Batýla Benzemek Haramdýr!
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Batýla Benzemek Haramdýr!
23 Ocak 2014 Perşembe 10:57
Ýslam??ý hak din olarak gönderen Allah??a hamd olsun..Furkan olan kitabý indiren Allah??ýn þaný ne yücedir?O kitap ki Furkandýr. Hak ve batýlý ayýrandýr. Güzel ve çirkini bildirendir. Doðru ve yanlýþý belirleyendir?
Ýslam’ý hak din olarak gönderen Allah’a hamd olsun..Furkan olan kitabý indiren Allah’ýn þaný ne yücedir…O kitap ki Furkandýr. Hak ve batýlý ayýrandýr. Güzel ve çirkini bildirendir. Doðru ve yanlýþý belirleyendir…Bilindiði üzere Peygamberlerin çaðrýsý Tevhid kelimesinin manasýnýn kabulüne idi.Ýnsan sadece Allah’a kulluk etsin diye yaratýlmýþtýr. Peygamberler de kulluðun ne ve nasýl olacaðýný öðreten insanlýðýn öðretmenleridir. Peygamberler teblið etmesi için verilen dinin adý islamdýr.

Allah (cc) ayeti kerimede þöyle buyurmuþtur “Allah nezdinde hak din Ýslâm’dýr. Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonradýr ki, aralarýndaki kýskançlýk yüzünden ayrýlýða düþtüler. Allah’ýn âyetlerini inkâr edenler bilmelidirler ki Allah’ýn hesabý çok çabuktur”(A-li Ýmran:19) Hak dinin yani Ýslam’ýn özü hayatý Allah’ýn kanunlarýna teslim etmektir… Hakka teslim olmak demek diðer bir ifadeyle Ýslam’a girmek demek her türlü batýldan yüz çevirmek, ?irk ve unsurlarýndan uzak bir iman ile her türlü batýl ve hurafeden uzak arý duru bir hayat yaþayarak Allah’a caný gönülden boyun eðmek demektir… Batýldan yüz çevirmek ve hayatý yalnýzca Allah’ýn boyasý ile boyamak. Hayatýn tek renginin Ýslam olmasý zira Allah alaca rengi kabul etmiyor.

“ Ýþte Allah’ýn boyasý! Allah’tan daha güzel boyasý olan kim vardýr? Biz yalnýz ona kulluk ederiz!”(Bakara:138)

Allah dinini vaaz ettikten sonra tüm peygamberlere ve Peygamberlerin takipçilerine dine uyulmasý gerektiðini açýkça beyan etmiþ ve batýla,batýlýlara uyulmamasý gerektiði açýk ifadelerle vurgulanmýþtýr.Hakkýn açýklayan Rabbimiz batýlýn ne olduðunu da öðretmiþ ve batýldan yüz çevrilmesi gerektiðini emir etmiþtir.. Batýla benzemek haramdýr. Müslümanlar için en büyük kayýplardan birisi batýl hayatý taklit etmeleri, batýla özenmeleri yaþam þekillerini, hayatý ilgilendiren konularý batýdan devþirmeleridir… Müslüman coðrafyalarda batýldan devþirilmeyen ne de az þey kaldý!. Kompleksli yetiþtirilen nesillerin zihinlerine Batýya uyulmazsa ilerlenemez vehmini yerleþtirdiler. Batý da olmayan medeniyeti Ýslam’ýn içine sýðdýrabileceklerini sandýlar… Algýlar, düþünceler, bakýþ açýlarý, eðlence anlayýþý, gençlik algýsý, siyasi ve ekonomik normlar batýlýlarýn batýl ölçüleriyle deðerlendirilirken,geriye kalan birkaç þahsi ibadetlerle Ýslam’ýn gereklerinin yerine geldiði sanýlmamalýdýr.

Ýslam’ýn önemle üzerinde durduðu konulardan birisi de ferdi, ailevi, sosyal,s iyasi kýsacasý hayatý ilgilendiren tüm alanlarda batýl dinlere,beþer ideoloji sahiplerine ve ideolojilerine teþebbühten sakýndýrmaktýr. Bu Ýslam’ýn ana ilkelerinden biridir…

Allah (cc) yapýlan her hangi bir iþin/amelin Ýslam’dan deðilse kabul etmeyeceðini açýkça beyan etmiþtir “Kim Ýslam’dan baþka bir dine yönelirse, (bu) ondan asla kabul edilmeyecektir. O, ahirette de kaybedenlerden olacaktýr”(Al-i Ýmran:85)

Ayetin manasý gayet açýktýr. Hz. Muhammed (sav) batýla uymanýn zararlarýný þu ifadelerle beyan etmiþtir:

“Her kim bu dinimize uygun olmayan bir amel yaparsa o ameli merduttur,kabul edilmez”:.(Buhari-Müslim. Hz Aiþeden rivayetle)…
Her türlü batýl ve bidat uygulamasý kitap ve sünnetten uzaklaþmak demektir. Bu nedenle Ýslam’ýn bildirdiklerini Ýslam’ýn bildirdiði þekilde yaþamak gerekmektedir.?eriatýn belirlediði sýnýrlardan eksiltme de çoðaltma da yapýlamaz,yapýlmamalýdýr…

“Bugün kafirler, sizin dininizden ümitlerini kesmiþlerdir. Onlardan korkmayýn, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladým ve sizin için din olarak Ýslam’dan razý oldum. Kim, açlýk dolayýsýyla zorda kalýrsa, günaha düþmeye meyilli olmadan (bu hayvanlardan yiyebilir.) Allah, baðýþlayandýr, merhametlidir.”(Maide:3)..
Kafirlerin en çok korktuklarý þey Ýslam’ýn hayatýn dini olmasýdýr… hak ve batýlý bir birine katan, ýlýman Müslümanlardan hoþnutturlar. Onlarýn tek dertleri Ýslam’ýn hakimiyetidir…Bunu engellemek için akla hayale gelmedik yollarý denediler, deneyecekler de. Allah (cc) müminleri uyararak asimile olunmamasý için kafirlere benzemeyi kesinlikle haram kýlmýþtýr… Dinin kemale erdiðini hayatý yaþarken hiçbir eksik kalmadan her alan için hükümlerini vaaz ettiðini beyan etmiþtir. Ýmandan sonra ilâhî buyruklarýn kusursuz uygulanmasý elbette ki ya¬bancý kültür istilasýný da önlemeye yöneliktir. Kur’ân’da ki hükümler, Müslüman’ýn en büyük dayanaðý ve ilham kaynaðýdýr. Yabancý kültür ve ideolo¬jinin karþýsýnda en saðlam set de hiç þüphesiz ki bu kültürdür…

Batýla benzemenin haramlýðýný bildiren bir çok ayeti kerime konunun ciddiyetini gözler önüne sermektedir. “Ey Ýman edenler! Yahudi ve Hýristiyanlarý veli / dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onlarý veli kabul ederse o da onlardandýr. Allah, zalim topluma hidayet vermez.”(Maide:51)…Ýbni Teymiyye “Bir topluluða benzemeye çalýþan kimse benzemeye çalýþtýðý toplumdandýr” demiþtir. Taviz tavizi doðuruyor. Bir benzeþme daha büyük benzeþmeyi ardý sýra getiriyor.medeni olunacak diyerek kurulan cumhuriyet döneminden bu yana tahlil edildiðinde benzeþmenin boyutunun ne olduðu görülecektir.Müslüman olduðunu iddia eden yýðýnlarýn, ?eriat denilince yüz buruþturmasý, Müslüman olduðunu iddia edip ama Kur’an’ýn hükümleriyle yönetilmeye sýcak bakmayacak kadar handikap yaþanmasý.Artýk hayatýn en önemli meselesinden en küçük noktasýna kadar batýl batý’nýn normlarýyla ölçülmesi Kur’an’a raðmen Kur’an’sýz bir toplum olmanýn diðer deðimle Kafire teþebbühün bir delili deðil midir?!..

Siyaset denilince Demokrasi

Ekonomi deyince Bankalar

Hak arama denilince kafir Avrupa insan haklarý mahkemesi

Giyim denilince Moda

Hayat denilince dünyalýk zevkler

Özgürlük denilince ilahlaþtýrýlan heva ve heveslerin þehevi istekleri, kime benzemenin sonucudur acaba…?

“ -Ey iman edenler, eðer kitap verilenlerden bir gruba uyarsanýz, iman ettikten sonra sizi kafirliðe döndürürler.”(Al-i Ýmran:100)

Ayeti kerime kesin bir dille batýl karþýsýnda dik durulmasýna iþaret etmektedir. Bir mümin Tevhid kelimesinden yana tercih yaptýðýnda batýl ile tüm yollarýný ayýrmýþ demektir. “Onlara Uyarsanýz sizi kafirliðe döndürürler.” Uymayýn zira sizi hukuk diye kandýrýr kendileri gibi Demokrat yaparlar. Modernizmi sevdirir modernist yaparlar. Haklar diye kandýrýr Feminist yaparlar. Çaðdaþlýk diye aldatýr laik yaparlar. Çaðdaþ muasýr medeniyet diye aldatýr Kemalist yaparlar!. Ýnsan haklarý diye aldatýr zalim yaparlar!. Sizin modeliniz Hz Muhammed dininiz de Ýslam’dýr.

“De ki: -Allah’ý seviyorsanýz, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarýnýzý baðýþlasýn. Allah, baðýþlayandýr, merhamet edendir.”(Al-i Ýmran 31)…

Sabiha Ateþ Alpat / Zeynep-Der
 


 
Bu Yazi 9611 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR