Mevlid Kandili üzerine...
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Mevlid Kandili üzerine...
23 Ocak 2013 Çarşamba 13:07
"Demokrasiye müsaade ettiniz. Sosyalizme müsaade ettiniz, Komunizme müsaade ettiniz, Laikliðe müsaade ettiniz, beþeri sistemlere müsaade ettiniz… Ne olur bana da müsaade edin, hayatýnýza gireyim. ?arþýnýza gireyim, pazarýnýza gireyim, bankanýza gireyim, düðününüze, bayramýnýza gireyim… Evinize, ailenizin giyiniþini ben tavsiye edeyim… Ne olur beni dinleyin, bana tabi olun… Duymuyor musunuz?..”
Hidayete tabi olanlara selam olsun…

Allah-u Teâlâ insanlarýn karanlýklardan aydýnlýða çýkarmak için insanlardan Peygamberler göndermiþtir. Aydýnlýðýn ilk ýþýðý Hz. Âdem (a.s)`den baþlayýp, bu ýþýk Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e kadar dünyanýn birçok yerini aydýnlatmýþtýr. Bu arada Peygamberlerin vefatlarýndan gelecek bir Peygambere kadar insanlarýn kalpleri nurdan aydýnlýktan tevhitten yoksun kaldýðý için sertleþmiþ taþtan daha katý olmuþtur.

Fetret dönemi dediðimiz Hz. Ýbrahim ve Hz. Ýsa (as.) ve Peygamberimiz’e kadar ki dönemde sanki þu asrýmýzdaki yaþantý biçimi gibi bir yaþantý vardý.

Adam öldürme, insanlarýn mallarýna, canlarýna, ýrzlarýna, kanlarýna pervasýzca zalimane bir þekilde haksýz yere kýyýlýyordu.

O zamanlar Sasani Devleti insanlarý bin yýllarca ateþe taptýrmýþ ve Mecusi yapmýþtýr. Ayný zamanda o Mecusilik düzeninde gariban sahipsiz ezilmiþ ve mazlum insanlar hayvanlar gibi ticaret panayýrlarýnda satýlýyordu. Yani kölelik düzeni almýþ baþýný gidiyordu. Öte yandan 600 yýllýk Roma Devleti yüzyýllar boyu insanlara; boyuna zulüm, boyuna iþkence, teslis dini olan ve tahrif edilmiþ Hristiyanlýk dinini insanlara yalan-yanlýþ, yarým-yamalak din diye telkin ediyorlardý.

O düzende de þirk, zulüm, kadýna hakaret adýna ne varsa yapýlýyordu. Ayný zamanda insanlarý köle düzeni ile köleleþtiriyor, çarþý pazar ve panayýrlarda satýyorlardý.

Diðer yanda dünyanýn diðer bölgelerine baktýðýmýz zaman dünya ve insanlýk, zulüm altýnda inim inim inliyordu. Hicaz bölgesine baktýðýmýz da burada da insanlar ( kadýn - erkek ) ticaret malýymýþ gibi alýnýp satýlýyordu. Hak hukuk adýna ne varsa ayaklar altýna alýnmýþtý, kýz çocuklarýný diri diri topraða gömüyorlardý.

Yani insanlýk bir kurtarýcý bekliyordu, böyle bir dönemde insanlarý karanlýklardan aydýnlýða çýkaran bir kandil, þirkten imana, inkârdan inanca, küfürden Ýslam’a, haksýzlýktan adalete zulümden rahmete…

Allah’ýn Rahmet Peygamberi dediði;

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik ’’ ( Enbiya /107)

Miladi 571 yýlýnýn Rabi’ülevvel ayýnda 12. gecesi sabaha karþý dünyaya teþrif etmiþtir Efendimiz (s.a.v). Bütün insanlýða rahmet olarak gelen Hz. Muhammed (s.a.v) o gün olduðu gibi bu günde gördüðümüz dünya yine Onun rahmetine, ahlakýna, medeniyetine muhtaçtýr.

Ýnsanlýk iki dünyada da huzur, saadet, mutluluk, hak, hukuk ve adalet istiyorsa Hz. Muhammed (s.a.v)in buyurduðu gibi; “Ben size iki þeyi býraktým, onlara sarýldýðýnýz müddetçe yolunuzu þaþýrmazsýnýz. Biri Kur’an diðeri de Peygamberimizin sünnetidir. Onlara sýmsýký sarýlýn ki kurtuluþa eresiniz.”

Nitekim Yüce Allah ?öyle Buyurmaktadýr:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Hepiniz Allah`ýn ipine sýmsýký sarýlýn. Daðýlýp ayrýlmayýn. Ve Allah`ýn üzerinizdeki nimetini hatýrlayýn. Hani siz düþmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasýný uzlaþtýrýp-ýsýndýrdý ve siz O`nun nimetiyle kardeþler olarak sabahladýnýz. Yine siz, tam ateþ çukurunun kýyýsýndayken, oradan sizi kurtardý. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açýklar. (Al-î Ýmran 103)

Evet, bir birlerine düþman olan milletler, kavimler, aþiretler, “hakkým hukukum çiðneniyor” diyenler… ”Irzýma, namusuma tecavüz ediyor” feryad-u figan edenler… Hiroþima, Nagazaki, Halep’çe gibi katliam ve zulümlere maruz kalanlar… Ve hala da bu zulmü insanlara reva görenler gelsinler bu günden itibaren Allah’ýn bu emrine sýmsýký sarýlalým ve kardeþ olalým.

Ne olur ey Müslümanlar, ey Ýslam âlemi, ey Ümmeti Muhammed!

Birlik olalým, þu fani dünya da paylaþamadýðýmýz her þeyi fanidir. Kimseye kalmaz kalacak olan imandýr ameldir, kardeþliktir.

Bilmemiz gerekiyor ki; Peygamberimiz ayný zamanda bir canlý Kur’an’dý. O Kur’an bazen sabahlara kadar aðlardý, “benim bildiðimi sizler bilseydiniz çok aðlar az gülerdiniz” buyuruyor.

Evet, þimdi de Kur’an’ýmýzý canlý bir muþahhas yapalým ve gözlerimizin önüne getirelim. Feryat ediyor Kur’an’ýmýz…

“Demokrasiye müsaade ettiniz. Sosyalizme müsaade ettiniz, Komunizme müsaade ettiniz, Laikliðe müsaade ettiniz, beþeri sistemlere müsaade ettiniz… Ne olur bana da müsaade edin, hayatýnýza gireyim. Çarþýnýza gireyim, pazarýnýza gireyim, bankanýza gireyim, düðününüze, bayramýnýza gireyim… Evinize, ailenizin giyiniþini ben tavsiye edeyim… Ne olur beni dinleyin, bana tabi olun… Duymuyor musunuz?..”

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“De ki: `Eðer siz Allah`ý seviyorsanýz bana uyun; Allah da sizi sevsin ve günahlarýnýzý baðýþlasýn. Allah baðýþlayandýr, esirgeyendir.” (Al-î Ýmran / 31)

Peygamberimiz; “Beni anne babanýzdan, evladýnýzdan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiþ sayýlmazsýnýz” buyuruyor. (Buhari, Ýman 8)

Ýman ve kurtuluþa ulaþmak istiyorsak, Peygamberimize ve Kur’an’ýmýza tabi olmalýyýz.
Allah-u Teâlâ’dan Peygamberimiz, Peygamber olduktan sonra Onun nuruyla, Onun rahmetiyle nasýl dünyayý karanlýklardan aydýnlýða çýkarmýþsa; bizleri de bu günün karanlýk ve zulümlerinden çýkarmasýný niyaz ve tezerrula dua ederek Allah’a yalvarýyorum.

Allah bizi Peygamberimizin yolundan ayýrmasýn ve þefaatinden mahrum etmesin.

Tüm Ýslam Âlemi’nin Mevlid Kandili Mübarek Olsun.

Esselatu ve selamu aleyke ya resulallah
Esselatu ve selamu aleyke ya Nebiyallah
Vesselamu Ala Menittebeal Huda

والسلام علی من التبع الهدی

MELE MUHAMMED-Î GEVERÎ / YÜKSEKOVA AJANS
 


 
Bu Yazi 3535 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (20) adet yorum eklenmiştir.
@seyda batmani
29 Ocak 2013 Salı 18:24
seydam yazýlarýnýzý takip etmekteyim bu vesileyle illerde rabbim nasib ederse yüzyüze görüþür sohbet ederiz allahýn selamý bereketi seydam ve ev halkýnýn üzerine olsun
  YORUM DEVAMI
@seyda batmani
29 Ocak 2013 Salı 18:19
hocam allah yardýmcýnýz olsun iþiniz çok zor vallahi sizler o memlekete yaþayan birer þehidsiniz orda mücadele vermek yürek iman ister
  YORUM DEVAMI
@tey
29 Ocak 2013 Salı 16:33
saðolun hocam
  YORUM DEVAMI
@mert
29 Ocak 2013 Salı 10:44
email adresini kaldýrýn lütfen
  YORUM DEVAMI
@sidar
29 Ocak 2013 Salı 10:42
sizi yürekten kutlarým hocam
  YORUM DEVAMI

» Sahte tepelerden inip, þefkat ýrmaklarýna dalalým 14 Şubat 2014 Cuma 14:52
» Ýnsanlýðýn kurban imtihaný 14 Ekim 2013 Pazartesi 11:24
» Ýnsan Haklarý Ve Veda Hutbesi - 2 14 Ocak 2013 Pazartesi 23:21
» Ýnsan haklarý ve Veda Hutbesi - 1 13 Kasım 2012 Salı 00:57


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR