Demirtaþ neden yargýlanmýyor?
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Demirtaþ neden yargýlanmýyor?
18 Mart 2015 Çarşamba 17:57
Kendilerine yakýn birinin burnu kanadýðýnda kýyameti koparýyorlar. Bir taraftan sokaklarý ateþe verirken diðer taraftan medyayý alevlendirip tozu dumana katýyorlar. Örneðin Berkin Elvan’ýn katlediliþinin yýldönümünde yine yakýp yýktýlar ortalýðý. Berkin Elvan, eylemciler arasýnda bulunurken polisin attýðý gaz fiþeðinin kafasýna isabet etmesi sonucu hayatýný kaybetmiþti. ?üphesiz bu cezayý hak etmemiþti. Bunu hiç kimse tasvip edemez. Ancak Berkin Elvan, þehrinin yoksul insanlarýna kurban etti daðýtmak için çýkmadý. Apartmana kýstýrýlýp sýðýndýðý evde iþkencelere maruz kalmadý. Apartmanýn üçüncü katýndan aþaðýya atýlmadý. Kanlar içerisinde can çekiþirken bedeninin üzerinden araba geçmedi. Kafasý taþlarla ezilmedi ve bedenine benzin dökülerek ateþe verilmedi. Berkin’in baþýna bunlardan yalnýzca biri getirilseydi yer yerinden oynayacaktý. Sokaklar kan gölüne çevrilecek, hükümetin tahtý sarsýlacaktý. Üstelik Kobani için halký sokaða çaðýrýp cinayetlere sebebiyet veren þahýs yýllarýný zindanda geçirmek zorunda kalacaktý.

Ancak baþýna bunca belalar getirilen Müslüman bir genç olunca dünyayý ayaða kaldýracak tepkilerden eser kalmýyor. Müslümanlarýn sesini duymuyor kimseler. Ýslami kesimlerdeki tepkiler bile devede kulak misali. Hükümet ise sadece muhalifine karþý kullanmak için Yasin Börü’nun adýný anýyor.

Ne kadar da zalim bu insanlar… Ne kadar da utanmaz çehreleri var. Cinayet iþliyor, insanlarý cinayetlere teþvik ediyor, gencecik insanlarýn iþkence edile edile katledilmesine ve bedenlerinin paramparça edilmesine sebep oluyorlar. Bütün bunlarý yaparken hiçbir þey olmamýþ gibi insanlarýn içine dalýp zevk ve sefa içinde hayat sürdürüyorlar. Halkýn karþýsýna çýkýp oy istiyorlar. Bunca cana kýyarken daha doðrusu bunca cana kýyýlmasýna önayak olurken, hayatýný kaybeden elli kiþi için en küçük bir sýkýntý duymazken, ateþe verilen bayrak ve heykellerden dolayý özür diliyorlar. Ölümlerine sebep olduklarý elli kiþinin kaný bayrak ya da heykelden düþük olacak ki katledilen insanlarýn ailelerinden deðil özür dileme, büyük bir piþkinlikle hiçbir þey olmamýþ gibi davranýyorlar. Bunca cinayetlere sebep olurken vicdan gibi bir þeye sahip olmadýklarýndan insani duygularýn sebep olduðu vicdan azabý ya da yüz kýzarmasý gibi durumlar söz konusu olmuyor. Buna karþýn ölümünün yýldönümünde Berkin Elvan için eylemlere katýlýp tepki göstermeleri ise kepazelikten baþkasýyla izah edemez.

Bütün bunlarý söylerken Kürdistan halkýnýn sýrtýna kambur gibi yapýþýp damardan sömüren, gençleri sokaða döküp Yasin Börü ve arkadaþlarýný katlettiren Selahattin Demirtaþ’tan bahsediyorum. Yasin Börü ve arkadaþlarýný hunharca katledenler aðýr cezada yargýlanýrken azmettirici Demirtaþ elini kolunu sallayýp ortalýkta dolaþýyor, seçim çalýþmalarýnda bulunuyor. Bunca cinayetleri azmettirirken, herhalde sýrtýný dayadýðý Amerika ve Kandil’den cesaret alýyor.

Türkiye’nin yargý sisteminde “adalet” denilen mefhum iðreti olarak yer alýrken onlarca insanýn katledilmesi emrini veren Demirtaþ bir kerecik olsun mahkemeye çaðrýlmýyor, sorgulanmýyor ve yargýlanmýyor. Camide Kur’an dersi verdikleri için zindanlara doldurulup ömür boyu hapse mahkum edilen insanlarýn cürmü onlarca insanýn katli için emir veren Demirtaþ’ýn cürmünden fazla olmalý ki Demirtaþ’ýn yargýlanmasýna lüzum bile görülmüyor. Gerçi Kur’an dersi verdikleri için yýllardýr Müslümanlarý zindanda çürüten yargýçlar, Demirtaþ gibi eli kanlý suçlulara dokunmazken, sýrf Ýslami kimlik sahibi olduklarý için Müslümanlarý zindanlarda tutmakla adaletten nasiplerini almamýþ, adalet yerine zulüm damlayan kalemlerini eli kanlýlarýn yerine maðdur ve mazlumlarý suçlu olarak gösterip daha büyük cinayetlere imza atabiliyorlar.

Zaten yazboz tahtasýna dönmüþ yargýnýn kararlarý adalete dayanmadýðý için fazla bir þey ifade etmiyor. Gerçek yargý, evlatlarý vahþice katledilen Müslüman Kürd halkýnýn vicdanýdýr. Müslüman Kürd halký evlatlarýnýn baþýna bunca belayý getiren eli kanlý zalimleri unutmayacak, günü geldiðinde hesabýný soracaktýr. Birileri Müslüman Kürd halkýnýn saf, unutkan, bir þeylerden anlamayan ve zalimlerin kanlý çehrelerini görmezden gelen türden olduðunu zannediyorsa yanýlýyor. Zira Müslüman Kürd halký, sabýr ve dirayetini sürdürürken gün gelecek tövbe etmeyen ve özür dilemeyen eli kanlý suçlulardan hesap soracaktýr.

Selahattin Demirtaþ olayýn azmettiricisi olduðundan baþta Yasin Börü olmak üzere katledilen ellinin üzerinde insanýn ölümüne sebebiyet verdiði için adaletle hükmeden mahkeme varsa sanýk sandalyesine oturtulmalýdýr. Bugünlerde Yasin Börü ve arkadaþlarýný katlettikleri için yargýnýn önüne çýkan sanýklarýn en baþýnda olayýn azmettiricisi gelmeli ve diðerleri gibi hesap vermelidir.

Allah’ýn günleri çoktur. Zulmedenler bir gün mutlaka yaptýklarýnýn hesabýný verecektir. Dokunulmazlýklarýn faydasý olmayacaktýr. (Hürseda Haber)

 


 
Bu Yazi 8555 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR