Halep Yasin`dir, Yasin ise Halep!
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Halep Yasin`dir, Yasin ise Halep!
16 Aralık 2016 Cuma 23:33


 “HÜDA PAR olarak sizin en büyük sorununuz ne biliyor musunuz?” dedi, bizi yakýndan takip ettiðini söyleyen bir kardeþimiz.

“Buyurun hemen öðrenmek isterim” dedim.

“Televizyonlara çýkmýyor, kendinizi anlatmýyorsunuz” dedi.

“Sonuçlara bakarak haklý sayýlýrsýn, ama bilmediðin husus þu:

Bahse konu televizyonlar, bize söyletmek istediklerinin dýþýnda bir þey söylemeye baþladýðýmýzda bir daha bizi çaðýrmýyorlar” dedim.

Çözüm Süreci bitimi ve 6-8 Ekim olaylarý sonrasý yaþadýðýmýz ve halen devam eden en önemli sorunumuz bu.

PKK ile devlet arasýndaki anlaþma bozulup feci sonuçlar ortaya çýkýnca, PKK karþýtlýðýmýzý ön plana çýkarmak isteyen televizyon kanallarýnca programlara davet edildik.  

Bizler de bu niyetleri sezdiðimiz halde doðru olduðuna inandýðýmýz tezlerin halkla buluþmasý adýna bu programlara katýldýk.

Programcýlar özellikle Yasin Börü ve arkadaþlarýna yönelik PKK barbarlarý tarafýndan yapýlan vahþetleri ön plana çýkararak mütemadiyen PKK`ye küfretmemizi istiyorlardý.

Evet, PKK üyelerimizi, kardeþlerimizi barbarca ve vahþice katlederek bizi can evimizden vurmuþtu.

Yüreðimiz yanmýþ, öfke nöbetlerine tutulmuþ, lokmalar günlerce boðazýmýza düðümlenmiþti.

Bu sonuç bir gerçekti ve bu gerçeði iliklerimize kadar yaþamýþtýk.

Bir de bu sonuca götüren sebepler ve bu sebepler ortada kaldýkça da hiç çözülmeyecek devasa bir sorun vardý.

Bu sebeplerin aðýr ve feci sonuçlarýnýn içine gömülüp sadece PKK`ye küfrederek, kahrederek, intikam yeminleri ederek bu sorun asla çözülmezdi.

Çünkü bu feci sonuç, devletin 90 yýldýr uyguladýðý tekçi, inkârcý ve yasakçý politikalar ve çözüm sürecinde attýðý yanlýþ adýmlardan baðýmsýz deðildi.

Hemen harekete geçtik.

Türkiye`deki baþta Ýslami çevreler olmak üzere, bu konuda söz söyleme hakkýný kendisinde gören herkesi, karþýlýklý atýlan yanlýþ adýmlardan haberdar etmeye ve kimin elinden ne geliyorsa yapmaya gayret ettik.

Bir taraftan da hükümet kanallarýyla doðrudan veya dolaylý olarak görüþüp çözüm odaklý öneri ve taleplerde bulunduk.

Bazen sonuca odaklanýp onun dýþýnda hiçbir þeyi konuþmamamýz gerektiðini düþünen kavmiyetçi bir öfkenin, bazen de taleplerimizin ütopik olduðunu düþünen alaycý gülümseyiþlerin muhatabý olduk.

“Devlet, bir taraftan PKK`yi tek muhatap olarak almaktan vazgeçmeli; diðer taraftan da Kürt halkýnýn anadilde eðitim hakký, vatandaþlýk tanýmýnýn deðiþmesi gibi masum ve insani taleplerini karþýlamalý” diyorduk.

Aman ya Rabbim, sen misin bunlarý söyleyen?

Ne PKK`cýlýðýmýz kaldý, ne Kürtçülüðümüz, ne de devlet düþmanlýðýmýz!

Kavmiyetçi ya da devletçi taassup, Yasin Börü ve arkadaþlarýnýn acýsýný bile görmezden geldiðimizi, hatta bunu siyasi ranta dönüþtürdüðümüzü söyleyecek kadar kantarýn topuzunu kaçýrdý.

Onlara göre yapmamýz gereken þey, bu meselelerin sebeplerini falan ortaya çýkarmak deðil, avazýmýz çýktýðý kadar PKK`ye karþý konumlanmak ve her fýrsatta küfretmek.

Hele hele devletin de, hükümetin de bu konudaki yanlýþ adýmlarýna deðindiniz mi ekþiyen suratlar, kabaran öfkeler ve akýl tutulmasý eþliðindeki insafsýzca suçlamalar…

Yazýnýn baþýndaki eleþtiriyi getiren kardeþime “Televizyonlara çýkarýlmayýþýmýzýn, sansürlere uðramamýzýn ve senin deyiminle kendimizi tanýtmamamýzýn sebebi iþte bu” dedim.

Yasinlerimizi sevmek, onlarýn acýsýný yüreðimizde taþýmak; baþka Yasinlerimizin katledilmemesi için böylesi feci sonuçlarýn sebeplerini tespit etmek ve onlarý ortadan kaldýrmak için çözüm aramaktýr.

Suriye ve Halep meselesine de ayný gözle bakýyoruz.

“Halep; Ortadoðu`nun, Ýslam Coðrafyasý`nýn Yasin`idir.”

Evet, PKK Yasin`in; Esed Halep`in katilidir.

Bunu görmemek için kör olmak gerekir.

Ama bunu gördüðümüz kadar, Suriye`yi bu hale getiren Davutoðlu`nun romantik, nostaljik ve stratejik hülyalarýný da görmek zorundayýz.

Antalya ve Ýstanbul baþta olmak üzere belirli merkezlerde toplanan Suriye`nin Dostlarý(!) grubunun savaþ kýþkýrtýcýlýðýný da görmek zorundayýz.

Ve bu dost ülkelerin baþýný ABD, Ýngiltere ve Fransa`nýn çektiðini de bilmek zorundayýz. Kissinger`in, Condolozza Rice`ýn sýnýrlarý deðiþecek dediði ülkeler arasýnda Suriye, Türkiye ve Ýran`ýn da bulunduðunu,

1983`te Sion Protokolü`nde alýnan kararlarý,

Mursi`nin devrilmesi için Amerikancý faþist Sisi cuntasýný finanse eden Suudi Arabistan`ýn Suriye`de savaþýn körüklenmesi ve devamý için 200 milyar dolar harcadýðýný,

Muaz El Hatip`in kim olduðunu, neden istifa ettiðini ve istifasýnýn da gerekçelerinde neler olduðunu… bilmek zorundayýz.

Bu sebepleri bilmeden ve ortadan kaldýrmaya çalýþmadan Baas`a ve müttefiklerine küfretmek de kahretmek de çözüm deðildir.

Yeni Haleplerin yaþanmamasý adýna Halep`i severek ve Halep`in acýsýný yüreðimizde hissederek çözüm için gayret sarf etmeliyiz.

Týpký Yasinler için yaptýðýmýz gibi.

Çünkü Halep Yasin`dir, Yasin ise Halep!
Bu Yazi 7624 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (2) adet yorum eklenmiştir.
@Okuyucu
01 Şubat 2018 Perşembe 00:57
Tabi sansur meselesi ayri bir konu ama sansur ne kadar kuvvetli olursa olsun, egemenlerin manipulasyon arac gerecleri ne kadar etkili olursa olsun gunumuz dunyasinda muhalif sesleri kismak ne kadar mumkundur? Bence gunumuzde ulus devlet anlayisina karzi ve toplumsal mutabakat taraftari bir islamci koalisyona ihtiyac var ve bu hareketin esas tasiyicisi hudapar olacaktir. Bu nedenle kamuoyu olusturma adina neler yapilabilir nasil politikalar uygulanabilir, oturup bu meseleye iyicene kafa yormamiz lazim
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
01 Şubat 2018 Perşembe 00:57
Ben de bu elestriyi yapip duruyordum. Hudapar siradan bir parti degil. Oy orani dusuk olsa da etkili bir parti. Nasil bahceli akparti tabanina tesir edebiliyorsa zekeriya bey de akparti tabaninin bir kesiminin tercihlerinde etkili olabiliyor. .
  YORUM DEVAMI


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR