Zindanlarý lâl eden feryatlar
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Zindanlarý lâl eden feryatlar
06 Eylül 2016 Salı 22:48
Egesiyaset.com Yazarý Dr. Ayhan Sevinç FETO maðduru Yusufileri yazdý.


Yusufi bir yiðitten söz edeceðim. Cesaretiyle Hz. Hamza’ydý. Hayâda takipçisiydi Hz. Osman’ýn. O da onlar gibi sevdalýsýydý Hz. Peygamberin.

Diyarbakýrlýydý. Adýný Peygamber (s.a.v.)’den almýþ bir yiðit.

Camide ders alýyor abisi olan Seyda’sýndan. Hatim etmiþ Kur`âný, arkadaþlarýna da öðretiyor daha o küçük yaþlarýnda.

Yýl olmuþ 1990. Yaþ daha 11 – 12.

PKK örgütü gücünün doruðunda. Haber göndermiþ dört bir yana: “Türkler bizi Ýslam dini ile kandýrdý. Bu yüzden terkedilecek Kur`ân.”

Yüce Allah’ýn Kelamý bu. Terk eder mi Müslüman olan.

Artýk her yerde kan var, her yerde zulüm. Öyle ki Cami basýlýyor ve kurþuna diziliyor Müslümanlar.

Müslüman Kürt gençleri PKK çeteleri tarafýndan birer birer katledilirken, Batýdaki Müslüman Türklerde ölüm sessizliði.

Devlette ise “Kürt Kürt’ü öldürüyor” sevinci.

Kendilerini savunmaktan baþka çaresi kalmayan Müslümanlar, bölgede PKK çetelerine dünyayý dar etmeye baþladýlar. Bu durum hem PKK’yý hem de kirli devlet organlarýný da rahatsýz ediyor.

Devlet aklý bu gencecik Müslümanlarý PKK’dan daha tehlikeli bulmaya baþlýyor. Ve zulümlere devlet zulmü de ekleniyor.

Artýk imtihan Kürt Müslümanlar için gelecek tarihlere ibret olacak olaylara sahne oluyor. Öyle ibretlik olaylar yaþanýyor ki, dünyanýn her yerindeki Müslümanlarýn dua ve gözyaþlarýný hak edecek bir duruma geliyor.

F.Gülen ise utanmadan emniyet Müdürlerine verdiði talimatlarla Müslüman Kürtlerle uðraþmaktaydý.

Müslümanlar evlerinden çýktýklarýnda anneleriyle, babalarýyla, kardeþleriyle, eþleriyle, çocuklarýyla helalleþiyorlardý. Helalleþenlerin pek çoðu þehadet þerbetini içerek Rabbine koþuyorlardý. Bu öyle bir þehadet bilinciydi ki, kimseninkine benzemezdi. Bayrak þehidiymiþ, toprak þehidiymiþ ya da son zamanlarda cývýtarak söylenen Demokrasi þehidi deðillerdi.

Onlar Ýslam þehidi. Yüce Allah’ýn emrettiði tevhidi davanýn þeksiz ve þüphesiz þehidi. Kanýný Kur’ân için akýtan Kur’ân þehidi. 

Yaþ: henüz 16 - 17

Ne baskýlar, ne de ölümler davasýný terk ettiremedi.

Kininden kudurmuþ küfrün bekçileri.

***

Diyarbakýr Ziya Gökalp lisesinde PKK’lý çetelerin defalarca saldýrýsýna uðruyor.

Derken lise son sýnýfa geçiyor.

Bir yandan Üniversite sýnavýna hazýrlanýrken bir yandan da PKK’lý çetelerin saldýrýlarýna karþý kendini ve genç kardeþlerini korumaya çalýþýyor.

Böyle karýþýk bir ortamda bir gün eve gelirken PKK’lý çetelerin býçaklý saldýrýsýna uðruyor ve sýrtýna saplanan býçak Akciðerlerini patlatýyor. On gün yatýlý tedavi gördüðü Diyarbakýr devlet hastanesinde henüz tam iyileþmemiþken, polisler tarafýndan göz altýna alýnýyor. “Neden PKK’lýlar sana saldýrdý. Sen Hizbullah örgütüne mi mensupsun?” gibi cevabýný bildikleri saçma sapan sorular soruyorlar. 

Saldýranlar serbest, yaralanan ise gözaltýna alýnýyor. Ýþkence altýnda öleceðinden korktuklarý için serbest býrakýlýyor ama akciðerleri tekrar kanadýðý için ailesi tarafýndan hastaneye kaldýrýlýyor.

Bir tek PKK mý? FETÖ’cü polislerin ve o dönemin kirli karanlýk devlet çetelerinin de kumpaslarý ve saldýrýlarý var.

Ve düzmece olarak hazýrlanan dosyalarda tutuksuz olarak yargýlanýyor. Hasta haliyle mahkemelerine kendi ayaðýyla gidip katýlan gencecik Müslüman, bir anda tutuklu yargýlama kararýyla karþý karþýya kalýyor.

Daha tam olarak iyileþmeden Diyarbakýr cezaevine konuluyor.

Ailesinin yaþadýklarýný ise ondan farklý deðil. Dünya düþman olmuþ düþman. Ne akraba kalmýþ, ne Müslümanlardan baþka bir dost. Öyle ki bazý akrabalarý soyadýný bile deðiþtirmeyi düþünüyor. Yüce Allah dost ya, bu onlara yetiyor.

Derken sýnýf arkadaþlarý da gözaltýna alýnýyor. Kumpaslar kuruluyor. 17 – 18 yaþlarýndaki bu Müslüman gençler maðdur olduklarý halde cezaevine atýlýyor. Olaylar bununla bitmiyor. Faili meçhul olaylardan bir kýsmýný yükleyebilme hesaplarý yapýyordu devlet kýlýklý çeteler.

Cezaevinden yasadýþý bir þekilde alýnarak iþkenceye götürülüyor Mehmet’im. Bu iþkenceler esnasýnda testisleri patlýyor. Devlet hastanesinde mahkûm koðuþuna götürülüyor. Kýsa süreli tedaviden sonra tekrar iþkencelere devam ediliyor.

Ailesi cezaevine gidince oðluyla görüþemiyor. Öldürülüp cesedinin bir taraflara atýlmýþ olacaðýndan endiþe ediliyor.

O, cezaevinde kanunsuz bir þekilde iþkenceye alýnýrken, ailesinin evi ise her gün basýlýyor. Ayakkabýlarla namaz kýlýnan odalara girilip, anne babasýna baðýrýp çaðýrýp, hakaretler ediliyor. Bir genci kurban almak bu zalimlere yetmemiþ, abilerini de istiyor.

Hem PKK’dan hem de Devletten baský ve zulüm. Uzun uzun yargýlamalar sonucunda faili meçhullerle dolu sahte dosyalar oluþturuluyor. Öyle ki sanýðý yakalanmýþ ve dosyasý kapanmýþ faili meçhuller bile bu dosyada yer alýyor.

Uzun yýllar yargýlamalar devam ediyor. Deðiþik illerde cezaevlerine konuluyor. Diyarbakýr, Bingöl, Elazýð, Siirt, Ýzmir, Manisa… Ailesi peþi sýra il il geziyor. Cezaevinde uzun bir süre akýlýný yitiriyor. Öyle ki cezaevinde bakýlamayacak hale geliyor.

Ku`ân aþýklarýna, Peygamber Sevdalýlarýna yapýlan bu zulümlerden arþý ala titriyor.

Zindanýn duvarlarý lal oluyor lal.

Ama merhametsizlerin vicdaný zerre kadar etkilenmiyor.

Ve hüküm veriliyor. Kýrýlýyor birkaç kalem. Ýdam yasada olmadýðý için ona muadil cezalar veriliyor.

Cezaevinde yatmakta olduðu bu 22 yýldan 15’ni Ak parti iktidarý zamanýnda tamamlýyor.

Allah yolunun fedaisi olan bu gençleri ne PKK’nýn zulümleri, ne FETÖ’nün yaptýðý kumpas, baský ve iþkenceleri yaralamýyor. Görüþlerine gittiðimde gördüm ki onlarý 15 yýldan beridir Müslüman bildikleri iktidarýn ölüm sessizliði yaralýyor. Ýktidar ölüm sessizliðiyle bu zulme ortak olmuþ bu onlarý daha çok üzüyor.

Dr. Ayhan Sevinç / Egesiyaset.com

Bu Yazi 7765 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR