermediklerini söyleyerek Türkiye`yi yalanladýlar. Yani PYD Batý`ya yönelirse, Ýslami gruplardan arýndýrýlan bu bölgeye PYD`nin giriþinin engellenmesi hususunda ABD hiçbir sorumluluk kabul etmiyor.

?er güçler, saldýrganlýklarýnda hiçbir sýnýr tanýmayacak ve her icraatlarý ile Türkiye`yi sýkýntýya sokacaktýr. Türkiye`nin Suriye konusunda eli rahatlamayacak, tam tersine mevcut kaos ortamý Türkiye`yi de esir alabilir.

Türkiye`nin, Ýslam Ümmeti`nin güçlü bir aktörü olarak þer güçlerin þantajlarýna boyun eðmeden haysiyetli ve baðýmsýz bir dýþ politika inþa etmesi gerekir. Kýsa vadeli kazançlar esas alýnarak inþa edilen bir dýþ politika, uzun vadede beraberinde hüsran getirebilir. Emperyalistler, Suriye savaþý baþladýðýnda Türkiye`ye vaat ettikleri hangi sözün gereðini yerine getirdiler? Suriye konusunda gaz verip Türkiye`yi tek baþýna býraktýlar. I?ÝD`i  sýnýrdan uzak tutmak ve ayný zamanda Suriye`de bir PKK devletine engel olmak isteyen Türkiye güvenlikli bir bölge inþa etmek istiyor. Yarýn buralarý “güvenlikli bölge” diye, diðer unsurlardan arýndýrýlacaktýr. Karþý koyan da ABD`nin bombalarýnýn hedefi olacaktýr. Böylesine savunmasýz ve arýndýrýlmýþ bir alanýn PYD`nin saldýrý ve iþgaline uðramayacaðýnýn veya bu bölgenin PYD`ye teslim edilmeyeceðinin garantisini kimse veremez. Zaten ABD, kendi hava kuvvetleri ile PYD`ye destek vermeye devam edeceðini açýk bir þekilde ifade ediyor. Böylelikle Türkiye, kendi elleri ve özel katkýsýyla, bu topraklarý istemediði bir yapýya teslim etme pozisyonuna düþebilir. Zayýflayan ve buralarý tekrar elde etme imkân ve kabiliyetini kaybeden Ýslami unsurlar ve “oldu-bittiye”  gelen Türkiye, durumu kabul etmek zorunda kalabilir. Bu durumda Türkiye`yi  daha zor günler bekleyebilir.

Öyle görünüyor ki, Türkiye kendi dinamiklerine dayalý reel bir dýþ politika izlemeyecek olursa, Dimyat`a pirince giderken, evdeki bulgurdan da olacak.Bu Yazi 8453 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (1) adet yorum eklenmiştir.
@osman ayvaz
10 Şubat 2016 Çarşamba 16:18
tebrik ederim çok güzel tesbit etmiþsiniz.umarým dýþ politikaya yön verenler buna dikkat eder.
  YORUM DEVAMI


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR