Eve Roj - Eve Rojava
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Eve Roj - Eve Rojava
25 Ağustos 2013 Pazar 02:12
Her gün yaktýðýnýz derneðimizi, talan ettiðiniz iþyerlerimizi, katlettiðiniz iki çocuk babasý Ubeydullah??ý, ambargolarýnýzý, yaþlý, hasta, çocuk, kadýn ve hatta hayvanlarý dahi susuzluða terk edip topluca öldürecek kadar canileþip, köyü susuzluða mahkûm ettiðiniz günlerden iyi biliriz?
Bismillahirrahmanirrahim…

Bir yapýnýn saðlamlýðý, alt yapýsýný oluþturan temellerinin saðlamlýðýnýn yanýnda ilerde ortaya çýkacak olan bu eserin saðlam kolonlarla desteklenmesiyle de saðlanabilir.

Eðer toplumun imar, ýslah ve esenliðine aday kurum, kuruluþ, örgüt ve partilerin dayandýðý ideolojileri; temel, onlarýn öncü ve aktivistlerini; direk, ona inananlarý da estetik ve makyaj olarak düþünürsek ortaya çýkacak toplumsal yapý üzerinde gerçekleri doðru okuyabiliriz.

Her yerde topraða ekilmiþ tohumlar gibi çeþitli düþünce akýmlarý ve ekoller yeþermekte, yeþerdiði boy ve sýklýðý oranýnda topluma rengini, kokusunu ve tadýný yansýtmakta…

?unu demek istiyorum… Eðer ektiðiniz ideolojinin temeli; korku, þiddet, yalan, iftira, sindirme, tahammülsüzlük, hainlik, haram, münafýklýk üzerine inþa edilmiþse ve heybenizdeki tohumlar bundan ibaretse suçu baþkalarýnda aramanýn, faturayý baþkalarýna kesmenin mantýðý olamaz. Eðer temellerini kendi elimizle attýðýmýz yapý, bunca cila ve estetiðe raðmen çökme tehlikesi yaþýyorsa; bunun nedenini kendi ustalýðýmýzda ve elimizdeki malzemede (fikirlerde) aramak daha gerçekçi bir yaklaþým olsa gerek…

Yüzyýllardýr Kürdistan Coðrafyasýnýn dört parçasýnda; Ýran, Irak, Suriye ve Türkiye’de Allah’ýn peygamberinin, O’nun yoluna inanmýþ her birey, kurum ve kuruluþ örgüt ve partiler de biliyor. Ayný zamanda özellikle Kürt halký içindeki parti ve örgütler, kendi inandýklarý metotlara göre çözüm arayýþý içindeler ve kendi güç ve imkânlarýna göre mücadele ediyorlar. Bundan daha doðal bir þey var mýdýr? Peki, neden bugün iþi doðasýndan çýkaranlara karþý mertçe bir duruþ sergilenemiyor?

Önce þunu belirtmek isterim… Baþta þahsýmýn ve Ýslam davasýna inanmýþ bütün neferlerin, hiçbir ýrka/insana düþmanlýðýmýz yoktur ve olamaz. Eðer bir düþmanlýðýmýz, bir nefretimiz varsa yapýlan fiilleredir. Birilerinin bunu baþka yere çekip kendilerine kalkan yapmasý vazifeyi kurtarmaz…

PKK/BDP çevresi, artýk birinci dünya savaþýndan kalma taktik ve yöntemlerden vazgeçsin! Baþýný kumdan çýkarsýn ve Kürt halkýný iyi analiz etsin. Bu halkýn bir itibarý var. Bütün dünya onlarýn yiðitliðini, mertliðini, asýrlarca ayný sokakta/ayný caddede farklý dinlerdeki insanlarla da yaptýklarý komþuluðu, ayný köyde yan yana tarlalarýný ekerken biliyor. Bütün bunlar bir hayal deðil, bir gerçek olarak hala ortada durmaktadýr.

Siz otuz yýldýr alanlardasýnýz! Geniþ bir yelpazeye yayýldýnýz. Sesinizin ulaþabildiði her yere girdiniz. Siz kendinizi anlattýnýz. Ýyisi ile kötüsü ile Kürt halký sizi gördü-görüyor.

Kürdistan ve Kürtler sadece size ait, topraðýnda sadece sizin partinizin nevþ-u nema bulduðu bir yer deðil! Baþkalarý da var. Hizbullah da var, HÜDA-PAR da var. Onlar da alanlarda, onlar da bir yelpaze gibi yayýlmakta. Halkýmýz onlarý da görüyor…

Eðer kendinize güveniyorsanýz, Kürt halkýna itibar ediyorsanýz; Kürt halkýný erdemlerinden uzaklaþtýrarak, yalan ve iftiralara tenezzül ederek onlarýn dokularýný lütfen bozmayalým! Eðer inþa ettiðiniz yapý saðlam deðilse, meltem gibi esen HÜDA-PAR rüzgârýndan etekleriniz zil çalýp, doðal akýþý zorlamanýzýn faydanýza olmadýðýný bilmenizi ve tabanýnýzýn da bunu görmesini temenni ediyoruz…

Roj ewê (bu Roj) bu da Rojava!

Bizler mazlum ve mustazaflar olarak hain ve yalancýlarýn tüm komplo tuzaklarýna karþý Allah (cc)’a sýðýnýyoruz.

Son zamanlarda aslý astarý olmayan Rojava ile ilgili haberleri iðrençlik saçýyor. Esad zaliminin o bölgede hâkimiyetini kaybetmesi ile bir nebzecik de olsa rahat bir nefes aldý oradaki Kürtler. Bu da fazla uzun sürmedi. PKK uzantýsý PYD’nin ihtiraslarýna kurban edildi. Bunu da Kürtlük üzerinden kendi zulmüne ortak olmayan Hizbullah Cemaati ve mensuplarý baþta olmak üzere diðer tüm Kürt siyasi hareketlerine bir karalama kampanyasýna dönüþtürdüler.

Bunun son örneði: Yüksekova’da mütedeyyin aileler hedef gösterilerek; “Bunlar Rojava’ya gidip Kürtleri katletmek için Nusra cephesine katýlýyorlar” söylemleri, iftiralarý… Bu gerekçeyle ailem hedef gösterildi.

Bunlarýn iki ayaklý yalan makineleri, bunlara inandýrarak babamý gece yarýsý silahlý adamlarý ile silah zoru ile kaçýrdýlar… Gerekçe; “Çocuklarýn Kürtleri öldüren Nusra cephesine katýlmýþlar. Köydekiler de oraya gitmek için gelmiþler.”

Bunlar, onlarýn ilk yalaný olmadýðý gibi son yalanlarý da olmayacaðý benziyor. Asýl sorun Kürtlüðümüzle barýþýk, Ýslam’ýn kutlu þiarlarýný kendimize rehber edinmemizdir...

Onlarýn çirkin giriþimlerini esefle kýnýyorum. Bizler mazlumiyetin ne olduðunu -bir Yüksekovalý olarak- sizin elinizden çektiðimiz zulümden iyi biliriz…

Her gün yaktýðýnýz derneðimizi, talan ettiðiniz iþyerlerimizi, katlettiðiniz iki çocuk babasý Ubeydullah’ý, ambargolarýnýzý, yaþlý, hasta, çocuk, kadýn ve hatta hayvanlarý dahi susuzluða terk edip topluca öldürecek kadar canileþip, köyü susuzluða mahkûm ettiðiniz günlerden iyi biliriz…

Bizlerin ne mazlumlara kalkacak elimiz ne körelmiþ bir vicdanýmýz ne de mazlumlarla Allah arasýnda perde olmayan beddualarýný alacak cesaretimiz vardýr.

Bizim olsa olsa beþ vakit namazda onlarýn huzur ve selameti için duamýz vardýr. Ama öyle görünüyor ki; bu Rojava üzerinde yaydýklarý insafsýz yalan ve karalamalar sahibini fena toslar. Hedef gösterdiði HÜDA-PAR ve camiasýna evê roj (bu güneþ); kendi tebaasý PKK/BDP cenahýna da evê rojava (bu da gün batýmý) olur...

M. RE?ÝT ÖZBEK / YÜKSEKOVA AJANS
 


 
Bu Yazi 10679 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (13) adet yorum eklenmiştir.
@hidayet haksuyler
29 Ekim 2014 Çarşamba 20:18
Selamunalykom deðerli m.rejit xuce ozun bir süre
dir yazýlarýn yayýnlamýyur yazýlarýnýzý bekliyuruz
inþallah ajans gever vasýtasýyla sesimizi duyurmus
oluruz size
ayriyeten ajans geverin yüneticilerini de verdikleri
Haktan yana doðru haberlerinden dolayi tebrik ediyor
um
  YORUM DEVAMI
@MusacaN
27 Aralık 2013 Cuma 18:11
Allahýn selamý üzerine ve yardýmý senin ve hepimizle olsun inþaallah kaleme aldýðýnýz bu deðerli yazýnýzýn devamýný dilerim allah razý olsun
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
19 Kasım 2013 Salı 03:45
yuksek ovaya faydali olmak istiyorsan camiye git hergun oranin temizligiyle oras .... gevezeligi birak ,,?
  YORUM DEVAMI
@karduklu
18 Ekim 2013 Cuma 15:17
yazýyý sonuna kadar okudum lakýn kürdistanda hizbullahýn iþi yok kürtlerin hizbullaha sýcak bakacagýný sanmýyorum þeyh saidýn torunlarý olarak kürdistaný hizbullah ve fetullahçýlara býrakmaya niyetýmýz yok
  YORUM DEVAMI
@ubeyde
01 Ekim 2013 Salı 15:43
selamaleykum ilk öncelikle bu huyunuzdan vazgeçin ubeydullah kardeþi kendinize malzeme yapmaktan vazgeçin Allah`ýn peygamberinin tevhid anlayýþý daveti metodu bu deðildi....bdp de hüdapar da siyasi arenada yerlerini alacaklar ve birbirinizi iyi taklýt ediyorsunuz ......kürdistan coðrafýyasýnda islamiyet ne hüdaparýn tekelindedir ne hýzbullahýn yýllardýr suriyedeki katlýyama sesiz kaldýnýz ve esad zaliminin belamlarýný þehit ilan ettiniz yüzünüzü yýllardýr iran çevirmiþsiniz unutmayýn dewe iran insan ve müslüman olamaz umarým anlamýþsýndýr
  YORUM DEVAMI

» PKK - Rojava ve H?DA-PAR 14 Ağustos 2013 Çarşamba 10:14
» Yine Hassasiyet Oyunu 07 Aralık 2012 Cuma 19:15
» Elbette Bu Kýþýn Bir Baharý Gelecek 13 Kasım 2012 Salı 00:50
» Baþlarken..! 11 Kasım 2012 Pazar 00:20


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR