Eþref-i mahlukat, Yani Ýnsan
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Eþref-i mahlukat, Yani Ýnsan
28 Nisan 2015 Salı 17:41


Almanya`da bir lise müdürü, her eðitim öðretim yýlý baþýnda öðretmenlerine þu mektubu gönderirmiþ:

“Bir toplama kampýndan sað kurtulanlardan biriyim. Gözlerim hiçbir insanýn görmemesi gereken þeyleri gördü. Ýyi eðitilmiþ ve yetiþtirilmiþ mühendislerin inþa ettiði gaz odalarý, iyi yetiþtirilmiþ doktorlarýn zehirlediði çocuklar, iþini iyi bilen hemþirelerin vurduðu iðnelerle ölen çocuklar, lise ve üniversite mezunlarýnýn vurup yaktýðý insanlar.

Eðitimden bu nedenle kuþku duyuyorum. Sizlerden isteðim þudur: Öðrencilerinizin insan olmasý için çaba harcayýn. Çabalarýnýz bilgili canavarlar ve becerikli psikopatlar üretmesin. Okuma yazma, matematik çocuklarýnýzýn daha fazla insan olmasýna yardýmcý olursa ancak o zaman önem taþýr.”

Ýnsan, bu dünyaya teþrif eden son varlýktýr. Ama dünyanýn en deðerli varlýðýdýr. Allah insaný bu dünyaya göndermeden uzun bir süre önce dünyayý ve içindekileri yarattý.

Dünyayý bir bina gibi inþa etti, önce temelini attý, sonra duvarlarýný ördü, tesisatýný döþedi, sonra renk renk boyaladý, en son insaný bu binaya yerleþtirdi.

“Gerçek þu ki; insanýn üzerinden zamanlardan öyle bir süre geçti ki o daha anýlmaya deðer bir þey deðildi” (Ýnsan Suresi:1) ayeti de bu gerçeðe iþaret eder.

Allah hayatýn merkezine insaný aldý ve her þeyi onun için, ona göre yarattý. Onun yaþam alanýný oluþturmak üzere her þeye düzen verdi. Güneþ onun üzerine doðuyor, Ay onun dünyasýnýn uydusu, bulutlar onun topraðýný suluyor, bitkiler, hayvanlar onun için. Allah, insan yaþasýn diye her þeyi yarattý. Her þey onun yaþamasý için.

Hayatýn merkezine konulan insan bugün ne durumda? Ýnsan yaþayabiliyor mu? Eþref-i mahlukat mý, yani yaratýlmýþlarýn en þereflisi mi?

Malesef, bu sorulara keþke olumlu cevap verebilseydik! Dünya üzerinde insan en deðersiz varlýða dönüþtü. Kendi yaþamý için yaratýlmýþ ne kadar madde var ise onlar için öldürülür oldu. Yaþamasý için yaratýlan ortamlar, yaþanmaz ortamlara dönüþtü.

Birer hafta ara ile Akdeniz`de batan göçmen gemilerinde, 1100 insan bir anda suya gömüldü. Bunlarýn aralarýnda çocuklar vardý. Bu çocuklar hayatý yaþayamadan gömüldüler sulara.

Bunun sebebi kim? Elbette ki geniþ ölçekte dünyayý idare eden yöneticiler ve dar ölçekte de örgütleri idare eden liderler.

Dünyada durum bu iken, ülkemiz ne durumda? Ýnsan eþref-i mahlukat mý? Çocuklarýmýz yaþýyor mu, çocuklarýmýzýn yaþam alanlarý var mý?

Bu ülkede münferit çocuk ölümleri yaþansa da genel olarak çocuklarýmýz yaþýyor. Ancak beton yýðýnlarýna gömülmüþ bir þekilde yaþýyor. 

Cadde, sokak, yollarý MOBESE,  pasaj, AVM, iþ yerleri ve evleri güvenlik kameralarý ve alarm sistemleri ile donatmýþýz, en üst düzeyde güvenlik tedbirleri geliþtirmiþiz ama, çocuklarýmýzý oynamalarý için dýþarý gönderemiyoruz. Okullarýna servisle gönderdiðimiz halde, evden çýktýklarý andan eve döndükleri ana kadar gönlümüz oturmuyor. Anne babalar, Kayseri`de üç çocuðu þehvetine kurban eden canavarýn, kendi çocuklarýna musallat olmasýndan korkuyorlar. Bu nedenle, tek güvenli mekanlarý dört duvardan oluþan evin içi olmuþ, o da anne baba yanlarýnda ise.

Komþudan korkar olmuþuz, sokaktan korkar olmuþuz, “insan”dan korkar olmuþuz, o insan ki eþref-i mahlukat.

Ama efendim, yollarýmýz duble, rezidanslarýmýz þahane, gökdelenlerimiz devasa, teknoloji ve sanayimizin atýlýmý müthiþ, model model arabalarýmýz, para gören ceplerimiz, dolan midemiz ve deðme keyfim þehvetimiz...

Efendiler! Çocuklarýnýzýn hayat sürmediði, çocukluklarýný yaþayamadýðý, çýkýp da güven içinde gönlünce oynayamadýðý bir dünyada, maddeniz geliþmiþ ne kýymeti var! Batsýn böyle bir maddeniz!

7 Haziran genel seçimleri öncesi partiler seçim beyannamelerini, bildirgelerini açýklýyorlar. Hepsini okuyamadým ama öne çýkan baþlýklar, ki çoðu uçuk vaatlerden oluþan, maddi kalkýnmaya yönelik. Hiçbir partinin gündeminde ülke olarak yaþadýðýmýz yozlaþma, çöküntü, insani deðer kaybý yok maalesef. Topluma dair bu kaygýlarý olmadýðý gibi yarýnýn idarecileri olacak aday seçimlerinde de bu kaygýlarý yok. Hatta bazý partiler özellikle toplumu bozacak adaylar tercih ediyorlar. Tek kaygýlarý var; varsa yoksa oy. Halkýn oylarýný alayým da nasýl alýrsam alayým veya halkýn oylarýný alayým da benden sonrasý tufan. Ýþte bu anlayýþtýr bizi insanlýktan uzaklaþtýran, idareyi yozlaþtýran, insan hayatýný yaþanmaz kýlan, toplumu çökerten. Toplum sandýk baþýnda tercihte bulunurken bunu göz önünde bulundurmalý. Kendi oylarý ile insani deðerleri yýkacak adaylara güç katmamalý.

Hayatýn merkezine insaný, insanlýðý almak zorundayýz. Bunun için de siyaseti, eðitimi ve diðer alanlarý insani deðerler üzerine oturtmamýz lazým. Ýnsaný, insani deðerler üzerine yeniden formatlamamýz ve çocuklarýmýzýn geleceðini bu deðerler üzerine inþa etmemiz lazým. Yoksa asýl kýyamet o zaman kopacak.
Bu Yazi 8124 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR