Ýslam Aleminin Hicri Yýlbaþý Mubarek Olsun
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Ýslam Aleminin Hicri Yýlbaþý Mubarek Olsun
15 Kasım 2012 Perşembe 04:19
Asýrlarca Müslüman topluluklar tarafýndan kullanýlan ve halen kullanýlmaya devam eden ‘Hicri Kameri` takvim halen Müslümanlar arasýnda eski tazeliðini korumaktadýr. Farklý nedenlerden dolayý deðiþik takvim kullanan Müslüman devletler istisna edilecek olursa, tüm dünya Müslümanlarý oruç, hacc, bayram gibi önemli günlerini Hicri Kameri takvime göre tanzim etmektedirler.
Bismillahirrahmanirrahim!..

“Gökleri ve yeri yarattýðý gündeki yazýsýna göre, Allah katýnda aylarýn sayýsý on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardýr. Bu dosdoðru dindir. Artýk o aylar içinde nefislerinize zulmetmeyin. Müþrikler sizinle nasýl topyekûn savaþýyorlarsa siz de onlarla topyekûn savaþýn. ?unu bilin ki, Allah, takva sahipleriyle beraberdir.” (Tevbe: 36)

Ebu Bekre Nufey b. El-Hâris es-Sakafî (ra) anlatýyor: Hz. Peygamber (sav) þöyle buyurdu: "Zaman, döne döne Allah`ýn arz ve semâvâtý yarattýðý gündeki düzenini tekrar buldu. Sene on iki aydýr. Bunlardan dördü haram aydýr. Haram aylar da üç tanesi peþ peþe gelir: "Zilkade, Zilhicce ve Muharrem. Bir de Cumâdî ve ?aban aylarý arasýnda yer alan Mudarlýlar`ýn Receb`i." (Buhârî, Müslim, Ebu Dâvud)

Takvim Ýle Ýlgili Bazý Bilgiler

Ýnsanlýk tarihi boyunca zaman hesaplamalarý için çeþitli yöntemler kullanýlmýþtýr. Takvim hesaplamalarý kimi toplumlarda güneþ hesabýna, kimisine göre de ay hesabýna göre yapýlmýþtýr. Yazýlý olmasa bile hemen her toplumda tarihte vuku bulan büyük olaylar takvim baþlangýcý olarak kabul edilmiþtir. Daha önemli olaylar vuku buldukça bu takvim baþlangýcý da deðiþikliðe uðramýþ ve yeni büyük olaya göre þekil almýþtýr. Araplar takvimlerini ay hesabýna göre yaparlardý.

Güneþ hesabýna göre yapýlan takvimlerde bir güneþ yýlý 365 gün 6 saat’ten ibarettir. Yine bir güneþ yýlý 12 aydan ibarettir. Güneþ hesabýna göre aylar hesaplanýrken kimi ay 28/29 gün, kimisi 30 gün, kimisi de 31 gün olarak hesaplanýr.

Ay hesabýna göre bir yýl 354 günden ibarettir. Bir kameri yýl 12 aydan oluþur. Kameri aylar ya 29 veya 30 gün çeker.

Bir güneþ yýlý ile bir ay yýlý arasýndaki fark 11 gündür. Dolayýsýyla her 32,5 yýlda bir ay yýlý güneþ yýlýna bir yýl fazladan fark atar. Güneþ takvimlerine göre günler mevsimler içerisinde sabit bir yere sahiptirler. Kameri takvime göre ise bir tarih her yýl 11 gün geriye kayar. Böylece söz konusu bu tarih bütün mevsimleri dolaþýp 32,5 yýl sonra ayný yerine döner. Örneðin, Bir çocuk Haziran ayýnda oruca (Ramazan ayýna) rastlayan bir tarihte doðmuþ ise 32,5 yaþýna gelinceye kadar bütün mevsimlerde Ramazan orucunu geçirir ve bundan sonra tekrar Haziran ayýnda Ramazan Orucuna rastlar. Bu deðiþikliðin sebebi, yukarýda bahsedildiði üzere güneþ yýlý ile ay yýlý arasýndaki 11 günlük farktan dolayýdýr.

Güneþ hesabýna göre hesaplanan takvimlerde günün baþlangýcý gece yarýsý 12’den sonradýr. Kameri takvime göre ise günün baþlangýcý güneþin batmasýyladýr.

Ýslami Takvim (Hicri Takvim)

Hz. Peygamber (sav)’in Medine’ye hicret etmesiyle birlikte Medine’de Ýslami idare tesis edildikten sonra da hesaplar kameri aylara göre yapýlmýþtýr. Sistemli bir takvim kullanýlmamakla birlikte Müslümanlar Hz. Ömer’in (ra) hilafetine kadar önemli olaylarý tarih baþlangýcý olarak kabul eder ve kullanýrlardý (Fil olayý, Ficar Savaþý …). Yýllar geçtikçe Ýslam yayýlýyor ve buna mukabil olarak da idari, hukuki ve sosyal iþlemler de bu oranda büyüyordu. Bu yoðunluk içerisinde zamanla takvim konusunda bazý karýþýklýklar meydana geldi. Hz. Ömer (ra) baþta Hz. Ali (ra) olmak üzere ileri gelen sahabeleri toplayarak kendileriyle bu konuyla ilgili istiþare etti. Bu istiþare içerisinde Hz. Ali’nin (ra) teklifi en uygunu bulunarak kabul edildi. Hz. Ali’ye (ra) göre yeni takvimin baþlangýcý Resulullah’ýn (sav) Mekke’den Medine’ye hicreti baþlangýç kabul edilerek düzenlenmeliydi. Resulullah’ýn (sav) hicreti Rebiülevvel Ayý’nda gerçekleþmiþti. Oysa kameri yýlýn baþlangýcý Muharrem Ayý’dýr. Bunun üzerine tarih yaklaþýk iki buçuk ay geriye kaydýrýlarak 1 Muharrem (M 622) Hicri Takvim’in baþlangýcý olarak kabul edildi. Çaðdaþ Ýslam âlimlerinden merhum Muhammed Hamidullah’ýn tesbitine göre 1. Hicri yýlýn 1 Muharrem günü, 21 Mart 622 Milâdî tarihine denk gelmektedir.

Hicri Takvim Ýslam ülkelerinin çoðunda asýrlarca kullanýlmýþ halen de kullanýlmaya devam etmektedir. Bazý Ýslam ülkeleri zamanla güneþ hesabýna dayanan deðiþik takvimler kullanmaya baþlamýþlardýr (Miladi/Gregorien, Rumi, Celali…).

Hicrî takvim Resulullah’ýn (sav) Mekke’den Medine’ye hicretini esas alarak kameri hesaba göre düzenlenmiþtir. Milâdî/Gregorien takvim Hz. Ýsa`nýn (as) doðumunu tarih baþlangýcý olarak esas alarak güneþ hesabýna göre düzenlenmiþtir. Celalî Takvim (Hicri-?emsi) Resulullah’ýn (sav) hicretini baþlangýç olarak alýp güneþ hesabýna göre düzenlenmiþtir. Bu takvim Hicretin baþlangýcýný (Miladi 21 Mart/1 Ferverdin ) esas alarak güneþ sistemine göre düzenlenmiþtir.

Osmanlý Devleti’nde yýllarca Hicri-Kameri takvim kullanýldý. Tanzimat döneminde güneþ hesabýna dayanan fakat Hicret baþlangýcýna göre düzenlenen Rumi Takvim kullanýlmaya baþlandý. Ýslami deðerleri tek tek sahneden kaldýrmayý esas alan Cumhuriyet yönetimi 26 Aralýk 1925 tarihinde bu takvimi de kaldýrarak Miladi/Gregorien takvimini resmen yürürlüðe soktu.

Hicri Kameri takvimimizin ilk ayýný oluþturan ‘Muharrem’ ayý farklý bir öneme haizdir. Birçok önemli tarihi hadisenin yaþandýðý bu ay, Resulullah (sav) tarafýndan ‘?ehrullah’ (Allah’ýn (cc) ayý) olarak isimlendirilmiþtir. Ýçinde birçok hayýr ve bereket bulunduran bu ayýn diðer bir hususiyeti içerisinde Ýslam ümmetini yaslara boðan Peygamber torunu Hz. Hüseyin’in (ra) þehadet olayýnýn yaþanmasýdýr. Bu da özel olarak ele alýnmasý gereken bir konudur. Muharrem ayý’nýn faziletlerini bildiren bazý hadis-i þerif meallerini hatýrlayalým:

Ebu Hüreyre (ra) anlatýyor: "Resûlullah (sav) buyurdular ki: "Ramazan ayýndan sonra en faziletli oruç (ayý) þehrullah olan Muharrem ayýdýr. Farz namazdan sonra en efdal namaz da gece namazýdýr." (Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai)

“Hz. Ali’nin (ra) anlattýðýna göre bir adam ona sorar: "Ramazandan sonra hangi ayda oruç tutmamý tavsiye edersiniz?" Ali (ra) þu cevabý verir: "Ben bu soruyu Resulullah`a soran kimseye rastlamamýþtým. Nihayet bir adam sordu. O zaman ben de yanlarýnda idim. Dedi ki: "Ey Allah`ýn Resûlü! Ramazandan sonra hangi ayda oruç tutmamý tavsiye edersiniz?" ?u cevabý lütfettiler: "Ramazan dýþýnda da oruç tutmak istersen Muharrem ayýnda tut. Çünkü o ?ehrullah (Allah`ýn ayý)’dýr. O ayda bir gün vardýr ki, Allah onda bir kavmin günahlarýný affetti, bir baþka kavmin günahýný da affedecek." (Tirmizi)

Asýrlarca Müslüman topluluklar tarafýndan kullanýlan ve halen kullanýlmaya devam eden ‘Hicri Kameri’ takvim halen Müslümanlar arasýnda eski tazeliðini korumaktadýr. Farklý nedenlerden dolayý deðiþik takvim kullanan Müslüman devletler istisna edilecek olursa, tüm dünya Müslümanlarý oruç, hacc, bayram gibi önemli günlerini Hicri Kameri takvime göre tanzim etmektedirler. Hz. Ali’nin (ra) önerisi, zamanýn halifesi Hz Ömer’in (ra) tasdikiyle ve dönemin seçkin sahabeleri tarafýndan kabul gören Ýslam Takvimi Müslümanlar için bir milât olmuþtur. Müslümanlar bu kutsal mirasý en güzel bir þekilde sahiplenmeli ve hayat sahnesinde canlý tutmalýdýr. Kendi öz malýmýz ve mirasýmýz elimizde dururken baþka din mensuplarýnýn takvim ölçüleri ile hareket etmek makul bir davranýþ deðildir. Hele hele batý toplumlarýnýn Miladi Yýlbaþý kutlamalarýna týpký onlar gibi eþlik etmek bir Müslüman için akidevi tehlike arz etmekle birlikte bir zül ve meskenettir.

Bu vesileyle siz kardeþlerimin ve tüm Ýslam âleminin Hicri Yýlbaþý’ný tebrik eder, yeni yýlýn tüm dünya Müslümanlarý için dünya ve ahiret saadetine vesile olmasýný Cenab-ý Allah’tan (cc) niyaz ederim.

Allah’a (cc) emanet olunuz.

Hüseynisevda
 


 
Bu Yazi 10574 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR