PKK-Hizbullah rekabeti mi?
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
PKK-Hizbullah rekabeti mi?
27 Ekim 2015 Salı 16:16


Sayýn Ali Gülsoy beyefendinin, yýllardýr süregelen PKK-Hizbullah çatýþmasýný iyi bilen ve takip eden biri olarak kaleme aldýðý bu yazý savrulmanýn þiddetini gösterme açýsýndan ehemmiyet arz ediyor.

Evet, PKK- Hizbullah gerginliði ve her iki tarafýn tabanlarý arasýnda süregelen bir kan davasý var. Bu sürekli alevlendirilen bir ateþ ve kaþýnýlan bir yara. Ama bu kavgayý baþlatan da sürdüren de ve bu kavgadan rant elde etmeye çalýþan da belli. Ali Gülsoy`un hadiseleri en iyi bilen ve sürekli olarak yazýlarýnda da belirten biri olarak hala olaylarýn iki tarafýný da haksýz olarak lanse ediþini anlamak çok güç. Baþtan beri size bir kavga dayatýlýyor, bu kavga bir süre sönmeye yüz tutarcasýna duruluyor ve tekrar ayný gerekçelerle yani yazarýn da belirttiði gibi kendinden baþka her grubu yok sayan tekçi ve dayatmacý diktatör zihniyetine sahip PKK tarafýndan hatta bir bahane oluþturma zahmetine bile girmeden tekrar tekrar sahneleniyor. Suskunluklarý ve sineye çekmeyi zaaf olarak görüyor ve daha da saldýrganlaþýyor. Sessiz kalanlardan cesaret alýyor ve daha da vahþileþiyor. Bütün bunlara karþý Kürdistan`ýn birliði ve býrakuji martavalý okunuyor.

Ne zaman ki býçak kemiðe dayansa ve en ufak bir tepki gösterilse; oyuna gelmeyin, Kürdistana ihanet etmeyin ve benzeri masallar çýkýyor piyasaya.

Ýhanet gerçekten de diz boyu artýk. Kürt milletine bu kokuþmuþ ve Ortadoðu`da maþalýk yapmadýðý tek bir istihbarat örgütü kalmayan zihniyeti, Kürdistanýn birliði adýna sahiplenmek ve ona karþý durmayý da hainlik ile yaftalamak! Tarih asla sizi affetmeyecektir.

Yüz yýldýr varlýk mücadelesi veren ve en nihayetinde varlýðý bütün dünyada artýk kabul gören Kürtler (ki bu konuda PKK-HDP hareketinin kazanýmlarýný inkâr etmek mümkün deðil) bu gün dipsiz bir uçuruma sürüklenmek isteniyor. Çok basit bir örnek, Suriyeli ve Iraklý Sünni Araplar bu gün mevcut diktatörlerin elinden kurtaran bir devletleri olmadý mý Ý?ÝD adýyla? Çok mu iyi oldu? Evet, bu zihniyete sahip kadrolarla bizler de bu frankeþtaynvari devlet gibi bir Kürdistana sahip olabiliriz. Ama kesinlikle I?ÝD`den eksiði olmayacak, fazlasý olacak bir yapýdan bahsediyoruz. Bunu anlamanýz için Yasin Börü olayý bile kâfi. Ve bu katliamýn ne ilk ne de son olduðu malumunuz.

Bu zihniyetin Kürdistani duyarlýlýðýný da çok iyi biliyorsunuz. Var olduklarý günden bu güne sadece Kürt kaný akýtarak büyüdüler. Bütün deðerlerimizi çiðnemeye ant içmiþ bu zihniyete sahip çýkalým ve onlarýn merhamet þemsiyesi altýnda birleþelim diyorsunuz. Hatta demiyor bunun tersi her durumu da ihanetle ve yok olmakla bir tutuyor ve korkutuyorsunuz. Sondan baþa doðru gidelim. Rojava`da kendi dýþýndaki bütün Kürt gruplarý öyle ya da böyle öldürerek ya da kovarak sildiklerini bilmeyen yok. Kobani`yi savunmasýz hale getiren onlar oldu ve nihayetinde de iþin içinden çýkamayacaklarýný anlayýnca kerhen peþmerge güçlerinin yardýmýný kabul ettiklerini ve böylelikle bu sorunla baþ ettiklerini de yazmaya gerek yok. Daha da geriye gidelim; Sayýn Barzani ve kurduðu özerk Kürdistan`a karþý ihanetlerini, saldýrýlarýný ve kinlerini yazmaya da gerek yok. Kürdistan`a en büyük acýlarý yaþatan Ortadoðu zalimlerinin kuklacýlarý ile iliþkilerini görmeyen var mý? Düne kadar Kürde en aþaðýlýk hakareti yapan Gülen cemaatine sýrnaþmasýný ve perde arkasýndaki flörtlerini duymayan var mý? Hala Türkiye`nin sadece Türklere ait olduðunu savunan ve Kürtçe klip yapmak isteyen Ahmet Kayaya þerefsiz diye sekiz sütuna manþet atan Kemalistlerle yaþadýklarý derin aþký, dün en derinlerin kamplarýný teftiþ etmesindeki derin manayý çözmede bir ipucu olarak kullanýn, anlamak isteseniz tabi. Ya da en ileri demokrasi uyguladýklarýný savunan Avrupa ülkelerinin bile cüret etmedikleri eþcinsellik yükünü Kürt annelerinin ve gençlerinin sýrtýna bindirmeye çalýþan zihniyeti þerh edin. Daha da ileri gidin, fikir babalarýnýn Türk Kemalist ve sosyalistlerin olduðu bu siyasi musibetin “biz olmazsak Kürdistan`a Hamas gelecek” demesini, Kemalizm`le aramýzda hiçbir fark olmadýðýný dillendiren bu beyin takýmýnýn hezeyanlarýný görün.

Tüm bunlardan sonra da gelin deyin ki;“HDP dururken AKP`ye oy vermek Kürdistanilik deðil, Kürdistan`a ihanettir.” Evet, AKP  Müslüman Kürdün çözümü olmayabilir. Ama HDP hiç deðildir.

Kardeþim AKP`den nemalanmayan Türkiye`deki tek hareket HÜDAPAR`dýr. Solcusu-saðcýsý, dindarý-PKK`lýsý bu havuzdan tok çene içmiþtir. ?imdi “bizi Kürtler kurtaracak” diye gaz veren Türk muhalefeti rahat koltuklarýna gömülmüþ pervasýzca akýtýlan Kürt kanýna, yýkýlan ve viran olan Kürt þehirlerine, dalga geçtikleri Kürt diline, hayasýzca ve alçakça sokaklarda zýrhlýlara baðladýklarý ve soyarak sergiledikleri Kürt namusuna en edebi makaleler yazýyorlar. Gören bu vahþeti sanki düne kadar yapanlarýn onlar olmadýðýný sanacak. Dün bu zulmü alkýþlayanlarýn ta kendileri olmadýðý, planlayýcýsý ve uygulayýcýsý olanlarýn kalemþorlarý olmadýðýný bize yutturabileceklerini sanýyorlar.

Bizim anlamadýðýmýz, Kürt kanýný kendilerine kadehlerde sunan HDP`yi göklere çýkaranlarýn bu oyununu bize kurtuluþ yolu olarak sunmasý. Buna karþý durmanýn da bu özgürlüðümüze zarar veriyor diye “ihanet” olarak algýlamanýn ne mantýðý olabilir?

Bize sunduðunuz çözüme bakýn...

Varlýklarýyla Kürdistana yýkým getiren, Kürdi her oluþuma kendileri ile iþbirliði yapmadýðý sürece hayat hakký tanýmayan, Kürtlerin en azýlý düþmanlarý ile zemin kazanmak için iþbirliði yapan ve bunun için Kürt kaný akýtan, Kürtlerin bütün deðerlerini ve inançlarýný ayaklarý altýna alan ve  kendi kazanýmlarý için her kesin zekasý ile alay edercesine bir özerklik denemesi adý altýnda Kürdistaný cehennem çeviren ve  timlerin postalý altýnda ezdiren, buna karþý koymak için da sadece zavallý halký ön cepheye sürüp arkadan kaçan, yakalandýklarýnda da haberim yoktu diyecek kadar trajikomik savunmalar yapan korkak ve hain çeteye “Kürdistanýn birliði için mevzi kaybettirmeyin” diyorsunuz…

?imdilik en önemli kazanýmýmýz olan Güney Kürdistana ihanet eden, her fýrsatta ona savaþ açan, gerekirse en azýlý düþman ile iþbirliði yaprak arkadan kuyusunu kazan çeteye sahip çýkýn diyorsunuz.

Kürtlerin adýný bile duymaya tahammülleri olmayan Kemalist çevrelerin AKP karþýsýnda aldýklarý yenilgileri galibiyete çevirebilmek için baþlatýlan ve dünyada eþi görülmemiþ derecede kirli olan Gülen örgütünün AKP`den kurtulmak adýna katýldýðý bu kirli savaþta öldürülen Kürt gençlerinin kanlarý ile sulanan coðrafyamýzdaki bu acý tabloyu desteklememizi istiyorsunuz. Ne hazin deðil mi? Kürtler ölecek ve Kemalistler ile Gülen tekrar kazanacak. Sonra mý, kimin umurunda? Türklere kimin baþkan olacaðýný belirlemek adýna Kürdistaný ateþe veren yurtseverlerimize sahip çýkmamýzý istiyorsunuz. Hem de en büyük Kürt düþmanlarýnýn safýnda yer alarak.

Saddam`ý üstümüze salan Amerika`ya maþalýk yapan bu örgüte yalakalýk yapmamýzý bekliyorsunuz. Önce I?ÝD`i peyda etti, sonra Kürtleri terbiye etmek üzere üzerimize saldý. Artýk Kürtler kurtarýlabilirdi… ?imdi slogan belirginleþti. “Biji serok Obama!” Bütün bunlara raðmen keþke özgürlük yolunu açsalar gam yemezdik. Güney Kürdistanýn hali ortada.

Kürdistanýn bütün þehirlerinde yýllardýr belediyecilik adýna çökerttiði ekonomiyi, kaçýrttýðý sermayeyi, bilerek ve isteyerek yaþanmaz hale getirdiði kocaman bu coðrafyayý, bunun sonucu olarak terk edenlerin Türk illerinde maruz kaldýklarý trajedi ve buhraný alkýþlamamýzý istiyorsunuz.

Bizi Lgbt ile aldatan, her fýrsatta dinimize saldýran, þehirlerimizi bir uyuþturucu bataklýðýna çeviren, küçük çocuklarý çetelere dönüþtüren ve onlarý ilkesiz, deðersiz ve vasýfsýz hale getirip sadece kanlarý üzerinden ticaret yapan, zaten ekonomik darboðazda olan halkýmýzý ayrýca haraç uygulamalarý ve kepenk kapatma, yaðmalama ve talan ile iyice çökertmelerinden bahsetmeye bile gerek yok.

Bilemiyorum, bunlarýn dýþýnda bizim görmediðimiz ve sizin gördüðünüz ne gibi bir kerametleri var da onlarýn kuyruklarýna takýldýnýz. Ve vicdan sahibi bir Kürt olarak bizi de kendiniz gibi o oluþumun içinde yer almaya davet ediyorsunuz. Ya gerçekten anlama sorunu yaþýyorsunuz. Ya da gerçek anlamda kendi çýkar ve menfaatinizin geleceði için Kürdistan`a ihanet içerisindesiniz, vesselâm.


Ayþe Yýldýz-Doðruhaber
Bu Yazi 7465 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR