Balyoz, adalet ve devletin vicdaný
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Balyoz, adalet ve devletin vicdaný
13 Nisan 2015 Pazartesi 19:28
Adalet sistemi baþ döndürüyor Türkiye??de


Adalet sistemi baþ döndürüyor Türkiye’de. Farklý mevsimlerde farklý gruplara baskýnlar yapýlýyor, yüzlerce, hatta binlerce insan tutuklanýp sorgulanýyor, zindanlara dolduruluyor, uzun süre yargýlanmalar yapýlýyor, suçlularýn çoðu uzun yýllara varan hapisle cezalandýrýlýyor. Bir müddet sonra konjonktür deðiþince, hiçbir þey yokmuþ gibi müebbetle cezalandýrýlan insanlar beraat ettirilip hiçbir þey olmamýþ gibi evlerine gönderiliyor. KCK, Ergenekon ve Balyoz davalarýnda bütün bunlara tanýk olduk.

Birkaç gün önce Ýstanbul Anadolu 4. Aðýr Ceza Mahkemesi, Balyoz darbe planýyla ilgili yeniden yargýlanan 236 sanýðýn ‘suçlarýnýn sabit olmadýðý’ iddiasýyla beraatýna karar verdi. Savcý mütalaasýnda, “Dosyadaki dijital verilerin delil vasfýna sahip olmadýðý anlaþýlmýþtýr. Sanýklarla, suça konu dijital veriler arasýnda bað kurulmasýnýn mümkün olmadýðý kanaatine varýlmýþtýr. “açýklamasýna yer veriyordu. Mahkemenin kararýna göre Balyoz diye bir darbe giriþimi olmamýþ, bütün o insanlar yýllarca boþu boþuna maðdur edilmiþler.

Oysa mahkemenin elindeki yüzlerce belgeyi doðrulayacak þekilde ayný özelliklere sahip belgelerin 2010’un Aralýk ayýnda Gölcük Donanma Komutanlýðý’nýn istihbarat biriminde döþemenin altýna gizlenmiþ olarak bulunmasýyla darbe teþebbüsünün üzerindeki þüpheler büyük ölçüde izale edilmiþti. Zamanýn Taraf gazetesinin yayýn yönetmeni Ahmet Altan 12. 03. 2015 tarihinde Hürriyet Pazar’a verdiði mülakatta, internet ortamýnda bulunan darbe ses kayýtlarýnýn bile darbe teþebbüsünü açýkça ortaya koyduðunu söyleyerek, bununla ilgili þüphesi bulunanlarýn bir buçuk–iki saatlerini ayýrýp ses kayýtlarýný dinlemelerini, böylece darbe teþebbüsünün gerçekliðini öðreneceklerini ileri sürüyordu.

Darbe teþebbüsü olsun ya da olmasýn, son yýllarda yaþadýðýmýz vahim geliþmeler Türkiye’de adalet kurumunun can çekiþtiðini ve güvenirliðini önemli ölçüde yitirdiðiniortaya koymaktadýr. Siyasi konjonktüre göre birileri idamlýksa, bir dönem sonra konjonktürün deðiþmesiyle beraat kararý alabiliyorlar. Bu kýrýlgan iklimin, bu deðiþken siyasi atmosferin Müslümanlarýn dýþýndaki herkese yaradýðýný, Müslümanlar söz konusu olduðunda Ýslamcý olduðu söylenen iktidar partisinin körleri ve saðýrlarý oynadýðýný, Müslümanlarýn maðduriyetini görmezden geldiðini hepimiz müþahede ediyoruz.

Hükümet askeri vesayetten hesap sormaya çalýþýrken Balyoz ve Ergenekon sopasýyla büyük bir hareket baþlattý. Birkaç yýl devam eden mahkeme neticesinde sanýklarýn çoðunu cezalandýrdý. Ayný þeyi KCK için de yaptý. Paralel Yapýnýn dostluktan düþmanlýk kategorisine kaydýrýlmasýyla yeni bir düzenlemeye giriþen hükümet eski düþmanlarýyla barýþarak daha önce suçlu görüp zindana doldurduklarýnýn büyük çoðunluðunu serbest býraktý. Balyoz davasýyla ilgili beraatdüþmanlýklarýn dostluða dönüþümünün ürünüdür. Birileri daha önce dijital belgelerin delil olarak kabul edilmesinin yanlýþ olduðunu, bunlarýn delil olmaktan çýkarýlmasýyla bir yanlýþtan dönüldüðünü söyleyebilir. Öyleyse beþ yýldýr bu yanlýþlýklarda neden diretildi? Bu yanlýþtan dolayý bu kadar insan neden maðdur edildi?

Dijital belgeler delil teþkil etmiyorsa ve yapýlanlar Paralel Yapýnýn zulmüyse, yýllardýr Müslümanlarýn ayný zulme tabi tutulduðunu herkes biliyor. Hizbullah’tan yargýlanan binlerce insan Paralel yapýlýn polisleri tarafýndan evlerinden ya da camilerden alýnarak zindanlara dolduruldu. Yakalananlarýn çoðu paralel yapýlýn yargýçlarý tarafýndan uzun yýllara varan zindanla cezalandýrýldýlar. Dosyalardaki tek delil dijital belgelerdi. Dijital belgeler delil teþkil etmiyorsa bunun maðduru olan Müslümanlarýn zindanda tutulmasýnýn anlamý nedir?Bu geliþme, adaletin güçlülere uygulandýðýsonucunu çýkarmýyor mu?

Yýllardýr zindanlardaçürütülen Müslümanlarýn yüzde doksaný dijital belgelerden dolayý iþlemedikleri suçlarýn cezasýný çekiyor. Üstelik bunlarýn çoðu Paralel polisler tarafýndan evlerine ya da iþyerlerine býrakýlmýþ CD’lerin delil kabul edilmesi neticesinde cezalandýrýldýlar.

Bir de Elazýð Ýhya Der, Adana ve Adýyaman dernek faaliyetleriyle ilgili dosyalar var ki, bunlarla ilgili tek delil Paralel polislerin dernek binalarýna býraktýðý CD’lerden oluþuyor. Bu derneklerin üyeleri hayýr faaliyetlerinden baþka bir iþ yapmadýklarý halde yýllardýr zindanda tutuluyorlar. Bütün bunlarý hükümet yetkilileri ve yargý bildiði halde kimseden çýt çýkmýyor. Belki de Müslümanlara yönelik oluþturulan algý operasyonlarýndan korktuklarý için sessizliði tercih ediyorlar.

Yetkililer!Adaleti icra etmek istiyorsanýz, zulme uðramýþlarý zulümden kurtarmayý tasarlýyorsanýz maðdur edilen Müslümanlara karþý duyarsýzlýk zýrhýndan sýyrýlýn. Sivas davasýndan yargýlanan Müslümanlara açýkça zulmedildi. Kürdistan’daki Müslümanlarýn kahir ekseriyeti iþlemedikleri suçlarýn cezasýný çekiyor. Hem 28 ?ubatçýlarýn hem de Paralel yapýnýn polis ve yargýçlarýnýn zulmüyle maðdur edildiler. Kimseden lütuf istemiyoruz. Herkese yapýldýðý gibi zulme maruz kalmýþ Müslümanlarýn maðduriyetinin giderilmesini, yeniden yargýlanma yolunun açýlmasýný istiyoruz. Baþkalarý için kullanýlan kriterlerin Müslümanlar için de kullanýlmasýný, yalancý tanýklarýn vesahte dijital belgelerin delil olmaktan çýkarýlmasýný ve adilce yargýlanmanýn yapýlmasýný istiyoruz. PKK’lilere ve laiklere uyguladýðýnýzkriterleri Müslümanlara da uygulamanýzý istiyoruz. Adalet istiyorsanýz, adil þahitler olmak istiyorsanýz bunlarý yapmak zorundasýnýz. Yýllardýr boþu boþuna zindanlarda yatan Müslümanlarýn maðdur edildiðini bile bile sessiz kalmayý tercih edip onlarý zindanda tutmaya devam ederseniz zulmedenlerden olursunuz.

(Hürseda Haber)
Bu Yazi 8015 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR