selo ile figo ðanýmýn onurlu mücadelesi
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
selo ile figo ðanýmýn onurlu mücadelesi
30 Aralık 2015 Çarşamba 23:13
Bazý Kemalistler, travesti þarap müptelasý ayak takýmý ve beyaz ulusalcý Türk faþistlerin hatýrý için, ??onurlu direniþ? diyerek daha kaç Kürt gencini ölüme göndereceksiniz. Daha ne kadar Kürt halkýna acý çektireceksiniz.


Günümüzde onur, haysiyet, þeref, izzet, hak ve özgürlükten en çok bahsedenlerin aslýnda bu kavramlardan uzak bir hayat yaþadýklarýna þahit oluruz veya bu kavramlarýn tam zýttý bir yaþam tarzýna, fikir ve düþünceye sahip olduklarýný görüyoruz. Hele solcuysalar onlar için hiç onur ve þereften bahsedemezsiniz.

Lafý dolandýrmadan net olarak baþta þunu ifade edeyim. Merhamet duygusu, onur, þeref, haysiyet solcular için bir anlam ifade etmez. Onlar için özgürlük sonsuzdur, sýnýrsýzdýr. Böyle olunca da doðal olarak onur, þeref, haysiyet, izzet gibi kavramlarýn bu sonsuz özgürlük düþüncesinde yer almasý barýndýrýlmasý mümkün deðil. Dolayýsýyla solcu düþünceye sahip olanlarýn bu kavramlarý kullanmasý sadece halký kandýrmaya yöneliktir. Çünkü halk onlar gibi düþünmüyor bunu biliyorlar.

Tek kelime Kürtçe bilmeyen, Kürtlükle hiçbir alakalarý olmayan tamamen devþirme olan birileri kendi sol ideolojisi için Kürt çocuklarýný çatýþma ortamýna sürükleyerek “onurlu direniþ” ve özgürlük mücadelesi gibi söylem ve nutuklarla ahkâm keserek onurlu rolüne bürünmeye çalýþýyor. Kim bunlar? Tabi ki HDP`nin eþ baþkanlarý Selo ile figo ðaným.

Diyarbakýr, Sur, Cizre, Silopi, Nusaybin ve birçok yerde evleri, dükkânlarý, camileri yakýp yýkan harabeye çeviren ve halký periþan eden bir zihniyet için selo ile figo ðaným açýklama yaparak bu “halkýn onurlu direniþidir” diyor.

Kendi halkýnýn malýný, canýný, namusunu, evini, dükkânýný, camisini yýkmak, talan etmek nasýl “onurlu direniþ” oluyor anlamak mümkün deðil.


Demek ki bir kýsým Kürtleri böyle kandýrarak iþi yürütüyorlar.

Aslýnda bununla asýl amaçlarý kirli ahlaklarýný, onursuzluklarýný, haysiyetsizliklerini ve en önemlisi faþizan solculuklarýný empoze ederek amaçlarýna ulaþmak istemeleridir.

Bu onursuz, haysiyetsiz ideolojinin müdavimleri Kürtlere erdemli, onurlu ve þahsiyetli namuslu bir hayatý bahþeden Ýslam`a ve müslümanlara sürekli saldýrmýþ, linç edilmeye çalýþýlmýþtýr. Seksen kusur yýldýr laik yobazlar bunu yaptýlar. Otuz yýldýr da PKK ve siyasi uzantýlarý olan parti ve bunlara baðlý azgýn çapulcu solcu çeteleriyle bunu yapýyorlar.

Bugün Kürtlerin özgürlüðünü savunduðunu iddia eden baþta selo ile figo ðaným olmak üzere HDP milletvekileri parti yöneticilerinden tutun belediye baþkanlarý ve bunlara baðlý olan sol gruplar sivil toplum kuruluþlarýna, çetelerine kadar yatýyorlar kalkýyorlar; 


“Kürtlerin onuru, þerefi,  haysiyet,  özgürlüðü, izzeti” ve ekranlarda, meydanlarda


Onurlu mücadele, onurlu mücadele, onurlu mücadele” diye baðýrýyor çaðýrýyorlar.Bu kavramlarý aðýzlarýndan hiç düþürmüyorlar.


Aslýnda bu kavramlarýn Kürtlerin hayatýnda nasýl bir öneme sahip olduklarýný kendileri çok iyi biliyorlar. Dolayýsýyla bunu kullanarak asýl amaçlarýna ulaþmak istiyorlar.

Peki, amaçlarý nedir derseniz ?

Asýl amaç ve düþünceleri Kürtlerin onuru, þerefi,  haysiyeti,  özgürlüðü ,izzetini”  ortadan kaldýrarak ,Onursuz ,sahsiyetsiz , haysiyetsiz ,namusuz ,itibarsýz ,merhametsiz, saygýsýz bir milet haline getirmektir``

Yapmak istenen budur. Yoksa yaptýklarý icraatlar pratikte sergilenen siyaset ve hareket hiçte biz Kürtlerin onuruyla, ahlakýyla, edebiyle, namusuyla, þerefiyle, diniyle, diliyle, kültürüyle baðdaþýr bir tarafý yoktur. Tam tersi zýt ve çatýþýr bir durum arz ediyor.


Onlara göre onurlu mücadele ve direniþ nedir veya özgürlük dedikleri þey nedir?

“Biz kimsenin namusu deðiliz”

“hepimiz ibneyiz”

“eþcinsel evliliði surun olmamalý” (erkeklerin erkeklerle evlenmesi)

“travestilerin haklarý ile Kürtlerin haklarý aynýdýr ikisi de özgür olana dek mücadele etmek boynumuzun borcu olsun” ( bir hdpli parti yöneticinin açýklamasý)


Ýþte selo ile figo nun onurlu mücadelesi...

“Özgürlüðümüzün önündeki Ýslam faþizmine geçit vermeyeceðiz”

“Çarþaflý kadýnlarý zincire vurmak, Diyarbakýr da çýplak kadýn defilesini hayasýzca gerçekleþtirmek.

“ Kilise açýp, onarmak, cami yakmak, ezanlarýn okumasýný engellemek, figo ile selo için þeref ve onurdur.

Diyarbakýr`da Peygamberimiz s.a.v` in karikatürünü çizip afiþlerini asmakla, selo, figo, gilto onurlu bir mücadele ortaya koymuþlardýr.

Çeteleri sokaklara çaðýrýp kurban eti daðýtan gençleri linç ederek, üçüncü katan aþaðý atarak, arabalarla ezip ateþe vermek, Kur-anlarý yakmak, sakalý, sarýklý insanlarý kurþunlamak, HDP`li figo ile selo için onurlu bir direniþtir bir baþarýdýr.

Diyarbakýr Sur`u harabeye çevirmek taþ üstünde taþ býrakmayarak halký göç etmek zorunda býrakarak, evsiz barksýz ortada býrakarak, kendiside 4 yýldýzlý Liv Suit Otelin sahibi olarak onurlu bir duruþ sergilemiþ selo ile figo ðaným.

Bölgede fakir Kürtler`in çocuklarý çatýþmalarda ölürlerken selo ile figo ðaným havuzlu villalarda mayolu pozlar vererek onurlu bir duruþ ve bir destan yazmýþ oluyorlar.

Ne zaman selo Amerika`ya, Rusya`ya, Fýransa`ya, Almanya`ya gidip gelse bölgeyi yangýn yerine çevirerek onurlu bir direniþi baþlatarak Kürt halkýný periþan etmiþtir.

Dedesi tarafýndan Kürtleri katliama ve asimilasyona tabi tutan solcu kemalist, þarap ve travesti müptelasý olan erto kürukçü ve aþýrý Türk milliyetçisi Kürtlerden nefret eden bir babanýn kýzý olan figoyu, taksim, cihangir, ve gezi amigosu sýrý süreyya`yý, ibne barýþ solucaný, diðer ulusalcý Türkler, CHP`li ve kemalistleri Kürtlerin oylarýyla milletvekili matbazasýný hak kazandýrarak onurla mücadele kazanmýþtýr selo ile figo ðaným.

Düne kadar düþman bildiði Türk milliyetçisi fetullahçýlarý bugünse candaþ gibi beraber hareket ederek çok onurlu bir mücadele sergilemiþ oluyor selo ile figo ðaným.

Bütün HDP`li milletvekili çocuklarý en pahalý özel okular da üniversiteler de, özel kolejlerde okurlarken lüks bir hayat yaþarlarken hata medyaya düþen görüntülerde içki kadehleriyle eðlence yerlerinde hayatlarýný geçirirken, diðer taraftan gariban Kürt çocuklarýna gençlerine “okularý boykut edin” diyerek ellerine taþ ve molotoflarý vererek okularý ateþe vererek okumaktan uzak tutarak, diðer taftan hendek kazdýrmak suretiyle kurþunlara bombalara hedef yapýlmýþtýr.


Ýþte Selo ve figo ðaným`ýn onurlu mücadele ve direniþ anlayýþlarý budur.

Bazý Kemalistler, travesti þarap müptelasý ayak takýmý ve beyaz ulusalcý Türk faþistlerin hatýrý için, “onurlu direniþ” diyerek daha kaç Kürt gencini ölüme göndereceksiniz. Daha ne kadar Kürt halkýna acý çektireceksiniz.

Kürtlerin oyuyla Türk solcu faþistleri, Kemalistleri, Ermenileri, Alevileri meclise göndermek yetmedi mi hala “onurlu direniþ” diyerek bölgeyi yangýn yerine çeviriyorsunuz.


Fakir Kürtlerin evlatlarý bir hiç uðruna ölürlerken, kendileri de bu ölüm ve maðduriyetler üzerinden Türkiye Büyük Millet Meclisin sýcak kýrmýzý koltuklarýnda oturarak onurlu haysiyetli þerefli bir mücadele vermiþ oluyorlar.


Villalarda, beþ yýldýzlý otellerde, Bodrum`da, Çeþmede, tatil yerlerde rakýlarýnýzý yudumlayarak þerefli ve onurlu erdemli haysiyetli oluyorsunuz.

Kimse sizi adam yerine koymazken, Kürtler oylarýyla sizi adam yerine konulmanýzýn bedelini bugün canlarýyla ödüyor ve þehirleri, evleri harabeye dönmüþ, evsiz barksýz beþ parasýz muhacereta yol alýyorlar.

Siz ise sýcak lüks evlerinizde ailelerinizle, ayda milletvekilliðinden aldýðýnýz 15 Bin TL yani 15 milyar parayla keyif sürersiniz. Ýþte sizin onurlu hayat ve onurlu direniþ dediðiniz budur. ve sizin kendi hayat felsefenizdir, rahatýnýzdýr, çýkarýnýzdýr, faþist solculuðunuzdur.

Selo, figo ðaným, erto, sýrý, garo,celo mito, dingil mir, dilo, ve diðer onurlu Solcular! Ýþte sizin onurunuz, vicdanýnýz ve haysiyetiniz þerefiniz bu kadardýr. Ve o onur ve þerefinize bir kadeh içki ile baldýrý açýk dansözlerle mayolu deniz sefasý sürmeye devam edin. Kürtlerde onursuz hayatýnýz için ölmeye devam etsin


Hamza Nurdað - Yüksekov Ajans

 
Bu Yazi 13149 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (77) adet yorum eklenmiştir.
@metin
06 Ocak 2018 Cumartesi 11:09
tebrikler candan kutlarým az yazmýþsýn bunlarýn onursuzluklarýný ansýklopedýlere sýðdýramayýz
  YORUM DEVAMI
@Figaro
06 Şubat 2016 Cumartesi 14:03
Bizim eskiden ot biçme aracý vardý ismi figaro ydu
Figen o ot biçme aracýna çok benziyor onun için yazarýn ona "figo" demesi yerinde bir davranýþtýr
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
04 Şubat 2016 Perşembe 20:01
yeni bir Hasan karakaya
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
11 Ocak 2016 Pazartesi 21:51
Hamza gewerli dir.
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
10 Ocak 2016 Pazar 19:47
Hamza Nurdað yüksekovalýmý
  YORUM DEVAMI

» Hizbullah Vurmasýnda Ne Yapsýn 09 Aralık 2015 Çarşamba 10:26
» Hayatý Durdurun!'Býji serok Apo' 14 Ekim 2015 Çarşamba 14:05
» ????Z?M S?RECÝ? FÝLMÝ 04 Ağustos 2015 Salı 23:10
» HDPKK mý yoksa Hüda Par mý iþbirlikçi? 17 Haziran 2015 Çarşamba 22:08
» Bir yiðit þehid Ubeydullah 04 Mayıs 2015 Pazartesi 23:38
» Kürdistan'da Ýslamin Ýki Düþmaný Kaybetmiþtir 20 Nisan 2015 Pazartesi 23:42
» Ulusalcý HDP ve Namussuzluk 12 Şubat 2015 Perşembe 10:23
» Ka??b b. Eþref??ten Charile Hebdo??ya 15 Ocak 2015 Perşembe 16:21
» Sabýr??ýmýzý da Yaktýlar 24 Ocak 2014 Cuma 18:01
» Kavgalar Namertçe Yapýlmaz 04 Ocak 2014 Cumartesi 14:16
» Hak ile Batýl Savaþý -2- 04 Ocak 2014 Cumartesi 12:14
» Hak ile Batýl Savaþý -1- 14 Kasım 2013 Perşembe 16:17
» He-Man (Himen) ?Tek Güç Benim? Zihniyeti 30 Ekim 2013 Çarşamba 18:10
» Dedem ve "sevgi dili" Türkçe 07 Ekim 2013 Pazartesi 16:18
» Yüksekova??daki Sisi??lerin Ýslam Alerjisi 26 Ağustos 2013 Pazartesi 23:35
» Yüksekova'da Ýslami Faaliyetler ve Mustazaf-Der Gerçeði - 2 01 Ocak 2013 Salı 21:41


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR