Kürtlerin gerçek temsilcisi kim seçimde ona EVET diyelim
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Kürtlerin gerçek temsilcisi kim seçimde ona EVET diyelim
26 Mayıs 2015 Salı 01:29


7 Haziran seçimlerine az bir zaman kaldý bu seçimlerin sonucu genelde bütün Türkiye özelde de Kürdistan için büyük önem arz etmektedir. Bu seçimi çok önemli kýlan hiç þüphesiz Hizbullahi çizgiden gelen Hüda Par’ýn seçimelere girmesidir.

Her ne kadar parti olarak girmese de baðýmsýz adaylarla seçimlere girerek özellikle bölgede Kürt halký üzerinden devlet ve Pkk-Hdp’nin hesaplarýný altüst ettiði açýktýr.

Bu rahatsýzlýk devletin iktidarý olan Ak Parti’nin Hüda Par gerçeðini görmemeye çalýþmasý Yalçýn Akdoðan’ýn tavrý ve Bülent Arýnc’ýn sarf etikleri çirkin sözler Hüda Par’ýn siyaset sahnesindeki etkisini ve bu etkiden rahatsýzlýk duyduklarý gerçeðini gözler önüne seriyor.

Diðer taraftan Pkk-Hdp’nin Hizbullah çizgiden gelen Hüda Par’a olan rahatsýzlýðýn ötesinde kendisinin sonunun yaklaþtýðýný yýlarca Kürt halkýný haklarýný kullanarak bugünlere geldiðini bundan sonra bu durumun deðiþeceðini hata hesap sorulacaðýný ve bunun bedelini çok aðýr ödeyeceðini bildiðinden dolayý kendi ideolojik ahlakýnýn gereði olarak her türlü yol ve yönteme baþvurarak saldýrýyor.

Yakýyor, yýkýyor, talan ediyor. Geçmiþten bugüne kadar Hizbullah’a ve o çizgiden gelen sivil toplum kuruluþlarýna da saldýrmýþ, imha etmek istemiþ ama buna muvaffak olmamýþtýr. Bu saldýrýlarýn altýnda yatan sebep kuþkusuz Hizbullah’ýn tavizsiz Ýslami çizgisidir. Pkk-Hdp’nin marksist, leninist, sosyalist bir yapý olduðu için kürt halkýnýn inancýyla, kültürüyle barýþmamýþ aksine imha yolunu seçmiþtir. Bunun neticesinde Kürtlerin baðrýndan çýkan Müslüman Kürt evlatlarý olan Hizbullahý karþýsýnda bulmuþtur.

Lakin bu zihniyet islama Ýslam ahlakýna savaþ açmýþtýr. Kürt halkýnýn namusuna, edebine, kültürüne, geleneðine savaþ açmýþtýr. Bu savaþý sinsice özgürlük adý altýnda yürütmüþtür. Halk bunun farkýna varmasýn diye Kürt halkýnýn haklý taleplerini kendi aslý ideolojisini hakim kýlmak için kullanmýþtýr.


Ýþte bu sinsice, hayince yürüttüðü mücadeleyi bölge Müslümanlarý farkýna vardý. Hizbullah öncülüðünde buna karþý duruldu. Mücadele verildi ve halk farkýna vardý ve gerçek niyetleri ortaya çýktý. Bu durum karþýsýnda adeta kudurdular ve bunun intikamý olarak bütün nefret ve vahþilikleriyle 6–7 Ekimde top yekün imha yoluna gittiler .Bölge adeta yakýlýp yýkýlarak harabeye çevirdiler.Ancak imhada baþarýlý olmadýlar ve hiçbir zamanda baþaramayacaklardýr

Diðer taraftan çare arýyorlar gün geçtikçe çember daralýyor. Kürdistan topraklarý kendilerine dar geliyor. Ýstedikleri gibi artýk at koþturmuyorlar. Halk nefret etmeye baþladý.  Çünkü Hizbullah gerçek çehrelerini ortaya çýkartý artýk Kürt halkýda bu maþalarý çok iyi tanýyor.


?imdi Sermayeleri elerinden gidiyor. Kürt halký gerçek niyetlerinin farkýna vardý ve etekleri tutuþtu çare arýyorlar ne yapabiliriz nasýl ayakta kalabiliriz diye.


Artýk kararlarýný verdiler. Pkk ve Hdp Kürtlerden umudunu kesmiþ, Türk solunun travestilerin, homoseksüellerin koruma aracý fahiþelerin gaylarýn, ibnelerin, eþcinsel sapýklarýn eteklerine yapýþmýþtýr. Hedefine bu ahlaksýz komitelerle yürüyeceklerdir. Düne kadar Kürtlerin haklarý için mücadele verdiklerini söyleyenler bugün escort fahiþlerin, gaylarýn, homoseksüellerin, ibnelerin, eþcinsel sapýklarýn ve bir avuç ahlaksýz Türk ulusalcýlarýn haklarý için mücadeleye giriþtiler.

Seçim çalýþmalarý bunun üzerinden yürütüyorlar. Bu ahlaksýz komitenin daha çok nasýl iþlerini icra edebilirler veya ahlaksýzlýklarýnýn icrasý için özgür demokratik bir ortam yaratmak için daha çok ne yapýlabilir mücadelesini veriyorlar.

Evet, Pkk-Hdp`nin özgür Kürdistan söyleminden özgür fuhuþ ve sapýklýk icraatýna kaymanýn zamanýný yaþýyor görüyoruz.

Bu sapýklarýn, fahiþelerin eteðine yapýþan bir Pkk-Hdp; Allah aþkýna namusuna, iffetine düþkün ahlaki deðerleri olan Kürt halkýný nasýl temsil edebilir. Müslüman Kürt halký buna hiç izin verebilir mi? Bu ahlaksýz ihaneti hiç hesapsýz býrakabilir mi?


Bu alçak, ahlaksýz, namusuzlarýn daha iyi bir hayat yaþamak, servetlerine servet katmak, ahlaksýzlýklarýný zirveye çýkartmak ve özgür bir ortamda bu ahlaksýzlýðý icra etmek için gözlerini kýrkmadan Yasin`i, Hüseyn`i, Hasan`ý, Riyad ve Turan`ý katledenler bu yaptýklarýnýn hesabýný vermeden gideceklerinimi zan ediyorlar. Ne deniz sahili ne yol kenarlarýndaki escortçu fahiþeler ne de travestilerin eteklerine sýðýnmak onlarý kurtarýr.Kürtlerin edebine, namusuna,haysiyetine, kültürüne, dinine, diline sahip çýkan Hür Adaylara yani Hüda Par`ýn baðýmsýz adaylarýna mührü basacaðýna yürekten inanýyoruz. Kürtlerin hamisi ve yardýmcýsý yine Müslüman Kürt halkýnýn baðrýndan çýkan hür adaylardýr. Halkýný satmayan halkýnýn içinden olan Hür Adaylara evet diyelim. Halk olarak müslümanýz o halde bizim gibi düþünen bizim gibi giyinen konuþan Hür Adaylarý temsilcimiz yapalým. Bu bizim için tarihi bir fýrsattýr.

Pak, temiz olan Kürt tarihinin sayfasýna tekrar bir temiz sayfa daha açalým. Bizden sonra gelenler için övünç kaynaðý olan bir destan býrakalým. Onun için artýk bizden olmayan ithal satýlmýþ maþa olan Ýslam düþmanlarýna ve eteklerine sarýldýklarý sapýklara bir ders verelim Müslüman Kürtlerin asýl temsilcileri olan Hür Adaylara destek çýkalým.

 

Ýnanýyoruz ki Kürt halký kendiden olmayan, annesi babasý beli olmayanlarý temsilci kabul etmeyecektir ve onlara mührü vurmayacaktýr. ?ayet bu escort fahiþelere temsil yolunu açsalar Kürtlerin pak tarihine kapkara bir sayfa açmýþ olacaklardýr ve kara bir leke olarak tarihe geçecektir. Bizden sonra gelecekler için böyle bir kara lekeyi býrakmak istemiyorsak bu ahlaksýz sapýklarýn temsili yetine EVET demeyeceðiz çünkü bu zihniyet asla Kürtlerin temsilcisi olamaz.


Kürtlere yabancý olmayan Kürtlerin içinden çýkan Onurlu erdemli Ýzzetli Hür Kadrolara EVET deyip kürt halkýnýn tarihine bir onurlu sayfa daha býrakalým.


Bedri Aksu-Yüksekova Ajans
 
Bu Yazi 2451 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.
» Bir ?ehid ve Bir Zafer Daha 02 Şubat 2016 Salı 01:22
» Yüksekova'da ?zerklik Ýlaný 21 Aralık 2015 Pazartesi 10:57
» AKP'li deðiliz ama? 27 Ekim 2015 Salı 13:26
» Ýnadýna Yaþayacaðýz Ýnadýna Yürüyeceðiz 13 Haziran 2015 Cumartesi 16:47
» Yüksekova Ajans ve Sorumluluðumuz 21 Nisan 2015 Salı 01:00


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR