"Kurban davamýz" olmazsa "kan davamýz" olur
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
"Kurban davamýz" olmazsa "kan davamýz" olur
08 Ekim 2013 Salı 21:42
Ateþin kurbaný yemesinin hikmeti nedir? Ateþ, insanýn nefsini, asabiyetini, þehvetini ve öfkesini ifade eder. Ýnsanýn huzurlu, istikrarlý ve sakin olmasý için içindeki ateþin hararetli olmayan bir hamiyette, serin ve selam olmasý gerekir. Kurban, uzaklýðýn zýddýdýr. Kurban kesen Müslüman,ruhuna ve rahim sahiplerine, akrabalarýna, kardeþlerine yakýnlaþarak onlarýn ruhlarýnýn serinliðini ve letafetini hisseder.
Önceki ümmetlerde, kabul edilmiþ olduðunun alameti olarak bir yere terkedilmiþ olan kurbaný bir ateþ gelip yerdi. Ayný zamanda bu, israil oðullarýna gönderilen peygamberlerin gösterdikleri mucizelerdendi. Nitekim malum kavim, Peygamberimizden (s.a.v) de böyle bir mucize göstermesini istemiþtir. Fakat “size daha önce bu dediðinizi getiren peygamberler gelmiþti. O halde söylediklerinizde samimi iseniz Onlarý neden öldürdünüz” (Ali Ýmran:183) buyrularak söz konusu talepleri ret edildi. Önceki Ümmetlerde kurbanýn kabul edilmesinin bir niþaný olarak etinin ateþ tarafýndan yenmesi çok hikmetli bir durumdur.

Ateþin kurbaný yemesinin hikmeti nedir? Ateþ, insanýn nefsini, asabiyetini, þehvetini ve öfkesini ifade eder. Ýnsanýn huzurlu, istikrarlý ve sakin olmasý için içindeki ateþin hararetli olmayan bir hamiyette, serin ve selam olmasý gerekir. Kurban, uzaklýðýn zýddýdýr. Kurban kesen Müslüman,ruhuna ve rahim sahiplerine, akrabalarýna, kardeþlerine yakýnlaþarak onlarýn ruhlarýnýn serinliðini ve letafetini hisseder.

Kurban uzaklýðýn zýddý olarak insaný uzaklýk algýsýndan kurtarýr. Onun uzak gördüklerini, uzak bildiklerini yakýn eder. Ýnsan kestiði kurban vasýtasýyla, ruhuyla özüyle mukarreb hale gelerek ateþin yakýcýlýðýndan kurtulur. Onun içindeki ateþ serin ve selam olur. O ateþin harareti gider, hamiliði ve letafeti kalýr. Yakýcýlýðý ve isi gider, nuru ve enerjisi kalýr. Ýþte kesilen kurbanýn ateþ tarafýndan yenmesi bunu ifade eder. Yani aslýnda kurbaný yiyen ateþ, insanýn içinde çýkan ateþtir. O ateþin içinden çýkmasýyla birlikte insan; agresifliðini, öfkesini ve nefretini bir tarafa býrakmýþ olur.

Onlara Âdem’in iki oðluyla ilgili haberi hakkýyla oku. Hani her ikisi birer kurban sunmuþlardý, birinden kabul edilmiþ, diðerinden kabul edilmemiþti. Diðeri ise þöyle demiþti: “Allah, yalnýz takva sahiplerinden kabul eder”(Maide:27)

Ancak takva sahiplerinin kurbaný kabul edilir. Burada takva saldýrý deðil, korunma içgüdüsüdür. Kendini öfkeden ve agresiflikten kurtarmaktýr. Baþka bir Ayette de buyrulduðu gibi kendini ateþten korumaktýr.(Tahrim:6) Ýþte kurbaný yiyen ateþ, insanýn içinde tutuþan öfke ve asabiyet ateþidir. Nefs ateþidir. Ateþi kurbanýn yemesi, bu ateþin insanýn içinden çýkmasýyla onun içinin dengelenmesi ve rahatlamasý demektir.

Kurbaný kabul edilmeyen Kabil, son derece agresif, hýrçýn ve öfkelidir. Yakýnlýk algýsýndan uzaktýr. En yakýnýný bile uzak görmektedir. Kardeþini görmeyecek, onu öldürmekten çekinmeyecek kadar gözü dönmüþtür. Kardeþi Habil’e,” Seni öldüreceðim” (Maide:28) demektedir. Neden? Çünkü ateþi içinde kalmýþtýr. Ýçinde kalana ateþ onun kalbini katýlaþtýrmýþtýr. O ateþ, serinkanlý düþünmesine engel olmuþtur. Artýk onu yöneten ve yönlendiren onun öfkesidir. Öte yandan Habil, son derece sakindir. Huzurludur. Agresif deðildir. Öfkeden ve nefretten kurtulmuþtur. Kardeþi Kabil’e, “Allah’a yemin ederim ki, sen beni öldürmek için bana el uzatsan da, ben seni öldürmek için sana el kaldýracak deðilim, ben âlemlerin Rabb’i olan Allah’tan korkarým(Maide:29) der. Neden? Çünkü kestiði kurban, ateþini dýþarýya çýkarmýþtýr.

Mýsýr’da Ýhvan’a karþý büyük bir acýmasýzlýk sergileniyor.Ülkemizde ?afiilerin aðýrlýklý olduðu bölgelerde farz olarak görünmediði için kurban olmasý gerektiðinden çok daha az kesiliyor. Bu da diðer yerlere kýyasla kan davalarýnýn buralarda çok daha fazla olmasýna sebep oluyor. Bütün bunlar insanýn içinde kalan ateþin onun gözünü döndürmüþ olmasýnýn sonucudur.

Ýhvanýn bu tavrý, Habil’in tavrýdýr. Çünkü ihvan kurbanýný takdim ederken ateþten kurtulmuþtur. Yoksa yapýlanlara karþý böylesine sabretmek mümkün müdür? Onlarýn hamisi ve müdafii Allah’týr. Onlara el kaldýranlar elbette ateþli bir cezaya maruz kalacaktýr. Zalimlerin içinde biriken ateþ, onlara fitne olacak en nihayet onlarý kurutacaktýr. En sonunda kýsas hükmünü icra edecektir.

Kurbanýn insaný sakinleþtirme, öfkede ve nefretten arýndýrma özelliði kurbanýn en mühim ve en iþlevsel yönlerinden birisidir. Ülkemizde, farz olarak görünmediði için kurbanýn az kesildiði ?afiilerin aðýrlýklý olduðu bölgelerde kan devalarý diðer yerlere kýyasla çok daha fazladýr. En basit meseleler bile çok acýmasýz sonuçlara yol açýyor. En son Mardin’de yaþanan aile katliamýný, daha önce yaþanan Bilge köyü katliamýný, Bismil’de yaþanan olayý buna örnek verebiliriz. Tamamen olmasa da kesinlikle bunun kurban kesmeyle-kesmemeyle ilgisi olduðunu söyleyebiliriz. Çünkü bu agresiflik, bu kin ve öfke ateþin içte hapis kalmasýnýn bir sonucudur.

Davamýz “kan davasý” deðil “kurban davasý” olmalýdýr. Yakýn olma ve yakýnlaþma davasýdýr, bizim davamýz. Bir kurban nasýl ki Hz. Ýsmail’in kanýna fidye olmuþsa ayný þekilde kesilen her kurban kanlarýmýzýn korunmasýna fidye olacaktýr. Elimizi haksýz yere kan akýtmaktan uzak tutacaktýr. Eðer, kurban, davamýz olmazsa; kaçýnýlmaz bir þekilde kan, davamýz olur. Kurbanýmýz olsun ki kanlarýmýz kurban olmasýn.

Kurban davasý olan Müslümanlara selam olsun.

A. Hakim Sonkaya / Doðruhaber
 


 
Bu Yazi 2962 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.
» Peygamberin Mührüne Sahip Olabilir miyiz? 28 Nisan 2015 Salı 17:43
» Rey ve riyakârlýk 13 Nisan 2015 Pazartesi 19:36
» Kürtleþen seyyitler ve Kürtlerin seyyitleþme süreci 20 Eylül 2013 Cuma 11:43


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR