Feto ?rgütünün Emlakçýsý
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Feto ?rgütünün Emlakçýsý
15 Ağustos 2016 Pazartesi 11:18
T?RB?LANS B?LGESÝ


Adil Ök(s)üz, nam-ý diðer adýyla emlakçý Adil...

ABD`de Trump neyse bizim ülkede de Adil Ök(s)üz o.

Ne ilginç tesadüf deðil mi?

Yine ABD`yle kesiþen bir durum söz konusu, gelsin birlikte aðlama seremonisi.

Ýlahiyat menþeli ancak Ýlah`tan ziyade Fethullah`a tABÝ olan arsa tefecisi.

Nerede bir ucuz arsa, orada Ök(s)üz ADÝl… Nerede uygun fiyata tarla, ADÝl bitiverir orda.

Tarla ve arsa kovalama iþi sadece ülkemizle de sýnýrlý deðildir.

Örgüte parsa toplamak için arsa arayýþýna giren zat-ý þahane, 2002`den bu yana 109 kez yurt dýþýna çýkmýþ.

Sakarya Üniversitesi`nde kim bilir kimin hakkýný gasp ederek Yrd. Doç olan Ök(s)üz 16 Temmuz sabahý, yani iþgal güçlerinin tetikçiliðini yapan FETO terör örgütünün yüzlerce insanýmýzý katlettiði, binlercesini yaraladýðý günün sabahýnda Ankara`daki Akýncý 4. Ana Jet Üs Komutanlýðýnda yakalandý.

Yakalandý dediðimiz, orada bulundu.

Zira adam kaçmýyor ki yakalansýn, babasýnýn tarlasýnda fink atýyor.

O gece, her zamanki gibi Sakarya`dan atlamýþ arabasýna ve Ankara`daki malum, yakalanan adrese gelmiþ.

Niçin mi?

Sebep çok basit.

Uygun fiyata, yani kelepir arsa veya tarla arýyormuþ. Sonra bir askeri bölgede bir gürültü duyunca merak edip gidip bakmýþ ve orada yakalanmýþ.

Mahkemede hâkime verdiði ifade bundan itibaren.

Hâkim de bu masum yaratýðý salývermiþ.

Ancak Türkiye`de birçok kiþi hâkimin salýverme olayýna karþý çýkmakta.

Yani bir insan istediði yerde arsa veya tarla aramayacak mý?

Söz konusu bölgenin askeri alan olmasý neyi deðiþtirir ki?

Ya askeri bölge yarýn devlet hazinesine devredilirse veya ihaleye çýkarýlýrsa?

Ýhale öncesi keþif ve incelemeden daha doðal ne olabilir ki?

Bu kadar þeffaf ve net bir durum ortadayken Ök(s)üz altýnda buzaðý aramanýn anlamý var mý?

Bir örgüt kýþlayý babasýnýn tarlasý bellemiþse ve bu tarladan yýðýnla hýyar da yetiþtirmiþse, tarla arayýþý boþ olmasa gerek.

Sahi Adil Ök(s)üz tarla þifresi ile kendisine baðlý elemanlara hýyar mý demek istedi.

Hani hýyar ile hayýr ayný harflerden müteþekkil.

Onlara hayýrlý bir vazife verdiðini ifade ederken küresel güçlere de ne kadar hýyara hükmettiðini mi ima etmek istiyor?

Neyse ki bahçývan Ömer Halis erken ayýktý ve kabaðý ortasýndan vurdu.

 ENES GÜLEN`ÝN PSÝNEVROZ HALÝ


Küfretmek acizliktir, anaya küfretmek ise acizlikle birlikte kiþiliksizliktir, diyorum yýllardýr.
Beynini Gülen`in terkisine koymuþ olan Enes Kanter`in son durumu da haklýlýðýmý bir kez daha ortaya koydu.
Düþünün, eþek kadar kocaman bir oðlunuz var ve sýrf milletin deðerlerine savaþ açan bir meczubun peþinden gittiði için bir kalemde evlâtlýktan reddediyorsunuz, bu anne ve babanýn eli öpülecekken bunlara küfretmek ahlaksýzlýðýn zirvesidir.


Ahlak ve imandan uzak kalmasýn diye âlim libasý giymiþ bir bel`ama oðlunuzu emanet eden aile, býrakýn ahlaki ve dini deðerleri yeni bir dinin müntesibi olarak oðluyla karþýlaþýyor.

Bir meczubu ilahlaþtýran, beyni dumura uðramýþ çocuðunuz zýrvalamaya baþlýyor:

Ey Kainat duy sesimi” diye baþlayan ve “Bugün 24 senedir ana, baba, kardeþ dediðim ailemi ve tüm akrabalarýmý kaybettim. Kendi babam soy ismimi deðiþtirmemi istedi. Beni doðuran anne beni reddetti. Beraber büyüdüðümüz kardeþlerim beni artýk yok sayýyor. Akrabalarým beni bir daha görmek istemiyorlar” diyerek hatayý kendisinde arayacaðýndan gazozuna konulan içeceðin etkisinden mi bilinmez “Hocaefendi yolunda anam, babam, kardeþlerim, tüm sülalem feda olsun. Bu dava uðrunda bir deðil saçlarým adedince baþým olsa yine veririm feda olsun.” diyerek Allah yolundan ziyade sureti haktan görünen Ýblis karakterli Fethullah yolunda kendini feda ediyor.

Bununla da kalsa iyi.

“Hizmet yolunda cennetim feda olsun, cehennemlere güler geçerim.”

Oha! Haþhaþýn dozunu iyice kaçýrmýþ.

“Biz bu hizmeti sokakta bulmadýk ki birkaç pakrudin dönme yüzünden býrakalým” sözleri tasmaya meftun bir finoyla karþýlaþtýðýnýzýn göstergesi.

“Bundan sonra benim ailem o gözü yaþlý hocaefendimdir” sözlerinden gözü yaþlýnýn baðrý taþlý olduðundan bihaber olduðunu anlýyorsunuz.

 ?imdi diyar-ý Van`dan bir anne ve babanýn, mürid-i hayvana karþý gösterdikleri bu tepkiden daha etkili ve Halis bir tepki var mýdýr?
Halis derken Ömer Halis bir kez daha vakur yüzüyle belirince gözümdeki iki damla yaþ özgürlüklerine kavuþtu.

PLAN TUTMAYINCA


Ajitasyonlarla himmet toplayan örgüt, son süreçte haraç kesmeye baþlamýþ, bu da yetmeyince devleti yönetmeye karar vermiþti.

Ne de olsa kadrolar hazýrdý.

Adliyede Okyanus ötesinden gelen emri vahiy addeden hâkim ve savcýlarý, milli eðitimde eleman avýna çýkmýþ misyonerleri, emniyet ve askeriyede devletin silah ve teçhizatýný bir þizofrenin emrinde kullanmaya hazýr on binlerce silahlý militaný vardý.

Tek bir þey kalmýþtý.

Bütün bir ülkeyi tek kiþinin emrinde kullanmak için gerekli iþaret fiþeðinin çakýlmasý.

MÝT`in baþýna “Gora” filmindeki Komutan Rogar`a cismin geliþini haberdar eden Emre Uslu layýk görülmüþ ve ilk operasyon MÝT`e yapýlmýþtý, ancak hesaplar tutmamýþtý.

Kýlýçlarýn çekildiði o günden beri, örgüt sürekli tetikte durmuþ ve kýrk yýldýr pusuya yatýrdýðý bütün hücrelerini harekete geçirmiþti.

Halkýn üstüne atacaklarý beþ on bombayla halk sinecek, evleri cami avlusunda olan cami imamlarý bile camiye gidemeyecekti.

Bu planý yapan, plandan önce teþhisi koyan örgütün bu alandaki profesörü Osman Özsoy`dan baþkasý deðildi.

Adam planý yaparken bir an gaflette bulunup gerçek profesör olduðunu sanmýþ.

Adam bir an çalýnan sorularýn kimlere verildiðini unutmuþ.

Adam bir an için toplumdan ne kadar uzak olduðunu fark etmemiþ.

Adam bir an FETO örgütünün maðdur etmediði kimsenin kalmadýðýný, halkýn bir emirle FETO avýna çýkacaðýný unutmuþ.

Adam kumpaslarý, röntgenleri, alüfteleri, iftiralarý unutmuþ.

Bütün bunlardan daha da önemlisi; adam Allah`ýn hesabýný unutmuþ ve planýnýn örümcek aðýndan farksýz olduðunun ayýrýmýna varamamýþ.

Düþünün külliye hazýr: Akýn Ýpek tarafýndan Ankara`da yapýlan þato.

Cumhurbaþkaný hazýr: Akýn Öztürk.

Maliye Bakaný: Akýn Ýpek.

MÝT baþkaný: Emre Uslu.

Kültür bakaný: Ekrem Dumanlý

Genelkurmay baþkaný: ?u Ömer Halis Demir tarafýndan Cehennem bileti kesilen Semih Terzi.

Bütün bunlarýn dýþýnda Fethullah`ý nereye koymak gerekir, diyen okuyucularýmý merakta bekletmek doðru olmaz.

Fethullah, bir ülkenin liderliðiyle yetinmeyecek kadar yüksek bir ego manyaðý, kendisini kâinat lideri sanan bir þizo, daha da ötesi küresel güçlerin yazacaðý her senaryoda kendisine verilecek görevi ifa etmeye amade bir kiralýk oyuncu.

Ama hakkýný verelim, oyunculukta üstüne yok.

Fakat halkýn nasýl oynayacaðý da tahmin edilmemiþti.

 DÖNMELERDEN MÜTE?EKKÝL


FETO örgütünün önemli isimlerinden olan ve örgütün medyasýnda sýk sýk boy gösteren, çalýþtýðý üniversite kürsüsünden "Ben Fetullah Gülen`in köpeðiyim" diyecek kadar alçalan, alçalmada dip yapýnca çukurlaþmaya terfi eden ve yakýn zamana kadar örgüt adýna meydan okuyan Prof. Sabri Çomar Erzurum`da gözaltýna alýnýnca çark etti.

Kimin kimin köpeði olacaðýna karar verme yetkimiz olmadýðý gibi haddimiz de deðil.

Ancak tasmayý boynuna asmaya razý olan birine insan muamelesi yapmak da had bilmezliktir ki biz haddimizi biliriz.

Dünün gönüllü köpeðinin bugün baþka bir dil kullanmasý akýllara çok farklý þeyler getirmiyor deðil.

Yani ya bu Çomar da dönmeler taifesinin bir eri veya tedbir ehli yalancý örgütün sinsi bir neferi.

“Ben hocaefendinin köpeðiyim” sözleri savcýlýk kayýtlarýnda olan birine köpek sözcüðünü kullandýðýmdan dolayý baþta gazete editöründen, dahasý duyarlý ve nezaket sahibi birçok okuyucumdan zýlgýtý yiyeceðim kesin.

Ancak savcýlýk kayýtlarýnda köpek diye tanýmlanan birine insan demenin de yasalara göre suç olduðunun bilincindeyim.

Suç iþlemektense zýlgýta razýyým anlayacaðýnýz.

Hem Hayvanlarý Koruma Derneðinin talep edeceði tazminat da cabasý.

Tek bir sebepten Sabri Çomar`a “köpek” demeyebilirim;  zira çomarýn köpek olmasý için “zaman”a ihtiyaç var.

Çýkarýldýðý nöbetçi mahkemece ilk sorgusunun ardýndan tutuklanarak cezaevine konan Çomar, "15 Temmuz`da yaþadýðýmýz olay beni çok yaraladý. Sevdiðim, saygý duyduðum insandý Fetullah Gülen, ona sevgim ve saygým bitmiþtir. ?u anda gözümden düþmüþtür. Suçluluðu netleþirse ona zarar vermeye çalýþacaðým." derken de kim bilir belki de þiþlemeyi deðilse de diþlemeyi düþünüyordur.

Hem “gözümden düþmüþtür”de köpeklerin bütün renkleri siyah ve beyaz gördüklerini biliyor muydunuz?

Neyse, bu da nerden çýktý?

Bilmiyorum ki, demeden edemedim.

Elhasýl, birileri birilerinin gönüllü köpeði olmak istiyorsa biz ne adýný anarýz ne de çomaðý hazýrlarýz.

 TERS KÖ?E


 SAYILARIN SIRRI


Türk destanlarýnda olduðu gibi Kürt töresinde de sayýlarýn önemli bir yeri vardýr.

Dört kitap üzerine yemin edildiði gibi “Vallahi, Billahi,Tallahi” denilerek Allah`ýn adýyla yemin edilir.

Ancak sayýlar her zaman olumlu bir durum için kullanýlmamaktadýr.

Mesela 15, 16, 17 sayýlarý size neyi çaðrýþtýrýr?

Cevap çoðunuz için kocaman bir “hiç”tir.

 Ya 3, 5, 11 sayýlarý?

Bu sayýlarý uzatmak da mümkün.

PKK`nin Kesire Öcalan ve Pilot Necati döneminden günümüze kadar her türlü sayýyla karþýlaþmak mümkün.

40, 400, 5000…

?imdi gelelim bu sayýlarýn sýrrýna.

15/16/17 sayýlarý, Temmuz ayýnda þer güçlerin Türkiye`yi iþgale kalkýþtýðý günlerdir.

?er güçlerinin kalkýþmasý olan bu tarihleri Türkiye`nin büyük bir kesimi darbe giriþiminin baþlangýcý olarak bilse de bu tarihler ayný zamanda hiçbir Kürt`ün PKK tarafýndan öldürülmediði günlerdir.

Dolayýsýyla Kürt kanýnýn Kürt haklarýný savunduðunu iddia eden örgüt tarafýndan akýtýlmadýðý günler olmasý hasebiyle önemlidir bu tarihler.

Her ne kadar FETO örgütünün þehit ettiði insanlarýn bir kýsmý Kürt olsa da, PKK tarafýndan Kürt kanýnýn akýtýlmamasý açýsýndan önem arz etmektedir.
Puslu havada rol kapma çabasýndaki örgüt, bu tarihlerde bir nevi eylemsizlik kararý aldý ve Demirþaþ matah bir durum varmýþ gibi "tarihler PKK`nin bu süreçte silah kullanmadýðýný yazacaktýr" diyerek PKK`nin FETO örgütüyle iþbirliðini perdeleyecek açýklamalar yaptý.


Demirþaþ bununla da yetinmedi, darbe karþýtý göstericilere yönelik olumsuz açýklamalar da yaptý.

Darbe yapanlara ses çýkarmaktansa darbeye karþý direnenleri eleþtirmek…

Ancak ortamýn hararetinden mi, Demirþaþ`ýn son kullanýlma tarihinin geçtiðinin idraki mi bilinmez, býrakýn açýklamalarýna cevap vermeyi sosyal medyada dile getirme zahmetinde bulunan bile olmadý.

Sonra “Kürtler Yenikapý`da yoktu” açýklamalarýndan sonra FETO muhibbi kargalar bile gülme krizine girdi.
Sahi PKK, iþgal teþebbüsünün ilk üç gününde neden eylem yapmadý?
FETO örgütü amacýna ulaþsaydý bedelini en aðýr biçimde Kürt halký ödemeyecek miydi?
Her darbe Kürt halkýnýn üzerinden silindir gibi geçerken Demirþaþ`ýn darbeyi yapanlardan ziyade sokaklarda direnenlere laf söylemesini Kürt halký unutur mu?


Bu hakikati fark etmeyenlerin Kürtlerle ilgili plan yapmasý ne kadar doðru olur?
Sokakta direniþ þarkýlarýný söyleyenlere Demirþaþ`ýn söylemleri sivrisinek výzýltýsýný geçmeyince darbesever militanlar Kürt sokaðýnda patlattýklarý bombalarla onlarca Kürt`ün ölümüne yüzlerce Kürt`ün yaralanmasýna neden oldu.
15/16/17`nin gizemi çözüldü sanýrým.


Gelelim 3, 5, 11 sayýlarýna.

Sayý – rakam polemiðine giren okuyucuma cevap vererek asýl konudan uzaklaþmaya niyetim yok.

Bu rakamlar da ilk baþta bir çocuðun düzgün cümle kurduðu, cümlelerinde anlam bütünlüðü oluþturduðu, diðeri ana sýnýfýna baþlama yaþý, son rakam da erken ergenlik dönemini oluþturur.

Üç yaþ grubu da çocuðun sýcak yuvadan uzak edemeyeceði yaþlardýr.

Ancak ne yazýk ki bu rakamlarý kullanmaktaki maksadýmýz bu deðildir.

10 Aðustos 2016 tarihinde Mardin`in Kýzýltepe ilçesi devlet hastanesi önünde ve Diyarbakýr`da patlatýlan bomba sonucu can veren çocuklarýn yaþlarýydý.

Hastane kapýsýnda bomba patlatmak en adi savaþlarda bile kaçýnýlan bir durumken hangi laðým faresi veya hangi köstebek bu kadar aþaðýlýk bir eyleme imza atar?

Çeþitli hastalýklardan dolayý tedavi amaçlý bulunulan bir bölgeye bomba koymak aþaðýlýk bir fikrin tezahürüdür.

Son sayýlara gelince; kýrk sayýsý PKK`nýn on beþ ve üzeri insaný, dört yüz sayýsý PKK`nin ayný anda en az beþ Kürt`ü katlettiði, beþ bin sayýsý da PKK`nin çukur siyasetiyle çukura gömdürdüðü Kürt genci sayýsýdýr.

Kürt Özgürlük Hareketi mi demiþti birileri?
Bu Yazi 7203 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR