PKK Bölge ekonomisini baltalýyor
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
PKK Bölge ekonomisini baltalýyor
17 Ağustos 2015 Pazartesi 14:16


PKK kendi ideolojik emelleri uðruna ve kendi güvenliði için bölge ekonomisini baltalýyor. Baraj inþaatlarýna saldýrýlar düzenleniyor. Ýþ araçlarý yakýlýyor. Ýþçiler kaçýrýlýyor. Baraj inþaatýna yük taþýyan kamyon ve TIR`lara saldýrýlar düzenleniyor. Sadece barajlara yük taþýyan kamyon ve TIR`lara deðil, nakliye yapan tüm TIR ve kamyonlara saldýrýlar düzenleniyor. Saldýrýlara baktýðýmýzda belli bir hedef yok. Sebze-meyve taþýyan, gýda taþýyan, inþaat malzemesi veya yol yapým malzemesi taþýyan herhangi bir TIR veya kamyon yakýlabiliyor. Bu sebeple nakliyeciler nakliye almak istemiyor. Týr ve kamyon sahiplerinin TIR veya kamyonlarý gözleri önünde küle çevriliyor. Bu araçlarýn sahipleri bölge insaný ve büyük bir çoðunluðu Kürt. Kürt veya baþka bir milliyetten olmanýn benim açýmdan hiç bir farký olmamakla beraber, Kürt`lerin hak savunuculuðuna soyunanlar bu iþi yapýnca, doðrusu çok garip oluyor.

TIR veya kamyon sahiplerinin çoðu bu araçlarý taksitle almýþ ve hala taksitleri devam ediyor. Bir TIR`ýn maliyeti 150 ile 250 bin TL arasýnda deðiþiyor. Doðu veya Güneydoðuya, özellikle araçlarýn yakýldýðý güzergâhlara hiç bir nakliyeci veya nakliye þirketi yük almak istemiyor. Çözüm sürecinde bile yol kesmeler devam ediyordu. Ancak Suruç olayýndan sonra araç yakmalar doruða çýktý. Araç yakmalarla güzergâhlardaki binlerce esnaf zarar görüyor.

PKK`nin bölge ekonomisine zararý sadece baraj inþaatlarýna veya nakliyecilere yönelik deðil elbette.

Taþ ocaðý þantiyeleri tehdit ediliyor. Çalýþmalarýna engel olunuyor. Çoðu þantiye þu anda durmuþ vaziyette. Bu þantiyelerin çoðunda yirmiden fazla iþçi çalýþýyor. Bu þantiyelere baðlý kimi kireç, boru veya çimento fabrikasý da faaliyetlerine devam edemiyor. ?u an bu iþçiler çalýþmasa da ücretleri ödendiðinden iþ sahibine maliyeti çok yüklü oluyor ve böyle devam etmesi imkânsýz. Bu þantiye, fabrika sahipleri ve iþçileri hep bölge insaný ve çoðu HDP`ye oy vermiþ kiþilerdir. 

Bölge halkýnýn kullandýðý yol bombayla patlatýlýyor. Köprü havaya uçuruluyor. Bu yollardan kimisi günlerce kapalý kalabiliyor. Bu yörede yaþayan halk býrakýn satmasý gereken bir ürünü çarþý pazara ulaþtýrmayý, unu bitse un alamayacak. Hastasý olsa hastaneye ulaþtýramayacak.

 Yatýrýmcýlar tedirgin oluyor. Bölgeye yatýrým yapmak istemiyorlar. Fýrsatýný bulan kaçmak istiyor. Haziran-temmuz arasýnda Doðu`da 54 milyon liralýk 13 proje iptal edildi. Ayrýca Diyarbakýr`da yapýlmasý planlanan 3 HES projesi müteahhit firmalarýn vazgeçmesi sonrasý askýya alýndý. Bölge esnafý da yaþanan terör saldýrýlarýndan oldukça þikâyetçi. Diyarbakýr, Hakkari, ?ýrnak gibi illerde çalýþan bölge esnafý terör nedeniyle aylardýr iþ yapamaz hale geldi. Esnaf sinek avlýyor dense yeridir.

Saldýrýlardan dolayý turizm sektörü de yara aldý. Gelen turist sayýsý hýzla düþerken, Doðu bölgelerine tur düzenleyen þirketler programlarýný iptal etti. Tur þirketleri yetkilileri bölgeye düzenlenen turlarýn tamamýnýn iptal edildiðini söyledi.

Yapýlan saldýrýlarla bölgenin sýnýr ticareti de baltalanýyor. Suriye sýnýrýndaki sekiz kapý Suriye savaþý sebebiyle iþlevsiz halde. Irak sýnýrýndaki sýnýr kapýsý kapasitesinin çok altýnda iþ yapýyor. Ýran sýnýrýnda bulunan üç kapýda sýnýr ticaret merkezleri kurulmuþ ve binlerce esnaf bu sýnýr ticaret merkezlerine kayýtlý; bu esnaflar en az iki yýldýr o ilde ikamet eden kiþilerden oluþuyor. Bir ülkeden 100 milyon dolarlýk ticaret yapýlabiliyor ve bu miktar o ülkeye sýnýr olan iller arasýnda nüfuslarýna göre paylaþýlýyor. Ancak nakliye araçlarýna yapýlan saldýrýlar bu ticareti de baltalýyor.

Çoðu eylemin bir hedefi yok. Gaye ses çýkarmak ve sürekli gündemde kalmaktýr. Bu yolla Apo`nun “eylem yine eylem” taktiði kullanýlarak gündemde kalýnýyor.

Uzun yýllar devam eden terör olaylarý nedeniyle köyünden göç etmek zorunda kalan köylülerden her köy için altý yedi hane köye dönüþ yaptý. Bu rakam belki çok düþük kalýr. Çünkü bu rakam yetmiþ hanelik bir köyün ancak yüzde onuna tekabül ediyor. Köye dönenler yýllardýr ekemedikleri bað ve bahçelerini ekmeye baþladýlar. Yakýp yýkýlan köylerini imara baþladýlar. Bu köylerin yeniden imarý çok uzun yýllarý alsa da olumlu giriþimde bulunan az sayýdaki bu köylü þu anda tedirgin. Saldýrýlar devam etse, yaptýklarýný yarýda býrakýp kaçabilirler.

Türkiye`nin toplam 14,6 milyon hektar mera varlýðýnýn yaklaþýk yarýsýna yakýnýnýn yer aldýðý Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde 3 milyon 500 bin hektarlýk mera, yaylak ve kýþlak alan kýsým kýsým kullanýma açýldý. Hayvanlar yeþil meralarla buluþmuþken saldýrýlar baþladý ve þu anda yayladakiler çok tedirgin.

Geceleri hayvanlarýný sulak ve yeþil arazilerde yatýrýp geceleyen çobanlar, sýcaklarýn doruða çýktýðý þu günlerde, sýcaklar hayvana çok büyük zararlar verdiði halde, hayvanlarýný eve getirdiler.

Bölgenin ekonomisini baltalayanlar saldýrýlarýndan vazgeçsin ve elini þu mazlum halkýn yakasýndan çeksin. Artýk yeter, diyoruz.Bu Yazi 8298 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR