Tüm yazarlar
Yazarlarımız
Ýçi Boþaltýlan Kavramlar `Kardeþlik`
23 Mayıs 2017 Salı 21:49
civarýnda idi
Nimetlerin Farkýnda Olmak ve ?ükür
23 Mayıs 2017 Salı 10:41
Nimetlerin Farkýnda Olmak ve ?ükür
Bir ?ehid ve Bir Zafer Daha
02 Şubat 2016 Salı 01:22
Bunca yýldýr kanlarýmýzý döktünüz ve beldemizden, evlerimizden, memleketimizden etiniz. Zindanlara týkmaya vesile oldunuz ama bitirmediniz, bitirmediðiniz gibi döktüðünüz mübarek kanlarýmýz bereket oldu Kürdista`nýn çorak topraklarýna ve çoðaldýk çoðaldýk...
Yürüyen Kervanýn Neresindeyiz
02 Şubat 2016 Salı 00:53
Kürsülerde ve minberlerde hep anlatýla geldi bu dava ama ne yazýk ki eksik anlatýldý. Anlatýlanlardan feyiz ve tat alamaz duruma geldik. Anlatanlar da belli sýnýrlarý aþamadýlar. Bu ayeti söyleme müþriklere dokunur, þu ayeti söyleme münafýklara dokunur, bunlarý söyleme bilmem ne olur derken uyutulduk uyandýrýlmadýk.
Ey Rehber
16 Ocak 2015 Cuma 16:46
Yakýn derdi, yok uzakta... ?ehadeti her duada... Taki 17i Ocak`ta... ?ehid oldu Huseyn Veli...
EY HASRET SOÐUÐU
17 Ocak 2016 Pazar 00:51
16 senedir. Bana her geliþinde içimde biraz öfke Var git! çýkma karþýma Benden çaldýklarýný geri isterim belki Umudumu, özlemimi ve sevdamý geri isterim belki Rehberimi geri isterim belki Belki tek suçlu sen Belki de tek masum Ama var git sen! Gelme bir daha mevsimler dergâhýna
Evet Baþlýyoruz!
10 Mart 2017 Cuma 16:00
Kemal Kýlýçdaroðlu katýldýðý bir radyo programýnda Hayýr propagandasý yapmaya çalýþýrken yanlýþlýkla! üstüne basa basa ??Cumhurbaþkaný bir partiden, Baþbakan baþka bir partiden olursa asýl kavga o zaman çýkar? açýklamasýnda bulundu. Ancak farkýnda olmadan eski sistemde Cumhurbaþkaný ve Baþbakan arasýnda yaþanan kavgalarý anlatarak Evet demenin ne kadar hayati önem taþýdýðýný canlý yayýnda bilmeyerek de olsa açýklamýþ oldu.
Yazarýn yeni yazýsý eklenecek...
13 Kasım 2012 Salı 00:47
Yazarýn yeni yazýsý eklenecek...
selo ile figo ðanýmýn onurlu mücadelesi
30 Aralık 2015 Çarşamba 23:13
Bazý Kemalistler, travesti þarap müptelasý ayak takýmý ve beyaz ulusalcý Türk faþistlerin hatýrý için, ??onurlu direniþ? diyerek daha kaç Kürt gencini ölüme göndereceksiniz. Daha ne kadar Kürt halkýna acý çektireceksiniz.
Eve Roj - Eve Rojava
25 Ağustos 2013 Pazar 02:12
Her gün yaktýðýnýz derneðimizi, talan ettiðiniz iþyerlerimizi, katlettiðiniz iki çocuk babasý Ubeydullah??ý, ambargolarýnýzý, yaþlý, hasta, çocuk, kadýn ve hatta hayvanlarý dahi susuzluða terk edip topluca öldürecek kadar canileþip, köyü susuzluða mahkûm ettiðiniz günlerden iyi biliriz?
?ukur Belediyesi
01 Aralık 2015 Salı 13:55
Yýllardýr halka hizmet eden bu araçlar son bir senedir hizmette sýnýr tanýmýyorlar. Neredeyse Yüksekova??nýn her yerine çukur kazdýlar öyle ki halk evine girip çýkmakta baya bir zorluk çekiyor. Ve yaptýðý hizmetlerden ötürü belediyeye müteþekkir.(!)
Sahte tepelerden inip, þefkat ýrmaklarýna dalalým
14 Şubat 2014 Cuma 14:52
Ne olur hiç kimse beni yanlýþ anlamasýn, ben hiç kimsenin düþmaný deðilim, Kürt olsun Türk olsun Arap olsun Fars olsun? Kim olursa olsun bizim hiçbir insana hiçbir guruba düþmanlýðýmýz hasetimiz yoktur. Amacýmýz Müslümanlarýn kendi aralarýnda kardeþ olup insanlýða da kardeþlik konusunda örnek olmalarýdýr. Haydi Kardeþler! el ele verelim kardeþliðimizi hak hukuk üzerine yeniden tesis edelim.
Gazete Yazarları
Yazarýn yeni yazýsý eklenecek...
13 Kasım 2012 Salı 00:49
Yazarýn yeni yazýsý eklenecek...
Ebedi Bir Gençliði Kazanmak...
13 Kasım 2012 Salı 00:50
Sokaklarda dolaþmak herkesin hakký iken bugün buralarý kullanmak bir müslüman için adeta iþkence olmuþ; çünkü bu sokaklar her yönüyle þehvet saçan iþgalcilerin mekâný olmuþtur.
Misafir Yazarlar
Türkiye`nin arayýþý
16 Aralık 2016 Cuma 23:34
FET?`Y? Hizbullah`tan Sormadýkça?
09 Eylül 2016 Cuma 14:12
FET?`yü Hizbullah`a sormadýðýnýz müddetçe fazla bir yere varamayacaðýnýzý, böylesi ciddi bir iþin yarým kalacaðýný unutmayýnýz.
Sömürülmeye Müsait Olmak
12 Aralık 2016 Pazartesi 19:09
Günümüzde Ýslam toplumlarý, batýlýlar tarafýndan sosyal, kültürel, ekonomik ve dinsel olarak sömürgeleþtirilmiþtir.
Zindanlarý lâl eden feryatlar
06 Eylül 2016 Salı 22:48
Egesiyaset.com Yazarý Dr. Ayhan Sevinç FETO maðduru Yusufileri yazdý.
FET? mahkumlarýna yeniden yargýlanma yolu açýlmalý
29 Ağustos 2016 Pazartesi 09:12
2000??lerdeki pek çok siyasi davada bu yapýnýn mensubu olan hakim ve savcýlarýn etkisi olduðuna þüphe yok. Danýþtay davasýndan, Hrant Dink??e, Muhsin Yazýcýðlu??nun öldürülmesinden Uludere olayýna kadar hep çok olayýn hem meydana geliþinde hem de mahkeme sefahatinde FET???nün dahli olduðuna dair çok kuvvetli ip uçlarý mevcut
`Darbe Mekaniðinin` sac ayaklarý
15 Ağustos 2016 Pazartesi 11:21
Feto ?rgütünün Emlakçýsý
15 Ağustos 2016 Pazartesi 11:18
T?RB?LANS B?LGESÝ
Yüksekova??da neler oluyor?
03 Mart 2016 Perşembe 23:43
Geçmiþte insanlar zar zor ev sahibi olabilmiþ. ?imdi PKK evlerinin altýný oymuþ, bomba ile tuzaklamýþ; sonra da ??biz sizin için mücadele ediyoruz? diyorlar. Yüzlerce kilogram bomba koyduklarý evlerden kaçýp gitmek isteyenleri ??çýkmayýn; giderseniz evinizi yakarýz, yýkarýz, bir daha gelemezsiniz? diye tehdit ediyorlar.
Hendeðin arkasý
12 Aralık 2015 Cumartesi 16:43
Bir iþ adamý arkadaþým ile sohbet ediyoruz. Diyarbekir-Sur??daki iþletmesinin kapýsýna kilit vurmuþ. 55 kiþiyi iþten çýkarmak zorunda kalmýþ. Sadece üç kiþi kalmýþ, o da kapalý olan iþle...
Kaos Planý Devrede
17 Eylül 2015 Perşembe 11:04
PKK Bölge ekonomisini baltalýyor
17 Ağustos 2015 Pazartesi 14:16
Birbirimizin Ýzzetini Koruyalým!
12 Aralık 2015 Cumartesi 16:30
Düþünsenize, hangimiz isteriz ki; kocamýz iyi yemek yapamadýðýmýzý, tertip ve düzenimizde olan aksaklýklarý vs. çevresine aktarsýn? Uluorta yerlerde onurumuzu kýrýcý söz ve eylemlerde bulunsun?
Amerika`nýn PKK/PYD/YPG þantajý
17 Ağustos 2015 Pazartesi 14:13
Sürece Bakýþýmýz
17 Ağustos 2015 Pazartesi 14:10
Her ne kadar süreç denilince hemen akla çözüm gelmekte ise de maalesef çözümsüzlük de bir süreçtir...
Eþref-i mahlukat, Yani Ýnsan
28 Nisan 2015 Salı 17:41
Balyoz, adalet ve devletin vicdaný
13 Nisan 2015 Pazartesi 19:28
Adalet sistemi baþ döndürüyor Türkiye??de
Demirtaþ neden yargýlanmýyor?
18 Mart 2015 Çarşamba 17:57
Cizre??de yaþananlara dair...
01 Ocak 2015 Perşembe 17:31
Meselenin çözüme kavuþmasý adýna bundan sonraki süreçte Devlet ve pkk baþta olmak üzere tüm kesimlere düþen vazife nedir? Sorunlarýn çözümü için nasýl bir yöntem ve yol izlenmeli?
Cizre olaylarý hakkýnda taraflar ne diyor?
30 Aralık 2014 Salı 16:33
Cizre??de hatfa sonu KCK??nýn gençlik yapýlanmasý YDG-H ile H?DA-PAR arasýnda geçmiþ gibi görünen ve üç kiþinin hayatýný kaybettiði olaylar hakkýnda herkes ??provokasyon? diyor ama ayrýþtýklarý noktalar da var. Olaylarýn baþýný sonunu anlamak ve bundan sonra da sýkýntýya yol açabilecek boþluklarý tespit etmek için H?DA-PAR Genel Baþkaný Zekeriya Yapýcýoðlu ve DTK Eþbaþkaný Hatip Dicle ile konuþtum. ?imdi söz onlarýn:
Cizre`yi çözüm secdesinden vurdular
30 Aralık 2014 Salı 16:27
Cizre??de.. Hedef ne? Secde... Ben buna çözüm süreci deðil çözüm secdesi diyorum. Evlerindeki ateþi sadece Allah??a þikayet eden yüzü kýblede eskimiþ, kürt kardeþlerimizi hedef alan süreci deðil secdeyi vuruyor farkýnda mýsýnýz? Orasý Suriye deðil, Cizre.. Gazze deðil Cizre.. Sizin çocuklarýn kursaðýna namlu indiren, ölüm gazlarýný kadehte seven Esed hayvanlýðýndan ne farkýnýz kaldý? Sizin Mescidi Aksa içinde ayet kurþunlayan Ýsrail??in ayaklý leþlerinden ne farkýnýz kaldý? Böyle mi gelecek kardeþlik. ?ocuklarýný hangi eteðinin altýna saklayacaðýný þaþýrmýþ Hamile bir anneyi tarayarak mý barýþ gelecek.
Vah vah? ??bizim örgüt? kötü yollara mý düþtü?!
27 Aralık 2014 Cumartesi 15:12
?u ??bizim örgüt!? ??Kürtlerin onuru? diyerek kendini daðlara vurdu. Ýrrite bir ideolojisi, Stalinist bir tedhiþçi yönelimi vardý. Lideri ilah, eylemi ibadet, zikri silah sesi olmuþ; ??amel-i salihi? geride býraktýðý cesetlerle anýlýrdý. Ama olsundu! Söz konusu ??Kürtlerin onuruysa? ilahý da, zikri de, fikri de teferruattý!..
Bir seçimin ardýndan
21 Ağustos 2014 Perşembe 12:46
... Seçimlerde HDP??nin adayý Selahattin Demirtaþ, bazý analizcilere göre ??psikolojik eþik? sayýlan bir rakama çok yaklaþtý. Yüzde onluk barajýn aþýlabilmesi ihtimali hükümet karþýsýnda elinin daha da güçlenmesini saðlayabileceði gibi dünyada da muhatap alýnma anlamýnda önemli katkýlar saðlayacaktý...
PKK-BDP dün ne ise bugün de odur
03 Şubat 2014 Pazartesi 09:47
Temelleri Marksizm, Leninizm üzerine bina edilen PKK-BDP, fýrsat buldukça bölge Müslümanlarýna saldýrmaya devam ediyor. Son olarak Diyarbakýr??ýn Lice ilçesinde, parti tanýtým çalýþmasý yapan Hür Dava Partisi gönüllülerine saldýran PKK-BDP??li grup, yerel seçimler yaklaþtýkça saldýrýlarýnýn dozunu artýracaða benziyor.
Batýla Benzemek Haramdýr!
23 Ocak 2014 Perşembe 10:57
Ýslam??ý hak din olarak gönderen Allah??a hamd olsun..Furkan olan kitabý indiren Allah??ýn þaný ne yücedir?O kitap ki Furkandýr. Hak ve batýlý ayýrandýr. Güzel ve çirkini bildirendir. Doðru ve yanlýþý belirleyendir?
Allah`ýn partisinden olmak
28 Aralık 2012 Cuma 13:08
Ýslam zamana ve mekâna nakþedilmek üzere Allah tarafýndan peygamberi Hz. Muhammed sav vasýtasý ile tüm insanlýða ve âlemlere indirilmiþ bir dindir.
Konu Ýsrail olunca Fethullah Gülen neden susuyor?
27 Kasım 2012 Salı 11:41
Acaba Hocaefendi, konu Ýsrail olunca neden susuyor? Ya hiç konuþmuyor ya da susar gibi konuþuyor, neden? Neden Yahudi asýllý Chomsky kadar olsun, Robert De Niro kadar olsun kýnamýyor Ýsrail`i? Belki de kýnayamýyor… ?yleyse neden veya kimlerden korkuyor?
Kürt Sorununa "Bakýþ Açýmýz"
27 Kasım 2012 Salı 11:45
Kürt sorunu bir vakýa. Yýllardýr hazin ve bir o kadar da destansý mazlumiyet tablosu sergileyen bir süreç yaþanýyor. Hükümetinden tutun da STK`larýna kadar yeterli veya yetersiz giriþimler de dahil, herkes bir þeyler yapma peþinde. ?yle ki yapýlan bunca aktiviteler bu meyanda yol alýrken, havada uçuþan eleþtiri oklarýndan herkes nasibini alýyor.
Ýslam Aleminin Hicri Yýlbaþý Mubarek Olsun
15 Kasım 2012 Perşembe 04:19
Asýrlarca Müslüman topluluklar tarafýndan kullanýlan ve halen kullanýlmaya devam eden ‘Hicri Kameri` takvim halen Müslümanlar arasýnda eski tazeliðini korumaktadýr. Farklý nedenlerden dolayý deðiþik takvim kullanan Müslüman devletler istisna edilecek olursa, tüm dünya Müslümanlarý oruç, hacc, bayram gibi önemli günlerini Hicri Kameri takvime göre tanzim etmektedirler.
Muzur Sokaðý
03 Kasım 2012 Cumartesi 08:55
?ule Yüksel ?enler`in romanýndan bahsediyorum. Yeni yayýn döneminin program akýþý reklamýný yapýyordu ulusal bir tv kanalý. Yeni dizinin fragmanýný görünce hayret ettim. ...
?mmetin Yetimi Kürtler
03 Kasım 2012 Cumartesi 09:01
Bir diðerleri de AKP üzerinden "Vurun abalýya! Koþun halkýn kardeþlik(!) halkasýna!" diye Kürtleri çözümsüzlüðü adeta klinik bir vaka haline getiren ve çözümü(!) bir halký topyekûn Ýmralý sakininin ihtiraslarýna/mýzýkçýlýðýna kurban eden PKK/KCK`nin kucaðýna itmektedir.
Siyaseta Dewra 12e Ýlone
03 Kasım 2012 Cumartesi 09:15
Di derbeya 12ê ?lonê de, zulma eskeriyê eþkere ye. Zorbatî û wehþeta wê dewrê, êdî ne tê veþartin, ne wan meðdûriyet biheqî tên telafî kirin, ne jî mesûlên wê zordestiyê biheqî tên cezakirin li vê dinyê. Siyaseta wê dewrê jî balkêþ e. ...
Uzman Köşesi Yazarları
Yüksekova`da Mezitçiler (mi?) Yine Hortladý!
13 Kasım 2012 Salı 00:52
Yüksekova`da ?ubat 2011 yýlýnda &`;MEZÝT” adýna çarþý merkezi ile bazý mahalle yollarýna sözde BDP/PKK`yi tehdit ve aþaðýlayan bir bildiri daðýtýlmýþtý. Bu bildiriyi gerekçe gösteren BDP/PKK Yüksekova`da Mustazaf-Der camiasý aðýrlýklý Ýslami hassasiyete sahip tüm Yüksekovalýlarý hedef göstermiþ ve halký bunlara karþý kýþkýrtmak amacýyla mahalle toplantýlarý düzenlemiþti...
Zalime Sýðýnan Zalimdir
20 Ağustos 2013 Salı 14:15
Yarýn mahþeri âlem de Allah katýnda, ümmetiyiz dediðimiz peygamber efendimizin huzurunda kardeþine dua etmeyen bir bedenle sorguya çekilmemek için haydi kardeþler duaya, dua mazluma kalkandýr, zalime oktur, zýrhtýr bedenine saplanan bir kýlýçtýr?
Ýç Alemimiz Zindanda
02 Şubat 2016 Salı 00:45
Bu çað kalemle cihat etme çaðýdýr diyenlere sormak istiyorum acaba düþmanlarýmýz bizi her gün öldürürken mal, can, namus ve mabedlerimizi tarumar edilirken acaba ellerinde kalemle mi saldýrýyorlar?
Okur Temsilcileri
Tevhidle Diriliþ - Baþlarken
11 Kasım 2012 Pazar 00:26
?ncelikle þunu belirteyim. Uzun bir zamandýr saðlýk sorunlarýmdan dolayý yazý yazamýyordum. Belki bu durum bazý kardeþlerimiz tarafýndan bahane olarak kabul görülmeyebilir. Ben de o kardeþlerime þunu itiraf edebilirim. Bu saðlýk sorunlarýna birazda benim tembelliðim eklenince uzun bir zaman oldu diyebilirim.
ARINMA Ý?LEMÝ
14 Ekim 2015 Çarşamba 14:10
Yüce Allah\`ýn, sýkýntý ve rahatlýk arasýnda insanlar içinde yer deðiþtirdiði zafer günlerinin doðurduðu arýnma iþlemi, insanlara bu acý mihenkten, olaylarýn, deneylerin, pratik ve hareketli durumlarýn mihenginden önce bilmedikleri nefislerine iliþkin birçok þeyi öðretmektedir.
ÝHL?S EROZYONU
14 Ekim 2015 Çarşamba 14:12
Baþlangýçta müminleri bir arada tutan samimiyet, ihlâs uhuvvet ve sadakat zaafa uðrayýnca; yerini haset, husumet kýskançlýk nefret alýnca; daðýnýk gönüllerin birlikteliðini kurallarla, yaptýrýmlarla sürdürmek ne kadar mümkün?
Bismillahi Mecraha ve Mürsaha!
11 Ekim 2012 Perşembe 16:44
Herhangi bir söze hacet býrakmayan,deðerli bir yazarýn yeni çýkan bir gazetenin ilk sayýsýnda yazmýþ olduðu yazýyý yukarýda size aktarmýþ bulundum. Niyetler ve kalpler bir olduðu için (ALLAH niyetlerimizi ve kalplerimizi daim kýlsýn) bu yazýyý buraya aktarma ihtiyacý duydum...
Manevi Ýklime Doðru
11 Kasım 2012 Pazar 00:37
Bu ölümlü dünyada göçüp gitmeden, çok bereketli ve hayýrlý olan bu zaman dilimini iyi deðerlendirelim ve Allah`a karþý olan kulluk görevlerimizi iyi bir þekilde yerine getirdiðimiz zaman hem bu dünyamýzý hem de baki alan ahiren yurdumuzu selamete kavuþturmuþ oluruz. Aksi halde musibetler, acýlar, ýzdýraplar peþimizi býrakmaz...


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR