Yüksekova`da ?zerklik Ýlaný
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Yüksekova`da ?zerklik Ýlaný
21 Aralık 2015 Pazartesi 10:57
Mahkemeler kurulmuþ, halk sorununu bu mahkemelere götürüyordu. Hatta bir vatandaþ bir meselesini savcýlýða götürüyor, devlet savcýsý bu vatandaþa ??en iyisi sen bu sorununu diðer mahkemeye götür, senin için daha iyi olur? diyordu.
 Yaklaþýk 10 yýldýr Yüksekova, PKK ve siyasi uzantýlarý partileri (BDP, DBP, HDP)’nin düþmeyen kalesi olarak biliniyor(du). Yani kendilerini öyle inandýrtmýþlar. Aslýnda haklýdýrlar. ?ahsen bende PKK’nin kalesi olarak görüyordum. Çünkü 2004 tarihinden sonra bölgede doksanlý yýllarda hâkim olan olaylar, faili meçhul olaylarý sokak çatýþmalarý bitmiþti.

 

Bölge daha sakin ve þeffaf bir döneme girmiþti. Ancak Yüksekova için bunu söylemek mümkün deðildi. Aslýnda Yüksekova için bir nevi doksanlý yýllar yeni baþlýyordu. Gösteriler, insan ölümleri, kepenk kapatmalar, molotoflar, çeteleþmeler, bomba koymalar, hýrsýzlýk vakalarýnýn ayyuka çýktýðý ve her gün bir cenazenin kalkmasý… Ve öyle oldu ki artýk Yüksekova Türkiye’nin bir numaralý gündemi oldu. Artýk medya, meclis, parti,  STK’larýn bahsettiði bir yer haline geldi.

 

 En önemlisi Abdullah Öcalan’ýn   “Ýmralý’dan dan çýktýðým zaman ilk uðrayacaðým ve hatta ikamet edeceðim yer olan Gever halkýný selamlýyorum” diyerek ve  “ser hýldanýn baþladýðý yer olarak tarihe geçecek” söylemlerinin artýk halk tarafýndan sevinçle dile getiriliyordu.

 

Dünyanýn neresinde bir solcu öldürülse Yüksekova buna tepkisini ortaya koyar ve üç gün bazen bu bir hafta yas tutuluyor, yürüyüþler düzenliyor, molotof ve kepenk kapatma eylemleri yapýyordu.

Artýk böylece halk dizayn edilmiþti ve “Gever serhýldanýn baþladýðý yer olarak tarihe geçecek”ti.

 

Devletin polisi ve askeri artýk Yüksekova’da dýþarý çýkmýyor. Polis emniyet binasýndan, asker nizamiyeden çýkamýyor. Artýk Yüksekova yönetimi ve idaresi PKK ve HDP’liler ve onlara baðlý olan çetelerin eline geçmiþti.

 

Mahkemeler kurulmuþ, halk sorununu bu mahkemelere götürüyordu. Hatta bir vatandaþ bir meselesini savcýlýða götürüyor, devlet savcýsý bu vatandaþa “en iyisi sen bu sorununu diðer mahkemeye götür, senin için daha iyi olur” diyordu.

 

Esnaf, memur, iþçi, çoban, aylýk haraca baðlanmýþ ev ev herkes aylýk vergisini (haracýný) veriyordu.  Okullarý istediði gibi boykot eder, öðrenciler için tatil uygulatabiliyordu

 

Hiçbir muhalif parti, dernek, kurum ve kuruluþun varlýðýný sürdürmesi mümkün deðildi. Seçimlerde %90’lara varan bir oy alýrdý, sandýklara hâkim idi.

 

Polis lojmanlarýnda bile %60’a varan bir oy çýkýyordu. Köyler de sandýklarý korumak için giden bütün askerler oylarýný açýk kollanarak onlara verdiler.

 

Belediye bütün imkân ve kaynaklarýyla zaten onlarýndý. 

 

Evet, devlet yok olmuþtu. Devletin “serhýldanýn baþladýðý Gever”de hiçbir iþlevi yoktu. Bu tablo 90’lý yýlardaki tablo deðil 2004’ten sonrasý ve bugüne kadar ki oluþan bir durumdur.

Küçük bir özet olarak Yüksekova’nýn özerklik ilanýnýn durumu bu…

Bu tablo 10 yýldýr ilan edilen bir özerklik deðil de nedir.

Gever özerkliði 10 yýldýr ilan etmiþ ve kendi kendini yönetiyor(du).

Yüksekova halký öz yönetimle yönetiliyordu ve nimetlerinden doyasýya da faydalanýyordu.

 

Ancak son zamanlarda Yüksekova’da ters giden bir þey vardý. Son iki aydýr, yani 7 Haziran seçimlerinden sonra PKK, HDP bölge geneli bir kalkýþmanýn içine girerken bu yönde Yüksekova’dan çok þey beklenirken hiç ummadýklarý bir durumla karþýladýlar.

Öyle ki “serhýldanýn baþladýðý þanlý Gever halký”ndan týk yoktu.

 

Acaba Gever halký Ben özerkliðimi zaten 10 yýldýr ilan etmiþim, bana ne” mi diyordu. Yoksa baþka bir durum mu vardý? Sessiz bir tepki mi söz konusuydu?

 

Gerçi bölgenin her yerinde umduklarý gibi bir halk desteðini alamadýlar.

 

Ancak Gever farklýydý. Onlar böyle bir þeyi Yüksekova’dan beklemiyorlardý. Ve PKKHDP tarafýndan artýk  Gever serhýldanýn yerini  Gever ihanetin yeri adýyla anýlmaya baþlandý.

10 senedir özerklikle yönetilen Gever halký “top yekün özerklik” ilaný için niye kýlýný kýptýrtamadý.

 

Niye ihanet etti?  Yoksa özerklik sistemi faþist, zorba, sömürücü,  komünist ve sosyalist bir sisteme mi dönüþtü?

 

PKK “öz yönetim” diyerek, baþka hesaplar mý devreye sokmuþtu da halk bunu yeni mi fark etti?

 

Yahu bu güne kadar kim kendi halký için mücadele verdiðini söyleyerek evinin, mahallenin önünde hendek kazarak; suyunu, elektriðini keserek maðdur ederek özerklik ilan etmiþtir. Bu nasýl bir anlayýþ, nasýl bir mantýktýr”.

 

Acaba halk bu mantýðýn saðlýklý bir mantýk olmadýðýný, “böyle bir akýl ve mantýktan ne devlet, ne özerklik, ne özgürlük, ne de öz yönetim çýkar” sonucuna vardýðý için mi destek çýkmadý.

 

Veya Gever halkýnýn deðerleri olan dini, kültürüne, namusuna mý el attý da halk arka çýkmadý?

 

Camilere boykot koyduklarý, cami önlerinde saz guruplarý býrakarak “serhýldan þölenleri” kutlayarak camilerde ibadet etmenin önüne geçtikleri için mi destek vermedi? Ya da ayakkabýyla girerek komünist marþlarý cami hoparlörlerinde çaldýklarý için mi?

 

Kur’an’nýn üzerine bira þiþesi býrakarak Kur’an-ý Kerim’lerin içinde bulunduðu dernek ve kitap evini yaktýklarý için mi?

 

Veya çocuðun elindeki elif bayý alýp çöpe atýklarý için mi? Sakallý, sarýklý, türbanlý, çarþaflý diye hakaretlere uðradýðý için veya baþörtüsünü mantosunu çýkartmak zorunda býrakmak için ailelerine yapýlan baský için mi Gever halký özyönetim ilanýna sahip çýkmadý?

 

Yoksa milletin genç kýzlarýný zorla evlerinden alýnarak hiç tanýmadýklarý erkeklerle günlerce Kürt davasý için dýþarýda tek baþýna mahalle mahalle, köy köy gezdirdikleri ve bu hayâsýzlýk ve namussuzluðu gördükleri için mi?

 

Yoksa günden güne parti içi normal gördükleri evli-bekâr erkek-kadýn gayri meþru iliþkilerin revaçta olduðu ve artýk gizlenemez bir hal aldýðý için mi?

 

Ya da her gün bir esnafýn dükkânýna veya halktan birinin evine dalarak soyduklarý ve hýrsýzlýðýn had safhada olduðu ve bu dorumu Gever’in öz yönetim yetkililerine bildirilince Caným onlarda Kürt çocuklarýdýr. Bir þey olmaz biz iyisiyle, kötüsüyle, hýrsýzýyla bir halkýz gerðini yaparýz. Sen var git evine, biz hal ederizaldýðý cevap ve sonrasýnda ortaya çýktý ki “ser hýldanýn” çeteleri tarafýndan evleri soyulmuþtu.

 

Bu aymazlýðý ve alçaklýðý gördüðü için mi “özyönetim” safsatalýðýna arkasýný döndü?

 

Her mahalle ve köylerde komin çetelerce halktan vergi adý altýnda para aldýklarý için mi?

 

Yoksa gençlerin günden güne dinsizleþtirerek, anne ve babasýna karþý saygýsýz, berduþ, çevresine zarar veren, baþýboþ, milletin evine, dükkânýna taþ atan birer “soytarý” haline getirdikleri için mi?

 

Ya da para için daða çocuklarý götüren bir zihniyetin, yarýn devlet adam baþý ihbar için ödül olarak para koyduðu zaman, bunlarýn ayný þekilde devlete adam satacaðýný ve daha öncede buna benzer ihanetlere defalarca þahit olduklarý ve bildikleri için mi? 

 

Veya baþka hesaplarýn peþinde olduklarý ve Suriyeleþtirmenin provalarý olduðunu sezdikleri için mi öz yönetim veya özerklik dedikleri þeye sahip çýkmadýlar. Daha doðrusu çetelerin deðimiyle ihanet etiler

 

 

Evet, bölge halký gibi, Gever halk da geçte olsa bu gerçekleri gürüyor sorguluyur.  Bu çetelerin “özerklik” dedikleri nasýl bir yönetim biçimiymiþ 10 senedir gördüler, yaþadýlar ve anladýlar.

 

?imdi ne mi ediyor Gever halký… Lanet ediyorlar

?imdi halk bu “öz yönetim” dedikleri sosyalist düþüncenin sahipleri olan PKK-HDP ve çetelerine açýktan olmasa da ana avrat düz gidiyor.

 

Yüksekova’da kiminle konuþursanýz ayný þeyleri diyor, veryansýn ediyor. Bu tepkiyle her gün karþýlaþýyoruz.

 

Eskiden cenazeleri kalkýnca on binler cenazenin arkasýnda yürüyordu. ?imdi cenaze geliyor beþ yüz insan toplanmýyor, toplananlarýn çoðu da korkudan toplanýyor.

 

Buda gösteriyor ki artýk Gever halký bu sosyalist faþist çetelerden býkmýþtýr.

Gever halký ihanet etmedi. Asýl ihaneti “öz yönetim” yani “özerklik” deyip sosyalizim ve komünizm ahlaksýzlýðý ve faþizmini dayatan PKK - HDP ve onlara baðlý olan çeteler ve hýrsýz yaptý.

 

Yüksekova’da halký bu durumdan býkmýþtýr. Esnaf artýk dükkân kirasýný vermeyecek durumdadýr. Evine ekmek götüremeyen yüzlerce insan var.  Yüksekova kocaman çöplük hali almýþ, artýk bitme noktasýna gelmiþtir. Ve halk gerçekten periþan haldedir.

 

Ýþte özerklik ilanýnýn Yüksekova halkýna kazandýrdýðý durum vaziyet bu. 

 

Dün çarþý merkezinde karþýlaþýp konuþtuðum bir esnaf durumdan þikâyet ederek buna sebep olanlara Kürtçe saydýrýyordu.

 

Bende beddua et dedim. bana “hoca bizi dinden imandan da etiler. Ne dua biliriz, ne beddua. Bize tek öðretkeleri þey ana… av… Bende onlara ayný þekilde söylüyorum. Ez  dayk jýn makýt van…. …gel yönetýmavan özerklýðavan dý herehe, dý ðatrýte býmine býðýr ez eve çom.”    

 

  Bedri Aksu / Yüksekova Ajans

 

Bu Yazi 7360 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (87) adet yorum eklenmiştir.
@Adýnýz Soyadýnýz
10 Ocak 2016 Pazar 19:41
özerkliði ilan etmekle Kürtlerin anasýný aðlatý bu alçak oðlu alçaklar
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
07 Ocak 2016 Perşembe 23:52
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldýrý içeren, imla kurallarý ile yazýlmamýþ, Türkçe karakter kullanýlmayan ve tamamý büyük harflerle yazýlmýþ yorumlar onaylanmamaktadýr. Ayrýca suç teþkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkýnda muhataplarý tarafýndan dava açýlabilmektedir.
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
04 Ocak 2016 Pazartesi 16:52
Evet rüyalarýnda görürler
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
31 Aralık 2015 Perşembe 17:34
?zerkliði rüyalarýnda görürler
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
29 Aralık 2015 Salı 18:45
Günde beþ vakit kýbleye dönüp hdpye ve beldiyesine bedua ediyorum. bedua bitikten sonra dönyda ne kadar küfür varsa onlara saydýrýyorum artýk hangisi tutsa inþallah her ikiside tutar
  YORUM DEVAMI

» Bir ?ehid ve Bir Zafer Daha 02 Şubat 2016 Salı 01:22
» AKP'li deðiliz ama? 27 Ekim 2015 Salı 13:26
» Ýnadýna Yaþayacaðýz Ýnadýna Yürüyeceðiz 13 Haziran 2015 Cumartesi 16:47
» Kürtlerin gerçek temsilcisi kim seçimde ona EVET diyelim 26 Mayıs 2015 Salı 01:29
» Yüksekova Ajans ve Sorumluluðumuz 21 Nisan 2015 Salı 01:00


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR