Cizre olaylarý hakkýnda taraflar ne diyor?
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Cizre olaylarý hakkýnda taraflar ne diyor?
30 Aralık 2014 Salı 16:33
Cizre??de hatfa sonu KCK??nýn gençlik yapýlanmasý YDG-H ile H?DA-PAR arasýnda geçmiþ gibi görünen ve üç kiþinin hayatýný kaybettiði olaylar hakkýnda herkes ??provokasyon? diyor ama ayrýþtýklarý noktalar da var. Olaylarýn baþýný sonunu anlamak ve bundan sonra da sýkýntýya yol açabilecek boþluklarý tespit etmek için H?DA-PAR Genel Baþkaný Zekeriya Yapýcýoðlu ve DTK Eþbaþkaný Hatip Dicle ile konuþtum. ?imdi söz onlarýn:
Cizre’de hatfa sonu KCK’nýn gençlik yapýlanmasý YDG-H ile HÜDA-PAR arasýnda geçmiþ gibi görünen ve üç kiþinin hayatýný kaybettiði olaylar hakkýnda herkes “provokasyon” diyor ama ayrýþtýklarý noktalar da var. Olaylarýn baþýný sonunu anlamak ve bundan sonra da sýkýntýya yol açabilecek boþluklarý tespit etmek için HÜDA-PAR Genel Baþkaný Zekeriya Yapýcýoðlu ve DTK Eþbaþkaný Hatip Dicle ile konuþtum. ?imdi söz onlarýn: 


DTK Eþbaþkaný Hatip Dicle: 

Kesinlikle bu bir PKK ile Hüda-Par çatýþmasý deðil

- Cizre olaylarýný provokasyon olarak nitelediniz. Böyle olduðuna dair ne tür bilgiye bulguya sahipsiniz?

Bir kere zamanlama çok dikkat çekici. Bir gün öncesinde YDG-H kongresinde bütün YDG-H’lýlarý baðlayacak bir karar alýnýyor. Bundan böyle çözüm sürecine yardýmcý olmak için kanal kazýlmayacak, kepenk kapatýlmayacak, kimse yüzünü örtmeyecek diye. Ýkincisi ise taraflarýn masa baþýnda görüþüp birbirilerini dinledikleri ve uzlaþma konusunda ileri bir noktaya geldikleri günün gecesinde bu korkunç olaylarýn olmasý. Ýki önemli geliþmenin hemen ardýndan derin bir gücün, üçüncü bir elin devreye ustaca girdiði anlaþýlýyor.

Üçüncü bir el girse de iki taraf çatýþtý ama?

Cizre’deki olaylar kesinlikle PKK ile HÜDA-PAR çatýþmasý deðil, bunu böyle okumak çok yanlýþ olur. Hükümet de bunu iki örgütün çatýþmasý olarak yorumlamamalý. 

Kim peki derin güç?

Dýþ güçler de olabilir, devlet içindeki bazý birimler de olabilir. Paralel yapý olarak tanýmlanan yapýlanma devreye girmiþ olabilir. Paralel yapýnýn polis içindeki, diðer güvenlik birimleri içindeki güçleri olabilir. Bingöl olayý buna örnektir. Hükümetin elindeki bilgilere sahip deðilim ama Baþbakan da çözüm sürecini baltalamak amacýyla dýþarýdan sýzma olabileceðini -Cizre sýnýrdýr- paralel yapýnýn da dâhil olabileceðini söyledi. Cizre’deki yangýn söndürüldü. ?imdi herkes kendi içinde soruþturma yapmalý, çözmeli. Her iki taraf da Hükümet de çözüm sürecine yardýmcý olmak için çalýþmalý.

8Hükümet-devlet Türkiye kamuoyunu çeþitli vasýtalarla çözüm sürecine hazýrlarken PKK-HDP siyasi hattýnýn kendi tabanýný ve örgütünü sürece hazýrlamadýðý yönünde eleþtiriler var? 

Bu izlenimler doðru deðil. Bizim bütün legal kurumlarýmýzda çözüm sürecinin en iyi þekilde yürümesi için çalýþmalar yürütülüyor. Bu görüþmeler Avrupa’da da sürüyor, Türkiye’de yerelde de.

Sokaklara eylem için çýkan YDG-H’lý gençlerle ilgili olarak bugüne dek hep ayný savunma yapýldý: “Bu gençler çatýþma ortamýna doðdu, þiddetten baþka þey görmediler, dolayýsýyla biz bunlarý kontrol edemiyoruz?” Bu gençler hep böyle þiddet üretecek ve önü alýnamayacak mý?  

Bakýn, þimdiye kadar kongre kararý olmadýðý için gençler hakkýnda yapýlan o yorumlar doðruydu, YDGH kimseyi dinlemiyordu. Ama artýk YDGH ile ilgili bir kongre kararý var. Eylemlerde yüz kapatmayý, halkýn malýna canýna zarar vermeyi, otobüs yakmayý, kepenk kapattýrmayý reddettiler. Üstelik bunu yapanlar bizden deðildir, sömürgeci güçlerin ajanlarýdýr diye ilan ettiler. Bundan sonra buna uymak zorundalar.

HÜDA-PAR Gn.Bþk: Zekeriye Yapýcýoðlu

Önce hedef gösteriyor sonra provokasyon diyorlar 

Cizre’deki olaylar size göre de provokasyon mu?

Evet ortada bir provokatör var ve PKK’yý provoke ediyor. Hatip Dicle’nin, baþkalarýnýn beyanlarý var: KCK’dan çok sayýda isim tutuklanýnca yapýda boþluklar oluþtu ve bu boþluklar baþkalarýnca doldurdu. Hatta bu operasyonlarýn amacý oralarý boþaltýp baþkalarýný yerleþtirmekti, diye.

KCK operasyonlarýný paralel yapýnýn emniyet-yargý güçlerince yapýldýðýný biliyoruz. O amaç da onlara ait gibi bir anlam çýkýyor?

Bunu söylemek bana düþmez. 

8Provokatör varsa bile bir yabancýnýn taraflar arasýna sýzmasý mümkün mü? 

Ýki tarafa da sýzma oldu, dedi Demirtaþ. Biz HÜDA PAR olarak içimize sýzma olmadýðýný iyi biliyoruz. Merkezde ve yerelde görevli tüm arkadaþlarýmýzý tanýyoruz. Kendi içlerinde sýzmalar olduðunu biliyorlarsa onlara düþen deþifre edip ayýklamalarýdýr.

Cizre’de olaylar HÜDA-PAR’lý iki kiþinin YDG-H’nýn ‘nöbet çadýrý’na girmeye kalkmasýyla baþladý deniyor. Öyle mi gerçekten?

Hayýr. HÜDA-PAR’dan çadýra giden olmadý. Bu külliyen yalan, yanlýþ, asýlsýz. Birileri çadýra sýzmaya çalýþtý mý bilmiyorum ama eðer öyleyse de HÜDA-Par ile kesinlikle ilgisi yok. Medyada HÜDA-PAR ile YDG-H arasýnda çatýþma var gibi gösteriyorlar. Halbuki bir tarafta illegal ve saldýrgan bir yapý, diðer tarafta bir siyasi parti var. Bugün gazetesi “Korkulan oldu, onlar da silahlandý” þeklinde bir haber yapmýþ. Güya HÜDA-PAR silahlý birlikler kurmuþ. Olaylarý körüklemek ve HÜDA-PAR’ý illegal bir örgüt gibi gösterme çabasý bu. HÜDA-PAR bir siyasi partidir. Silahlý bir yapý deðildir. Silahlý bir yapýlanma kurmuþ da deðildir. Sosyal medyada ?eyh Sait Seriyeleri diye bir yapýnýn misilleme yapacaðý yönünde paylaþýmlar var. Böyle bir yapý varsa HÜDA-PAR’la ilgisi yoktur. Hizbullah’la ilgisini de bilmiyoruz.

Hatip Bey HÜDA-PAR ile HDP-DTK’lýlarýn masaya oturduðunu ve uzlaþma aþamasýna geldiðini söyledi?

Hayýr. Hatip Bey’in beyanýna göre PKK’nýn Avrupa kanadý Hizbullah’ýn Avrupa temsilcileriyle konuþmuþ. Türkiye’de HDP ile HÜDA-PAR arasýnda bir görüþme yoktur. Cizre’de olaydan önce HDP ilçe baþkaný HÜDA-PAR ilçe baþkanýný ziyaret etmiþ. Hatip Bey genel baþkan yardýlcýmýzý arayarak tansiyonu düþüreceklerini söyledi. Bu konuþma iki kez oldu. Ama hemen ardýndan Kamuran Yüksek’ten ve Kandil’den zehir zemberek açýklamalar geldi.

YDG-H eylem biçimlerini deðiþtirme kararý aldý?

Biz baþýndan beri þunu söylüyoruz: Önce kendi gençlerini kendileri provoke ediyor, bizi hedef gösteriyorlar. Üzerimize saldýrtýyorlar. Daha sonra “bu bir provokasyondur” diyorlar. Provokatör dedikleri kiþiler yakalandýklarý zaman da onlara siyasi hukuki her türlü desteði veriyorlar. Olaylarda ölen olursa yine kitlesel cenaze törenleriyle iþi sahipleniyorlar. Bunu bir taktik haline getirmiþler. Dolayýsýyla biz bu yönlü beyanlarýn samimi olduðuna inanamýyoruz. Keþke samimi olsalar.

(Star Gazetesi)
Bu Yazi 8930 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR