Sahte tepelerden inip, þefkat ýrmaklarýna dalalým
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Sahte tepelerden inip, þefkat ýrmaklarýna dalalým
14 Şubat 2014 Cuma 14:52
Ne olur hiç kimse beni yanlýþ anlamasýn, ben hiç kimsenin düþmaný deðilim, Kürt olsun Türk olsun Arap olsun Fars olsun? Kim olursa olsun bizim hiçbir insana hiçbir guruba düþmanlýðýmýz hasetimiz yoktur. Amacýmýz Müslümanlarýn kendi aralarýnda kardeþ olup insanlýða da kardeþlik konusunda örnek olmalarýdýr. Haydi Kardeþler! el ele verelim kardeþliðimizi hak hukuk üzerine yeniden tesis edelim.
Bütün peygamberlerin, insanoðlunun Hz. Âdem (AS) ve Hz. Havva (R. Anha)’nýn zürriyeti olduðu ve Rahim ve Rahman olan Yüce Mevlamýz (CC) katýnda en deðerli varlýk olduklarý için insanlýðý birliðe, beraberliðe, kardeþliðe, sevgiye, saygýya, hoþgörüye, þefkate davet etmiþlerdir. Ýnsanlarý birbirine düþüren içlerinde kin, nefret ve düþmanlýk beslemeye sebep olan bütün hal ve hareket fiili veya kavli yazýlý veya görsel olsun genelde bütün peygamberlerin nehy ettiði özelde ve kesinlikle Peygamberimizin (SAV) ve aziz kitabýmýz olan Kur’an-ý Kerim’in açýk bir dille yasakladýðý þeylerdir.

Ýkiyüzlülük, iki dillilik sahtekârlýk ve Müslümanlar arasýna fitne tohumu ekmek münafýklýðýn kesinlikle en bariz belirtilerindendir. Onun için Müslüman ya olduðu gibi görünür, ya da göründüðü gibi olur. Her ne kadar bazý fiil hareket ve yayýnlar millete memlekete muhafaza ve savunma amacýyla yapýlsa da maalesef bunun oluþturduðu kültür ve düþünce bin yýllarýn kardeþliðini körükleyen bu kardeþliði kalýcý bir düþmanlýða sebebiyet veriyor.

Kürt, Türk, Arap ve Farslar Hz. Muhammed (SAV)’in halife ve sahabelerinden beri kardeþliðini Allah’ýn ayetleriyle, Peygamberimiz (SAV)’in sözleriyle sahabe, Efendilerimiz (SAV)’in oluþturduðu kültür ve birliktelikle süre getirmiþlerdir.

Nitekim Yüce Mevlamýz (CC) Kur’an-ý Kerim’de "?üphesiz mü`minler kardeþtirler" (Hucurat / 10) ve Peygamberimiz (SAV) de birçok hadis-i þerifinde bunu dile getirmiþlerdir. "Bir mü`minin diðer mü`min kardeþlerine karþý ilgisi, birbirini baðlayýp destekleyen bir binanýn taþlarý gibidir" buyurmuþtur. (Buhari, Edeb ül müfred 36) Ayný zamanda Peygamberimiz bu kardeþliði hayatlarýnda insanlýða yansýtmýþlardýr.

Ýþte sahabenin kardeþliðine bakar mýsýnýz?  Huzeyfe el-Adevi radýyallahu anhu þöyle anlatmýþtýr; “Yermük Harbi’nde amcamýn oðlunu arýyordum. Yanýmda biraz su vardý. Kendi kendime: ‘Eðer yaþýyorsa ona biraz su vereyim’ diyordum. Bir süre sonra onu buldum. Yaþýyordu fakat yaralýydý. ‘Sana biraz su vereyim mi?’ diye sordum. Baþýyla ‘Evet’ diye iþaret yaptý. O sýrada bir adamýn inlediðini duydu. Yine baþýyla ‘Suyu ona ver’ diye iþaret etti. O adamýn yanýna gidince; ‘Sana su vereyim mi?’ diye sordum. O da; ‘Evet’ dedi. Tam o esnada baþka birinin inlediðini duyunca, bana; ‘O adamýn yanýna git’ dedi. Ben de o adamýn yanýna gittim. Yanýna vardýðýmda son nefesini vermiþti. Derhal diðer adamýn yanýna döndüm. Baktým o da ölmüþ. Amcamýn oðlunun yanýna koþtum ama o da þehid olmuþtu.”

Ýþte, mü`min, kardeþlerini Allah için sevmek ve onlarý kendi nefsine tercih etmek böyle olur. Bizden öncekiler böyle yaptýklarý için fazilet sahibi olmuþlardý. Ýnsanýn onlara imrenmemesi elde deðil, cennet onlara helal olsun!

Ýnsanýn kalbinde, mü`min kardeþlerini Allah için sevmek duygusu kuvvetlendikçe, bu sevgi sahibini dostluða, yardým etmeye, sevdiðini malýyla, canýyla ve diliyle müdafaa etmeye teþvik eder.

?uan da yaþanan acý olaylara bakarak Yermük’te Müslümanlarýn getirdiði o kardeþlik, duygu ve inancý asrýmýzdaki bazý Müslümanlarýn bunlarý bilip görmeleri halde sessiz kalmalarý aslýnda Müslümanlýktan, Ýslam kültür ve kardeþliðinden baþka inanç ve kültürlere ne kadar yakýn ve yatkýn olduklarý apaçýk ortadadýr.


Ey Müslümanlar! “Müslümaným” diye kendilerini insanlara lanse edenler! Peygamberimiz (SAV)’in þu hadis-i þerifini hiç duymamýþlar mýdýr?

“Bir kötülük gördüðünüzde, onu elinizle düzeltin; eðer buna gücünüz yetmezse, dilinizle düzeltin; eðer buna da gücünüz yetmezse kalbinizden buðzedin; buðzetmek imanýn en zayýf fiilidir.”

Bu hadis üzerine bazý âlimler der ki; “Bir kötülüðü el ile düzeltmek, devlet idarecilerinin; dil ile düzeltmek, yani fiilin kötülüðünü anlatmak, âlimlerin; kalp ile buðzetmek ise avam tabakasýnýn iþidir.”

Bazý âlimlerde ayný mevzuda þöyle derler; “Her kim olursa olsun, bir kötülüðü önlemeye muktedir olabiliyorsa, öylece önlemek o kiþinin üzerine vaciptir. Nitekim Allah (CC) buyurur ki; “iyilik etmek, fenalýktan sakýnmak hususunda, birbirinizle yardýmlaþýn. Günah iþlemek ve haddi aþmak hususunda yardýmlaþmayýn. Allah’tan korkun, þüphesiz ki Allah, azabý çetin olandýr.” (Maide / 2)

Bazýlarý bunlarý görüp duyduðu halde bunlara karþý sessizliklerini muhafaza edip Müslümanca tavýrlarýný ortaya koymamaktadýrlar.

Bizim Peygamberimiz (SAV)’den ve Kur’an-ý Kerim’den bilgi edindiðimiz kadarýyla Müslüman böyle olmamalýdýr. ?uan da yaþananlar Yermük’te Peygamberimiz (SAV) ve sahabelerinin oluþturduðu o kardeþlik duygu ve davranýþlardan maalesef ne kadar uzak olduðumuzu göstermektedir.

Bazýlarý arkalarýndaki kitlelerin Müslüman olduðu halde kendileri sürekli Ýslam aleyhinde ve Müslümanlýða karþý zýt tavýrlarýyla hallerini devam etmektedirler. Bazýlarý da mezhepsel ayrýmcýlýðý körüklemektedirler. Bazýlarý da Kürt, Türk, Arap ve Fars düþmanlýðýný mütemadiyen enjekte etmektedirler.

Nitekim “?efkat Tepe" adý altýnda þefkatten uzak, kardeþlikten uzak, görüntüleriyle ýrkçýlýðý bu milletlerin bir birlerine düþmanlýk kin ve nefret etmelerine sebebiyet vermekten Müslümanlara baþka faydalar saðlayacaðýna inanmýyorum.

Ama Müslümanlara düþmanlýk ettiði apaçýk ortada olan Amerika, Ýngiltere, Rusya ve Ýsrail gibilerin iþine çok iyi geldiðini görüyoruz. 12 yaþýndaki bir Müslüman çocuk bu gibi yayýnlarý sürekli seyrettiðini düþünün 20 yýl sonra bu kültürle büyüyen çocuklar birbirlerine silah çekmekten düþmanlýk etmekten ve birbirlerini asýl düþmanlarýna yem etmekten geri durmazlar.

Ne olur bu yanlýþ hal ve hareketlerden geri dönelim bu sahte tepelerden inelim þefkat ýrmaklarýna dalalým. Görelim Mevlam ne eyler, ne eylerse güzel eyler.

Gelin tanýþ olalým,
Ýþi kolay kýlalým,
Sevelim, sevilelim
Dünya kimseye kalmaz.
(Yunus Emre)

Feqiyê Bateyî ji de bêje: pêkwe rabýn da bý çine cennetê

Bu sevgi ve kardeþlik, kokan âlimlerimizin sözlerine saygý ile kulak verip yaþayalým.

Ne olur hiç kimse beni yanlýþ anlamasýn, ben hiç kimsenin düþmaný deðilim, Kürt olsun Türk olsun Arap olsun Fars olsun… Kim olursa olsun bizim hiçbir insana hiçbir guruba düþmanlýðýmýz hasetimiz yoktur.

Amacýmýz Müslümanlarýn kendi aralarýnda kardeþ olup insanlýða da kardeþlik konusunda örnek olmalarýdýr. Haydi Kardeþler! el ele verelim kardeþliðimizi hak hukuk üzerine yeniden tesis edelim.

Mele Muhammed-î Geverî / YÜKSEKOVA AJANS
 


 
Bu Yazi 11361 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (62) adet yorum eklenmiştir.
@@aselam
19 Mayıs 2015 Salı 14:57
Seyda m... inanca bu kadar saldýrý varken bir þeyler yazmamak olur mu.? alcaklarýn tümü bir olup islama bu kadar saldýrýrken .. soylenecek bir sözümüz olmaz mi?
  YORUM DEVAMI
@izmiten kardeþiniz
13 Ağustos 2014 Çarşamba 17:21
tepe mepe kalmadý hocam ne þefkat tokatýydý ne merhamet okalý bir tokat yediler ve inlerinde
  YORUM DEVAMI
@said
19 Şubat 2014 Çarşamba 10:53
bir cemaat, gurup veyahut örgütün içinde iyi insanlar da vardýr. biz nefret dili kullanýrsak o iyi insanlarý kötülere yem ederiz.
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
18 Şubat 2014 Salı 15:34
benide kimse yanlýþ anlamasýn fesatçýlarla kardeþ olunmaz
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
18 Şubat 2014 Salı 12:30
allah razý olsun
  YORUM DEVAMI

» Ýnsanlýðýn kurban imtihaný 14 Ekim 2013 Pazartesi 11:24
» Mevlid Kandili üzerine... 23 Ocak 2013 Çarşamba 13:07
» Ýnsan Haklarý Ve Veda Hutbesi - 2 14 Ocak 2013 Pazartesi 23:21
» Ýnsan haklarý ve Veda Hutbesi - 1 13 Kasım 2012 Salı 00:57


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR