Yüksekova Ajans ve Sorumluluðumuz
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Yüksekova Ajans ve Sorumluluðumuz
21 Nisan 2015 Salı 01:00
Bakýnýz Yüksekova??da daha önce güçlü, hak için halkýn deðerlerine sahip çýkacak, gerçekleri dile getirecek, yazacak, haber yapacak bir medya olsaydý bugün Müslümanlar çok daha ileri bir seviyede olacaktý. Yüksekova??da bazý malum Ýslam düþmaný ?derin? haber sitelerinin meydaný boþ bulup yýllarca yalanlarla, iftiralarla Müslümanlarý hedef gösterip karalamalarý olmayacaktý.
?üphesiz hamd Allah’a mahsustur, O’na hamd eder, O’ndan yardým ve maðfiret dileriz.

Nefislerimizin þerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah’a sýðýnýrýz. Allah’ýn hidayet verdiðini kimse saptýramaz. Saptýrdýðýný da kimse doðru yola iletemez. ?ehadet ederim ki Allah’tan baþka hiçbir ilah yoktur, O bir ve tektir, O’nun ortaðý yoktur ve yine þehadet ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve resulüdür. Allah’ýn salât ve selamlarý, bereketleri, ona, aile halkýna, ashabýna ve ona uyanlara olsun

Allah’ýn yarattýðý en önemli varlýk insandýr. Ýnsan, rabbi tarafýndan en güzel bir þekilde yaratýlmýþ, çeþitli meziyetlerle donatýlmýþ ve bir gaye doðrultusunda bu dünyaya gönderilmiþtir. Dünyada sorumluluk sahibi olan tek varlýk insandýr. Sorumluluklarýmýzýn en önemlisi bizi yaratan rabbimize karþý olan sorumluluklarýmýz yerine getirmektir. Ýnsanýn dünyadaki en önemli sorumluluðu rabbini tanýmasý ve ona kulluk yapmasýdýr. Nitekim Allah’a karþý sorumluluklarýmýzýn yanýnda, kendimize, içinde yaþadýðýmýz topluma, mensubu bulunduðumuz millete karþý da sorumluluklarýmýz bulunmaktadýr.

Allah’a hakiki manada inanmýþ bir Müslüman, içinde yaþadýðý mensubu olduðu toplumun Allah’a ve Peygamber (sav)’ine uzak bir hayat yaþamasýna göz yummasý ve kayýtsýz kalmasý düþünülemez.

Asrýmýzda Ýslam düþmanlarýnýn Müslümanlarýn yaþadýðý coðrafyalarda, Müslüman halký Ýslam’dan uzaklaþtýrmak ve Ýslam’a düþman yapmak için büyük bir çaba sarf edildiði þüphe götürmeyen bir gerçek olarak karþýmýzda duruyor. Bunu elbette sadece silahla yapmýyor. Görsel medya, sosyal medya dediðimiz internet yoluyla, dergi ve gazeteyle bu düþmanlýðýný sistematik bir þekilde yürütüyor

Yukarýda herkes içinde yaþadýðý toplumdan sorumludur demiþtik. Bugün bizlerde Yüksekova’da Müslümanlar olarak içinde yaþadýðýmýz toplumdan sorumluyuz

Evet, bugün Yüksekova’da yaþýyorsak bu toplumun bir ferdiysek o zaman yerine getirmemiz gereken sorumluluklarýmýz var demektir.

Çünkü içinde yaþadýðýmýz toplumumuz Ýslam’dan, Kur’an’dan uzaklaþtýrýlmak isteniyor. Ýslam düþmanlýðýnýn alenen yapýldýðý, beþeri ideolojilerin peþinden sürüklenen bir gençlikle karþý karþýyayýz maalesef.

Hayâdan, edepten “biz kimsenin namusu deðiliz” diyerek baþýboþ istediði yere girip çýkan tanýmadýðý insanlarla saatler geçiren bir kadýn portesiyle karþý karþýyayýz.

Camilerin dýþýnda Ýslam’dan Kur’an’dan bahsedilmenin ayýplandýðý, alay konusu edildiði; Ýslami bir cemaatin olmasýna, Ýslami bir derneðin açýlýp, Ýslam’a, halka hizmet edilmesine müsaade edilmeyen bir güç var karþýmýzda.

Bayanlarýmýz gencecik kýzlarýmýzýn çarþaf giymesi, pardösü giymesi, Ýslam’a uygun örtünmesine tahammülü olmayan bir zihniyetle karþý karþýyayýz. Ýslami faaliyetlerin yapýlmasýný “Kürtlere ihanet” diye yok edilip, “cezalandýrmasý gerek”tiðini söyleyen, hatta bunu pratiðiyle gösteren bir faþizan cepheyle karþý karþýyayýz.

Gençlerimizi ahlaksýzlaþtýrmak için her türlü rezilliði yapan, bu yönde hiçbir maddi yardýmý esirgemeyen bir ahlaksýz yapýyla karþý karþýyayýz. Bütün bunlar daha fazlasýyla içinde bulunduðumuz toplumda yaþanýyor.

Evet, bahsettiðim yer, maalesef Yüksekova…

Bir Müslüman olarak bütün bunlarýn defalarca tekrar tekrar yaþandýðýna þahit olduk. Ýslam’a ve Müslümanlara yapýlan bu ahlaksýz saldýrýlarý herkes gördü, herkes þahit oldu. Kimi iþine gelmediði için suspus, kimi korktuðu için ses edemiyor. Kimileri de iþine geldiði için bu saldýrý ve ahlaksýzlýklara karþý kayýtsýz kalmýþ hatta destek dahi vermiþlerdir.

Müslümanlýðýmýzýn gereði insanýmýzýn bu zihniyetin elinde oyuncak olup Ýslam’dan uzaklaþtýrmalarýna kayýtsýz kalmamýz, yaþanan haksýzlýklar karþýsýnda sessiz durmamýz kabul edilir bir durum deðildir.

?ayet bugün Yüksekova’da Ýslam‘a ve mütedeyyin insanlara karþý bir tahammülsüzlük varsa (ki var) ve halký, Ýslam dýþý fikirler ile ahlaklarý bozdurulmaya çalýþýlýyorsa (maalesef bunu var güçleriyle þu an yapýyorlar) bunu yapan zihniyete karþý durmamýz bir Müslüman olarak öncelikle görevimiz olmalýdýr.

Hiç kimse bir Müslümana “boþ verin, size mi kalmýþ, bunlar güçlü, siz azsýnýz, bu kadar imam müftü dururken bu iþ size mi kalmýþ, evinizde oturun, Kur’an’ýnýzý okuyun, Cuma namazýnýza gidin, kimseye karýþmayýn, dernek açýp gençlere Kur’an dersi vermek, Peygamber’in hayatýný anlatmak güzel ama böyle bir þeyi yapmanýz için partiden izin almanýz lazým, baþýnýzý belaya sokmayýn” deme hakkýna sahip deðildir.

Allah’a karþý kulluðumuzdan kim bizi alýkoyabilir. Bu þerefli görev için birilerinde izin almak zilletin ek büyüðüdür ve kimse bizden böyle aþaðýlýk bir hareket beklemesin.

Allah aþkýna söyleyin kim Müslümanlara; “YÜKSEKOVA AJANS’ý kapatýn, partiye çok zarar veriyor. Sadece Ýslam’i çizgiyle bu ajans sürdürülemez, bunun hesabý aðýr olacaktýr” diyebilir.

Yüksekova’da insanýmýz Ýslam’dan, ahlaktan uzaklaþtýrýlýrken; gençler arasýnda Ýslam’a nefretin zirve yaptýðý, Ýslam-i mücadeleye tahammülün olmadýðý bir zaman ve mekânda bunlarýn hepsine göz yumup; baþka bir gündem yapma veya para babalarýnýn, eroincilerin, kargaþadan nemalanarak þiþkin göbekleri yüzünden önlerini göremeyen, ne idiði belirsin kiþilerin piyonu haline gelen, daha ne için mücadele ettiðini dahi bilemeyen kimselerin gündemi peþinde koþmayý kimse Yüksekova Ajans’tan beklemesin…

Bu zamanda Ýslami sorumluluklarýmýzý yerine getirirken medyanýn çok önemli olduðunun farkýnda olacaðýz.

Bakýnýz Yüksekova’da daha önce güçlü, hak için halkýn deðerlerine sahip çýkacak, gerçekleri dile getirecek, yazacak, haber yapacak bir medya olsaydý bugün Müslümanlar çok daha ileri bir seviyede olacaktý. Yüksekova’da bazý malum Ýslam düþmaný ”derin” haber sitelerinin meydaný boþ bulup yýllarca yalanlarla, iftiralarla Müslümanlarý hedef gösterip karalamalarý olmayacaktý.

Komplo tuzaklarý haberleþtirerek Ýslami dernekleri yaktýramaz, yaðmalatamazlardý. Kur’an’ýn üzerine içki þiþesi býrakma ahlaksýzlýðý gösteremezlerdi. Ýnançlý insanlarýmýza, tesettüre bürünen bacýlarýmýza af buyurun ciðeri peþ para etmez þahsiyetsizler saldýramazlardý. Her þeyden ötesi gençlerimiz Ýslam’dan bu kadar uzaklaþtýrýlamazlardý.

?u bir gerçektir ki kaos ortamý bu malum derin yerel haber siteleri üzerinden yapýldý hep… Allah’a þükürler olsun ki þu an YÜKSEKOVA AJANS var. Halkýmýzýn deðerlerine, inançlarýna sahip çýkan, gerçekleri yazan, haberleþtiren yerel derin habercilerin yalanlarýný, iftiralarýný ve kirli ideolojinin müdavimlerinin gerçek çehresini, karanlýk senaryolarýný, Ýslam-Müslüman düþmanlýklarýný ortaya koyan bir haber sitemiz var elhamdülillah…

Ýnanýyorum ki; bunu gerçekleþtirmek hiç de kolay olmamýþtýr. Hepimizin malumu YÜKSEKOVA AJANS defalarca saldýrýya uðradý, çalýþanlarý darp edildi, yeri gelirken çok zor sýkýntýlarla karþýladý. Bütün saldýrý, zorluk ve meþakkatlere raðmen hak ve halkýn çizgisinden taviz vermedi. Müslüman halkýmýzýn günlünde yer edindi. Ýnanýyorum ki Hakkâri’de özellikle de Yüksekova’mýzda mazlumlarýn, mustazaflarýn sesi oldu.

Evet, YÜKSEKOVA AJANS çok zor zahmet dolu badirelerden geçerek bu güne geldi elhamdülillah. Ýnanýyorum ki; Altýncý yýlýna giren YÜKSEKOVA AJANS, hak yolda Hakk’ýn çizgisinde halkýna hizmet etmeye devam edecektir.

Onun için Müslümanlar olarak, Yüksekovalýlar olarak kendimizden bildiðimiz, biz Müslümanlarýn adeta sesi olan YÜKSEKOVA AJANS’a Allah için sahip çýkalým.

Ýnanýyorum ki; Yüksekova halkýnýn huzur ve rahatýný istemeyen, varlýklarýný kana, kaosa, gerginliðe borçlu olanlar YÜKSEKOVA AJANS’ý her duyduklarýnda, her açtýklarýnda kahroluyorlar. YÜKSEKOVA AJANS yetkilileri de uygun görürlerse daha evvel kendilerinden de teyit ettiðim bir bilgiyi burada paylaþmak istiyorum.

Yüksekova’mýzýn üzerine karabasan gibi çöken, dediðim gibi varlýklarýný tümüyle þiddete borçlu güruh yapý YÜKSEKOVA AJANS’ý defalarca ortadan kaldýrmak istedi. Bunu þiddet yolu ile çözemeyince bu sefer de devreye baþka adamlarý sokarak yüksek bir fiyat karþýlýðýnda satýn alma teklifinde bulunmuþlar.

Düþünsenize bir yapý ancak bu kadar mý basiretsiz olur. Karþýndakine hayat hakký tanýmayacaksýn, varlýklarýna kastedeceksin, kalleþçe fertlerini þehid edeceksin ve bunlar olmamýþ gibi kendilerine hala dünyalýklarý teklif edeceksin… Hedef, ölçü ve gayesi dünya olanlar hep kaybetmiþlerdir. Ama en sevdiklerini davasýna feda etmeyi göze alanlar çoktan kazanmýþlardýr.

Onun için kardeþlerim biz en sevdiklerimizi feda etmeye devam edelim, düþmanlarýmýz da paralarýyla hülya ve rüyalarýyla avunmaya devam etsinler…

Bedri Aksu  / YÜKSEKOVA AJANS
 


 
Bu Yazi 1898 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (3) adet yorum eklenmiştir.
@resta
01 Mayıs 2015 Cuma 18:52
býrayý delal te piroztýkým
  YORUM DEVAMI
@kahrolsun yalaka medya
30 Nisan 2015 Perşembe 01:02
sayýn yazar yazýnýz çok güzel tebrik ederim.
sizinde dile getirdiðiniz gibi yüksekova, þemdinli,hakkari ve van medyasý sanki hepsi ayný merkezden çýkýyor. birini okuduðunuz da hepsini okuyormuþsunuz gibi oluyor.
oysa bunlar deðillermiydi demokrasiden söz eden, basýn özgürlüðü diye haykýran.
bugün sizin siteniz muhalif olarak ortaya çýkýnca iplikleri pazara çýkacak diye paniklediler.
her ne kadar yayýnýnýz zaman zaman sekteye uðrasada bizi heyacanlandýrýp
iki satýr yazmaya yönlendiriyor keþke bizde yazýlarýmýzla size katký sunabilseydik
  YORUM DEVAMI
@ayhan
26 Nisan 2015 Pazar 21:44
degerli hocam allah yardýmcýnýz olsun
ajans yüksekova ailesinin kutlu kervanýna
katildiginiz için ayri yeten ezte piroz dýkem
hevalý hýja nývis kariyate ser xiri dýbe
  YORUM DEVAMI
» Bir ?ehid ve Bir Zafer Daha 02 Şubat 2016 Salı 01:22
» Yüksekova'da ?zerklik Ýlaný 21 Aralık 2015 Pazartesi 10:57
» AKP'li deðiliz ama? 27 Ekim 2015 Salı 13:26
» Ýnadýna Yaþayacaðýz Ýnadýna Yürüyeceðiz 13 Haziran 2015 Cumartesi 16:47
» Kürtlerin gerçek temsilcisi kim seçimde ona EVET diyelim 26 Mayıs 2015 Salı 01:29


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR