Ýçi Boþaltýlan Kavramlar `Kardeþlik`
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Ýçi Boþaltýlan Kavramlar `Kardeþlik`
23 Mayıs 2017 Salı 21:49
civarýnda idi

Günümüzde içi boþaltýlan birçok kavramýmýz var. ?ehid, ümmet, Kardeþlik vs gibi. 
Bunlarýn baþýnda hepimizin dilinde pelesenk olan ama hayatýmýzda yeri olmayan `Kardeþlik` kavramý gelmektedir.

Kuran-ý Kerim`de Allah-u Teala mealen  `` Ancak müminler kardeþtir’’ diye buyurmaktadýr. Peki ama biz gerçekten böylemiyiz? Müminlere bakýþ açýmýz kardeþlik hukuku içindemidir. 

Günümüz müslamanlarýn kardeþlik anlayýþý Kuran`ýn kardeþlik anlayýþýndan çok farklý. Müminin kardeþliðinden ziyade grub,cemaat,cemiyet kardeþliðinden ibaret. Her grub, cemaat, cemiyet kendi camiasýndan olaný kardeþ lakin mümin ve müslüman olduðu halde baþka camialarda ve kulvarda kendini islama adamýþ ve mümin ve müsluman sahsa bakýþ açýsý maalesef Kuran`ýn kardeþlik anlayýþýndan çok uzakta. 

Onun baþýna gelen bela ve musibetlere kayýtsýz, onun sýkýntýlarýna bigane ve çalýþmalarýna destek olmasý gerektiði yerde sekteye uðratmak için nerdeyse elinden geleni yapacak, elinden gelen birþey yoksa bu olumlu adýmlarý hazmedememekte hatta hasedinden nerdeyse uykularý kacacak kadar bir huzursuzluk yaþayabilmekte.

Kardeþliðin içinin boþaltýðýna ve bunu dilimizde sadece bir lakýrdý halini almaktan öteye gitmediðinin bir diðer kanýtý ise; Ýslam aleminin (ümmeti demiyorum çünkü ümmet ruhundan çok uzaktayýz) Allah`a peygambere ve kendilerine açýk açýk düþmanlýk eden zalim ve kafirleri býrakýp birbirleriyle uðraþmalarýndan görebiliyoruz.

Camiasýndan olmayan müslümanlarýn en ufak hata ve yanlýþlarýný göndemleþtirip bunun üzerinden birbirlerine saldýrdýklarýna ve bu konuda insafsýzca davranýp bütün enerjilerini bu konuya kanalize ettiklerine þahid olabilmekteyiz. Oysa Allah-u Teala bize bunun tam tersini emreder ve þöyle buyur: “Allah’a ve Resul’üne itaat edin, birbirinizle çekiþmeyin, sonra korku ile zaafa düþersiniz ve kuvvetiniz elden gider. Bir de sabýrlý olun, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” Bugün müslümanlarýn zalim ve kafirlerin elinde kanlarýn uluk uluk akmasýnýn can, mal ve namuslarýn tarumar edilmesinin yegane sebebi tamda bu ayrýlýðýmýz ve bunun neticesinde kuvvetimizin elimizden gitmesinden dolayý deðilmidir?

Sadece yaþadýðýmýz çoðrafyada yüzlerce cemaat, camia ve islami oluþum ismi sayabiliriz.Fakat bu yüzlerce cemaat, camia ve oluþumun bir diðer cemaat, camia ve diðer oluþumla kardeþlik hukuku adýna herhangi bir adýmý yada çabasýný göremiyoruz, aksine kin,nefret, hased alabildiðine almýþ baþýný gitmektedir. 

Kelli felli cemaat ve oluþum liderlerinin baþka dertleri yokmuþ, müslüman toplumun baþka sýkýntýsý yokmuþ gibi ceviz kabuðu doldurmayacak mevzular yüzünden birbirlerine reddiyeler yaptýklarýný hatta ve hatta bu iþi tekfire varacak noktaya getirdiklerine þahid olabilmekteyiz.

Kelli felli sarýklý cübbeli oniki ilim sahibi alimler böyle yaparsa onlara tabi avamýn neler yapabilecegini artýk varýn siz tahmin edin. 

Yani neticede  bizim ancak müminler kardeþtir düsturundan anladýðýmýz ‘’Ancak benim cemaatimden olanlar kardeþimdir diðerleri ancak düþmanýmdýr’’ noktasýndayýz.

Son olarak çok samimi bir alimi ziyaret ettiðimde bu konuda çarpýcý bir örnek vermiþti. Ve þöyle demiþti; ben bir avrupa ülkesine bir konferans vesilesiyle gittim. Gittiðim þehirde sayýca az müslüman bulunmaktaydý. Konferansa gelenlerin sayýsý beþyüz civarýnda idi  ama her biri farklý cemailardandý. Yani konferansýma yaklaþýk beþyüz cemaat katýlýmda bulunmuþtu ve acý olan hiçbiri bir diðeri ile diyalog içinde deðildi, aksine hazýmsýzlardý birbirlerine karþý. Ben onlara; Allah aþkýna dýþardan biri size baktýðý zaman yahu bunlarýn dini daha kendilerini bir araya getiremiyor, bana ne hayrý dokunacak! Diye uyarýda bulunmuþtum. 

Velhasýl kelam gelin içi boþaltýlmýþ kavramlarýmýza sahip çýkalýp. Kardeþlik ve uhuvvetin içini dolduralým. Allahýn bizden istediði kardeþliði tahkim edelim. 

Rabbim hakkýyla kavrayanlardan ve müminleri kardeþ bilen, gören ve hayata geçirenlerden eylesin. 
Selam ve dua ile...

Bu Yazi 11307 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (106) adet yorum eklenmiştir.
@Adýnýz Soyadýnýz
28 Haziran 2017 Çarşamba 13:55
deðerlerimize yabancýlaþmýþýz iþimiz zor allah kurtarsýn
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
24 Haziran 2017 Cumartesi 13:20
müslümanlarýn hali çok kütü allah yardým ettsin
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
16 Haziran 2017 Cuma 16:49
YENÝ YAZINIZI BEKLÝYORUZ
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
13 Haziran 2017 Salı 17:03
Onun için islamcýlardan nefret ediyorum
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
13 Haziran 2017 Salı 16:30
KARDE?LÝK HÝKAYELERÝNÝ GE?ÝN ARTIK
  YORUM DEVAMIEDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR