Vah vah? ??bizim örgüt? kötü yollara mý düþtü?!
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Vah vah? ??bizim örgüt? kötü yollara mý düþtü?!
27 Aralık 2014 Cumartesi 15:12
?u ??bizim örgüt!? ??Kürtlerin onuru? diyerek kendini daðlara vurdu. Ýrrite bir ideolojisi, Stalinist bir tedhiþçi yönelimi vardý. Lideri ilah, eylemi ibadet, zikri silah sesi olmuþ; ??amel-i salihi? geride býraktýðý cesetlerle anýlýrdý. Ama olsundu! Söz konusu ??Kürtlerin onuruysa? ilahý da, zikri de, fikri de teferruattý!..
?u “bizim örgüt!”


“Kürtlerin onuru” diyerek kendini daðlara vurdu.

Ýrrite bir ideolojisi, Stalinist bir tedhiþçi yönelimi vardý.

Lideri ilah, eylemi ibadet, zikri silah sesi olmuþ; “amel-i salihi” geride býraktýðý cesetlerle anýlýrdý.

Ama olsundu! Söz konusu “Kürtlerin onuruysa” ilahý da, zikri de, fikri de teferruattý!

Ortada ceberut devlet vardý. Ne askeri ne polisi, ne savcýsý ne hâkimi asla Kürtlere “insan muamelesi” yapmazdý.

Kürt idin, ama Kürt gibi yaþamak haramdý, suçtu, cezai müeyyide gerektiriyordu.

Kürtçe konuþamaz, Kürt lafýný aðzýna alamaz, Kürt taklidi bile yapamazdýn. Kürde dair her iþaret aðýr suçlardandý. Cezasýna katlanmak çoðu zaman, “Keþke Kürt doðmasaydým.” dedirtecek cinstendi.

Etraf polis kaynar, asker fokurdardý. Polisle muhatap olmuþsan dayak yemeden, iþkencenin tadýna varmadan ayrýlsaydýn kesinlikle Kürt deðildin! Askerle muhatap olup falakadan doyasýya yemeden sývýþabilmek Kürt gelenekleriyle baðdaþýr yaný bulunmamaktaydý.

Her türlü eziyet, horlanma, insanlýk dýþý muamele, yok edilmek istenen Kürdün yeni kimlik bileþenleri kabul ediliyordu. Kürdün, Kürt olmaktan ne anladýðý ayrý bir mesele ama ceberut devlet unsurlarýnýn Kürt`ten “davar” anladýðý her yönüyle ortadaydý.

“Bizim örgüt” iþte böyle “elveriþli” bir ortamda vurdu kendini daðlara, “Kürtlerin onuru” diyerekten. Egemenlerden “davar” muamelesi gören Kürt olgusu, sorgulamak durumunda mýydý “Bizim örgütün” fikrini, zikrini, meþrebini…

Hatta… Ensesinden tokat yiyen her Kürt, “Ýnþallah daðdakilerin kurþunlarýna hedef olursun.” ya da “Ýnþallah mayýna basar geberirsin,” derken aslýnda birikmiþ öfkesini belki de farkýnda olmadan “Bizim örgüt” üzerinden ifade ederdi. Derken “davar” muamelesi gören herkes, öfkesini “Bizim örgüt” üzerinden ifade etmeye baþlayýnca “Bizim örgütün” her þeye raðmen “iyi yolda” olduðu tescilleniyor, “davarlýktan” Kürtlüðe kaçanlar için adeta sýðýnýlacak liman haline geliyordu.

Ceberut devlet insan avcýsýydý. Ýnsan kaçýrýr, gözünü kýrpmadan öldürür, köy boþaltýr, göçe zorlar, cana kasteder, mala el koyardý. Araç yakar, ev/iþyeri kundaklardý. Ceberutun ahýný alan, tez elden “inþallah daðlarda kör kurþunlara hedef olursunuz” sözüne sarýlýrdý.

Durum öylece sürdü gitti. “Kürtlerin onuru” diyen “bizim örgüt” her þeye raðmen güçlendikçe Kürtlere “Davar” muamelesi yapmayý sürdüren ceberut anlayýþ her geçen gün daha fazla kan kaybediyordu.

Gel zaman git zaman… Ceberut devlet, yaptýðý yanlýþlarýn farkýna vardý. “Davar” muamelesi yapmakla aslýnda en büyük davarlýða imza attýðýný geç de olsa fark etti. Ýnkar ettiði Kürdü tanýmakla kalmadý, “Tarihsel Türk-Kürt kardeþliðine” kadar bile geri adým attý. Ceberut devlet yanlýþlarýnýn farkýna varmýþtý, ama bu arada atý alan “Bizim örgüt” Kandil`i bile geçmiþti.

“Bizim örgüt”, ceberut devletin uygulamalarý sayesinde bir örgütün yakalayabileceði gücün zirvesine týrmanmýþtý. Devletin hiçe saydýðý “Kürt onuru” artýk “Bizim örgütün” tekelindeydi. Bu aþamadan sonra iki türlü davranabilirdi:

Çokça vurguladýðý “Kürtlerin onurunu” korumaya devam ederek “iyi yola” girmek, ya da çantada keklik muamelesi yaptýðý “Kürt onurunu” peþkeþ çekerek “kötü yola” düþmekti.

Belirtmek gerekir ki “Bizim örgüt” tekeline aldýðý “Kürt onuruna” karþý sergilediði yaklaþým biçimi ile Kürt asimilasyoncularýnýn, Kürt düþmaný Kemalist anlayýþýn mimarlarýna özenmeye baþladý. Seyyid Rýza dedi, ama Seyyid Rýza`nýn katillerine özendi. ?eyh Said dedi, ama ?eyh Said`in cellatlarýný taklit etmeye baþladý.

Kürt`e dair ne varsa ötekileþtirme yoluna baþvurdu. Ceberut devlet, Kemalizm`den miras kalan inkâr ve imha politikasýndan uzaklaþtýkça boþluk doldurmada, alan kapmada mahir olan “Bizim örgüt” bu alanlarý doldurmaya yöneldi.

?u an öyle bir pozisyona gelmiþ ki “Bizim örgüt”, Kürt halkýna, siyasi, dini, sivil kurumlarýna karþý “Kürtçe konuþan Kemalizm” noktasýnda bulunuyor.

Eskiden Kürt`e ait hiçbir kurum, Kemalist döngünün kýskacýndan kurtulamazdý. ?u anda ise Kürt`e ait hiçbir kurum, Kürt Kemalistliðinin baskýsýndan emin deðildir.

Eskiden ceberut devlet unsurlarý sokaklarý yaþanmaz hale getirip yaþamý Kürt`e haram ederdi, ?imdilerde ise “Bizim örgüt!”

Eskiden ceberut devlet, araç, ev, iþyeri kundaklar, insanlarý göçe zorlardý. ?imdilerde “Bizim örgüt!”

Eskiden, “bizim gibi düþünmüyor, falan partiye oy veriyor” diye ceberut devlet köylerde fiþleme yapar, insan avýna çýkardý; ?imdilerde “Bizim örgüt!”

Eskiden, sistemimize zarar veriyor diye ceberut devlet din düþmanlýðý, tesettür düþmanlýðý yapardý; ?imdilerde “Bizim örgüt”!

Eskiden karanlýk tipler, þaibeli kiþilikler, provokatörler, tipik Kürt düþmanlarý ceberut devletin gözdeleri idiler. ?imdilerde ayný kiþilikler “Bizim örgütte” birer baþ tacý!

Eskiden tüm serseriler, tüm tedhiþçiler, tüm vandallýklar ceberut devletten bilinirdi. ?imdilerde ise “Bizim örgüt” tüm bu pisliklerin birinci adresi konumunda.

Eskiden Kürtler, ceberut devlet ve baðlý çetelerine karþý güvenlik önlemlerini almak durumunda kalýrdý. ?imdilerde ise Kürtler ayný önlemleri “Bizim örgüte” karþý almak durumunda.

Eskiden her “faili meçhul!” eylem ceberut devletten, baðlý çetelerinden, Jiteminden, polisinden bilinirdi. ?imdilerde ise “Bizim örgütten” bilinmekte.

Eskiden ceberut devletin Kürt infazýna ayarlanmýþ “YemYeþil” adamlarý vardý; ?imdilerde ise “KapKara” adamlar “bizim örgütün” en tepe noktalarýnda.

Eskiden ceberut devletin Sülolarý vardý; ?imdilerde “Bizim örgütün” Sülholarý!

Eskiden ceberut devlet, Kürtlerin dýþýnda nerede bir Kürt düþmaný ülke, örgüt, klik, kiþi varsa iþbirliðine giderdi. ?imdilerde ise “Bizim örgüt!”

Sahi, ne oldu “Kürt onuru” diyerek palazlanan “Bizim örgüte?” Nasýl böyle çürüdü? Ceberut devlet, oynadýðý kötü rolünü “bizim örgüte” devretmede nasýl bu denli baþarý saðladý? Devlet, ceberutluðundan yavaþ yavaþ sýyrýlmaya çalýþýrken “Bizim örgüt” neden ceberut rolünü devralmayý kabul etti? Býrakýn devralmayý, bunca ceberut iþtahý kýsa sürede içselleþtirmesini neye borçludur? Yoksa baþýndan beri dillendirilen “Proje” mi söz konusu?

?u iþe bakýn! Devlet süreç içerisinde ceberut sýfatýný geriye atarken, “Bizim örgüt”, silah doðrultmadýðý tek bir Kürt oluþumunu dahi býrakmadý. Herkesle kavga etti, herkese silah doðrulttu. Nerede “Kürtler arasý” bir çatýþma yaþandýysa hepsinin ortak öznesinin “Bizim örgüt” olmasý sizce tesadüf mü?

Hatta býrakýn Türkiye Kürdistaný`ný, Güney Kürdistan`a, Suriye Kürdistaný`na bir bakýn. Buralarda bile “Bizim örgütün” silah doðrultmadýðý tek bir Kürt oluþumu kaldý mý?

Ýsterseniz siz buna “Bizim örgütün” çýlgýnlýklarý deyin. Oysa ceberut devlet döneminde “Ýnþallah daðlarda kör kurþunlara hedef olursun.” diyerek öfkesi “Bizim örgütün” kazaným hanesine yazýlan Kürt, son aþamada, “Devlet bu eþkýyalara neden sesini çýkarmýyor. Yoksa aralarýnda iþbirliði mi var?” noktasýna gelmiþse, ben buna “devletin büyük baþarýsý” derim.

Yani?

Evet, “Bizim örgüt kötü yollara düþtü!” Kürde silah doðrulturken bölgesel ve küresel çapta geleneksel Kürt düþmanlarýyla düþüp kalkmakta artýk sorun görmeyen “Bizim Örgüt”, resmen “kötü yola” düþmüþtür.

“Namus” kavramýný azletmeye çalýþsa da “Bizim örgüt” þunu çok iyi bilmeli ki, “Kötü yola” düþenden Kürt geleneðinde kolay kolay kimseye yâr çýkmaz. “Kötü yola” düþtüðü anlaþýlan kiþilerle evlenenler evliliði bozar, niþanlananlar niþan bohçasýný geri gönderir, söz kesenler sözü bitirir.

Hani diyordu ya “Bizim örgütün” tepe noktasýndaki “KapKara” adamý; “6-7 Ekim Serhýldanýnda yandaþ basýnýn tavrýndaki amaç HÜDA PAR`ý meþrulaþtýrmaktýr” diye.

Yok yok! Mesele bu deðil. Mesele, “Kötü yola” düþüþü çoðu kimse gibi HÜDA PAR`ýn sadece fark etmekle kalmamasý, ayný zamanda bunu mahalleliye duyurarak “Kürdün onuruna” mukayyet olmasýnda taþýdýðý sorumluluk bilincindendir.

En güçlü dönemine raðmen, yoksa bundan mýdýr “Bizim örgütün” bunca telaþý?!
M. Ýkbal Atak / Doðruhaber
 
Bu Yazi 9090 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR