Hendek ve Siyaset
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Hendek ve Siyaset
17 Eylül 2015 Perşembe 11:11


KCK (Koma Civakên Kurdistan / Kürdistan Topluluklar Birliði)

DTK (Demokratik Toplum Kongresi / Kongreya Civaka Demokratîk)

HDK (Halklarýn Demokratik Kongresi)

HDP (Halklarýn Demokratik Partisi)

DBP (Demokratik Bölgeler Partisi)

PYD (Partiya Yekîtiya Demokratîk / Demokratik Birlik Partisi)

PJAK (Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê / Kürdistan Özgür Yaþam Partisi)

HSB (Halk Savunma Birlikleri)

HPG (Hêzên Parastina Gel / Halk Savunma Güçleri)

YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi / Tevgêra Ciwanen Welatparêz yên ?oreþger)

Sayýlarýný artýrmak mümkün. Hepsinin ortak özelliði, PKK’nin etrafýndaki örgütler olmalarý. Kimi siyasi, kimi askeri, kimi de para-militer bir nitelik taþýyor. Bazý yorumcular PKK’nin yanýnda yöresinde bu kadar çok örgütün olmasýný anlamlandýrmakta zorlanýyorlar. Ya da kýsaltmalara takýlýyorlar. “Alfabede kullanýlacak harf kalmadý, yapýlacak kýsaltma kalmadý” diye hayret belirtenler ya da küçümseyenler de oluyor. Oysa bu tür bir örgütlenmenin genel olarak iki iþlevinden söz edilebilir: Sadakat, kontrol, hâkimiyet

Ýlki, mümkün olduðunca çok sayýda insaný harekete baðlýyor. Her bir örgüt mensuplarýna bir kimlik veriyor, toplumda bir statü kazandýrýyor. Örgüt sayýsýnýn fazlalýðý, harekete bir kiþiyi çok fazla yerde kullanma olanaðý saðlýyor. Mesela bir dönem partide yer bulunup baþkanlýk veya vekillik yapan bir kiþi, bir sonraki dönem de DTK yönetimine geçiyor. Sýfatý ve mekâný deðiþse de kiþi hep ayný aðýn içinde yer alýyor. Böylelikle bir taraftan kiþinin sadakati, diðer taraftan da hareketin kiþi üzerindeki denetimi sürekli kýlýnýyor.

Ýkincisi, böylesine yaygýn ve çeþitli örgütlenme sayesinde bütün kesimler ile irtibat kuruluyor. Kadýnlarý, gençleri, öðrencileri, iþ çevrelerini, medyayý, vb. farklý gruplarý hedefleyen yapýlarla toplumun kýlcal damarlarýna giriliyor. Rakip siyasilerin etkinlikleri kýrýlýyor, söylemleri boþa çýkarýlýyor, her yerde eylem ve söylem üstünlüðü ele geçiriliyor. Herkes kontrol altýna alýnmaya, bütün alanlarda mutlak bir kontrol ve hegemonya oluþturulmaya çalýþýlýyor. 

?ehirde silahlanma

Son dönemlerde bu örgütlerden en çok YDG-H’nin adý ön plana çýktý, çýkýyor. YDG-H’nin kuruluþ tarihi ilginç: 2013. Yani çözüm sürecinin baþladýðý dönem. Kuruluþunda PKK kamplarýnda eðitim almýþ militanlarýn rol aldýðý YDG-H asýl olarak þehirlerdeki gençlere ve çocuklara dayanýyor. Bu gençler ve çocuklarýn aðýrlýklý bir kýsmý, 1990’lý yýllarýn þiddetine doðrudan maruz kalmýþ ve þehirlere göç etmek zorunda býrakýlmýþ ailelerden geliyor. ?ehirlerde doðmuþlar, yaþlarý itibariyle 1990’larý yaþamamýþlar, ama o yýllarýn öyküleriyle, travmalarýyla büyümüþler. Kendilerinden önceki kuþaklara göre daha radikal, sert ve sekter tavýrlarýyla dikkati çekiyorlar.

Önemli soru þu: PKK, böyle bir yapýyý neden kurdu: Tam da temel gayesi “silahsýzlanma” olan bir sürecin içine girildiði bir esnada gençlerden ve çocuklardan oluþan bir silahlý yapýlanmaya neden gitti? Kendisiyle baðlantýlý iki siyasi parti, çok sayýda sivil toplum örgütü, güçlü bir medya aðý vb. varken PKK’nin þehirlerde böyle bir birim kurmasýnýn altýnda yatan neden neydi? YDG-H özelinde baþlýca iki sebebin olabileceði kanýsýndayým.

Devletimsi yapý

Birincisi, PKK’nin etki alanýnda bulunan geniþ bir genç ve çocuk nüfus var. PKK bunu, çözüm sürecini gözeterek, siyasi alana yönlendirebilirdi. Ancak bunun yerine PKK gençleri ve çocuklarý sürekli olarak sokakta ve teyakkuz halinde tuttu, onlarý mobilize etti. Bunun üzerinden devþirdiði güçle de otoritesini tahkim etti.

Bugün YDG-H’nin sadece þiddet eylemleri yapmakla sýnýrlý bir iþlevi yok. PKK, çözüm sürecinde bölgede “devletimsi” bir yapýnýn temellerini atmaya çalýþtý. Mesela mahkemeler kurarak “yargýlama”yý üstlendi. Ýþ insanlarýndan “vergi” adý altýnda paralar aldý. Yol keserek ve kimlik kontrolü yaparak “asayiþ” vazifesi gördüðünü iddia etti vs. Yani devletin yargýlama ve þiddet alanýndaki tekelini kýrarak kendisini devletin fonksiyonlarýný icra eden bir güç odaðý olarak konumlandýrma gayreti içine girdi. YDG-H tüm bu faaliyetlerin merkezinde yer alýyor, PKK’nin þehirlerdeki gücünün simgesi oldu.

Ýkincisi, YDG-H ayný zamanda PKK haricindeki siyasi gruplarý ve genel olarak toplumu sindirmek, baskýlamak ve denetlemek noktasýnda da iþ görüyor. Bilhassa potansiyel taþýyan siyasi hareketlerin kontrol altýna alýnmasý ve toplumun belli bir doðrultuda harekete geçirilmesi (misal herkesin kepenk kapatmaya mecbur kýlýnmasý gibi) noktasýnda YDG-H’nin zor gücüne baþvuruluyor. Böylece herkese ve her kesime PKK’nin bölgedeki etkinliði gösteriliyor, iktidarýn PKK’de olduðu hissi veriliyor ve bunu kalýcý kýlmak adýna sürekli eylemler yapýlýyor.

?ehir, hendek, barikat 

Ýl ve ilçe merkezlerinde hendekler kazmak YDG-H’nin en gözde eylem biçimlerinden biri. ?ehirlerin yoksul kenar mahallelerinde hendekler açýlýyor, barikatlar yapýlýyor ve içleri patlayýcý ile dolduruluyor. Güvenlik güçleri bu hendekleri kapatmaya ve barikatlarý kaldýrmaya geldiklerinde ise çatýþma çýkýyor. YDG-H güvenlik güçlerinin buralara girmesini engellemeye çalýþýyor. Böylece devletini giremediði, sadece kendisinin sözünün geçtiði mahalleler ve bölgeler olduðu görüntüsünü vermek istiyor.

Hendek ve barikat, yeni deðil. 6-8 Ekim Olaylarýndan sonra yaygýnlaþtý ve özellikle Cizre’de hayatý durma noktasýna getirdi. Hendek kazmak, PKK’nin savaþý þehirlere taþýma stratejisinin bir parçasý. Beklenmedik bir durum deðildi bu. Bölge büyük bir hýzla þehirleþti. Köylerden kentlere yoðun bir nüfus aktý. Sosyoloji deðiþti. PKK açýsýndan þehirde eylem yapmanýn imkânlarý arttý. Dolayýsýyla çözüm sürecinin akamete uðramasý halinde çatýþmalarýn kýrsaldan kente kaydýrýlacaðý, þehirlerin bir savaþ mekânýna çevrilmek isteneceði belliydi. Peki, hedef ne?    

Ýki hedeften bahsedilebilir: Biri, doðrudan sivilleri hedef yapmak, savaþýn içine taþýmaktýr. Güvenlik güçleri ile halký karþýya getirmektir. Kadýn çocuk, genç yaþlý demeden herkesin bir kurþuna, bir bombaya kurban olma ihtimalini büyütmektir. Devletin tepkisini sertleþtirip halký devlete karþý seferber etmektir. ?ehrin çeperlerinde kurtarýlmýþ bölgeler elde edip devletin kendi halký ile savaþtýðý intibaýný vermektir.

Diðeri ise, Türkiye’nin batýsýnda bir infial uyandýrmaktýr. Yoðun ve yaygýn bir biçimde toplumun sinir uçlarýna dokunan eylemler yaparak kitlelerde bir öfke patlamasýna yol açmaktýr. Farklý kimlikleri karþý karþýya getirerek bir iç çatýþmanýn fitilini ateþlemektir. Nefretin sokaklarý esir almasýný saðlamaktýr. Kanýn ve barut kokusunun etrafý kapladýðý bir ortam yaratarak siyaseti tamamen devreden çýkarmaktýr.

Hedefler bunlar. Peki, PKK bu hedeflere ulaþabilir mi? Bunu belirleyecek olan, Kürt halkýnýn tavrýdýr. Görünen þu: PKK, halký silahlanmaya çaðýrýyor. “Öz savunma” deyip halký kendi savunma önlemlerini almaya davet ediyor. “Devrimci halk savaþý” yürüttüðünü belirtiyor, halka isyan çaðrýsýnda bulunuyor. Tahrik ve tazyikle kitleleri savaþ meydanýna sürüklemeye gayret ediyor.            

Zorlama savaþ

Lakin PKK’nin bütün bu uðraþlarý boþa çýktý. Kürt halký, dün de bugün de, devrimci halk savaþýna destek vermedi. ?ehirler ayaklanma çaðrýsýna itibar etmedi. Bugünkü toz duman, ortamý bulanýk kýlabilir, birçok þeyin görünmesini engelleyebilir ama hakikat þu: Kürt halký savaþmak istemiyor. Tam tersine fýrsat bulduðu her anda çatýþmalarýn bir an önce durmasýný talep ediyor, barýþ arzusunu yüksek bir sesle dillendiriyor.

Bunun da sebebi açýk: Halk, sorunlarýn siyaset vasýtasýyla çözülebileceðini biliyor. Ýleri sürülen talepler için ölmenin ve öldürmenin bir gereklilik olmadýðýný görüyor. Silahýn herkes için faciaya kapý açmaktan baþka bir sonuç üretmeyeceði geçmiþ tecrübelerinden çýkarýyor. Siyasetin yollarý açýkken ve siyasi mekanizmalarla taleplerini gerçekleþtirmenin olanaðýna eriþmiþken silaha el atmayý kabul etmiyor. Evini yurdunu terk ediyor, binbir zahmeti göze alýp göç yollarýna düþlüyor ama savaþýn bir parçasý olmayý reddediyor.       

Türkiye’de silahlý mücadele manasýný kaybetti. Halk gücünü sandýkta gösterdi. Bir oy sandýðýnýn ne derece mühim ve kýymetli olduðunu etti. Bu halk hendek kazmakla gidilebilecek bir yolun olmadýðýný da biliyor, hendeklerin daha fazla gencin ölümünden öte bir netice doðurmadýðýný da. Geleceðini hendeklerde deðil, siyasette arýyor.

Sorun ise PKK’de düðümleniyor. PKK bu durumu kabullenmiyor, siyasetin ön almasýný ve inisiyatifin siyasi aktörlerin eline geçmesini hazmedemiyor. Zorlama bir savaþý yürütmek istiyor PKK. Ama bir halka, arzusu hilafýna bir savaþ dayatmanýn imkâný yok. PKK -geçmiþte olduðu gibi þimdi de- bu gerçeðe boyun eðmek zorunda kalacak.

(Star – Açýk Görüþ)Bu Yazi 1246 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (1) adet yorum eklenmiştir.
@harika
27 Ekim 2015 Salı 00:50
bir konu ancak bu kadar güzel kaleme alýnabilir. Giriþ, geliþme, sonuç bu kadar ancak bir biri ile uyumlu olabilir. sayýn vahap beyin buyurduðu gibi, kürt halký sorunlarýný yasal zeminde tartýþmak var iken neden ölümün ve silahýn silahýn o soðuk yüzünü ensesinde hissetsin.
GERÝYE SADECE ONLARA OY VERMEYEREK TARÝHÝN ??PL?Ð?NE ATMAK KALIYOR
  YORUM DEVAMI
» Hendeðin arkasý 12 Aralık 2015 Cumartesi 16:43


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR