Patlayýcýlar? Yangýnlar? ?lümler? Peki, ders alýndý mý?
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Patlayýcýlar? Yangýnlar? ?lümler? Peki, ders alýndý mý?
17 Eylül 2015 Perşembe 11:08


A ha þuraya not ediyorum: Bu þerait ve ahvalde netice alýnmayacaktýr

Aslýnda herkesin ilgilendiði bir alan var ve genel olarak kim hangi alanla yoðun olarak ilgileniyorsa o alanda tespitleri isabetli olur. Gelin görün ki Türkiye`de tekrarlanan yanlýþ siyaset ve yapýlan hatalar, neredeyse bütün bir vatandaþý siyasetçi yaptý. Herkesin gündeminde siyaset var, herkesin ilgi alanýnda doðru veya yanlýþ sürdürülen iktidar yönetimleri ve idaresi var. Balið olan gençlerden tutun da 70-80`li dedelere kadar ‘Hükümet bunu yapsaydý… Erdoðan þöyle yapsaydý… PKK böyle yapmasaydý… ?u parti þunu yapsaydý…`  türünden gündem analiz yorumlarý var.

O gündem analizlerden bir tanesini de biz yapalým… ‘Hükümet kendi içindeki PKK`lýlarý ayýklamadýðý müddetçe baþarý elde edemez`. Daha önce yapýlan tespitleri abartýlý gören ve ‘böyle bir þey olamaz` diye tepki gösterenler bugün yine ayný þaþkýnlýk ve tepkiyle hiddetlenebilirler. Ama acý da olsa bu böyledir. Bize deðil kendinize kýzýn! Bize tepki göstereceðinize, ‘aksaçlý`lar olarak, yýllarca sizi aldatan istihbarat birimlerinize ve etrafýnýzdaki yaðcý danýþman ordularýna bir fatura kesin! ‘Aman ha bunlara kulak assanýz yüzde þu kadar oyunuz düþer` diye para akýttýðýnýz, ama size AK`ý kara, karayý AK diye gösteren anketçilerinize hesap sorun! Millet için hesap sorun. Halk için hesap sorun. Kendiniz için hesap sorun. Dahasý Hakk için sorgulayýn ve hesapsýz býrakmayýn! Yanlýþ yapanýn, yaptýðý yanýna kâr kalmasýn! ?u seçim döneminde yine adamlar “saðýnýzda solunuzda” cirit atmasýn!

MÝT ve PKK temsilcileri arasýnda Norveç`in baþkenti Oslo`da gerçekleþtirilen görüþmeler 2011 yýlýnda internete sýzdýrýldý. Dönemin MÝT Müsteþar Yardýmcýsý Afet Güneþ, MÝT Müsteþar yardýmcýsý sýfatýyla bugünün MÝT Müsteþarý Hakan Fidan ile PKK yöneticileri Sabri Ok ve Mustafa Karasu arasýnda geçen konuþmalarda çarpýcý bir konuþma göze çarpmýþtý: ?ehirlerin patlayýcýlarla doldurulduðu meselesi.

Toplantýda söz alan Afet Güneþ, PKK yöneticisi Sabri Ok`a “Biliyoruz metropolleri de doldurdunuz bu arada, patlayýcýlarla doldurdunuz” demiþti. Sabri Ok ise “Yok caným” diye tepki gösterince Afet Güneþ kendinden emin bir þekilde “Hepsini biliyoruz” diyerek sözlerini tekrarlamýþtý.

Sabri Ok`un konuyu geçiþtirmeye çalýþýp “Onlar bir tarafa biz bu süreci ilerletelim önemli olan o” þeklinde konuþmasý ayrýca kayýtlara düþmüþtü. O zaman þehirlerin özellikle patlayýcýlarla doldurulduðu konuþulmuþtu. Ýlginçtir, bugün de PKK bütün saldýrýlarýný patlayýcýlarla gerçekleþtiriyor.

Bu arada önümüzdeki günlerde Allah korusun þehir içlerindeki yollara ‘Süreç` döneminde konulan patlayýcýlarla da karþýlaþabiliriz. Belediyelerin ‘yol çalýþmalarý` adý altýnda, kim bilir kaç tane trafik ýþýk alanýna, kaç tane kavþaða, kaç tane sokak ortasýna patlayýcý konmuþ durumda. Buna da ayrýca dikkat çekmek lazým. Yürüdüðümüz yollarýn altýnda bomba düzenekleri olabilir. Bu arada sokak ve caddeler baþtan sona elden geçirilmeli.

Biliyorsunuz bu iþlerin müþavere, muþarete, murakabe ve bir de muhasebesi olmalý. Bir iþi yapmadan önce tabi ki danýþacaklarýnýzla bir müþavere yaparsýnýz. Müþavereden sonra üzerinde karar kýlýnan iþin icrasý için þartlanacaksýnýz. Onun ardýndan da bu sefer murakabe safhasý baþlar; iþin rayýnda gidip gitmediðinin kontrolünü yaparsýnýz. Bütün bunlardan sonra bir de bu iþin muhasebesi olmalý; yapýlan iþ doðru mu yanlýþ mý diye.

Diyelim ki muhasebede iþlerin doðru gitmediði anlaþýldý. O zaman hemen sebepler tespit edilmeli ve o hatanýn tahribatlarýný asgariye indirmek için gereken adýmlar ivedilikle atýlmalý. ‘Bu yol yol deðil` diyenlere karþý ýsrarla ‘yolumuz otoban` diye tutturanlara bir çift sualiniz olmalý.

Türkiye`de þu an olup bitenler, özellikle hükümet cenahýnda, izlenen siyasetten öyle anlaþýlýyor ki muhasebede sebepler ortaya konmadan ve o sebeplerle ilgili gerekenler yapýlmadan ‘yanlýþ oldu, þimdi de vuruyoruz iþte!` siyaseti güdülüyor. Tamam da, yýllarca bölgeyle ilgili gerçeklerle senin arana set çekmeye çalýþan ve bütün bu olup bitenleri senden saklamaya çalýþan kiþileri ne yaptýn? Onlarla ilgili attýðýn tek bir adým var mý?! Sizce de þimdi bu oldu mu? Bu kadar insan kaybýna ne gerek vardý?

Mazlum Müslümanlarý düþman, düþmanlarý da dost göstermeye çalýþan þu kýlavuzlarý ne zaman tanýyacaksýnýz?! Müslümanlarý olmadýk yalan ve algý operasyonlarýyla karalamaya çalýþanlarý ne zaman kapý önüne koyacaksýnýz?! Bilmem kaç yýllýk vesayetle baþ ettiklerini ifade eden sizler, birkaç danýþman veya vekille baþ edemiyorsanýz o zaman durumunuz içler acýsý demektir.

Temennim o ki, Ýslam Cemaati`ni, geçmiþte güya devletin desteðiyle karalamaya çalýþan alçalmýþlarýn bir de hesaplarý olsun inþallah. Tabi bunu bir tehdit olarak algýlayýp savcýlýklara koþmanýza gerek yok. Benim kastettiðim, hiçbir surette arka kapýsýndan giremeyeceðiniz Mahkeme-i Kübra`dýr. Asýl hesap o zaman görülecektir. Hesabý niye mi vereceksiniz?! Haksýz yere, sadece dini hassasiyeti olduðu için Bey`i içerde olan hanýmlarýmýzýn evlerine bir gün sonra deðil, iki gün sonra deðil, üç gün sonra deðil, 7 yýl sonra gece yarýsý baskýn yapýp býyýk altýndan gülerek dadanan ve kocasýnýn nerede olduðunu bildikleri halde  ‘Kocan nerede?!!` diye sorgulayan zamanýn TÝM`lerini Camiayla iliþkilendirdiðiniz için hesap vereceksiniz. Boynu kýrýlan Müslümanlarý katilleriyle iliþkilendirdiðiniz için hesap vereceksiniz! Yüce Allah`ýn züntikam olduðunu hiç kimse unutmamalýdýr. Atýlan iftiralarýn, geliþtirilen yanlýþ algýlarýn, verilen zayiatýn elbette hesabýný Mevla`mýz bir gün soracaktýr. Rabbimizin, ‘..we kifuhum, innehum mesulun`(..ve durdurun onlarý! Muhakkak onlar sorguya çekileceklerdir.) (Sâffât-24) dediði gün, kaçacak melce` bulamayacaksýnýz!

Ýttifakýn adýnýn bile kimleri nasýl rahatsýz ettiði hemen anlaþýlmýþ oluyor. Ýttifak olur veya olmaz… ?u an olmasýný veya olmamasýný, olursa, nasýl olmasý gerektiðini tartýþmýyorum. Ehl-i iman arasýndaki ittifaký elbette ki desteklemek lazým. Ancak özellikle AK Parti tabanýndan gelen HÜDA PAR`la ittifak talebi baþta paralel olmak üzere AK Parti`nin içindeki PKK`lý kanadýný nasýl da ayaða kaldýrdýðýný insan hemen fark edebiliyor. Vay efendim eski defterlermiþ… Ayný fotoðrafta yer almakmýþ… 90`lý yýllarýn býraktýðý lekeymiþ…

Bütün bunlarý söyleyenlere hangi kanattan olursa olsun diyorum ki; 90`lý yýllara gitmeye gerek yok. Siz 2014-2015 yýllarýndaki cürümlerinize önce bi baksanýz, ondan sonra kalacak yüzünüz varsa, konuþsanýz! Kimin bilmem kaç bin kiþinin katilleriyle hangi yuvarlak masa etrafýnda buluþtuklarýný þöyle bir taze vakýayken deðerlendirelim, ondan sonra da eskilere dönelim. Geçmiþi, bugünü ve -týynetlerinden yola çýkarak öngörebileceðimiz için söylüyorum- geleceði,  kirli devletle sarmaþ dolaþ olanlarý/olacaklarý ise anlatmaya gerek yok.

Sonuç olarak, a ha þuraya not ediyorum:  Bu þerait ve ahvalde, istediðiniz kadar çýrpýnýn, netice alýnmayacaktýr! Kaos devam edecek ve huzur hep baþka baharlara tecil olacaktýr…

Selam ve dua ile…Bu Yazi 8070 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR