Kaos Planý Devrede
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Kaos Planý Devrede
17 Eylül 2015 Perşembe 11:04


Bölge zorlu bir süreçten geçiyor. PKK, var gücüyle çatýþmalarý kýzýþtýrmak istiyor. Çatýþmalarý da sivil alanlara yayarak halktan destek bekliyor. Halk bu süreçte PKK’ya destek vermedi, defalarca “serhildan” çaðrýsý yapýlmasýna raðmen kimse evinden çýkmadý, eylemlere katýlmadý. Halktan beklediði desteði gör(e)meyen PKK, hergün yeni kaos planlarý geliþtirdi. Ancak yaptýðý planlarýn hiçbirinde istediði baþarýyý yakalayamadý. PKK baþarýsýzlýðýnýn ve halktan destek görememesinin verdiði kýzgýnlýk ve kinle saldýrý ve eylemlerinin dozunu “ilkesizlik” üzere artýrdý.

Ýlke tanýmayan PKK’nýn saldýrýlarýný artýrmasýyla birlikte, devlet güçlerinin de önlemlerini ve tedbirlerini artýrdýðý görüldü. Devlet bu süreçte, sivil ve eylemci ayýrýmý yapamadý ve sivillerin zarar görmesine ve bazý yerlerde de örgüt ile iliþkisi bulunmayan savunmasýz ve masum insanlarýn hayatlarýný kaybetmelerine sebep olan operasyonlara imza attý. Ayný þekilde PKK da saldýrý ve eylemlerinde sivil kaybýn olmamasý ve halkýn zarar görmemesi için “ciddi” ve “samimi” hiçbir önlem ve tedbir almadý.

Her ne sebeple olursa olsun, sivil insanlarýn bu kirli çatýþmalarda zarar görmesi ve hayatlarýný kaybetmeleri kabul edilemez! Çünkü bu savaþ, halkýn savaþý deðildir. Halk, bu çatýþmalarda taraf deðildir, halkýn tek isteði çatýþmalarýn bir an evvel bitirilmesi ve rahat bir nefes almasýdýr.

Devlet, Cizre’de artan çatýþmalardan dolayý 9 gün sokaða çýkma yasaðý uyguladý. Devletin, eylemlere karýþmýþ silahlý PKK’lýlar/YDG-H’lýlar var diye 9 gün süreyle bir ilçeyi/Cizre’yi topyekün cezalandýrma yoluna baþvurmasý ne insanidir, ne de hukukidir. Olaylarda taraf olmayan ve çatýþmalarýn sona ermesini isteyen masum ve suçsuz insanlarýn bu 9 günlük süreçte çektikleri acýnýn, yaþadýklarý maðduriyetlerin ve gördükleri maddi-manevi zararlarýn hesabýný kim verecek!?

PKK, çatýþmalarý þehirlere taþýyarak zaten halka çok büyük zararlar verdi, halkýn yýkým yaþamasýna sebep oldu. Devlet de PKK’nýn gazýna gelip tüm halký cezalandýrma yoluna baþvurarak Cizre halkýnýn acý çekmesine ve maðduriyetler yaþamasýna sebep oldu. Geçmiþte olduðu gibi, mazlum Kürt halký bugünde hem devlet tarafýndan hem de PKK tarafýndan maðdur ediliyor ve en aðýr biçimde zulümlere uðruyor. Cizre’de bunu açýkça gördük. Çatýþmalarý þehirlere taþýyan PKK ile birlikte, PKK’nýn gazýna gelen devlet de Cizre’de yaþanýlan yýkýmdan sorumludur. Ýki tarafta, yýllardýr acý çektirdikleri ve zulüm ettikleri mazlum halka hesap vermelidir.

PKK’nýn çatýþmalarý þehirlere taþýmasýnýn halka zarar verdiðini ve dolaysýyla bunun çok yanlýþ olduðunu zaten defalarca ifade ettik. Ayný þekilde, bazý illerde HDP teþkilatlarýnýn ateþe verilmesi, Kürt vatandaþlarýnýn ev ve iþyerlerine saldýrýlar yapýlmasý, doðu plakalý otobüslerin camlarýnýn kýrýlmasý, batý illerinde yaþayan kimi Kürt vatandaþlara zorla Atatürk büstünün öptürülmesi ve benzeri olaylar çok yanlýþtýr ve kesinlikle tasvip edilemez! Aklýselim herkesçe bilinmelidir ki, bu ve benzeri faþist saldýrý ve olaylar sadece silahlý PKK’nýn ve siyasi kanadý HDP’nin elini güçlendirir.

Sokaklara inip Kürtlere saldýranlarýn bu tutumlarýnýn örgüte yarayacaðý bilinmiyor mu? Yoksa bu saldýrýlar, derin üst akýl tarafýndan devreye konulan “kaos planý”nýn bir parçasý mý?  Ne yapýlmak isteniyor: Bölgeyi kan gölüne çeviren örgütün zulmü aklanmak mý isteniyor? Kürt halký planlý bir þekilde örgütün kucaðýna mý itiliyor? Baþka zamanlarda meydana gelen olaylarýn resimleri yeniymiþ gibi sosyal medyada paylaþýlarak yüzyýllardýr birlikte yaþamýþ halklar birbirine düþürülmek mi isteniyor?

Oyun büyük, derin üst akýl örgüte yönelen tepkilerin önüne geçmek için sinsi kaos planlarý devreye koydu. Dolaysýyla herkesin ve herkesimin bu sinsi oyun ve kaos planlarýna karþý uyanýk olmasý ve bununla birlikte söylediðine, yazdýðýna ve özellikle de genel manada sosyal medyada yaptýðý paylaþýmlara çok dikkat etmesi gerekir.

Yaþanýlan bunca acýlardan, sivil kayýplardan, ekonomik zararlardan ve genel olarak da bazý yerleþim alanlarýnda yaþamýn durma noktasýna gelmesinden sonra HDP’nin nasýl bir tavýr takýndýðýný küçük bir ayrýntýyla da olsa dile getirmek gerekir. HDP, yaþanýlan bunca olaylardan, yýkýmlardan ve halkýn çektiði acýlardan dersler çýkarmamýþtýr. Siyasi olarak bir misyon yüklenememiþ ve çözüm adýna siyaseten bir irade ortaya koyamamýþtýr. Mutlak çözüm yerine, seçime dayalý ve oya endeksli hesaplarýn içerisine girmiþtir. Batýda yaþayan Kürtlerin saldýrýya uðramasýndan sonra bile saðduyulu açýklamalar yerine, “analarýna doðduklarýna piþman edin” þeklinde provakatif açýklamalar yapmýþtýr. HDP’nin yaþanýlanlar karþýsýndaki tavýr ve tutumu, gerçek düþüncesini ve murdar niyetini birkez daha gözler önüne sermiþtir. Umarýz tüm yapýlarýn “gerçek niyetleri” iþ iþten geçmeden halk tarafýndan kýsa zamanda anlaþýlýr.

(Hürseda Haber)Bu Yazi 9208 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR