Birbirimizin Ýzzetini Koruyalým!
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Birbirimizin Ýzzetini Koruyalým!
12 Aralık 2015 Cumartesi 16:30
Düþünsenize, hangimiz isteriz ki; kocamýz iyi yemek yapamadýðýmýzý, tertip ve düzenimizde olan aksaklýklarý vs. çevresine aktarsýn? Uluorta yerlerde onurumuzu kýrýcý söz ve eylemlerde bulunsun?


 ?aný yüce Allah’ý seven ve Allah’ýn da kendilerini sevdiði bir toplum düþünelim! Bu toplumun her bir bireyi; kadýný-erkeði, genci-yaþlýsý mü’min olsun ve birbirlerine karþý son derece yumuþak ve mütevazý davransýnlar. Bu mü’min kimseler, kâfirlere karþý ise güçlü (sert) ve izzetli olsunlar. 

Bu kimseler, Allah yolunda mallarýný ve canlarýný feda etmekten kesinlikle geri durmadýklarý gibi hiç kimsenin kýnamasýndan da endiþe duymasýnlar. Ve bu izzetli duruþlarýný, tevazu kanatlarýný kuþanmalarýný da asla ama asla kendilerine mal etmesinler; Allah’ýn bir lütfu olarak görsünler ve onu dilediðine vereceðini de gayet iyi biliyor olsunlar. 

Bu, bir hayal ürünü olmadýðý gibi fantastik bir kurguya has da deðil aslýnda. Tam aksine, böyle bir toplum, yüce Rabbimizin vaatleri arasýndadýr ve Maide Suresi 54. ayette buna dikkat çekilmekte; iman edenlere ciddi bir ikaz yapýlmaktadýr:

“Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah yakýnda öyle bir toplum getirir ki, Allah onlarý sever, onlar da Allah`ý severler; mü’minlere karþý yumuþak, kâfirlere karþý da onurlu ve þiddetlidirler. Allah yolunda mücahede eder, hiçbir kýnayýcýnýn kýnamasýndan da korkmazlar. Bu, Allah`ýn bir lütfudur, onu dilediðine verir. Allah, geniþ ihsan sahibidir, her þeyi çok iyi bilendir.”

Hangi mü’min, kendisini yoktan var eden Rabbi tarafýndan sevilmek istemez ki! Rabbine duyduðu sevgide samimi oluþunu teyit etmeyi, Allah’ýn vaadi olan o ideal toplumun bir bireyi olmayý, övgüyle bahsedilen o güzel vasýflarla kuþanmayý kim arzu etmez ki? Korkmadan ve hiçbir endiþe duymadan Allah yolunda mücadele edebilme gayretiyle dolu deðerli bir yaþam, hangi Müslümanýn hayallerini süslemez ki?

Sanýyorum, tüm bunlarý tamamen gündeminin dýþýna atacak hiçbir mü’min yoktur! 

Bir mü’min düþünelim þimdi de! Kendisinden sadýr olan tüm güzellikleri, Rabbinin fýtrat hamuruna kattýðý güzide ekler olarak bilsin ve onlarý þekillendirip geliþtirme adýna gayret etsin. Kendisinde iman, itaat ve ibadetten ötürü hâsýl olan meziyetleri; dini hakikatleri inadýna örtbas etmek isteyenlere (kâfirlere) karþý bir üstünlük vesilesi görerek izzeti kuþansýn. 

Kardeþlerine karþý ise bir paylaþým aracý olarak görsün; elindeki ilacý ihtiyacý olanlara ulaþtýrma gayreti taþýyan bir bahtiyar edasýyla onlarýn da nasipdar olmasý için didinsin. Ve daha da mühimi tevazu kanatlarýný yerlere kadar indirsin. Dahasý kendisine Aziz Allah tarafýndan emaneten verilmiþ olan o meziyetleri kendisinden bilmesinin, bu vesileyle kardeþleri üzerinde baský kurmaya çalýþmasýnýn ve üstünlük taslamasýnýn ‘kibir’ olduðunu bilsin; ondan mutlak surette kaçýnsýn. 

Evet, izzet ile kibrin arasýndaki incecik çizginin, indinde kalýnca bir yer tuttuðu bir mümin profili tam da böyledir.  

Peki, biz bu profille ne derece uyum saðlýyoruz, hiç düþündük mü?

Peygamber Efendimiz (SAV)’in “Hiçbiriniz, kendisi için istediðini Müslüman kardeþi için de istemedikçe, iman etmiþ olamaz.” buyurduðu noktadan hareketle, kardeþimiz için istemelerimizin önündeki en büyük engel olan kibrin, ayný zamanda imanýmýzý da zedelediðinin…

Abdullah ibni Ömer (RA)’in bir gün Kâbe’ye bakarak “Sen ne kadar da azametlisin. Saygýnlýðýn ne kadar da muazzamdýr. Fakat Allah katýnda müminin itibarý senden daha muazzamdýr.” demesinden hareketle, mümin kardeþimizin itibarýný, haysiyetini, onurunu bilerek ya da bilmeyerek zedelerken ne derece korkunç bir fiil iþlediðimizin ve altýnda yatan tek nedenin de yine ‘kibir’ olduðunun…

“Her kim Müslüman kardeþinin ayýbýný araþtýrýrsa, Allah da onun ayýbýný araþtýrýr (ortaya çýkarýr) ve Allah, kimin ayýbýný araþtýrýr/ortaya çýkarýrsa evinin içinde bile olsa onu rezil eder.” Nebevi buyruðunun açtýðý pencereden baktýðýmýzda, masum bir meraktan ibaret gördüðümüz kimi sorgularýmýzýn temelinde inceden inceye bir ‘üstünlük taslama’ gayreti olmakla beraber Celil olan Allah’ý da karþýmýza aldýðýmýzýn ne derece farkýndayýz, sahi?

Ya araþtýrmasýna hiç gerek bile olmayanlar? Yani eþler… Onlarýn durumu nasýl olacak dersiniz? Eþinin kusurlarýný bir þekilde aþikâr edenlerin, rezil olmalarýnýn boyutunu tahayyül edebilir misiniz? “Allah’ýn bu konudaki yaptýrýmý nasýl olacak?” diye düþünürken dahi sýtma tutmuþçasýna titrememek, ürpermemek mümkün deðil…

Evet, eþlerin birbirlerinin ayýbýný araþtýrmasýna gerek yoktur! Onlar birbirlerinin her hallerine vakýftýrlar; her durumlarýna þahittirler zira. 

Düþünsenize, hangimiz isteriz ki; kocamýz iyi yemek yapamadýðýmýzý, tertip ve düzenimizde olan aksaklýklarý vs. çevresine aktarsýn? Uluorta yerlerde onurumuzu kýrýcý söz ve eylemlerde bulunsun… Kardeþlerimize, çevremize karþý takýndýðýmýz tevazuumuza ve izzetli duruþ sergilemeye en layýk olduðumuz kimselere olan tutumumuza halel getirsin… Eksik ve kusurlarýmýzý diline pelesenk etmesi, bizi can evimizden vuracaktýr öyle deðil mi?

Ya da en daðýnýk en ‘günlük’ hallerimize þahit olan yakýn komþumuzun, bu durumumuzu diðer komþu ve tanýdýklarýmýza taþýdýðýný; bu vesileyle kendisiyle yakýn temasýmýz olmayanlarýn dahi bizi çok yakýndan(!) tanýdýðýný bir düþünsenize… 

Evet, sadece düþünmesi bile iliklerimize kadar ürperti veriyorsa; bu durumlarýn gerçeðe yansýmasý ve dahasý bizce yaþanmasý ne kadar korkunç olur(du), kim bilir…  

Ne olur, birbirimizin izzetini koruyalým! 

Kocamýzýn þerefi; bizim söylemlerimiz, ‘Benim kocam aslýnda…’ diye baþlayan ve kendisinde yalnýzca bizim tanýk olduðumuz yönlerini saymakla devam eden cümlelerimizle zedelenmesin…

Komþumuzun haysiyeti; bizim ifþa ettiklerimiz sonucu, ‘Geçenlerde ona gitmiþtim…’ lerle baþlayan ve samimiyetimize dayanarak rahat davranmasýyla dilimize dolayabildiðimiz bir takým söylemlerle lekelenmesin…

Kardeþimizin onuru; kendisinden sadýr olan insani yönleri, müþfik bir doktor edasýyla tedaviye yeltenmediðimiz ve aksi bir tutum sergilediðimiz için hasar görmesin…

Birbirimizi saralým, onaralým, hayra teþvik edelim! Aziz (en üstün, en yüce, en mutlak ‘izzet’ sahibi) olan ancak Allah’týr, amenna ve sadakna. Lakin biz “Ýzzet (yalnýzca) Allah’ýndýr, Resulünündür ve mü’minlerindir” (63 / 8) ilahi penceresinden bakmayý da ihmal etmeyelim ve o mü’min dairesinde kalmanýn mücadelesini verelim. Býkmadan ve usanmadan…

Ýzzetin lezzetiyle damaklarý tatlanmýþ, kalpleri nurlanmýþ, gönülleri sükûna ermiþ ve vaad edilen toplumun mesud bir bireyi olabilmiþ o mücahede ehlinden olmak duasýyla…

Elif Yüksek - Yuksekova Ajans
Bu Yazi 8893 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (12) adet yorum eklenmiştir.
@geveri
23 Ocak 2016 Cumartesi 14:36
vala sibel abla sözde yazar ne istediini kendiside bilmiyor
  YORUM DEVAMI
@sibel
22 Aralık 2015 Salı 18:03
Kadýn ruhu konusunda otuz yýlý aþkýn çalýþmalarýma karþýn, yanýtlamayý baþaramadýðým bir soru var. Kadýn ne ister? ( Sigmund Freud)
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
22 Aralık 2015 Salı 17:31
Tanrý ideal kocayý yaratýrken kadýnlara, onlarý dünyanýn her köþesinde bulabileceklerine dair söz vermiþ. Sonra, dünyayý yuvarlak yaratmýþ!
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
14 Aralık 2015 Pazartesi 17:34
nerde o anlayýþ
  YORUM DEVAMI
@ maddi çýkarýn ön pýlanda olduðu
13 Aralık 2015 Pazar 16:59
maddi çýkar ve menfatlar hayatýn vaz geçilmez onsuru olunca ailelerde eþler arasý güvensizlik artý büyle olunca bibirlerinin izzetini muhafaza etmediler daha doðrusu böyle bir bilinç ve kültürden yoksun kaldýlar. bu durum bir çok sözde islami bilince vardýðýný idda eden ailelerde güze çarptýðý bir gerçektir.
  YORUM DEVAMI

» Hisler Yumaðýna Takýlan Kuþum! 27 Ekim 2015 Salı 14:40
» Yýrtýk Ayakkabýlar 05 Mayıs 2015 Salı 03:58
» ?ze Güvenli Bir Yolculuk! 10 Şubat 2015 Salı 15:06
» Gönül denizimizin sahiline neler vuruyor? 14 Ocak 2015 Çarşamba 17:29
» Allah'a Ismarlanmak! 19 Ocak 2013 Cumartesi 23:25
» Baþörtüm! 21 Aralık 2012 Cuma 17:02
» Sevgiyi vefayla taçlandýranlar! 13 Kasım 2012 Salı 00:51
» Ayet Bakýþlým! 14 Ekim 2012 Pazar 14:57


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR